Hotărârea nr. 322/2014

Hotărârea 322/2014 - Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279436 din 07.08.2014 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014 ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 322 din 29 august 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.322/2014

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL la data de 30.06.2014

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Buget 2014

Buget

30.06.2014

Încasări/Plăți

30.06.2014

BUGETUL GENERAL

1,169,106,284

612,863,142

343,579,635

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

659,737,784

388,821,501

292,760,617

BUGETUL DE DEZVOLTARE

509,368,500

224,041,641

50,819,018

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1,022,075,849

546,622,208

434,058,700

1

BUGETUL LOCAL

843,171,284

468,648,643

387,974,676

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

42,767,000

16,613,063

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

83,462,565

50,800,565

34,353,042

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

15,594,000

4,882,081

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1,169,106,284

612,863,142

343,579,635

1

BUGETUL LOCAL

979,315,284

524,003,142

303,011,880

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

42,767,000

16,613,063

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

94,349,000

61,687,000

28,836,773

Transferuri între bugete (se scad)

25,200,000

15,594,000

4,882,081

Excedent la data de 30.06.2014

-147,030,435

-66,240,934

90,479,065


Anexa 2 la Hotararea nr.322/2014


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30.06.2014


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

TOTAL SECȚIUNII E FUNCTlONARE+DEZVOLTARE

843.171.284

468 648.643

787.780.789

315.444.788

472 336.001

387.974.676

3.849.883

395 956.230

TOTAL VENITURI

843.171.284

468.648 643

787.780.789

315.444.788

472 336.001

387.974.676

3.849.883

395 956 230

VENITURI PROPRII

533.856 284

328.267.158

681 639.530

314.491.185

367.148 345

282.900.417

3.843.022

394 896.091

I VENITURI CURENTE

688 213 583

408.755.457

745 081.128

310 612.787

434.468 341

349.742.499

3.849 883

391.488.746

A VENITURI FISCALE

639.740.000

372.085 874

434.530.327

62.164.703

372.365.624

321.575 089

1.706.090

111.249.148

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166.000

'93.492.874

163.662 311

0

163.662.311

163.662.311

0

0

A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166 000

'93.492.874

163 662 311

0

163.662.311

163.662.311

0

0

Impozit pe venii

03.02

11.557.000

7.200.000

5.408 686

0

5 408.686

5.408.686

0

0

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

11.557.000

7.200.000

5 408.686

0

5 408 686

5.408 686

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

350 609.000

‘86.292.874

158.253.625

0"

158.253 625

158 253 625

0

0

Coie defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

350.000.000

'85.988.874

157.947.323

0

157.947.323

157.947.323

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04 02.04

609 000

304.000

306.302

0

306.302

306.302

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

86.519.000

67.357.000

144.343 442

47 303.616

97.039.826

55.653 986

1.196.719

87.492 737

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

86.519.000

67.357.000

144.343.442

47.303 616

97,039 826

55.653.986

1.196.719

87.492.737

Impozit pe clădiri

07.02.01

70.465.000

55.465.000

130.598 145

43.970 333

86.627 812

48.221.950

1.022.620

81.353 575

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.000.000

20.000 000

28.862.406

4.166 274

24 696 132

17.901.743

418.597

10.542 066

Impozit pe clădiri - PJ

07.02 01.02

45.465.000

35.465.000

101.735.739

39.804.059

61.931.680

30 320.207

604.023

70 811.509

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.267.000

5 805 000

11.358.762

3.333.043

8.025.719

5.045.741

174.099

6 138.922

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.827.000

3.300.000

4.930.146

1.080.893

3 849 253

2.729 832

94.874

2.105.440

Impozit pe terenuri - PJ

07.02 02.02

3.035.000

2.300.000

5.845.374

2 076 555

3 768.819

2 007.737

68.365

3 769 272

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405.000

205.000

583 242

175.595

407.647

308 172

10.860

264.210

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

8.787.000

6.087.000

2.386 295

0

2 386 295

2.386.295

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

189.818 000

■09.999.000

125.806.675

14 861.087

110.945.588

101.540 893

509.371

23.756.411

Sume defalcate din TVA

11.02

156.262.000

82.393.000

82.393.000

0

82.393.000

82.393.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe^âto^eagd^ufiafia.pentru finanțarea

