Hotărârea nr. 323/2014

Hotărârea 323/2014 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 283216 din 11.08.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și ale Ordonanței nr. 9 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 și 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

1. Bugetul general - Venituri 1.022.075.849 lei

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 843.171.284 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 120.642.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 83.462.565 lei.

2. Bugetul general - Cheltuieli 1.169.106.284 lei

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 979.315.284 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 120.642.000 lei;                   1

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 94.349.000 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 136.144.000 lei.

4. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 10.886.435 lei.

Art.2. Se aprobă finanțarea de bază și finanțarea complementară pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 7, 8,9 și 10.

Art.3. Se aprobă redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor de personal pe anul 2014, conform Anexei 8.

Art.4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2014, cu suma de 9.845.207 lei, conform Anexelor 7 și 9.

Art.5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, transport, burse, fonduri nerambursabile și cheltuieli de capital pe anul 2014, din bugetul local cu suma de 33.553.500 lei, conform Anexelor 5, 7 și 10.

Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți aferent bugetului local, în sumă de 136.144.000 lei, conform destinațiilor prevăzute în Anexa 11.

Art.7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Președinte de ședință, Ec.Florin-Valentin Gliga


Nr. 323 din 29 august 2014

( Hotărârea a fost adoptată cu

24 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică


Anexa 1 la Hotărârea nr. 323/2014


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2014


lei

Nr.c rt.

Denumire indicatori

Buget aprobat HCL 244/ 2014

Influențe

Buget rectificat

BUGETUL GENERAL

1,169,106,284

0

1,169,106,284

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

659,737,784

3,143,000

662,880,784

BUGETUL DE DEZVOLTARE

509,368,500

-3,143,000

506,225,500

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1,022,075,849

0

1,022,075,849

1

BUGETUL LOCAL

843,171,284

0

843,171,284

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

0

120,642,000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

83,462,565

0

83,462,565

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

0

25,200,000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1,169,106,284

0

1,169,106,284

1

BUGETUL LOCAL

979,315,284

0

979,315,284

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

0

120,642,000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

94,349,000

0

94,349,000

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

0

25,200,000

Excedentul anilor precedenți

-147,030,435

0

-147,030,435

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 2 la Hotărârea nr. 323/2014BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2014

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

TOTAL VENITURI, din care:

000102

843,171,284

0

843,171,284

Venituri proprii

4802

533,856,284

-2,225,676

531,630,608

I

Venituri curente

0002

688,213,583

-150,000

688,063,583

A

Venituri fiscale

0003

639,740,000

-325,676

639,414,324

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

362,166,000

-2,225,676

359,940,324

A1.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la pers, fizice

0006

362,166,000

-2,225,676

359,940,324

Impozit pe venit

0302

11,557,000

0

11,557,000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

350,609,000

-2,225,676

348,383,324

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

350,000,000

-2,225,676

347,774,324

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

609,000

0

609,000

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

86,519,000

0

86,519,000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

86,519,000

0

86,519,000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

70,465,000

0

70,465,000

Impozit și taxă pe teren

070202

7,267,000

0

7,267,000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,787,000

0

8,787,000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

189,818,000

1,900,000

191,718,000

Sume defalcate din TVA

1102

156,262,000

1,900,000

158,162,000

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

156,131,000

1,900,000

158,031,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

131,000

0

131,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

715,000

0

715,000

Taxe pe servicii specifice

1502

794,000

0

794,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

32,047,000

0

32,047,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

24,421,000

0

24,421,000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

7,618,000

0

7,618,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

8,000

0

> 8,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

1,237,000

0

1,237,000

C

Venituri nefiscale

0012

48,473,583

175,676

48,649,259

CI

Venituri din proprietate

0013

18,038,284

0

18,038,284

Venituri din proprietate

3002

18,038,284

0

18,038.284

Vărsâminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

2,113,284

0

2,113,284

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

15,925,000

0

15,925,000

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

30,435,299

175,676

30,610,975

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

7,336,000

0

7,336,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,196,000

0

2,196,000

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,115,000

6

9,115,000

Diverse venituri

3602

11,568,000

0

11,568,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

220,299

175,676

395,975

Donații și sponsorizări

37.02.01

220,299

175,676

395,975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-87,219,500

3,293,000

-83,926,500

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

87,219,500

-3,293,000

83,926,500

II

Venituri din capital

0015

2,125,000

0

2,125,000

IV

Subvenții

0017

45,958,701

150,000

46,108,701

Subvenții de la bugetul de stat

4202

45,958,701

150,000

46,108,701

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

0

150,000

150,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

0

45,000,000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,008

0

6,008

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

20,000

0

20,000

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

107,693

0

107,693

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

825,000

0

825,000

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

106,874,000

0

106,874,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI, din care:

total

979,315,284

0

979,315,284

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

68,009,000

52,127,000

120,136,000

- cheltuieli de personal

5102.10

21,900,000

0

21,900,000

- bunuri și servicii

5102.20

42,000,000

1,000,000

43,000,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

0

0

0

- cheltuieli de capital

5102.70

4,109,000

51,127,000

55,236,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Alte servicii publice generale

5402

5,100,000

0

5,100,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1,700,000

0

1,700,000

- bunuri și servicii

5402.20

2,400,000

0

2,400,000

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

0

1,000,000

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

1,000,000

0

1,000,000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,700,000

0

2,700,000

Alte servicii publice generale

540250

1,400,000

0

1,400,000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

21,778,850

0

21,778,850

- bunuri și servicii

5502.20

300,000

0

300,000

-dobânzi

5502.30

21,478,850

0

21,478,850

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

10,100,000

95,000

10,195,000

- cheltuieli de personal

6102.10

6,800,000

0

6,800,000

- bunuri și servicii

6102.20

2,300,000

0

2,300,000

- cheltuieli de capital

6102.70

1,000,000

95,000

1,095,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

Poliție locală

61020304

9,800,000

0

9,800,000

Protecție civilă

610205

300,000

95,000

395,000

5

învățământ

6502

199,286,500

2,081,000

201,367,500

- cheltuieli de personal

6502.10

126,232,000

1,900,000

128,132,000

- bunuri și servicii

6502.20

43,395,974

245,227

43,641,201

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

985,500

0

985,500

- asistență socială

6502.57

6,648,000

0

6,648,000

- burse

6502.59

8,202,000

0

8,202,000

- cheltuieli de capital

6502.70

13,931,000

-62,000

13,869,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-107,974

-2,227

-110,201

6

Sănătate

6602

32398,000

0

32,398,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6,000,000

0

6,000,000

- bunuri și servicii

6602.20

553,000

0

553,000

- transferuri

6602.51

18,600,000

0

18,600,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

6,100,000

0

6,100,000

- cheltuieli de capital

6602.70 *

1,145,000

0

1,145,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

25,700,000

0

25,700,000

Servicii de sănătate publică

660208

6,698,000

0

6,698,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

7

Cultură, recreere și religie

6702

32,702,000

0

32,702,000

- bunuri și servicii

6702.20

17,237,915

0

17,237,915

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,300,000

0

2,300,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

1,650,000

0

1,650,000

- cheltuieli de capital

6702.70

11,563,859

0

1 1,563,859

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-49,774

0

-49,774

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

700,000

0

700,000

Servicii recreative și sportive

670205

17,200,000

0

17,200,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

14,802,000

0

14,802,000

8

Asigurări și asistență socială

6802

78,415,000

0

78,415,000

- cheltuieli de personal

6802.10

19,121,000

0

19,121,000

- bunuri și servicii

6802.20

16,769,130

139,435

16,908,565

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

3,350,000

0

3,350,000

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

8,690,000

0

8,690,000

- asistență socială

6802.57

17,458,000

0

17,458,000

- cheltuieli de capital

6802.70

13,144,000

0

13,144,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-117,130

-139,435

-256,565

Din total capitol:

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

24,235,000

0

24,235,000

Asistență socială pentru familie și copii

680206

850,000

0

850,000

Creșe

680211

15,910,000

0

15,910,000

Ajutor social

68021501

102,000

0

102,000

Cantine de ajutor social

68021502

11.086,000

0

11,086,000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

26,232,000

0

26,232,000

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

135,492,934

50,000

135,542,934

- bunuri și servicii

7002.20

23,887,785

108,751

23,996,536

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

4,300,000

0

4,300,000

- alte transferuri

7002.55

8,856,000

-1,450,000

7,406,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

72,909,000

0

72,909,000

-alte cheltuieli

7002.59

107,693

0

107,693

- cheltuieli de capital

7002.70

22,381,531

1,500,000

23,881,531

- rambursări de credite interne

7002.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-359,075

-108,751

-467,826

Din total capitol:

-ocuințe

700203

26,441,693

0

26,441,693

Iluminat public și electrificări rurale                  +

700206

20,175,000

0

20,175,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

88,876,241

50,000

88,926.241

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/ 2014

Influențe

Buget rectificat

10

Protecția mediului

7402

60,615,000

-8,435,000

52,180,000

- bunuri și servicii

7402.20

39,500,000

0

39,500,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

18,425,000

-8,435,000

9,990,000

- cheltuieli de capital

7402.70

2,690,000

0

2,690,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

0

0

0

11

Combustibili și energie

8102

42,540,000

0

42,540,000

- subvenții

8102.40

37,600,000

0

37,600,000

- transferuri

8102.51

0

0

0

- alte transferuri

8102.55

4,984,885

0

4,984,885

- cheltuieli de capital

8102.70

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-44,885

0

-44,885

12

Agricultură, Silvicultură

8302

300,000

0

300,000

- bunuri și servicii

8302.20

300,000

0

300,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8302.85

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

300,000

0

300,000

13

Transporturi

8402

292,578,000

-45,918,000

246,660,000

- bunuri și servicii

8402.20

77,800,000

0

77,800,000

- subvenții

8402.40

2,337,000

0

2,337,000

- alte transferuri

8402.55

13,044,000

1,082,000

14,126,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

82,030,000

0

82,030,000

- asistență socială

8402.57

34,963,000

0

34,963,000

- cheltuieli de capital

8402.70

78,996,810

-47,000,000

31,996,810

- rambursări de credite

8402.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

-2,810

0

-2,810

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

74,844,000

1,020,000

75,864,000

Străzi

84020303

217,734,000

-46,938,000

170,796,000

Excedentul anilor precedenți

-136,144,000

0

-136,144,000

BUGETUL LOCAL DE FUNCȚIONARE RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

VENITURI DE FUNCȚIONARE, din care:

0001

601,127,784

3,143,000

604,270,784

Venituri proprii

4802

531,731,284

-2,225,676

529,505,608

1

Venituri curente

0002

600,994,083

3,143,000

604,137,083

A

Venituri fiscale

0003

639,740,000

-325,676

639,414,324

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

362,166,000

-2,225,676

359,940,324

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

Al.l

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

0

0

0

A1.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

362,166,000

-2,225,676

359,940,324

Impozit pe venit

0302

11,557,000

0

11,557,000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

350,609,000

-2,225,676

348,383,324

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

350,000,000

-2,225,676

347,774,324

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

609,000

0

609,000

A2

Impozit pe salarii - restante din anii precedenți

0602

0

0

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

86,519,000

0

86,519,000

Impozite și taxe pe proprietate

0702

86,519,000

0

86,519,000

Impozit și taxă pe clădiri

070201

70,465,000

0

70,465,000

Impozit și taxă pe teren

070202

7,267,000

0

7,267,000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,787,000

0

8,787,000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

189,818,000

1,900,000

191,718,000

Sume defalcate din TVA

1102

156,262,000

1,900,000

158,162,000

Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

156,131,000

1,900,000

158,031.000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

131,000

0

131,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

715,000

0

715,000

Taxe pe servicii specifice

1502

794,000

0

794,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

32,047,000

0

32,047,000

Impozit pe mijloacele de transport

160202

24,421,000

0

24,421.000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

7,618,000

0

7,618,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

8,000

0

8,000

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

1,237,000

0

1,237,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

C

Venituri nefiscale

0012

-38,745,917

3,468,676

-35,277,241

CI

Venituri din proprietate

0013

18,038,284

0

18,038,284

Venituri din proprietate

3002

18,038,284

0

18,038,284

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

2,113,284

0

2.113,284

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

15,925,000

0

15,925,000

Venituri din dividende

300208

0

0

0

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

-56,784,201

3,468,676

-53,315,525

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

7,336,000

0

7,336,000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,196,000

0

2,196,000

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,115,000

0

9,115,000

Diverse venituri

3602

11,568,000

6

11,568,000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

-86,999,201

3,468,676

-83,530,525

Donații și sponsorizări

37.02.01

220,299

175,676

395,975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-87,219,500

3,293,000

-83,926,500

rv

Subvenții

0017

133,701

0

133,701

Subvenții de la bugetul de stat

4202

133,701

0

133,701

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,008

0

6,008

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

20,000

0

20,000

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

107,693

0

107,693

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

TOTAL

601,127,784

3,143,000

604,270,784

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

63,900,000

1,000,000

64,900,000

- cheltuieli de personal

5102.10

21,900,000

0

21,900,000

- bunuri și servicii

5102.20

42,000.000

1,000,000

43,000,000

- rambursări de credite interne

5102.81

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Alte servicii publice generale

