Hotărârea nr. 354/2014

Hotărârea 354/2014 - Darea în folosinţă gratuită, Direcţiei de Asitenţă Socială şi Medicală a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 45.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 45

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 45 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 319282/11.09.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 45;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită. Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu cu suprafața utilă totală de 45,00 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 45, proprietatea Statului român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, identificat ca: apartamentul 8, înscris în CF individuală nr. 125602, cu nr. topo. 561/1 /VIII, compus din: o cameră cu suprafața utilă de 17,20 mp; ap. 9, înscris în CF individuală nr. 125602, cu nr. topo. 56ULTX, compus din: o cameră cu suprafața utilă de 17,20 mp.; o magazie neevidențiată în cartea funciară, în suprafață de 10,60 mp.

(2) Imobilul se dă în folosință gratuită, prin proces-verbal de predare-primire, în scopul implementării Proiectului demonstrativ „Oportunități pentru adolescenți - dezvoltarea Centrelor de resurse pentru adolescenți”, în cadrul unui protocol de colaborare propus de UNICEF România cu Municipiul Cluj-Napoca, pe perioada desfășurării proiectului.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de^ddintă. Z"”' Jr.Ovi-          --V

Nr. 354 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)