11 02 02

156.131.000

82.328.000

82.328.000

0

82.328.000

82.328 000

0

0

Sume defalcate din IVA^echilibrare^Jmget^flocSțe

11.02.06

131.000

65.000

65.000

0

65.000

65.000

0

0

Alte impozite si taxe gt/eF5lȣ&4)iiriuH,si iervXii v \

12.02

715.000

515.000

576.393

262.541

313.852

400.436

6.160

169 797
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def inrtive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxe hoteliere

12.02.07

715.000

515 000

576 393

262.541

313.852

400.436

6.160

169.797

Taxe pe servicii specifice

15.02

794.000

544.000

890.414

269 687

620.727

458.494

15.303

416.617

Impozit pe spectacole

15.02.01

380.000

230 000

259 632

56.998

202 634

171.132

1.700

86 800

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

414.000

314.000

630.782

212 689

418.093

287.362

13.603

329 817

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02

32 047.000

26.547.000

41.946 868

14.328.859

27.618.009

18 288 963

487 908

23.169 997

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

24.421.000

20.921 000

39.073.228

14.308.850

24.764.378

15.433.460

486.581

23.153.187

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02 02.01

13 314.000

11.314.000

23.176 850

8 922 988

14.253.862

8.846.712

284 816

14.045.322

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

11.107.000

9.607.000

15 896 378

5.385 862

10 510 516

6.586.748

201.765

9.107.865

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7 618 000

5.618 000

2.863 193

16.188

2 847.005

2.850.663

643

11 887

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02 50

8.000

8.000

10.447

3.821

6.626

4.840

684

4.923

A6 ALIt IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.237.000

1.237.000

717.899

0

717.899

717.899

0

0

Alte impozite si taxe f iscale

18.02

1.237.000

1.237.000

717.899

0

717.899

717.899

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.237.000

1.237.000

717.899

0

717.899

717.899

0

0

C VENITURI NEFISCALE

48 473.583

36.669 583

310.550.801

248 448.084

62.102.717

28 167.410

2.143.793

280 239.598

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18 038.284

14.538 284

243.481.366

199 453 052

44.028.314

11.585.876

2.063 082

229.832.408

Venituri din proprietate

30.02

18 038.284

14.538.284

243 481.366

199.453.052

44.028.314

11.585.876

2.063.082

229.832 408

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30 02.01

2 113 284

2.113.284

2.113 419

0

2.113.419

2.113.419

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30 02.05

15.925 000

12.425.000

241.367.846

199.453.052

41.914.794

9.472.356

2.063 082

229 832.408

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02 05.30

15 925.000

12 425.000

241.367.846

199.453 052

41.914.794

9 472 356

2.063.082

229.832.408

Venituri din div idende

30.02 08

0

0

101

0

101

101

0

0

Venituri din div idende de la alli plătitori

30.02.08.02

0

0

101

0

101

101

0

0

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.435.299

22.131.299

67.069 435

48 995.032

18.074.403

16.581.534

80.711

50.407.190

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

7.336 000

4.174.000

4.016.499

38.571

3.977.928

3 978.064

1.112

37.323

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

6 327.000

3.600 000

3.407.887

0

3.407.887

3 407.887

0

0

Contribulia părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33 02.10

879.000

459.000

392.796

0

392.796

392.796

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33 02.12

83 000

83.000

46.234

0

46.234

46.234

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, im put ații si

33 02.28

0

0

134.257

38.571

95.686

95.822

1.112

37.323

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

47.000

32.000

35.325

0

35.325

35.325

0

0

Venituri din laxe administrative, eliberări de permise

34 02

2.196.000

1.400.000

1.169.685

0

1.169.685

1.169.685

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.196.000

1.400.000

1.169.925

0

1.169 925

1.169.925

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

-240

6

-240

-240

0

0

Amenzi, penalitali si confiscări

35.02

9.115.000

5.845 000

49.747.003

43.481.171

6 265.832

4 521.059

57.412

45 168.532

Venituli din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

8.994.000

5.724.000

49.513.734

43 434.686

6.079.048

4.500.396

56.774

44.956.564

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut» de

35.02.01.02

8.994.000

5.724.000

49.513 734

43 434.686

6 079 048

4 500.396

56.774

44 956.564

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte

35.02.03

0

0

167

0

167

167

0

0

Alte amenzi, penalitali si confiscări

35.02 50

121.000

121.000

233.102

46.485

186 617

20.496

638

211.968

Diverse venituri

36.02

11.568.000

10.492.000

10.673.273

4.521.687

6.151.586

6 516.751

15.326

4.141.196

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

271.354

0

271.354

271.354

0

0

Taxe speciale

36,02.06

7.792.000

7.792.000

3.951 875

0

3 951.875

3 951.875

0

0

Alte venituri

36 02.50

3.776.000

2.700.000

6 450 044

4 521 687

1.928 357

2.293.522

15.326

4 141.196

Iransferuri voluntare, altele decât subvențiile

37 02

220.299

220 299

1.462.975

953 603

509.372

395.975

6.861

1.060.139

Donam si sponsorizări