5402

5,100,000

0

5,100,000

- cheltuieli de personal

5402.10

1,700,000

0

1,700,000

- bunuri și servicii

5402.20

2,400,000

0

2,400,000

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

0

1,000,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5402.85

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

1,000,000

0

1,000,000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,700,000

0

2,700,000

Alte servicii publice generale

540250

1,400,000

0

1,400,000

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

21,778,850

0

21,778,850

- bunuri și servicii

5502.20

300,000

0

300,000

-dobânzi

5502.30

21,478,850

0

21,478,850

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

9,100,000

0

9,100,000

- cheltuieli de personal

6102.10

6,800,000

0

6,800,000

- bunuri si servicii

6102.20

2,300,000

0

2,300,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

0

Poliție comunitară

61020304

8,800,000

0

8,800,000

Protecție civilă

610205

300,000

0

300,000

5

învățământ

6502

184,370,000

2,143,000

186,513,000

- cheltuieli de personal

6502.10

126,232,000

1,900,000

128,132,000

- bunuri și servicii

6502.20

43,395,974

245,227

43,641,201

- asistență socială

6502.57

6,648,000

0

6,648,000

- burse

6502.59

8,202,000

0

8,202,000

- rambursări de credite interne

6502.81

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-107,974

-2,227

-110,201

6

Sănătate

6602

18,053,000

0

18,053,000

- cheltuieli de personal

6602.10

6,000,000

0

6,000,000

- bunuri și servicii

6602.20

553,000

0

553,000

-transferuri

6602.51

11,500,000

0

11,500,000

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

11,500,000

0

11,500,000

Servicii de sănătate publică

660208

6,553,000

0

6,553,000

7

Cultură, recreere și religie

6702

19,200,000

0

19,200,000

- cheltuieli de personal

6702.10

0

0

0

- bunuri și servicii

6702.20

17,237,915

0

17,237,915

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,000,000

0

2,000,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-37,915

0

-37,915

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

700,000

0

700,000

Servicii recreative și sportive

670205

17,200,000

0

17,200,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

1,300,000

0

1,300,000

8

Asigurări și asistență socială

6802

56,581,000

0

56,581,000

- cheltuieli de personal

6802.10

19,121,000

0

19,121,000

- bunuri și servicii

6802.20

16,769,130

139,435

16,908,565

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

3,350,000

0

3,350,000

- asistență socială

6802.57

17,458,000

0

17,458,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-117,130

-139,435

-256,565

Din total capitol:

0

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

24,235,000

0

24,235,000

Asistență socială pentru familie și copii .

680206

850,000

0

850,000

Creșe

680211

11,400,000

0

11,400,000

Ajutor social

68021501

102,000

0

102,000

Cantine de ajutor social

68021502

9,200,000

0

9,200,000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

10,794,000

0

10,794,000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

27,134,934

0

27,134,934

- bunuri și servicii

7002.20

23,887,785

108,751

23,996,536

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

0

0

0

-alte cheltuieli

7002.59

107,693

0

107,693

- rambursări de credite interne

7002.81

3,410,000

0

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-270,544

-108,751

-379,295

Din total capitol;

0

Locuințe

700203

107,693

0

107,693

Iluminat public și electrificări rurale

700206

12,705,000

0

12,705,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

14,322,241

0

14,322,241

10

Protecția mediului

7402

39,500,000

0

39,500,000

- bunuri și servicii

7402.20

39,500,000

0

39,500,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

0

0

0

11

Combustibili și energie

8102

37,600,000

0

37,600,000

- subvenții

8102.40

37,600,000

0

37,600,000

- transferuri

8102.51

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

0

0

12

Agricultură, Silvicultură

8302

300,000

0

300,000

- bunuri și servicii

8302.20

300,000

0

300,000

Din total capitol:

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83020330

300,000

0

300,000

13

Transporturi

8402

118,510,000

0

118,510,000

- bunuri și servicii

8402.20

77,800,000

0

77,800,000

- subvenții

8402.40

2,337,000

0

2,337,000

- asistență socială

8402.57

34,963,000

0

34,963,000

- rambursări de credite

8402.81

3,410,000

6|

3,410,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

0

p

0

Din total capitol:

0

Transport în comun

84020302

37,300,000

0

37,300,000

Străzi

84020303

81,210,000

0

81,210,000

BUGETUL LOCAL DE DEZVOLTARE RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

VENITURI DE DEZVOLTARE, din care:

0001

242,043,500

-3,143,000

238,900,500

Venituri proprii

4802

2,125,000

0

2,125,000

I

Venituri curente

0002

87,219,500

-3,293,Q00

83,926,500

A

Venituri fiscale

0003

0

0

0

C

Venituri nefiscale                                     >

0012

87,219,500

-3,293,000

83,926,500

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

87,219,500

-3,293,000

83,926,500

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

87,219,500

-3,293,000

83,926,500

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

87,219,500

-3,293,000

83,926,500

II

Venituri din capital

0015

2,125,000

0

2,125,000

IV

Subvenții

0017

45,825,000

150,000

45,975,000

Subvenții de la bugetul de stat

4202

45,825,000

150,000

45,975,000

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

0

150,000

150,000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

0

45,000,000

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

825,000

0

825,000

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

106,874,000

0

106,874,000

Cheltuieli de dezvoltare- total, din care:

TOTAL

378,187,500

-3,143,000

375,044,500

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

4,109,000

51,127,000

55,236,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

0

0

0

- cheltuieli de capital

5102.70

4,109,000

51,127,000

55,236,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

0

0

0

2

Ordine publică și siguranță națională

6102

1,000,000

95,000

1,095,000

- cheltuieli de capital

61.02.70

1,000,000

95,000

1,095,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

Din total capitol:

0

Poliție comunitară

61020304

1,000,000

0

1,000,000

Protecție civilă

610205

0

95,000

95,000

3

învățământ

6502

14,916,500

-62,000

14,854,500

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

985,500

0

985,500

- cheltuieli de capital

6502.70

13,931,000

-62,000

13,869,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

0

0

0

4

Sănătate

6602

14,345,000

0

14345,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6602.51

7,100,000

0

7,100,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

6,100,000

0

6,100,000

- cheltuieli de capital

6602.70

1,145,000

0

1,145,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

Din total capitol;

Spitale generale

66020601

14,200,000

0

14,200,000

Servicii de sănătate publică

660208

145,000

o

145,000

5

Cultură, recreere și religie

6702

13,502,000

13,502,000

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

300,000

0

300,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

1,650,000

0

1,650.000

- cheltuieli de capital

6702.70

11,563,859

0

1 1,563,859

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

-11,859

0

-11,859

Din total capitol:

0

Casa de cultură                    ‘

67020306

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

13,502,000

0

13,502,000

Nr. ort.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat

6

Asigurări și asistență socială

6802

21,834,000

0

21,834,000

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

8,690,000

0

8,690,000

- cheltuieli de capital

6802.70

13,144,000

0

13,144,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

0

0

0

Din total capitol:

Creșe

680211

4,510,000

0

4,510,000

Cantine de ajutor social

68021502

1,886,000

0

1,886,000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

15,438,000

0

15,438,000

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

108,358,000

50,000

108,408,000

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

4,300,000

0

4,300,000

- alte transferuri

7002.55

8,856,000

-1,450,000

7,406,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

72,909,000

0

72,909,000

- cheltuieli de capital

7002.70

22,381,531

1,500,000

23,881,531

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-88,531

0

-88,531

Din total capitol:

Locuințe

700203

26,334,000

0

26,334,000

Iluminat public și electrificări rurale

700206

7,470,000

0

7,470,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

74,554,000

50,000

74,604,000

8

Protecția mediului

7402

21,115,000

-8,435,000

12,680,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

18,425,000

-8,435,000

9.990,000

- cheltuieli de capital

7402.70

2,690,000

0

2,690,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

0

0

0

9

Combustibili și energie

8102

4,940,000

0

4,940,000

- alte transferuri

8102.55

4,984,885

0

4,984.885

- cheltuieli de capital

8102.70

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-44,885

0

-44,885

10

Transporturi

8402

174,068,000

-45,918,000

128,150,000

- alte transferuri

8402.55

13,044,000

1,082,000

14,126,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

82,030,000

0

82,030,000

- cheltuieli de capital

8402.70

78,996,810

-47,000,000

31,996,810

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

-2,810

0

-2,810

Din total capitol:

0

Transport în comun

84020302

37,544.000

1,020,000

38,564,000

Străzi

84020303

136,524,000

-46,938,000

89,586,000

12

Excedentul anilor precedenți

-136,144,000

0

-136,144,000

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 3 la Hotărârea nr.323/2014


BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE RECTIFICAT PE ANUL 2014

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat 2014

I

CREDITE INTERNE

5007

120,642,000

0

120,642,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120,642,000

0

120,642,000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

120,642,000

0

120,642,000

1

Autorități publice

5107

56,875,000

-56,875,000

0

Active nefinanciare

71

56,875,000

-56,875,000

0

2

Cultură, recreere și religie

6707

43,621,000

0

43,621,000

Active nefinanciare

71

43,621,000

0

43,621,000

3

Transporturi

8407

20,146,000

56,875,000

77,021,000

Active nefinanciare

71

20,146,000

56,875,000

77,021,000


Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 4 la Hotărârea nr.323/2014


INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/ 2014

Influențe

Buget rectficat 2014

I

VENITURI TOTALE

000110

67,019,000

0

67,019,000

1

Venituri curente, din care:

0010

53,519,000

6

53,519,000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4,743,565

0

-4,743,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

13,500,000

0

13,500,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

72,110,000

0

72,110,000

1

învățământ

6510

17,100,000

0

17,100,000

2

Sănătate

6610

47,910,000

0

47,910.000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

47,910,000

0

47,910,000

3

Cultură, recreere și religie

6710

2,100,000

0

2,100,000

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

0

750,000

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

1.350,000

4

0

1,350,000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

5,000,000

0

5,000,000

- Serviciul public de administrare parcări

701050

5,000,000

0

5,000,000

t

Excedentul anilor precedenți

-5,091,000.

0

-5,091,000

4
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat 2014

I

VENITURI TOTALE

000110

83,462,565

0

83,462,565

1

Venituri curente

0010

58,262,565

"ol

58,262,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4,743,565

0

-4,743,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4,743,565

0

4,743,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

25,200,000

0

25,200,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

94,349,000

0

94,349,000

1

învățământ

6510

18,100,000

0

18,100,000

2

Sănătate

6610

55,010,000

0

55,010,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

55,010,000

0

55,010,000

3

Cultură, recreere și religie

6710

2,400,000

0

2,400,000

- Casa municipală de cultură

67100306

750,000

0

750,000

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

1,650,000

0

1,650,000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

18,839,000

0

18,839,000

- Serviciul Administrare parcări

701050

18,839,000

0

18,839,000

Excedentul anilor precedenți

-10,886,435

0

-10,886,435

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2014 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget aprobat HCL 244/2014

Influențe

Buget rectificat 2014

I

VENITURI TOTALE

000110

16,443,565

0

16,443,565

1

Venituri curente

0010

4,743,565

0

4,743,565

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4,743,565

0

4,743,565

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

11,700,000

0

11,700,000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

22,239,000

0

22,239,000

1

învățământ

6510

1,000,000

0

1,000,000

2

Sănătate

6610

7,100,000

0

7,100,000

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

7,100,000

0

7,100,000

3

Cultură, recreere și religie

6710

300,000

0

300,000

- Casa municipală de cultură

67100306

0

0

0

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

300,000

0

300,000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

13,839,000

0

13,839,000

- Serviciul public de administrare parcări

701050

13,839,000

0

13,839,000

Excedentul anilor precedenți

-5,795,435

0

-5,795,435

Page 2MUNICIPII I. CLI J-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexa 5 la IK'I. nr. 323/2014


LISTA ORIEI"PIVELOR OF. INVESTIȚII

PEN I Kt AM I, 2014


mii iei

Nominalizarea pe obiective de investirii

Total

Credite

Veniturii

proprii și subvenții

Reabilitare termica

iota! buget local

Fonduri

europene ( l itiu 56)

Fonduri europene (Titlu 56>din exced

Obiective fin din exced anilor prec

Bugetul

loial

0

1

2

3

4

4

6

7

8

9

10

TOTAL GENERAL

449.060,00          120.642,00

22.239,00      50,00

306.129,00

175.856.00

2.767,00

84.070.00          43.436,00

A

I l'CRĂRI

ÎN CON I IM IA RE

243.640,00

1

120.642.OO

9.929,00

50,00

113.0l‘j,uo|

77.073.00!

