Hotărârea nr. 380/2014

Hotărârea 380/2014 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extaordinare a Acţionarilor, în data de 27.10.2014, ora 14, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A. CONSULTANTS IPURL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.10.2014, ora 14,00, la sediul profesional al administratorului judiciar A&ACONSULTANTS IPURL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.10.2014, ora 14,00, la sediul profesional al administratorului judiciar A&ACONSULTANTS IPURL- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 338902 din 30.09.2014 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.10.2014, ora 14,00, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din București, Sector 3, B-dul Carol 1 nr. 12, etaj 1, camera 5;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Radu Constantea, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.10.2014, ora 14,00, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din București, Sector 3, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, de a vota „abținere" pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Radu Constantea. Direcția Economică, Serviciul Juridic-contencios și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


PREȘEDINTA


E ȘEDINȚĂ,Nr. 380 din 16 octombrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)