Hotărârea nr. 358/2014

Hotărârea 358/2014 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, str. Ion Mihalache nr. 13; beneficiar: Şerban Radu Gabriel.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, str. Ion Mihalache nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială. str. Ion Mihalache nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202237 din 12.08.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială. str. Ion Mihalache nr. 13, beneficiar: Șerban Radu Gabriel;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39719/415 din 06.06.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Ion Mihalache nr. 13, beneficiar: Șerban Radu Gabriel, în vederea amplasării unei locuințe, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea la 3,0 m. față de aliniamentul str. Ion Mihalache, în aliniere cu clădirile învecinate;

  • •  retragerea la 3.0 m. față de limita posterioară;

  • •  retragerea față de limitele laterale la jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 m.;

  • •  regim de înălțime: D+P+E;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Ion Mihalache (stradă cu profil de 8.0 m.);

  • •  staționarea auto în incintă.

Clădirea se va roti în așa fel încât latura de nord-vest (fațada spre stradă) să fie paralelă cu drumul ce se va constitui, păstrând locurile de parcare propuse cu lungimea de 5,20 m. Drumul constituit din dezmenbrarea terenului din parcelele alăturate va fi cu acces public nelimitat și se va prezenta o declarație notarială în acest sens a proprietarului terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.. dar nu mai mult de un an de la aprobare.