2.767,00

30.705,00

2.474,00

B

El < RĂRI NOI

l38.318.00l

o.ooj

1

5.000,00

0,00

133.318.00>

92.520,00

0,00

25.028,00

i

l5.770.00j

i

__________________________________________________i

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

Șt ALTE CHELTUIELI

67.l02,00|

o.oo|

7.310,00

o,oo|

59.792.00|

6.263, (!<)]

0,00

28.337.oo[

25.192,00;

51

AUTORITĂȚI

PUBLICE Șl ACȚIUNI GENERALE

4.109.00Î

0,00

0,0(1

o.ooj

_

4.109,00!

o.ool

0,00

3.626.00!

483,00

2

Expcniz.e, ridicări topo.stud. gw inscr. CF.cvaluari etc

300,00|

o.oo|

o.oo]

0.00

300,00

1

0.00

O.OOj

100.00

200.00

t

Achiziții imobile

(clădiri, terenul i. expropriat. expertizei

soo,otil

1

o.oo|

o o

o.oo

500,00

1

0.00

0.00!

i

500.00

0.00*

Kxp . DALI. P T. Mansaidare. compartimentare, modernizare

Clădire str Moților nr 3

20(Mi0|

o.oo|

1

o.oo]

o o

200,00

1

0.00.

o.ool

0.00

200 00

î

5

Exp . DALE P.T. Mansardare clădire str. Molilor nr. 7

50,00|

o.oo|

o.oo|

o.oo]

SO.OOl

o.ool

1

o.oo'

0.00

50.00-

6

S.F.. PI. Introducere sistem de încălzire cu CT propric-birouri

adinin. Cimitire str. Avram lancu nr 28

3,0(>|

().oo|

o.oo|

o.oo)

3.00I

o.ool

0.00

1

1

0.00

3.00

61

ORDINE Pimi.lCA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

1.095,00

o.oii

o.ooț

o.orj

1.095,00

o.ool

0,0(1

u.onj

1.095,0(1

1 <

ACHIZIȚII

l.095,0ll|                   O.ool

o.oo[

o,oo|

1.095,00

O.00I

o,uo|

o.ool

L095.00|

J 1 |Dotan independente                                                |              1.095,00

O.ool

o.ool

0.00'

1.095.00

o.ool

o.ool

o.ocj

1 095.00|

65

învățământ

15.823,00

0.00

1.000,0(1

0,0 c

14.823,00

954,0(j

0,00

11.630.0J

2.239,00

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

3.575,00

0.00

o,o<i

0,00

|               3.575,00

0.0(1

0.00

3.441, Olț

134.00

1

Construire gradmilat Casuta Poveștilor) Bambi.

25,00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

str. Rovine nr. 3

2

Modernizare si reconvetsie clădire 111 grădinii» si tresa

1.420,00

O.oo

0.00

0.00

1.420,00

0.00

0 00

1311.00

109.00

str Moților nr 58

3

Sala de sport la Colegiul National George Cosbuc

2.130.00

0.00

0.00

0.00

2.130,00

0.00

0.00

2. î 30 00

0.00

Si deviere conducta canalizare

B

LI CRĂRI NOI

7.628,011

0,00

o.ool

n.on

7.628,00,

500.oj

0,00

6.128.0j

1 .111111.06

1 >

l.ic l colonie adventist Maranatha supractaiarc ('otp (’

1.000,00

0,00

o.oo

o.oo'

1.000.00

u.oo;

0.00

0.00

1.000.0(1

2

Reabilitarea, modernizarea, extinderea

si echiparea Scolii Ion Apatbiceanu                                j

150.00

0.00

0.00

0.00

150,00

100.00

0 00

50.00

0.00

3

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea l iceului Avram lancu

150,00

0.00

0 00

0.00

150,00

100.00

0.00

50 00

0.00

■1

Reabilitarea modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Eminescu

150,00

0.00

0.00

0.00

150,00

100.00

0.00

50.00

O.Of

5

Construire. modernizare, extindere, mansaidare.reconversie diverse unitati de invatamant

2.058,00

0.00

0.00

0.00

2.058,00

0.00

0 00

2.058.00

0 00

6

Modernizare centrale termice in diverse unitati de invatamant

1.820,00

0.00

0.00

0.00

1.820,00

0.00

o.oo

l 820.00

0.00

7

Modernizare, consolidare clădire str Memorandumului 22

2.100.00

0.00

0.00

0.00

2.100,00

0.00

0.00

2.100.00

0.00

8

Reabilitare termica unitati de invaiamatic in inimic.

Cluj-Napoca l.ic. De muzica Sigismund Toduia • Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100,00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

o.oo

9

Reabilitare termica untlali de invatamant in inunic.

Cluj-Napoca Colegiul Nat. George Cosbuc - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100,00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

C

AI.TE CHELTUIELI DE

IN VEST IUI

4.620.00

11,00

1.000.00

0,00

3.620,00

454.0(1

0,00

2.061,00

l.l<)5.«0|

1

P T L.ic. 1 eologic adventist Maranaiha supraetajate Corp C

50,00

0.00

0.00

0.00

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

■>

UNITATI DE INVATAMANT

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.000.00

0.00

1 000.00

0.00

1.000,00

0,00

0.00

1 000.00

o.oc

3

Expertize struct. Expscc incendii. S E . P L Construire, modernizare, extindere.reconvers

Mansardare. diverse unitati de invatamant

1.081.00

0.00

0.00

0.00

1.081,00

50,00

0.00

1 031.()(

c.oo

■1

S.F . P.T Modernizare centrale termice in divei se unitati de invatamant

500,00

0.00

0.00

0,00

500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

5

S F . P T Reabilitarea. modernizarea, extinderea

101,00

0.00

0.00

0.00

101.00

91.00

0.00

10.00

0.00

si echiparea Scolii Ion Agatbiceanu

6

S.F.. P T. Reabilitarea, modernizarea extinderea si echiparea Liceului Avram lancu

71.00

0.00

0.00

0.00

71.00

61.00

0.00

10.00

0.00

7

S.F.. P.T Reabilitarea modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Ernmescu

62.00

0.00

0.00

000

62,00

52.00

0.00

10.00

0.00

8

CONSH.lt 1. LOCAL

DOTĂRI INDEl’ENDHM t.

500.00

0.00

0.00

0.00

500,00

0.00

0.00

0.00

5011.00

9

Actualizare S.L Si clab. PT

Modernizare, consolidare clădite str. Memorandumului 22

55,0(1

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

10

S F. P T Reabilitare termica unitati de invaiamant in mume

Cluj-Napoca l.ic De muzica Sieismund Toduta- Programul de Cooperare Elvețiano -Român

100.00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0 00

0.00

0 00

11

S i„ P.T. Reabilitare termica unitati de invaiamant in inunic.

(.'luj-N apuca Colegiul Nat. Georgc Cosbuc- Programul de ('«operare Elvețiano -Român

100,00

0.00

0.00

0 00

1 (1(1.00

100.00

o.oo

0,00

0.00

66

SĂNĂTATE

14.3-15,00

n.oo

7.100,00

O.llli               7.245,00

6.l00.0(j               0,0(|               O.lltj            1.145,0(1

A

LI C RĂRI ÎN CONȚIN! ARE

3.000,00

0,00

3.000.00

0.00

0.00

I

0.00

0.00

0.00

o.ool

1 '

1

SPITAI.l'L CLINIC MUNICIPAL

Reabilitare si modernizare

Spitalul Clinic Municipal

3.000, oo|                 0.00

1

3 000.00

0.00

_

0,00

_

0.00

0.0(1

_

0.00

0.0!1[

1

B

LIX RĂRI NOI

5.600.00

0,00

0.00

0.00

5.600,00

s (100.00

.00

.00

o.ooj

l    CONSILII'!. L(K Al

Modernizarea si echiparea ambulatoriului din j          (cadiiil Spitalului clinic municipal Cli>|-Napoca

5.600.00

|

0.00

_

0.00

_

0.00                5.600.0(1

1

5 600 00

1.1.011 000

1

o.oo

1

C

AC HIZIȚII DE Bl'Nl'RI

5.745.00

o.ooj              4.l00.0<^       O.Olj              1.645,01^            500,no|              0.01^              0.00^           1 145.00

1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

DOTĂRI

4.000,00

0.00

4 000.00

0.00

0.00

o.oo.

1

0.00

i

0.00

1

1

0.00

i

|

CONSILIUL LOCAL

S F F T. Modernizarea si echiparea arnbulator din cadrul Spitalului clinic munic Clui-Napoca

5(10.01)

0.00

0.00

i

1

i

0.00

5(10,(10

500.001

o ooi

0.00

0.00-

1 ’

1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

S E-" . P T Reabilitate si modernizare

Spitalul Clinic Municipal                                                |

100,00

0.00

100.00

1

0.00

0,00

0.00

0 00|

0.0()|

o.oo|

1

4

DIRE( TIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

DO 1 ARI CABINETE MEDICALE

145.00

0.00

0.00

0.00

145.00

0.00

0.00'

0.00

145.00

5

1

CONSILIUL LOCAL

Actualizare S.F . P.T.Constrmrc Spital regional

de urgenta

1.000.00

0.00

0.00

o o

1.000,00

0.00

0.00

0.00

1.000.00!

67

CULTURĂ, RECREERE $1 RELIGIE

56.423,00

43.621,IM)

300.01)

0.011

12.502.00

950,01)

O.Ol)

3.700.01)

7.852,011

1 ■'

LI ( RĂRI ÎN CONTINUARE

43.721.00)            43 621.00

0.00

0.00

1110.1)0

0.00

0.00

0.00

ioo.ooI

1

Construire sala multifuncționala de spori

43.72 L00

43 621.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

B

LUCRĂRI NOI

7.700.00

0.00

(MMI

0.00

7.700.00

150.00

0,00

1.500,00

6.050,0o|

i

Construire ccnirtil cult mal 1 ransilvania -clădite pentru Filarmonica de stat

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2

Inibunatatirea calnatii mediului prin infiinlaie modernizare de pai cm i. sisteme de irieatii. piste role

1.200,00

0.00

0.00

0.00

1.200.00

0.00

...

0.00

0 0(J

1.200.00

!

Restaurare. reabilitare monumente istorice si comemorative

1.500,00

0.00

0.0(1

0.00

L500.00

(1.00

n.oo

0.00

1 500 00

1

■1

Modernizare cinematograf Dacia Manastui

1.500,00

0.00

0.00

0.00

1.500,00

0.00

0.00

1 500.00

0.00

1

5

Construire monumente si placi dedicate orașelor intratue cu municipiul Cluj-Napoca

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1

6

CASA DE (H EI RA A STl DEM II.OR

500,00

0.00

0.00

0 oul               500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

Modernizare clădire

1 1

■!

Construire Complex de agrement în baza sportiva din Cartierul

I

7

(rhuoigheni sir Alexandru Vaida Voevud

2.250,00

0.00

o.oof

0.00

2.250,00!

50.00

o.oo]

0.00

2 200.00

s

Restaurare. reabilitare Turnul pompierilor

450,00

0.00

o.oo

0.00

450,00

50.00

0.0(1

u.oo

400 00

1

9

Monument dedicat Holocaustului

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

L

0.00

0.00

0.(10

0.00

10

Modernizare lac Parcul cenți al Stmion Baniutiu

( agrement, canotaj, patinoar)

50,00

0.00

0.00

0.00

50,00

50.00

0.00

0.00

0.00

11

Obeliscuri, indicatoare (mistice la mirarea in mume.

ioo.oo

0.00

0,00

0 00

100.011

0.00

0.00

0.00

100.00

1 C.

ALTE CHELTUIELI DE ISA ESTIȚI1

5.002,00

0.00

300,00

o.oo

4.702, oo|              800,0(l|                o.ool           2.200,00|            l.702,00|

1

S. F PT Construire centrul cult.

1 ransilvania clădire pentru Filarmonica de stat

2.200,00

0.00

0.00

0.00

2.200,00^ 0.00

0.00

2 200.00

0.00

SF. PT. expertiza Restaurare, reabilitare monumente istorice si comemorative

400,00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

•100.00

1

!

