Hotărârea nr. 355/2014

Hotărârea 355/2014 - Aprobarea P.U.D. construire clădire cu funcţiuni mixte (locuinţă şi birou), două case unifamiliale şi o magazie de depozitare – str. Colonia Sopor nr. 43A; beneficiar: Ciucur Marius.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 80 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația

Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului „Mioritmic 2017”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 80 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului „Mioritmic 2017” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru-Ferdean, Corina Ecaterina-Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 134901/426/17.03.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 80 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului „Mioritmic 2017”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 80 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru

Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului „Mioritmic 2017”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2(l). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 355 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)