Hotărârea nr. 329/2014

Hotărârea 329/2014 - Completarea Hotărârii nr. 81/2014 (însuşirea documentaţiei cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 26).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului „100 de ani de România. Istorii secundare”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului „100 de ani de România. Istorii secundare” - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 149099/426/21.03.2018 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului „100 de ani de România. Istorii secundare”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 12 martie 2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului „100 de ani de România. Istorii secundare”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. (1). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 329 din 29 martie 2018 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)