37.02 01

220 299

220.299

1.462.975

953.603

509.372

395.975

6 861

1 060.139

Varsaminle din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02 03

-87.219 500

-58 587.657

-3.000.000

0

-3.000.000

-3.000.000

0

0

Vaisaminte din secțiunea de funcționare

37.02 04

87.219.500

58 587.657

3.000.000

0

3 000.000

3.000.000

0

6

II VENITURI DIN CAPITAL

2.125 000

2.125.000

6 104.575

4 832 001

1.272.574

1.637.091

0

4 467.484

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.125.000

2.125.000

6.104 575

4.832.001

1.272.574

1.637.091

0

4.467.484

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1 756.215

1.756.215

1.108.795

0

1.108.795

1.108.795

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02 03

98 648

98.648

173 527

9.748

163.779

99 465

0

74.062

Depozite speciale pentru construcții de conslruinte

39.02.10

270.137

270.137

4.822 253

4 822.253

0

428 831

0

4.393 422

III OPFRATIUNI FINANCIARE

0

0

14.309 802

0

14 309.802

14.309.802

0

0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

14.309.802

0

14.309.802

14.309.802

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

14.309.802

0

14.309.802

14.309.802

0

0

IV. SUBVENȚII

45.958.701

12 341 186

9.140 959

0

9.140.959

9.140.959

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.958.701

12.341.186

9.140.959

0

9.140 959

9.140 959

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42 02

45.958 701

12.341.186

9 140 959

0

9.140.959

9 140.959

0

0

A De capilal

44 996.000

11.388.485

8.189.270

0

8.189.270

8.189.270

0

0

Subvenții de la bugelul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

44 996.000

11 388 485

8.189.270

0

8.189.270

8.189.270

0

0

R Curente

962.701

952.701

951.689

0

951.689

951 689

0

0

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

6.008

6 008

6.008

0

6.008

6.008

0

0

Subvenții de la bugelul de stat pentru finanțarea sanalatii

42.02.41

20.000

10.000

9 349

0

9.349

9 349

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

107 693

107.693

107.693

0

107.693

107.693

0

0

Sume alocate de bugetul de stal pentru corecții financiare

42.02.62

829.000

829.000

828.639

0

828.639

828.639

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

106.874.000

45.427.000

13.144.325

0

13.144.325

13.144.325

0

0

Fondul Furopean de Dezvoltare regionala

45 02 01

102.688.000

44.349.000

13.094.115

0

13.094.115

13.094.115

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45 02.01.01

90.631.000

32.292.000

1.037.163

0

1.037.163

1.037.163

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

12.057.000

12.057.000

12.056 952

0

12.056.952

12.056 952

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Tondul Social European

45 02 02

2.084.000

51.000

50.210

0

50.210

50 210

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

45.02.02.01

2.033.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

51.000

51.000

50.210

0

50.210

50 210

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea

45.02.19

2.102.000

1.027.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

2.102.000

1 027.000

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

601.127.784

350.291 501

742.204.178

310 612.787

431.591.391

346 865 549

3 849.883

391 488 746

TO1AI VENITURI

601.127.784

350.291.501

742.204.178

310.612.787

431.591.391

346 865.549

3.849 883

391.488 746

VENITURI PROPRII

531.731.284

326.142 158

661.225 153

309.659.184

351 565 969

266.953.524

3.843.022

390 428 607

1 VENITURI CURENTE

600 994.083

350.167.800

742.081 128

310.612.787

431.468 341

346.742.499

3 849.883

391.488.746

A VENITURI FISCALE

639 740 000

372.085 874

434.530.327

62.164.703

372.365.624

321.575.089

1.706.090

111.249.148

Al IMPOZIT PF VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166.000

193 492 874

163.662.311

0

163.662.311

163 662 311

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166.000

193 492 874

163.662.311

0

163.662.311

163.662.311

0

0

Impozit pe venit

03.02

11.557.000

7.200 000

5.408.686

0

5.408.686

5 408.686

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

11.557.000

7 200.000

5.408.686

0

5.408.686

5 408.686

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

350.609.000

186 292.874

158.253.625

0

158.253.625

158.253.625

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 02.01

350.000.000

185.988.874

157.947 323

0

157 947.323

157 947.323

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04.02.04

609.000

304.000

306.302

0

306.302

306.302

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

86 519.000

67.357.000

144.343.442

47.303.616

97.039.826

55.653.986

1.196.719

87.492.737

Impozite si laxe pe proprietate

07.02

86.519 000

67.357.000

144.343.442

47.303.616

97.039.826

55.653,986

1.196.719

87.492.737

Impozit pe clădiri

07.02.01

70.465.000

55.465.000

130.598.145

43.970.333

86.627 812

48 221.950

1.022.620

81.353.575

Impozit pe clădiri - PF

07 02 01.01

25.000.000

20.000.000

28 862 406

4.166.274

24.696 132

17.901.743

418.597

10.542.066

Impozit pe clădiri • PJ

07.02 01.02

45.465.000

35.465 000

101.735.739

39.804.059

61.931.680

30.320 207

604.023

70.81 1.509

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.267.000

5.805 000

11.358.762