SF. PT ModeniizaiectneitiaiograiTJacia Manaslur

132.00

0.00

o.oo

0.00

132,00

0.00

0.00

0.00

12'2.00

1

4

S.F.. P.T. Imbunatatirea calitatii mediului prin in Ființare modernizare de parcuri sisteme de irigații, piste role

400.00

0.00

0.00

0.00

400,00

ioo.oo

0,00

0 oo

300.00

1

S.F.. P T. Construite momim si placi dedicate orașelor intrările cu municipiul ChipNapoca

20,00

0.00

0.00

0.00

20.01»

O 00

0.00

0.00

20.00

1

6

S.F P.T. Consliuire Complex de agrement in baza sportivă din Cartierul Gheorgliecii. str Alexandru Vaida Voevod

560,00

0,00

0.00

0.00

560,00

_

60.00

_

0.00

0.00

500.00

-

l"oncurs soluții. SF PT. expertiza Restaurare, reabilitare Turnul |*o mp icni lor

200,00

0.00

0.00

0.00

200,001

100.00

0.00

0.00

100.00

8

jConc. Sol. S.F.. P T Monumeni dedicat Holocaustului

0,00

0.00

o.oo

0.00

0,00|

0.00

0.00

0.00

0.00

9

S.F . P Ț. Modernizare lac Parcul central Sunam Haniutiu auremeni. canotaj. patinoar)

540,00

0.00

0.00

0 00

540.00

_

5UI.OO

_

0.00

11.00

0.00

■Concurs soliicn. SE . P T Obcliscmi indicatoare turistice la intrarea in 10 inunic.

1

50.00

0.00

0.00

0.00

50,00

_

o.uo

_

0.00

0.00

50,00

11

CASA DE CULTURA A STl DEM ILOR

Expertiza. ST.. P.T.Modernizare clădire

200.00

0.00

0.00

0.00

200,00 0.00

1

0.00

0.00

200.00

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRARE

OBIECTIVE CULTURALE SI SPORTIVE

300.00

0.00

100 00

0.00

_

0.00

_

0.00

1

0.0(1

_

0.00               0.00

1

1

DOLARI

300.00

0 00

300.00

0.00

0,00

_

0.00

0.00

0.00

0.00

68

ASIGURĂRI $1 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                   1          IS.834.0d

0,(10

(MMI

18.834.00

5.690,0(11               0,0(1           4.000,00

9.144,00

A |l.t < RĂRI ÎNCONTINl ARE                               1            2.0(10,0(1

o.oo                  o.ool       o.ool              2.000.00:           2.000.001              0.00               0,00               0,00

A

2.000,00

0.00

0.00

(1.00

2.000.00

200000

0.00

0.00

0.00:

1

Centru multipunct. De servicii sociale integrale Tara Minunile»

2.000,(10

0.00

0.00

0.00

2.000.00

2 000.00

0.00

0.00

o.oo|

1 «

LUCRĂRI NOI

13,520,00

0,00

0,00

0,00

13.520.00

3.470,00

0,00

4.000,00

6.050.00

) b Icentrilbugetardecre.se

4.000,00

0.00

0.00

0.00

4.000,1)0

0.00

(1.00

4 000.00

o.ool

l

Construire cresc si extindere cresc

4.0110,00

0.00

0.00

0 00

4.000,00

0.00

I.

0.00

4 000.00

o ooj

1 B llMRECTIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

6.020.00

0 00

0.00

0.00

(. 020.00

0.00

0.00

0.00

(1 020.00|

1

415.0(1

0.00

(1.00

0 00

415.00

IJ.OU

0.00

0 00

41 5 Oui

2

Clădire pentru D.ASM

2.470.0(1

0.00

0.00

0.0(1

2.470,00

0.00

0.00

0,00

2.470.00

3

Ceniiu de consiliere părinți si copii

415,00

0.00

0,00

0.00

415,00

0.00

0.00

0.00

■115.00j

l

Complex de servicii socm-medicale pentru adulti

2.25(1.(11)

0.00

0.00

0.00

2.250,00

0.00

0 00

000

2 25O.<1O|

5

Atelier de insertie-spalatorie auto

235,00

o.oo

0.00

0.00

235,00

0 00

0.00

0.00

235.00

6

U nitate de economie sociala Spălătorie rute

235,00

0.00

0.00

0.00

235.00

0.00

0.00

0.00

2''5.(l()|

1 »

CONSILIUL LOCAL

3.500.00

o.ool                    0,0()|       000|               3.500.0(1

3.470.00|              0.00

0.00

30.0n|

l

Centru multifund De servicii sociale

integrate pir. Persoane virstmcc nr. 1

2.650.0(1

0.00

0.00

0.00

2.650,00

2 620.00

0 00

0.00

.'■<i.0<|

2

( eiitru multifund. De servicii sociale intcvrate ptr. Persoane virstmce nr. 2

750.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

o.ooj

3

Centru social și comunitar integrai pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu acceni pe comunitățile segrcgaic și izolate din Pata Rât

Calea Baciului nr. 18.

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.110

1 (

ACHIZIȚII DE BUNURI

3.314.0(1                 0.00

o.ool       0.00

3.3I4.00|

220.00

0.00

o.ool          3 ooo.ool

i      ICENTRUL BUGETAR DE CRESE

510,01)1                   0 00

o.ool       0.00

510,00

0.00

0.00

o.ool              îl o.ool

| >

hO LARI CRESE

360.00I                 0.00

0.0(| 0.00

360.00

0.00

0.00

0.0(|            360.0(1

2

S I- . P.T. Construire crese si extindere cresc

150.00

0 00

0.00

0.00

150,00

0.00

0.00

0.00

150.00

1

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

678.00

o.ool                    o.ool       0.00

608.00

0.00

o.ool              0.00

6O8.00I

1

S F P. 1. înființare adapost victime ale violentei in familie

1 5,00

0.00

0.00

0.00

1 5.00

0.00

0.00

0.00

15 i)()|

2

S.F . P 1 Clădire pentru DASM

15,00l                   0.00

0.00

0 00

15,0(1

0.00

0.0(1

0.00

15 ()(i|

3

S ]•’.. P. I. Centru de consiliere parurii si copii

15.00J                 0.00

0.00

0.00

15,00

0.00

0.00

0.00

15 (X |

4

S P T. Complex de servicii sucio-medicale pentru adulti

30.00|^^^^^^o7o

0.00

0.00

30,00

0.00

0.00

0.00

30.00I

5

S i- P ] Atelier de insenie-spalatorie auto

n

000

0.00

0.00

15,00

0.00

0.00

0.00

15 00

6

S.F.. P T 1 ,'nitalc de economie sociala - Spălătorie rufe

15,00

0,00

0.00

0.00

15,00

J

0 00

0.00

0.00

15.OG

| 7

DOTĂRI ASISTENTA SOCIALA

593,00

o.ool                   o.ool        o.oo

593,00

o.ool                o.ool               o.oo

593.00

!      ICONSILIUL LOCAL

220,00

o.ool                    o.ool        o.ool                 220,00

220.00I              o.ool              0.00

0.00

1

S i’.. P.T. Centru social >i coinumtar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comuniiăiilc segicgate și izolate din Pata Rât

Calea Baciului tir. 18.

10,00

0.00

0.0(1

0.00

10,00

10.00

0.00

0.00

0.0(1

•1

S.F.. P.T. Centru multifunct. De servicii sociale integrate ptr. Persoane virsimce nr l

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

o.ooj

S F. P T Centru iiuiltifiinet. De servicii sociale

integrate pir. Persoane virstnice nr. 2

50,00

0.00

0.00

0.00

50,00

50.00

0.00

o.oo

0.0(1

4

S !•.. P. T. Centru multifunct De servim sociale integrate Prisun Fellwoship Rontania

10,00

0.00

0.00

0.00

10.00 10.00

1

0.00

0.00

0.00

5

S.F . P T Construire centre sociale

100,00

0.00

0 00

0.00

100.00

100.00

0 00

0.00

0.00

j        ICANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENS.                   |            1.8H6,0()|               0.00|               O.Ou

0.00| 1.886.00

0.00

o.ool                0.00

1 886. Oo|

1

DOTĂRI CANTINA

1.886,00

0.00

0.00

0.00

1.886,00

0.00

L

0.00

0.00

1 886.00|

70

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE                 |l

PUBLICĂ                                                        115.702.00

0,00

13.839,00

50,00

101.813,00

70.520,00

2.389,00

20.650,00

<8.254,00

1 ■'

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                                  1            54.319,0(1                0,00|            6.929,0(j     50,0(1           47.34O.ol         36.411.0(1         2.389.0(1         6.300,0(1          2.24O.Olj

|

CONSILIUL LOCAL

46.760,(M)|                   0.00

o.ool      50,00             46.710, oo|         36.411.oo|          2.389.00|          6.300,0lj           1 610.0(J

1

Reabilitare termica clădiri muilieiaialu

1.550,00

0.00

0.00

50.00

1.500,00

11.00

0.00

0.00

1 500.00

■>

Modernizare st extindere iluminat public

6.000,00

000

0.00

0.00

6,000.00

o.oo

0.00

6,000.00

0.00

Centrul de excelenta pentru induși i ii creative

35.110,00

0.00

o.oo

0 00

35.110,00

35 000.00

0.00

0.00

1 IC.Olj

1

Casc sociale integiale pentru comunitate str I. Coroiatul nr 5

4.100,00

0.00

U.00

0.00

4.100.00

1 411.00

2.380.00

300.00

0.00

l

Parking suprateran sir Mehedinți Ncgoiu

6.929,00

0.00

6 929.00

000

0,00

u.oo

0.00

0 00

0.00

J       Iradp

630,00

0.0Q

0.00

o.oo

630.00

0.00

0.00

0 00

630.0(1

1 1

Modernizare sediu calea Somesem nr 2

630.00

0.00

0 00

(1.00

630,00

0.00

0.00

u.oo

630.00

î B [lucrări noi

44.841),Uo|                   0,00

S.ooo.ool       0,00|             39.840.00

32.600.00!              0.00

5.000,oo]            2.24O,O(l|

î      IcONSILlUL LOCAL

39.375,00

o,oo

0.00

o,oo|             39.375,00

32.60(l.00|                0,00

5.000,00

1.775,001

l

L T I-. Construire locuințe prin ANI.

50,00

0.00

0.00

0.00

50,0(1

0.00

0.00

0.00

.50.00

1

2

Branșamente si racorduri la rețelele publice

200,00

0.00

0.00

0.00

2(10,00

0.00

0.00

0 00

200.00

1

Construire TecDit verste funcționala locuințe sociale

100,00

0.00

o.oo

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

1

4

Viabilizare amplasament zona l.omb

300,00

000

(1.00

0.00

300,00

0.00

0.00

o.oo

300.00

1

5

Construire. modernizate capele ni cimitire

200,00

0.00

u.oo

o.oo

200,00

0.00

u.oo

0.00

200,00

1

6

Centrul CliAM ZMC de sprijinire a afacerilor

15.2OO,«O

0.00

0.00

0.00

15.200,00

15 000.00

0.00

o.oo

700.00

7

Crederea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din

15.000,00

0.00

0.00

0.00

15.000,0(1

15 000.00

u.oo

0.00

0.00

Municipiul Cluj-Napuca

8

Dcsegregaica și incluziunea sociala a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregatc și izolate din Pata Rât. pi in asigurarea de locuințe sociale de urgență

500,00

0.00

0.00

0.00

500,00

500,00

0 00

0.00

0.00

str Căii l-erate nr. 4. ap 4

9

Descgiegarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajaic din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregatc și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgentă str. 1 ocuinotivei nr. I. ap 1

200,00

0.00

0.00

0.00

200,01)

200.00

0.00

0.00

0,00

10

Desegrcgatea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celui provenind din comunitățile segiegate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgentă

str. Anlon Pan nr. 8-10. ap. 2

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

II

Modernizare si extindere sist iluminat public led SVV1SS

Programul de Cooperare Elvețiano -Român

1.000,00

o.oo

0.00

0.00

1.000,00

i ooo.oo

o.oo

0.00

o.oc

12

Iluminat arhitectural clădiri

300,00

0.00

0.00

0.00

300,00

0.00

0.00

0.00

300.00

13

Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în zona Pala Rât

Someșein. Aria lndusinalâ Pata Rât

600,00

0.00

o.oo

0.00

600,00

600.00

0.00

0.00

o.oc

14

Proicjate si intervenție asupra clădirilor situate

in ..Ansamblul urban-Centrul istoric al înuiiic Clui-Napoca

5.000,00

0.00

0,00

0.00

5.000,00

0 00

0.00

5 000.00

0.00

1 15

Lucrări tchnico-edilitarc pentru proiectul Băile Somesem

HCL 498'2013

525,00

0.00

0.00

0.00

525.00

0.00

0.00

0.00

525.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

|               5.000,00

0.00

5.(K)0(>(|       0.00

0,0(11                o.oo

1 0.00

0.00

0.00

1

Pai Linguri in car! icre

5.000,00

0.00

5.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

RADP

465.00

0,00| 0,00

0.00

465,00               0,00|              O.OOI              0,00

465.00]

1

Extindere centru de ecarisaj

345,00

0.00

0.00

0 00

345,00

0.00

0.00

0.00

345.00

2

Modernizare Ștrand Baza de agrement (irigorescu

120,00

0.00

0.00

0.00

120,00

_

0.00

0.00

0.00

120.011

n“

W H1Z1TII DE Bl NUR!