3 333.043

8.025.719

5.045.741

174 099

6.138 922

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.827.000

3.300.000

4.930.146

1.080.893

3 849.253

2.729.832

94.874

2 105.440

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.035.000

2.300 000

5.845.374

2.076.555

3.768.819

2.007.737

68.365

3.769.272

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405.000

205.000

583 242

175.595

407.647

308.172

10.860

264.210

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

8.787.000

6.087 000

2 386.295

0

2.386 295

2.386.295

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

189.818.000

109.999.000

125.806.675

14.861.087

110.945.588

101.540.893

509.371

23.756 411

Sume defalcate din TVA

11.02

156.262.000

82.393.000

82.393 000

0

82.393.000

82.393.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11.02 02

156.131.000

82.328.000

82.328.000

0

82.328.000

82 328.000

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

131.000

65 000

65.000

0

65.000

65.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

715 000

515.000

576.393

262.541

313.852

400.436

6.160

169 797

Oenumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxe hoteliere

12.02.07

715.000

515.000

576.393

262.541

313.852

400.436

6.160

169.797

Taxe pe servicii specifice

15.02

794 000

544.000

890.414

269.687

620.727

458.494

15.303

416 617

Impozit pe spectacole

15.02.01

380 000

230 000

259.632

56.998

202 634

171.132

1.700

86 800

Alte taxe pe servicii specifice

15.02 50

414 000

314.000

630.782

212.689

418.093

287.362

13.603

329 817

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02

32.047.000

26.547.000

41.946.868

14.328 859

27.618.009

18 288 963

487.908

23.169.997

laxa asupra mijloacelor de transport

16 02 02

24.421.000

20.921.000

39.073.228

14.308.850

24.764.378

15.433.460

486.581

23.153 187

laxa asupra mijloacelor de transpoit - PF

16.02.02.01

13.314.000

11.314.000

23.176.850

8.922 988

14.253.862

8 846 712

284.816

14.045 322

laxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16 02 02 02

11.107.000

9.607.000

15.896.378

5.385 862

10.510.516

6 586.748

201.765

9.107.865

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.618.000

5.618.000

2.863.193

16.188

2.847.005

2.850.663

643

11.887

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02.50

8.000

8.000

10.447

3.821

6.626

4 840

684

4 923

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.237.000

1.237.000

717.899

0

717.899

717.899

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18 02

1.237.000

1.237.000

717.899

0

717.899

717.899

0

0

Alte impozite si laxe

18 02 50

1.237.000

1.237.000

717.899

0

717.899

717.899

0

0

C. VLNUURI NEFISCALE

-38 745.917

-21.918.074

307.550 801

248.448.084

59 102.717

25.167.410

2.143.793

280 239.598

Ci VLNUURI DIN PROPRIETATE

18.038.284

14 538.284

243.481 366

199.453.052

44.028.314

11.585.876

2.063.082

229 832 408

Venituri din proprietate

30.02

18 038.284

14.538.284

243.481 366

199.453 052

44.028.314

11.585.876

2.063 082

229.832.408

Vărs aminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02 01

2.113.284

2.113.284

2.113.419

0

2.113.419

2.113.419

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30 02 05

15.925.000

12.425 000

241.367.846

199.453.052

41.914.794

9 472.356

2.063.082

229.832.408

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

30 02.05.30

15.925.000

12.425.000

241.367.846

199 453 052

41 914 794

9 472.356

2.063 082

229.832.408

Venituri din dividende

30.02 08

0

0

101

0

101

101

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08 02

0

0

101

0

101

101

0

0

C? VAN7ARI DE BUNURI SI SERVICII

-56.784.201

-36.456 358

64 069.435

48.995 032

15.074.403

13.581.534

80.711

50 407.190

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 02

7.336 000

4.174 000

4 016.499

38.571

3 977 928

3 978.064

1.112

37.323

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

6.327.000

3.600.000

3.407.887

0

3.407 887

3.407.887

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

879.000

459.000

392.796

0

392.796

392.796

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33 02.12

83.000

83 000

46.234

0

46.234

46.234

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33 02 28

0

0

134 257

38.571

95.686

95.822

1.112

37.323

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02 50

47.000

32.000

35.325

0

35.325

35.325

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.196 000

1.400.000

1 169 685

0

1.169 685

1.169.685

0

0

laxe extrajudiciare de timbru

34 02.02

2.196.000

1.400.000

1.169.925

0

1.169 925

1.169.925

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34 02.50

0

0

-240

0

-240

-240

0

0

Amenzi, penaliiati si confiscări

35.02

9.115.000

5 845.000

49.747.003

43 481.171

6.265.832

4 521.059

57.412

45.168 532

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02 01

8.994.000

5.724 000

49.513.734

43.434 686

6 079 048

4.500.396

56.774

44.956.564

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare          I

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decal incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale del inilive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02 01 02

8.994 000

5.724.000

49.513.734

43.434.686

6 079 048

4.500.396

56.774

44.956.564

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte

35 02.03

0

0

167

0

167

167

0

0

Alte amenzi, penalilati si confiscări

35 02.50

121.000

121.000

233.102

46 485

186.617

20.496

638

211 968

Diverse venituri

36.02

11.568.000

10.492.000

10.673 273

4.521.687

6.151.586

6.516 751

15.326

4.141.196

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

271.354

0

271.354

271.354

0

0

Taxe speciale

36.02.06

7.792 000

7.792.000

3 951.875

6

3.951.875

3.951.875

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.776.000

2.700.000

6.450.044

4.521.687

1.928.357

2.293.522

15.326

4 Î41 196

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-86.999 201

-58.367.358

-1.537.025

953.603

-2.490 628

-2.604.025

6 861

1.060.139

Donații si sponsorizări

37.02.01

220 299

220 299

1.462.975

953 603

509.372

395.975

6.861

1.060.139

Varsaminie din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37 02 03

-87.219.500

-58 587.657

-3.000.000

0

-3.000.000

-3.000.000

0

0

IV SUBVENȚII

133.701

123 701

123.050

0

123.050

123.050

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

133 701

123.701

123.050

0

123.050

123.050

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

133.701

123.701

123.050

0

123.0501

123.050

0

0

B Curente

133 701

123.701

123.050

0

123 050

123.050

6

0

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

6.008

6.008

6.008

0

6,008

6.008

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanalatii

42.02.41

20.000

10 000

9.349

0

9.349

9.349

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42 02.54

107.693

107.693

107.693

0

107.693

107.693

0

0

SECTIUNFA DE DEZVOLTARE

242.043.500

118.357.142

45.576.611

4 832.001

40.744.610

41.109.127

0

4.467.484

TOTAL VENITURI

242 043.500

119.357.142

45.576.611

4.832.001

40.744.610

41.109.127

0

4.467.484

VENITURI PROPRII

2 125 000

2.125.000

20.414.377

4.832.001

15.582.376

15.946.893

0

4.467 484

1 VLNITURI CURENTE

87.219.500

53.587.657

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

0

C VENITURI NEFISCALE

87.219.500

58.587.657

3.000.000

0

3 000.000

3.000.000

0

0

C2. VANZARI DL BUNURI SI SERVICII

87.219 500

58.587.657

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

87.219.500

58.587.657

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

0

Varsaminie din secțiunea de funcționare

37.02.04

87.219.500

58 587.657

3.000.000

0

3.000.000

3 000.000

0

0

II VENITURI DIN CAPITAL

2.125.000

2 125.000

6.104.575

4.832.001

1.272.574

1.637.091

6

4.467.484

Venituri dm valorificarea unor bunuri

39.02

2.125 000

2.125.000

6.104.575

4 832.001

1.272.574

1.637.091

0

4 467.484

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39 02.01

1.756.215

1.756.215

1.108.795

0

1.108.795

1.108.795

0

0

Venituri dm vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

98.648

98 648

173 527

9.748

163.779

99.465

0

74 062

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

270.137

270 137

4.822.253

4 822.253

0

428.831

0

4.393.422

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

14.309.802

0

14.309.802

14.309.802

0

0

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

40 02

0

0

14.309.802

0

14.309.802

14.309.802

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

14.309.802

0

14.309.802

14,309.802

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate

de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

Total, din care-.

din anii precedent i

din anul curent

IV SUBVENȚII

45.825.000

12.217.485

9.017.909

0

9.017.909

9.017.909

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.825.000

12.217.485

9 017.909

0

9.017.909

9.017.909

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

45.825.000

12 217.485

9.017.909

0

9.017.909

9.017.909

0

0

A. De capital

44.996.000

11.388.485

8.189.270

0

8.189.270

8 189.270

6

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42 02 20

44.996.000

11.388.485

8.189.270

0

8 189 270

8.189.270

0

0

E3 Curente

829.000

829.000

828.639

0

828.639

828 639

0

0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

829.000

829.000

828.639

0

828.639

828.639

0

0

Sume TEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

106.874 000

45.427.000

13.144.325

0

13.144.325

13.144.325

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

102.688.000

44.349.000

13.094.115

0

13.094.115

13.094.115

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

90.631.000

32.292.000

1.037.163

0

1.037.163

1.037.163

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

12.057.000

12.057.000

12.056 952

0

12 056.952

12 056.952

0

0

Fondul Social European

45 02 02

2.084.000

51.000

50.210

0

50.210

50.210

6

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

2 033.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

51.000

51.000

50.210

0

50.210

50.210

0

0

Piogramul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea

45.02.19

2.102.000

1.027.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.19.01

2.102.000

1.027.000

0

0

0

0

0

0

Anexa 3 la Hotararea nr. 322/2014

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele oerioadei de raportare

Trimestriale definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + OEZVOLTARE