16.543,0(1

0,0(1

i.vio.oii       o.od

14.633,00

1.509.0(1               0,0(1

9.35(I,Ih(

3.774,0(1

CONSILII1!. LOCAL

10.617,0fl|

o.oo|

0.0(|

0.0(^

10,617,00

1 509.0(ț

o.oo|

5 350.00]

3 758.01

1

S F . P.T Creșieiea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca (certificate energetice. expertize, audit. cic)

450,00

0 00

0.00

0.00

450,00

300.00

0.00

o.uo

150 00

| 3

Dotări urbane

3.000,00

0.00

0.00

0.00

3.0(10. (10

<1.00

0.00

3 000.00

0.0(1

3

Studii de amplasament penii u diverse obiective dc investiții (avize, studii dc oportunitate. S.F..P.T Ele.)

1.000,00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

500.00

0.00

0.00

500.00

4

Reactualizare PCG

1.800,00

0.00

0.00

0.00

1,800,00

0.00

0.00

1 8011.00

o.oc

5

S.F . P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

str. Căii Ferate nr 4, ap. 4

3,00

0.00

0.00

0.00

3,00

3.00

0.00

0.00

0 00

6

S F P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât. prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

str. Locomotivei nr 1. ap 1

3,00

0.00

0.00

0.00

3,00

3,00

0 00

0.00

0.00

7

S F . P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență

str. Anton Pan nr. 8-10, ap. 2

3,00

o.no

0.00

0.00

3,00

3.00

0.00

O.Jiit

0.00

X

PL'Z • PI D . P.XT.sludd dc urbanism si studiu de circulație

1.200,00

0.00

0.00

0.00

1.200,00

0.00

0.00

0.00

1 20U.OO

9

PUZ . S.F.. P T Drum de rnarc viteza din

muu. Cluj-Napoca spre Autostrada A3 prin nord -vest

250,00

0 00

0.00

0.00

250,00

0.00

0.00

0.00

250.0C

10

Expertiza . S F.. DALL P T imobile fond de stat

150,00

0.00

0.00

0.00

150,00

0.00

0.00

o.oo

150.00

1 l

Consolidare si reabilitare, calam naturale imobile fond de stai

950,00

0.00

0.00

0.00

950,00

0.0(1

0.00

0.00

950.00

i 12

S.F.. PT Branșamente, racorduri la rețelele publice

20,00

0.00

0 00

0.00

20,00

0.00

0.00

1)0(1

20.00

ii

S.F.. P. I*.Cnnsiruiie reconverșic funcționala locuințe sociale

84,00

0.00

0.00

0.00

<84,00

84.00

0.00

0.00

0.0(1

>0,00

! N

P.T - 1. r.li. branșamente

C'onstr loc prin ANL

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

1.1.00

u.od

50.0(1

15

S F P. 1. Vjabilizare amplasaineni zona l.onib

180,00

0.00

0.00

0.00

180,00

0.00

0.00

180.00

1

16

S.F.. P.T. Construire, modernizare capele in cimitire

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

o.oo

0.00

U.00

50.0(1

17

PCD. S.F. P.T Paiking llasdeu

140.00

0.00

o.oo

0.00

140,00

0.00

0.00

0.00

I40.UL

18

S.F . P T iluminat public si arhitectural clădiri

70.00

0.00

0.00

0.00

70,00

0.00

0.00

0 00

70 00

10

S F P.T Modernizare si extindere sist iluminat public led

S WÎSS - Proeramul de Cooperare Flveiiano -Roman

. 100.00

0.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0 00

0 00

20

Plan director râul Someș i S 1 .. P.T»

500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0 00

2

DAM. P T Protejare si intervenție asupra clădirilor situate m ..Ansamblul urban-Ccntrul istoric al munic Cluj-Napoca

550,00

0.00

0.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0 00

■) t

S.F.. P T.l.ucran tehnico-ediliiatc pentru proiectul Băile Soinescni 1IC1. 498 2013

48.00

0.00

0 00

0.00

48,00

0.00

0.00

0.00

48.00

23

S F.. P 1. Incluziunea gnipurilor defavorizam pi in crearea de locuri de mutica durabile in zona Pata Rât

Someșem. Aria Industriala Pata Rât

16.00

0 00

0.00

o.oo

16,00

16.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL                  1            1.910,(1(11              0.0(11            1.910.0(1

PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR             |               |

0.0(1

l                     0.0(1                  0.0(1

0,00

0,0(1

0,0(1

1

PI D S.F . P.T Parking suprateran str Mehedinți Negoiu

10,00

o.oo

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pl 'Z. PUI) S 1 ..PT Parking-iiri m jartiere

900.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

(1.0(1

Dolari independente

i.ooo.on

000

1.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.uu

?        Iradp                                                    1            4.0 i6.oo|              o.ol               o.ol      o.ol            4.oi6,ol             o,ol            o.ol        4.000.0I            it.ol

I

S I . P.T. Modernizare slrand-baza de agrement Gngorescti

4.00

0.00

0.00

0.00                  4.00

i J

0.00

0.00

0.00

4.00

1 -

Dotan independente

4.000.00

0.00

0.00

o.oo[

4.000.00

0.00

0.00

4 000.00

0.0(J

3

S.F P. r. Modernizare clădire adm sialia de mixoui

12.00

0.00

0.00

0.00.

12,00

0.00

0.00

0.00

12.00

1 74

PROTECȚIA MEDIULUI

12.680.00

0,00

0.00

(2.680.00l            9.612.0(1

1

378.00

2.000,00

690,00

1 A

l.l'CRĂRI ÎNCONT1NI ARE

9.990,00

o.on

0,00

0.00

9.990,00

9.612.00

378.00

0,00

o,oo|

1

Sistem de management integrai al deșeurilor Cluj

9.990,00

0.00

0.00

0.00

9.990,00

_

9.612.00

378.00

0.00

<).()(]

3

RealizareHaita de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului (studii 1

130.00

0 00

0.00

0.00

1

130.00

(1.00

0.00

(l 00

130.00

Li!—

COMBUSTIBIL Șl ENERGIE

4.940,00

0.00

0.00

o.ol

4940.0(1             O.ol             0.00

4.940.00

I

2.940.0011        lcONSll.il'LOCAL                                           1             2.690.01                0.0(1                O.ol      O.Ol             2.69O.ol             0,0(1             O.ol         2.000,0(1           690.0(|

1

S l7..P.T.< ’unsolidare zone supuse alunecărilor

de teren

560,(1(1

0.00 0.00

1

o.oo

560,01),                0 00

i

0.00

0.00

S60 00

>

( imsolidare zone supuse alunecărilor de teren

2.000,00

0.00 0.00

1

0.00

2.000.001 0.00

0.00

2 000.00

0.00

1    |Mi>dernizarc relele tenmcc aferente progtam

ide reabilitare străzi

2.940.00

0.00

0.00

0.00

2.940.00

0.00

11.00

2 940.00

(l.()(l

1 «

LUCRĂRI NOI

2.000.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

0,0(1

0.00

2.000,00

o.ool

1 B

RAT

2.000.00

0.00

0.00

0.00

2.000,00

0.00

0.00

2 000.(10

o.ool

1

Alimentare cu energie termica clicnii noi

2.000,00

0.00

0.00

0.00

2.000.00

0.00

0.0(1

2 ooo oii

0.00

84

TRANSPORTURI

205.100,00

77.021.0l|

128.088.00

82.030,0(1

33.524.00

12.534,0(1

1

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

124.095,01)1             77.021,00

0,00

0,00

47.074.00

29.050,00

0,0(l|           18.024,0(11                  o.ool

J

Modernizare străzi conform HC1.5 2004 st HC1, 522 2000

1.600,00

o.oo

0.00

0.00

1.600,0(1

o.oo

0 00

1.600.00

11.00

2

Amenajare, modernizare străzi .poduri, etc

93.445,00

77.021.00

0.00

o.oo

16.424,00

0.00

o.oo

16 421.00

o.oij

Rețea de slatii seif service de inchuiere biciclele

Etapa 1

5.600,00

0.00

0.00

0.00

5.600,00

5.600.00

0.00

0.00

0.00

4

Modernizarea sistemului dc iransport public in comun m /.MC etapa l

22.500,00

0.00

0.00

o.oo

22.500,00

22 500.00

0.00

0.00

0.00

5

Modernizare linie de tramvai pe rula P-ta Garn B-dul Muncii

«00,00

0.00

0.00

0.00

«00,00

KOO.OO

0.00

0.00

0 00

6

Modernizare linie de tramvai pe ruta Manastur

P-ta Gării

150,00

0.00

0.00

o.oo

150,00

150,00

0 00

0.00

0.00

1 “

ll UCKĂRI SOI

56.10(1.0(1                 0.0<(                  O.OOl      0.0(j            56.100.00

50.200.0C

o.oo

5.500.0C

400,0(1

1

k'onsilil local

56.100,0(1                 O.Otj                  0.0(j      0.0(1            56.100,00

50.200.0C

o.ool          5 500.0C

4<)0.0((

l

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industriala

30.000,00

o.oo

0,00

o.oo

30.000,00

30 000.00

0.00

0 00

0 00

2

Semaforizare mtersecin si treceri de pietoni

2.500,00

0.00

0.00

0.00

2.500,00

0.00

0.00

2 500.00

0.0(1

3

Dezvoltare si modem semaforizare, realizare sincronizare in imersectuu si pe dif axe de traversare

«00,00

0.00

o.oo

0.00

«00,00

0.00

0.00

800,00

0.00

4

Rciea de scatii sulf service de închiriere biciclete

Etapa 2

ion, oo

0 00

0.00

0.00

100,00

100.011

0.00

0 00

0.00

5

Modernizare P-ia Mihai Viteazu

50,0(1

0.00

(1.00

0.00

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

6

Amenajare spațiu piclonal str Kuealniccanu si străzi adiacente

50,00

0.00

0.00

0.00

50,00

0.00

IJ.00

0.00

50.00

7

Reabilitare thntana arteziana P-ia l ’niru

500,00

0.00

0.00

0 00

500,00

0.00

0.00

200.00

500.0(1

X

Modernizare si extindere pasaje pietonalc subterane

2.00(1.00

0,00

0.00

0.00

2.000,00

0.00

0.00

2 000.00

0.00

9

Acces din str Oașului la cart Loinh. Cluj-Napoca (Ext rețele apa canal pe str. Oașului)

10.000,00

0.00

0 00

0.00

10.000.00

io.ooo.oo

0.00

000

0 0(J

10

Modernizare str Fagciului in inimic Cluj-Napoca

100,00

0.00

o.oo

0.00

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

11

Refacerea infrastructurii Grasului

Coinoara-modem cai acces centru istoiic

10.000.00

0.00

0.00

0.00

10.000,00

10.000.00

0.00

0.00

0.00

1 C IaCHIZITII DE Ut'M Rl                                          |             24.914.oi4                 o.ool                  <1.0(4       0.0(4            24.914.(1(4           2.7X0,m|              «.0(4         10.00(1.0(4          12.134.0(4

S         Icuiisiliul local                                                     1             10.850,1x1                 0.0(4                  0-0(4       0.0(4             10.850JM4           2.780,0(4              0,0(4          6.500.0(4           1.570 0(4