577.209.000

979.315.284

524.003,142

549.976.521

549.579.566

303.011.880

246.567.686

284 759 667

TOTAL CHFITUIELI

577.209.000

979 315.284

524 003.142

549.976.521

549 579.566

303.011.880

246.567.686

284 759.667

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50 02

17.887.000

94.887.850

50.459.000

47.349.879

47.349.879

34.230 876

13.119.003

43 143.576

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17.887.000

68 009.000

34.613.000

37.215.418

37.215.418

25.729.435

11.485.983

34.678.818

Autoritati executive si legislative

51.02.01

17.887.000

68.009.000

34.613.000

37 215 418

37.215.418

25.729.435

11.485 983

34.678 818

Autoritati execulive

51.02.01.03

17 887 000

68 009.000

34.613.000

37.215 418

37.215.418

25.729.435

11.485.983

34 678.818

Alte servicii publice generale

54.02

0

5.100.000

2.705.000

2.738.593

2 738 593

1.105.573

1.633.020

1.068.890

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54 02.05

0

1.000 000

500.000

0

0

0

0

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54 02 10

0

2.700.000

1.405.000

2 660.000

2.660.000

1.027.001

1.632.999

1.064.384

Alte servicii publice generale

54.02 50

0

1.400 000

800.000

78.593

78.593

78.572

21

4.506

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

21.778 850

13.141.000

7.395.868

7.395.868

7.395.868

0

7.395.868

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.01

0

21.778 850

13.141.000

7.395 868

7.395.868

7.395 868

0

7 395.868

Partea a li-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

1.000.000

10.100.000

5.518 000

7.773.927

7.773.972

3 943.130

3.830 842

3.772.804

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.000 000

10 100.000

5.518 000

7.773.927

7.773.972

3.943.130

3.830.842

3.772.804

Ordine publica

61.02 03

1.000.000

9.800.000

5.352.000

7.768.295

7.768.340

3.937.498

3.830.842

3.767.172

Politie locala

61 02.03.04

1.000.000

9.800.000

5 352.000

7.768 295

7.768.340

3.937.498

3.830 842

3.767.172

Proiecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila

61 02.05

6

300 000

166.000

5.632

5.632

5.632

0

5.632

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

160.948.000

342.80 1 500

214.193.141

234.736.004

234.336.004

135.779.163

98.556.841

135.691.944

Invatamant

65.02

24.527.000

199.286.500

130.990.000

160 870.398

160.470.398

96.742.765

63.727.633

97 630.606

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

5.732.000

41 338.000

26.339 000

31.416 935

31.416 935

18,194.897

13.222.038

18.693 849

Invatamant preșcolar

65,02.03 01

8.372.000

39.178.000

25 239.000

31.416.935

31.416 935

18 194.897

13.222.038

18.693 849

invatamant primar

65.02 03 02

-2.640.000

2.160 000

1 100.000

0

0

0

0

O

Invatamant secundar

65 02.04

17.070.000

153.392.000

101,578 700

127.794.531

127 794 531

77.891.436

49.903.095

78.335.893

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

34.953 000

22.014.000

30.558.349

30.558.349

18 126.377

12.431.972

18.663 645

Invatamant secundar superior'X.