1

S F P. l .exp. Amenajare, modernizate, consolidare străzi.poduri ele

2.000,00

0.00

0.00

0 00

2.000,00

500.00

0 00

1.500 ou

0 ou

1

Concurs soluții. S.F. P.T. Reabilitare. modernizare Piața Mihai Viteazu

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Consolidau de drumuri, poduri, etc

5.000,00

0 00

0.00

0.00

5.ooo,ool

0.00

0.00

5 000.00

{1.00

4

S.F . P 1 Cons Modernizai ca tramei stradale dc acces la zona industriala

50,00

o.oo

0.00

0.00

50,00

50.00

0.00

0 00

O.OlJ

5

S.F . PT Semaforizare intersecții si treceri de pi cloni

100,00

0.00

o.oo

0.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.0(1

u

S 1 . P.T Acces din sit Oașului In cart Loinb. Cluj-Napoca

30,(X)

0.00

0.00

o.oo

30,00

30.00

0.00

0 00

(i.oo|

7

S F . P.T Modernizare str Făgetului in irnuiic Cluj-Napoca

100,00

0.00

0.00

0 00

1(10.00

1 IJ0.00

0.00

0.00

o.oo

8

S F.. P.T Rețea de stării seif service de inclnnere biciclete

Etapa 2

100,00

0.00

0.00

0.00

loo.oo

100.00

0.00

0.00

0.00

9

S.F, P T.Modeniizaie si extindere pasaje pietouale subterane

250,00

0.00

0.00

0,00

250,00

0.00

0.00

0.00

250.00

10

Studii. PUZ. PUD. S.F . P.T. Pasaj subteran auto

900,00

0.00

0.00

0.00

900,00

0.00

0.00

0.00

900.00

1 11

Concurs soluții. S.l. P T. Amenajare spațiu pietonul str Koealniceanu si străzi adiacente

100,00

0.00

0.00

0.00

100,011

0.00

0.00

0.00

100.00

12

DAl.l. P.T. Reabilitate fantana arteziana P-ta Unirii

20,00

0,00

0.00

0.00

20,00

0.00

0.00

0.00

20.00

13

S.F . P.T. Consiiuire tren suspendat monorai

100,00

0.00

0.00

0.00

10(1,0(1

0.00

0.00

0.00

100.00

14

S F.. P.T autobuze electrice - Programul de ('«operare Elvețiano -Roman

500,00

0.00

0.00

0.00

500,00

500.00

0.00

0.00

(1.00

15

CONSILIUL LOCAL

Dotări independente autobuze electrice - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

1.500,00

0.00

0.00

0.00

1.500,00

1.500.00

0.00

0.00

0.00

[compania DE I RANSPOR'I PUBLIC CLI J-ISAPOCA S.A.

14.064.00

0.00

0.0(1

| (1.00

14.064,0J               0,0 J              ll.Olj          3.500.00

i            10.564.0(|

î    1    fontan independente                                                1             14.064,00|                 O.Otj                  O.UO|      0.00             14.064.0(i               <l.0t|              0.00|          3 SOO.Otj          10 564.0(1

Dotau independente


2.126,00


o.oo


0.00 2 126.00'


0.001


SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR6.929,0(116 929.0


0.00PRIMAR

EMIL BOCDIRECTOR VIRGIL PORUTIU


SEF SERVICIU

LIANA HENT


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 6 la HCL nr 323/2014

CREDITE DE ANGAJAMENT

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Gapitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Mansardare, compartimentare, modernizare clădire str.Moților nr.3

02

51/71

5,000,000

Mansardare clădire str. Moților nr. 7

02

51/71

2,000,000

Introducere sistem de încălzire cu CT proprie-birou admin. Cimitire str .Avram Iancu nr.28

02

51/71

30,000

Dotări independente

02

51/71

2,126,000

Expertize, ridicări topo.stud. geo. înscr. CF, etc

02

51/71

378,000

Achiziții imobile (clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

02

51/71

7,400,000

Exp., DALI, P.T. Mansardare, compartimentare, modernizare Clădire str. Moților nr. 3

02

51/71             1,000,000

Exp., DALI, P.T. Mansardare clădire str. Moților nr. 7

02

51/71

50,000

S.F., P.T.,Introducere sistem de încălzire cu CT proprie-birou admin. Cimitire str.Avram Iancu nr.28

02       51/71

3,000

titlul 71 Active nefinanciare                  02

17,987,000

1

1

cap. 51 Autorități Publice și acțiuni externe          02

17,987,000

Dotări independente                                                     02

61/71

1,095,000

titlul 71 Active nefinanciare                   02

1,095,000

2

Cap. 61 Ordine publică și siguranță națională         02

1,095,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion

Agârbiceanu                                                         02

65/56

100,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu     02

65/56

100,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai

Eminescu                                                        02

65/56

100,000

Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-■Liceul de Muzica Sigismund Toduta-Programul de cooperare Elvetiano-Roman                                                    02       65/56


Reabilitare termica unitati de invatamant in Municipiul Cluj-Napoca-

Colegiul Nat. George Cosbuc-Programul de cooperare Elvetiano-Roman_____02

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Expertize struct, Exp sec incendii, S.F., P.T. Construire, modernizare, extindere, reconversie, Mansardare diverse unitati de invatamint

02

65/56

50,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/56

91,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/56

61,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/56

52,000

titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

754,000

Construire grădinița Bambi, str. Rovine nr. 3

02

65/71

1,000

Lic. Teologic adventist Maranatha - supraetajare Corp C

02

65/71

4,000,000

Modernizare și reconversie clădire în grădiniță și creșă str. Moților nr.58

02

65/71

290,000

Sală de sport la Colegiul Național George Coșbuc și deviere conductă canalizare

02

65/71

2,130,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion

Agârbiceanu

02

65/71

50,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/71

50,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/71

50,000

Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie diverse unități de învățământ

02

65/71

2,100,000

Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

02

65/71

2,000,000

Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului 22

02

65/71

9,000,000

P.T. Lic. Teologic adventist Maranatha - supraetajare Corp C

02

65/71

100,000

Expertize struct, Exp sec incendii, S.F., P.T. Construire, modernizare, extindere, reconversie, Mansardare diverse unitati de invatamint

02

65/71

2,000,000'

S.F., P.T. Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

02

65/71

500,000

CONSILIUL LOCAL DOTĂRI INDEPENDENTE

02

65/71

500,000

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

02

65/71

10,000

Nr.

crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

02

65/71

10,000

1

S.F., P.T. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mihai Eminescu

02

65/71

10,000

1

Actualizare S.F. și elab. PT Modernizare, consolidare clădire str.Memorandumului 22

02

65/71

!

1,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

22,802,000

3

Cap. 65 învățământ

02

23,556,000

CONSILIUL LOCAL Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca

02

66/56

31,500,000

CONSILIUL LOCAL S.F., P.T. Modernizarea și echiparea ambulator din cadrul Spitalului clinic munic Cluj-Napoca

02

66/56

389,000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

31,889,000

CONSILIUL LOCAL Actualizare S.F., P.T.Construire Spital regional de urgență

02

66/71

1,000,000

titlul 71 Active nefînanciare

02

1,000,000

4

total cap. 66 Sănătate

02

32,889,000

Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voevod

02

67/56

28,000,000

Restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

02

67/56

3,000,000

Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu (agrement, canotaj, patinuar)

02

67/56

50,000

S.F., PT îmbunătățirea calității mediului prin infiintarea/modemizarea de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/56

100,000

SF, PT, Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/56

60,000

Concurs soluții, SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare Tumul pompierilor

02

67/56

100,000

SF PT Modernizare lac Parcul central Simion Bamutiu (agrement, canotaj, patinuar)

02

67/56

540,000

titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

31,850,000

Nr. crt. |

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget- 1 Capitol/titlu de sursă de    cheltuială

finanțare    bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4               5

Construire sală multifuncțională de sport

02

67/71

2,000,000

Construire centrul cultural Transilvania - clădire pentru Filarmonica de

stat                                                                         02

67/71

50,000

îmbunătățirea calității mediului prin inființare/modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/71

1,200,000

Restaurare, reabilitare monumente istorice și comemorative

02

67/71

1,500,000

Modernizare cinematograf Dacia - Manastur

02

67/71

3,000,000

Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

02

67/71

100,000

CASA DE CULTURA A STUDENTELOR Modernizare clădire

02

67/71

5,000,000

Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/71

28,000,000

Restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

02

67/71

3,000,000

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în munic.

02

67/71

100,000

S.F., PT Construire centrul cult. Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

02

67/71

100,000

SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare monumente istorice și comerative

02

67/71

400,000

SF, PT Modernizare cinematograf Dacia Manastur

02

67/71

150,000

S.F., P.T. îmbunătățirea calității mediului prin înființare/ modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

02

67/71

300,000

S.F., P.T. Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

02

67/71

20,000

SF, PT, Construire complex de agrement in baza sportiva din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Voevod

02

67/71

500,000

Concurs soluții, SF, PT, expertiză Restaurare, reabilitare Tumul pompierilor

02

67/71

100,000

Concurs soluții, S.F., P.T. Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în munic.

02

67/71

50,000

CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR Expertiza SF PT Modernizare clădire

02

67/71

200,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

45,770,000

5

total cap. 67 Cultură, recreere și religie

02

77,620,000

Nn crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate Țara Minunilor

02

68/56

1,830,000

Centru multifuncționali de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 1

02

68/56

5,162,000

Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 2

02

68/56

6,500,000

Centrul social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât Calea Baciului nr. 18

02

68/56

100,000

S.F., P.T. Centru social și comunitar integrat pentru incluziunea comunităților defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunitățile segregate și izolate din Pata Rât Calea Baciului nr. 18.

02

68/56

10,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 1

02

68/56

1,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate ptr. Persoane virstnice nr. 2

02

68/56

50,000

S.F., P.T. Centru multifuncțional de servicii sociale integrate Prison Fellwoship Romania

02

68/56

400,000

S.F., P.T. Construire centre sociale

02

68/56

100,000

total titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

14,153,000

6

total cap. 68 Asigurări și Asistență Socială

02

14,153,000

Centrul de excelenta pentru industrii creative

02

70/56

4,500,000

Case sociale integrate pentru comunitate str. I. Coroianu nr. 5

02

70/56

500,000

Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/56

100,000

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

02

70/56

47,000,000

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/56

32,000,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Căii Ferate nr. 4, ap. 4

02

70/56

500,000

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Locomotivei nr. l.ap.l

02

70/56

400,000Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

CapitoL/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregare și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Anton Pan nr. 8-10, ap. 2

02

70/56

300,000

Modernizare și extindere sistem de iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

70/56

1,000,000

Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în zona Pata Rât Someșeni, Aria Industrială Pata Rât

02

70/56

2,000,000

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/56

300,000

Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții ( avize, studii de oportunitate, S.F., P.T., etc.)

02

70/56

5,000,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Căii Ferate nr. 4, ap. 4

02

70/56

3,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgențâstr. Locomotivei nr. 1, ap. 1

02

70/56

3,000

S.F., P.T. Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuințe sociale de urgență str. Anton Pan nr. 8-10, ap. 2

02

70/56

3,000

SF, PT Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

02

70/56

1,000,000

S.F., P.T., Modernizare și extindere sistem de iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

70/56

100,000

Plan director râul Someș ( S.F., P.T.)

02

70/56

500,000

total titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

95,209,000

Reabilitare termica clădiri multietajate

02

70/71

1,500,000

Modernizare si extindere iluminat public

02

70/71

4,000,000

Centrul de excelenta pentru industrii creative

02

70/71

110,000

Case sociale integrate pentru comunitate str. I. Coroianu nr. 5

02

70/71

300,000

L.T.E. Construire locuințe prin ANL

02

70/71

50,000

H

Branșamente si racorduri la rețelele publice

02

70/71

300,000

_

r

Viabilizare amplasament zona Lomb

02

70/71

500,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

5

Construire, modernizare capele în cimitire

02

70/71

1,600,000

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

02

70/71

200,000

1

Iluminat arhitectural clădiri

02

70/71

700,000

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban-Centrul istoric al municipiul Cluj-Napoca

02

70/71

5,000,000

Lucrări tehnico edilitare pentru proiectul Băile Someșeni

02

70/71

525,000

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

02

70/71

150,000

Dotări urbane

02

70/71

7,000,000

Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții (avize, studii de oportunitate, S.F, etc.)