65.02 04 02

17.070.000

118 439.000

79.564.700

97.236.182

97 236.182

59.765.059

37.471 123

59 672.248

Servicii auxiliare pentru cdup&txș                         \

65.02 11

0

2.600.000

1.515.800

574.096

574.096

574.096

0

600.095

Internate si cantine pentrij^fiK/'              \

65.02.11.03

0

2.600.000

1.515.800

574.096

574 096

574.096

0

600.095

Alte cheltuieli in dorneniuții^^țn?nd^f^r$*-;   ț     î

--------—m-h--

65.02.50

1.725 000

1,956.500

1.556 500

1.084.836

684 836

82.336

602.500

769

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def inilive

Sanatale

66.02

33.034 000

32.398.000

19.472.000

11 645.629

11 645 629

8 020.448

3.625 181

7.732.531

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

32.889.000

25.700.000

15.651.000

5.456.849

5.456.849

4.983.490

473.359

4.548 100

Spitale generale

66.02.06.01

32.889.000

25.700.000

15.651.000

5 456 849

5 456.849

4.983 490

473.359

4 548.100

Serv icii de sanatate publica

66.02.08

145.000

6.698.000

3.821.000

6 188.780

6.188.780

3.036.958

3.151.822

3.184.431

Cultura, recreere si religie

67.02

76.120.000

32.702.000

15 787 141

14.139 658

14 139.658

5.382.880

8 756.778

6.066 002

Serv icii culturale

67 02.03

0

700.000

345.000

280.089

280 089

91.065

189 024

136 151

Case de cultura

67.02.03.06

0

700.000

345.000

280.089

280.089

91.065

189.024

136 151

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

17.200.000

10 280 000

13.415.771

13 415.771

5.086.180

8 329.591

5 214.232

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02 05.03

0

17.200.000

10.280.000

13 415.771

13.415.771

5 086 180

8 329 591

5 214.232

Alie servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

76.120.000

14.802.000

5.162.141

443.798

443.798

205 635

238.163

715.619

Asigurări si asistenta sociala

68.02

27.267 000

78.415.000

47.944.000

48.080.319

48.080.319

25.633.070

22.447.249

24.262.805

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati

68.02.05

0

24 235.000

12 810 000

23 412.229

23 412.229

10.646.205

12.766.024

10.854.802

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02 05.02

0

24 235 000

12.810.000

23 412.229

23.412.229

10.646.205

12.766.024

10.854.802

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

850.000

450.000

125.548

125.548

125.548

0

125.548

Crese

68.02.11

4.510.000

15.910 000

8.210.000

8.580.525

8.580.525

5 281.291

3.299.234

4.727.343

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

1 886.000

11.188.000

7.794.000

3 841.725

3.841.725

3.372.872

468.853

2 912.051

A|utor social

68.02.15 01

0

102.000

65.000

102.000

102.000

5.864

96.136

5.864

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1 886.000

11.086.000

7.729.000

3.739.725

3.739.725

3.367 008

372.717

2.906.187

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20.871.000

26.232.000

18.680.000

12.120.292

12.120.292

6.207.154

5.913.138

5.643.061

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02 50.50

20.871.000

26.232.000

18.680.000

12.120.292

12.120.292

6.207.154

5.913.138

5 643.061

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69 02

145 631.000

‘96.107.934

88.379.001

84.701.313

84.704.313

34.254.119

50.450.194

26.217.243

1 ocuinte, servicii si dezvoltare publica

70 02

124.516.000

‘35 492.934

62.199.001

61.179.308

61.182.308

18.830.772

42.351.536

10.793.217

Locuințe

70 02 03

40.134.000

26.441.693

13.521.693

1.216.782

1.216 782

746.839

469 943

107.855

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.134 000

26 441 693

13.521.693

1 216 782

1.216.782

746.839

469.943

107.855

Iluminai public si electrificări rurale

70.02.06

6.000.000

20.175 000

10 570 000

15.182 509

15.182.509