02

70/71

500,000

Reactualizare PUG

02

70/71

1,519,000

PUZ - PUD, PAT,studii de urbanism și studiu de circulație

02

70/71

1,401,000

_

PUZ , S.F., P.T. Drum de mare viteză din mun. Cluj-Napoca spre Autostrada A3 prin nord -vest

02

70/71

3,150,000

Expertiză, S.F., DALI, P.T imobile fond de stat

02

70/71

150,000

Consolidare și reabilitare imobile fond de stat

02

70/71

950,000

1

S.F., PT Branșamente, Ia rețelele publice

02

70/71

300,000

P.T.-L.T.E, branșamente Constr. Locuințe sociale prin ANL

02

70/71

50,000

S.F., P.T. Viabilizare amplasament zona Lomb

02

70/71

229,000

S.F., P.T. Construire, modernizare capele în cimitire și cimitir

02

70/71

15,000

PUD, S.F., P.T. Parking Hasdeu

02

70/71

10,000

S.F., P.T. iluminat arhitectural clădiri investiții

02

70/71

200,000

DALI, P.T. Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban-Centrul istoric al munic Cluj-Napoca

02

70/71

550,000

S.F., P.T. Lucrări tehnico-edilitare pentru proiectul Băile Șomeșeni

H.C.L. 498/2013

02

70/71

48,000

titlul 71 Active nefînanciare

02

31,007,000

total cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

02

126,216,000

Nr. crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de Finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014

1

2

3

4

b s .

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

02

74/56

9,990,000

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

9,990,000

S.F.,P.T.Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

02

74/71

560,000

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

02

74/71

2,000,000

Realizare Hartă de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului (studii)

02

74/71

130,000

titlul 71 Active nefinanciare

02

2,690,000

8

total cap. 74 Protecția mediului

02

12,680,000

Rețea de stații seif service de închiriere biciclete

02

84/56

9,427,000

Modernizarea sistemului de transport public în comun în ZMC - etapa I

02

84/56

8,815,000

Modernizare linie de tramvai pe ruta P-ța Gării B-dul Muncii

02

84/56

500,000

Modernizare linie de tramvai pe ruta Manăștur P-ța Gării

02

84/56

587,000

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială

02

84/56

88,500,000

Rețea de stații sef service de închiriere biciclete Etapa 2

02

84/56

100,000

Acces din str. Oașului la cart Lomb, Cluj-Napoca (Ext rețele apă canal pe str. Oașului)

02

84/56

10,000,000

Modernizare str. Făgetului în munic Cluj-Napoca

02

84/56

100,000

Refacerea infrastructurii Orașului Comoară-modem căi acces centru istoric

02

84/56

30,000,000

S.F., P.T., exp, Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc.

02

84/56

500,000

S.F., P.T Cons. Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială

02

84/56

754,000

S.F., P.T. Acces din str. Oașului la cart Lomb, Cluj-Napoca

02

84/56

30,000l

J

S.F., P.T. Modernizare str. Făgetului în municipiul Cluj-Napoca

02

84/56

204,000

1

S.F., P.T., Rețea de stații seif service de închiriere de biciclete Etapa 2

02

84/56

100,000

1 _

SF PT - autobuze electrice-Programul de Cooperare Elvețiano-Român

02

84/56

500,000

'Dotări independente - autobuze electrice-Programul de Cooperare Elvețiano-Român

_02 _

84/56__

1,500,000

F

crt.

Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiții aprobată

Buget-sursă de finanțare

Capitol/titlu de cheltuială bugetară

Credite de angajament aferente anului curent 2014 1 . J

1

2

3

4

P 5 .

total titlu 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

02

151,617,000

r

Modernizare străzi conform HCL5/2004 si HCL 522/2000

02

84/71

1,600,000

Amenajare , modernizare străzi, poduri, etc

02

84/71

70,000,000

Semaforizare intersecții și treceri de pietoni

02       84/71

2,500,000

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și pe dif axe de traversare

02

84/71

800,000

Modernizare P-ța Mihai Viteazu

02

84/71

5,000,000

Amenajare spațiu pietonal str. Kogălniceanu și străzi adiacente

02

84/71

3,000,000

Reabilitare fântâna arteziană P-ța Unirii

02

84/71

500,000

Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

02

84/71

2,000,000

S.F, P.T.exp, Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc

02

84/71

2,000,000

Concurs soluții, S,F, P.T. Reabilitare, modernizare Piața Mihai Viteazu

02

84/71

356,000

Consolidări de drumuri, poduri, etc.

02

84/71

10,800,000

S.F., P.T. Semaforizare intersecții și treceri de pietoni

02

84/71

200,000

S,F, P.T.Modemizare și extindere pasaje pietonale subterane

02

84/71

250,000

Studii, PUZ, PUD, S.F., P.T. Pasaj subteran auto

02

84/71

900,000

Concurs soluții, S,F, P.T. Amenajare spațiu pietonal str. Kogălniceanu și străzi adiacente

02

84/71

100,000

■            ■                         d

LJ

DALI, P.T. Reabilitare fântână arteziana P-ța Unirii

02

84/71

20,000

|SF PT Construire tren suspendat - monorai

02

84/71

100,000

titlul 71 Active nefinanciare

02 |

100,126,000

L i

9 1

total cap. 84 Transporturi

02 |

251,743,000

__

L

I

TOTAL BUGET LOCAL

557,939,000

_

_____■_______


cheltuială bugetară

1

___

3 ..

4

5

1____________________

p

Construire sala multifuncționala de sport

07

67/71

30,860,193

---

1______

r

Amenajare, modernizare străzi, poduri, etc

07

84/71

77,021,000

1

ii

TOTAL ÎMPRUMUTURI INTERNE

07 T

107,881,193Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2014

Indicatori

Finanțare de bază

Finanțare complementară

TOTAL

I.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

128,132,000

0

128,132,000

1. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

115,382,000

0

115,382,000

2. Drepturi salariate prevăzute în titluri executorii conform O.U.G.71/2009 actualizată - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

12,750,000

0

12,750,000

ii BUNURI Si SERVICII din care:

25,859,000

17,672,000

43,531,000

a. cost/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

16,013,793

0

16,013,793

b. sume alocate din bugetul local

9,845,207

17,672,000

27,517,207

III. TRANSPORT - sume alocate din bugetul local

0

6,648,000

6,648,000

IV. BURSE - sume alocate din bugetul local

0

8,202,000

8,202,000

V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

1,000,000

1,000,000

VI.FONDURI NERAMBURSABILE-sume alocate din bugetul local

0

31,500

31,500

TOTAL

153,991,000

33,553,500

187,544,500

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget inițial 2014

Buget rectificat 2014

Cost elev/ preșcolar/an 2014

Redistribuire sume defalcate din taxa pe valoare adăugată

Drepturi salariate prevăzute in sentințe judecătorești conform Ordinului nr.71/2009

1

2

3

4

5

6

7

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

1,147,000

1,161,000

1,063,881

97,000

2

Grădinița cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada"

1,129,000

1,145,000

1,036,602

108,000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

848,000

859,000

786,123

73,000

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

972,000

944,000

905,979

-40,000

78,000

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1,001,000

1,014,000

927,486

87,000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

819,000

830,000

760,781

69,000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei”

957,000

967,000

898,811

68,000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor”

1,103,000

1,119,000

1,013,164

106,000

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

959,000

727,816

863,829

-231,184

71,987

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi”

1,284,000

1,308,000

1,149,562

158,000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor*'

1,223,000

1,218,000

1,137,994

-20,000

100,000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1,036,000

1,051,000

948,141

103,000

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

1,116,000

1,136,000

995,537

140,000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

775,000

790,000

690,482

100,000

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

966,000

984,000

863,835

120,000

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica”

1,095,000

1,167,000

1,009,864

57,000

100,000

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

1,088,000

1,112,000

951,734

160,000

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

1,350,000

1,377,000

1,197,245

180,000

«X9

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

929,000

939,000

873,460

66,000

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

1,459,000

1,349,000

1,333,640

-132,000

147,000

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

803,000

813,000

742,595

70,000

92

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor”

843,000

857,000

760,781

96,000

'V^-NAPO^

A 1.

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța”

1,470,000

1,295,000

1,325,345

-200,000

170,000

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

1,360,000

1,386,000

1,214,869

171,000

Z25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

965,000

980,000

878,990

101,000

l

26

Școala de arte si meserii

27

Școala Gimnazială “loan Bob"

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

29

Liceul Waldorf

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși”

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

35

Liceul cu Program Sportiv

36

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu”

37

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

40

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan”

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

43

Școala Gimnazială "Horea"

44

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

45

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

46

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu”

47

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

48

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

49Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

50

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

51

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

52

Liceul Teoretic "Avram lancu”

53

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu”

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

55

Colegiul Național "George Barițiu”

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

57

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

59

Liceul Teologic reformat

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

62

Seminarul Teologic Ortodox

315,000

1,901,000

206,000

1,943,000

315,378

1,660,894

-109,000

282,000

1,118,000

1,138,000

1,008,144

130,000

954,000

954,000

954,360

844,000

900,000

727,450

35,000

138,000

1,589,000

1,613,000

1,458,575

154,000

1,118,000

1,133,000

1,025,906

107,000

1,688,000

1,713,000

1,547,276

166,000

2,179,000

2,215,000

1,969,258

246,000

2,389,000

2,407,000

2,289,644

117,000

1,996,000

2,026,000

1,824,714

201,000

917,000

783,366

803,214

-153,634

134,000

1,890,000

1,916,000

1,742,955

173,000

2,278,000

2,322,000

2,024,846

297,000

2,612,000

2,657,000

2,352,829

304,000

1,108,000

981,000

1,025,931

-141,000

96,000

1,777,000

1,803,000

1,626,526

176,000

1,848,000

1,875,000

1,695,262

180,000

1,554,000

1,709,000

1,356,481

120,000

233,000

2,108,000

2,140,000

1,926,240

214,000

1,935,000

1,979,000

1,680,901

298,000

1,456,000

1,472,000

1,363,001

109,000

1,991,000

2,023,000

1,805,842

217,000

1,970,000

2,192,184

1,785,491

174,184

256,013

1,153,000

1,176,000

1,023,732

152,000

2,065,000

1,920,000

2,038,967

-150,000

31,000

2,736,000

2,775,000

2,513,850

261,000

3,832,000

3,880,000

3,559,620

320,000

534,000

534,000

533,887

1,893,000

1,931,000

1,679,459

252,000

4,086,000

3,896,000

3,834,206

-234,000

296,000

2,507,000

2,535,000

2,342,404

193,000

1,818,000

1,837,000

1,708,599

128,000

1,738,000

1,756,000

1,640,154

116,000

2,845,000

2,857,000

2,774,234

83,000

4,180,000

4,187,000

3,792,150

-61,000

456,000

1,002,000

1,002,000

1,002,275

64


Liceul de Informatica "T. Popoviciu" Colegiul Național "Emil Racovtță" Liceul de Muzi"Sigismund Toduță" Școala de Muzică A.Bena _______

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

68

69

Colegiul Economic " Iulian Pop"

70

Colegiul Tehnic "Napoca"

71

Liceul Tehnologic nr.1

72

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

73

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

74

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

75

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

76

Colegiul Tehnic Energetic

77

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

80 Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior" I       ‘                     TOTAL


2,077,000

2,276,634

1,813,580

153,634

309,000

2,039,000

2,063,000

1,903,486

160,000

4,874,000

5,352,000

4,371,041

390,000

591,000

1,361,000

1,471,000

809,270

462,648

199,000

1,084,000

1,101,000

992,108

109,000

1,039,000

932,000

1,025,355

-110,000

17,000

1,870,000

1,897,000

1,715,220

182,000

1,933,000

1,961,000

1,772,345

189,000

1,415,000

1,437,000

1,289,125

148,000

2,065,000

2,122,000

1,737,529

384,000

764,000

785,000

643,402

141,000

1,166,000

1,339,000

1,031,855

150,000

157,000

458,000

458,000

457,779

1,422,000

1,519,000

1,221,573

62,000

235,000

1,148,000

1,177,000

982,424

195,000

1,539,000

1,659,000

1,425,432

100,000

134,000

1,740,000

2,042,000

1,495,541

260,000

286,000

1,617,000

1,625,000

1,566,902

58,000

126,232,000

128,132,000

114,999,352

382,648

12,750,000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 9 la Hotărârea nr. 323/2014


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICIIUnitate de învățământ preuniversitar de stat


1

 • 1 [Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei" ____

 • 2 Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" ___

 • 3 Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița'

4'Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"_____

5 Grădina cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

 • 7 Grădina cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

 • 8 Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

9Grâdinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara" ___

 • 10 Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" ___

 • 11 (Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copiilor"


cu Program Prelungit "Bambi" ___

. Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" 12 Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"____

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"__

 • 16 Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"____

 • 17 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

18'Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"__

19 Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare" _ 20|Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată


 • 13

 • 14

 • 15iqjța cu Program Prelungit "Buburuza1 _____

if\cu Program Prelungit "Universul Copiilor"


Program Prelungit "Albinuța

Program PrelungitLicurici1____ ___

înița^ij Program Prelungit “Academia Piticilor'


i"


Buget 2014

Cost elev/preșcolar/an

2014

Suma alocată din buget local

3

4

5

310,000

122,850

187,150

189,000

119,700

69,300

204,000

95,004

108,996

178,000

113,050

64,950

250,000

107,100

142,900

157,000

87,348

69,652

188,000

114,450

73,550

158,000

126,700

31,300

169,100

102,660

66,440

279,000

140,700

138,300

229,000

136,500

92,500

306,000

115,850

190,150

230,000

120,050

109,950

166,000

99,528

66,472

189,000

99,180

89,820

253,000

122,500

130,500

214,000

109,900

104,100

282,000

138,250

143,750

172,000

112,000

60,000

240,000

154,000

86,000

151,000

85,260

65,740

206,000

87,348

118,652

320,000

169,750

150,250

249,000

146,650

102,350

154,000

100,920

53,080

l


26 Scoala de arte si meserii 27Școala Gimnazială "loan Bob'

 • 28 Școala Gimnazială "Emil Isac'

 • 29


Liceul Waldorf


>•»


 • 30 Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

 • 31 [Școala Gimnazială "Octavian Goga" __

 • 32 Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși'

 • 33 Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

 • 34 Școala Gimnazială "Ion Creangă" _____

 • 35 Liceul cu Program Sportiv______ ____

 • 36 Școala Gimnazială "luliu Hațieganu" _


III


 • 37 Școala GimnazialăRadu Stanca"

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

43jȘcoala Gimnazială "Horea1 44|Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

 • 45 Liceul Teoretic "Lucian Blaga'

 • 46


Liceul Teoretic "Eugen Pora" _____ ___

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" __

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" ____

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"____ ___

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod


Liceul Teoretic "Mihai Eminescu


47Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia


Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"


 • 48

 • 49 Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr'

 • 50 Liceul Teoretic "Samuel Brassai" ___

 • 51 Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

 • 52


Liceul Teoretic "Avram îancu"____

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" i Liceul Greco-catolic "I. Micu"_____

55 Colegiul Național "George Baritiu" 56IColegiul Național "George Coșbuc 57iLiceul Teoretic "Gheorghe Șincai^

 • 58 Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos*

 • 59 Liceul Teologic reformat _____

 • 60 Liceul Teoretic "Battiory Istvan"

 • 61

62

 • 63

 • 64

 • 65


53


54


Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

Seminarul Teologic Ortodox _____

Liceul de Informatica **T. Popoviciu" Colegiul Național "Emil Racoviță"____

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"


48,000

47,364

636

344,000

263,645

80,355

273,000

157,785

115,215

289,000

140,238

148,762

150,000

116,580

33,420

213,000

199,325

13,675

275,000

158,455

116,545

276,000

227,130

48,870

339,000

313,236

25,764

424,000

265,265

158,735

307,000

290,523

16,477

184,000

120,600

63,400

269,000

268,233

767

321,000

308,829

12,171

414,000

363,747

50,253

198,000

109,545

88,455

286,000

238,520

47,480

254,000

253,260

740

295,000

207,480

87,520

324,000

313,125

10,875

303,000

266,378

36,622

293,000

161,014

131,986

293,000

230,391

62,609

484,900

265,240

219,660

555,000

139,867

415,133

742,000

284,186

457,814

475,000

406,875

68,125

846,000

588,750

257,250

158,000

78,070

79,930

319,000

276,260

42,740

619,000

598,272

20,728

364,000

357,750

6,250

284,000

221,116

62,884

343,000

206,647

136,353

555,000

374,250

180,750

623,000

622,875

125

391,000

148,400

242,600

356,000

281,960

74,040

421,000

317,952

103,048

710,000

306,375

403,625

66

Școala de Muzică A.Bena

67

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

68

Liceul Teologic Baptist "Emanuer

69

Colegiul Economic " Iulian Pop"

70

Colegiul Tehnic "Napoca”

71

Liceul Tehnologic nr.1

72

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

73

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu”

74

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

75

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

76

Colegiul Tehnic Energetic

77

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania”

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza”

80

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

TOTAL

118,000

117,250

75?

170,000

169,547

453

155,000

153,965

1,035

245,000

243,960

1,040]

449,000

256,880

192,120

333,000

161,115

171,885

707,000

259,920

447,080

255,000

86,000

169,00?

585,000

161,880

423,120

145,000

54,390

90,610

700,000

184,300

515,700

361,000

138,320

222,680

700,000

188,860

511,140

627,000

186,645

440,355

248,000

228,000

20,000

25,859,000

16,013,793

9,845,207

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 10 la Hotărârea nr. 323/2014


DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚARE COMPLEMENTARĂ

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Finanțare complementară

1

2

3

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

178,000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

140,000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

174,000

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

188,000

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

309,000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

126,000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețui Veseliei"

270,000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

205,000

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

42,700

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

888,000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

154,000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

107,500

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

100,000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

155,500

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

125,0001

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

179,200

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

125,000

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

245,000

19

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

118,000

20

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată”

111,000

21

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

111,000

22

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor”

107,000

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

148,000

24

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

290,000

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

125,000

26

Școala de arte si meserii

86,000

27

Școala Gimnazială "loan Bob"

514,000

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

235,000

29

Liceul Waldorf                                X

213,0001

30 Școala Gimnazială "Nicolae lorga”____ ____ ____ ____ ___ 206,000

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

332,000

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

342,000

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

379,000

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

408,000

35

Liceul cu Program Sportiv

1,279,000

36

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu”

473,000

37

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

209,573

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

320,000

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

384,000

40

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

493,000

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

269,000

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

351,000

43

Școala Gimnazială "Horea"

477,000

44

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

487,000

45

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

568,000

46

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

406,000

47

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

434,000

48

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

442,000

49

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

1,016,600

50

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

405,000

51

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

669,000

52

Liceul Teoretic "Avram lancu"

870,000

53

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1,089,000

54

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

267,000

55

Colegiul Național "George Barițiu"

622,000

56

Colegiul Național "George Coșbuc"

1,268,500

57

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

860,000

58

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

570,000

59

Liceul Teologic reformat

539,000

60

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

679,000

61

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

900,000

62

Seminarul Teologic Ortodox

522,000

63

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

838,427

64

Colegiul Național "Emil Racoviță"

686,000

65

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

718,000

66

Școala de Muzică A.Bena

122,000

67

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

303,000

68

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

405,000

69

Colegiul Economic " Iulian Pop"

552,000

70

Colegiul Tehnic "Napoca"

640,000

71

Liceul Tehnologic nr.1

609,000

72 Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"          |         473,000

73 Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

268,266

74 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

315,000

75

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

159,000

76

Colegiul Tehnic Energetic                               1          981,800

77

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"       l         417,000

78

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"           I          373,434

79

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

486,000

80

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

552,00a

_

TOTAL                       |      33,205,500

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexa 11 la Hotărârea nr.323/2014


REPARTIZAREA EXCEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZVOLTARE


Denumire indicatori


Finanțarea secțiunii de dezvoltare


Autorități publice și acțiuni externe


Autorități publice și acțiuni externe

Autorități publice și acțiuni țxterne

Autorități publite și acțiuni externe

Autorități publice și acțiuni externe

Autorități publice și acțiuni externe


învățământ

I


BeneficiarProiectui/Obiectivul


Municipiul Cluj-Napoca


Municipiul Cluj-Napoca


Municipiul Cluj-Napoca


Municipiul Cluj-Napoca


Municipiul Cluj-Napoca


Municipiul Cluj-Napoca


Municipiul Cluj-Napoca


R o'X.

învățământ                   '(Municipiul Cluj-NapocaMansardare, compartimentare, modernizare clădire •str.Moților nr.3


Mansardare clădire str.Moților nr.7


Dotări independente


Expertize, ridicări lopo, stud.geo, inscr. CF, evaluări etc.


Achiziții imobile ( clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)


Participarea la capitalul social al societăților comerciale, Compania de Transport Public Cluj

Modernizare și reconversie clădire în grădiniță și creșă str.Moților nr.58

Sală de sport la Colegiul Național George Coșbuc și deviere conductă canalizare


lei

cod

Total de repartizat

2014

136,144,000

510271

400,000

510271

500,000

510271

2,126,000

510271

100,000

510271

500,000

510272

47,000,000

650271

1,311,000

650271

2,130,000


9

Învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

10

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

11

învățământ

Municipiu! Cluj-Napoca

12

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

13

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

14

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

15

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

16

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

17

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

18

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

19

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

20

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

650271

50,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

650271

50,000

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Mi hai Eminescu

650271

50,000

Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie diverse unități de învățământ

650271

2,058,000

Modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

650271

1,820,000

Modernizare, consolidare clădire str.Memorandumului 22

650271

2,100,000

Unități de învățământ Dotări independente

650271

1,000,000

Expertize structurale, Expertize securitate incendii, S.F., P.T., Construire, modernizare, extindere, reconversie, Mansardare, diverse unități de învățământ

650271

1,031,000

S.F., P.T.,    Reabilitarea, modernizarea, extinderea și

echiparea Școlii Ion Agârbiceanu

650271

10,000

S.F., P.T., Reabilitarea, extinderea și echiparea Liceului Avram Iancu

650271

10,000

S.F.,  P.T., Reabilitarea, modernizarea, extinderea și

echiparea Liceului Mihai Eminescu

650271

10,000

Modernizare Cinematograf Dacia-Mănăștur

670271

1,500,000

Cultură, recrecre și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Asigurări și asistență socială

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Centrul bugetar de administrare creșe

Compania de apă Someș S.A. Cluj

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Protecția mediului

Compania de apă Someș S.A. Cluj

Regia Autonomă a Domeniului

Public Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Construire centrul cultural Transilvania clădire

pentru filarmonica de stat

670271

2,200,000

Construire creșe și extindere creșe

680271

4,000,000

Rețele de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca, pe străzile: Atelierului, Azuga, Bega, Breaza, Calea Turzii, Jiului, Padiș, Rășinari, Retezat, Valea Chintăului și zona Făget - Rezervor Palacsay - excedent taxa de apă

700255

1,650,000

înlocuirea și reabilitarea rețelelor de apă în municipiul Cluj-Napoca pe străzile: Horea, Avram Iancu și Calea Moților -excedent taxa de apă

700255

595,000

Dotări independente

700255

4,000,000

Case sociale integrate pentru comunitate str.I Coroianu nr.5

700256

2,389,000

Modernizare și extindere iluminat public

700271

6,000,000

Case sociale integrate pentru comunitate str.I Coroianu nr.5

700271

300,000

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban centrul istoric al Municipiului Cluj-Napoca

700271

5,000,000

Dotări urbane

700271

3,000,000

Reactualizare PUC

700271

1,800,000

DAL1 , P.T. Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban centrul istoric al Municipiului Cluj-Nanoca

700271

550,000

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

740256

378,000


34 Proiecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

740271

2,000,000

35

Combustibil și energie

Regia Autonomă de Termoflcare Cluj-Napoca

Modernizare rețele termice aferente programului de reabilitare străzi

810255

2,940,000

36

Combustibil și energie

Regia Autonomă de Termoflcare Cluj-Napoca

Alimentare cu energie termică clienți noi

810255

2,000,000

37

Transporturi

Compania de 'Transport Public Cluj

Dotări independente

840255

3,500,000

38

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Transfer suma FEN pentru partener proiect Comuna Floresti - Rețea de stații seif service de închiriere de biciclete

840255

62,000

39

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare străzi conform 11CL 5/2004 și HCL 522/2000

840271

1,600,000

40

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Amenajare, modernizare străzi, poduri, etc

840271

16,424,000

41

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Semaforizare și intersecții și treceri de pietoni

840271

2,500,000

42

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și pe diferite axe de traversare

840271

800,000

43

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare fântână arteziană P-ța Unirii

840271

200,000

44

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

840271

2,000,000

45

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., exp., Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc.

840271

1,500,000

46

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare de drumuri, poduri, etc.

840271

5,000,000