5.653.170

9.529.339

2.911.848

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

78.382 000

88 876 241

38.107.308

44.780 017

44.783.017

12.430.763

32.352.254

7.773 514

Protecția mediului

74.02

21 115.000

60.615.000

26.180.000

23.522.005

23.522.005

15 423.347

8.098.658

15 424.026

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02 05

21.115 000

60.615.000

26.180 000

23.522.005

23 522.005

15 423.347

8.098.658

15.424.026

Salubritate

74.02.05.01

21.115 000

60.615.000

26.180.000

23 522 005

23.522.005

15.423.347

8.098 658

15.424.026

Partea a V a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

251.743.000

335.418.000

165.454 000

175.415.398

175.415.398

94.804 592

80 610.806

75.934 100

Combustibili si energie

81.02

0

42.540.000

22.440.000

37.555.115

37.555 115

20 016.407

17.538.708

17.833.231

Fnergie termica

81.02.06

0

42.540.000

22.440.000

37.555.115

37.555.115

20.016.407

17.538.708

17.833.231

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0

300.000

160.000

45.933

45.933

29.567

16.366

29.567

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

Agricultura

83 02.03

0

300.000

160.000

45.933

45.933

29 567

16.366

29 567

Protecția plantelor si carantina f itosamtara

83.02.03 03

0

300.000

160.000

45.933

45.933

29.567

16.366

29.567

Transporturi

84.02

251.743 000

292 578 000

142.854 000

137.814 350

137.814.350

74 758 618

63.055.732

58.071 302

transport rutier

84.02.03

251.743 000

292.578.000

142.854.000

137.814 350

137.814.350

74.758.618

63.055.732

58.071.302

Diurn ui i si poduri

84 02 03.01

0

2.337.000

2.337.000

2.337.000

2.337.000

2.337.000

0

0

Transport in comun

84.02 03 02

10.815.000

74.007.000

35.778.000

42.297.943

42 297.943

21.920.992

20.376.951

15.597.662

Străzi

84.02 03.03

240 928 000

216.234.000

104.739.000

93.179.407

93.179.407

50.500.626

42.678 781

42.473 640

Partea a VII a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136.144.000

55.354.499

0

0

84.962.796

0

0

Excedent

98 02

0

0

0

0

0

84 962.796

0

0

Def icit

99 02

0

136.144 000

55.354 499

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

601.127.784

350.291.501

446.653.589

446 653.589

269.655.686

176.997.903

254 400.370

TOTAL CHELTUIELI

0

601.127.784

350.291.501

446 653 589

446.653.589

269.655.686

176.997 903

254.400.370

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

I0

90.778.850

47.475.000

46 480.540

46 480 540

33.448.082

13.032.458

31.718.633

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

0

63 900.000

31.629 000

36.346 079

36.346.079

24 946.641

11.399 438

23.253.875

Autorilati executive si legislative

51.02.01

0

63 900.000

31.629.000

36.346.079

36.346.079

24.946.641

11.399.438

23.253 875

Autontati executive

51.02.01.03

0

63.900 000

31.629.000

36.346.079

36 346.079

24.946.641

11.399.438

23.253 875

Alte servicii publice generale

54.02

0

5.100.000

2.705.000

2 738 593

2.738.593

1.105.573

1.633.020

1.068.890

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02 05

0

1.000.000

500.000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54 02.10

0

2.700.000

1.405.000

2.660.000

2.660.000

1.027.001

1.632.999

1.064.384

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

1.400.000

800.000

78.593

78.593

78 572

21

4.50G

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

21.778 850

13.141.000

7.395.868

7.395.868

7.395.868

0

7.395 868

transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

S5.02.01

0

21.778.850

13.141.000

7.395.868

7.395.868

7.395 868

0

7.395.868

Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

0

9.100.000

4.918.000

7.605.985

7 605.985

3.927 826

3.678.159

3 746.799

Qrdine publica si siguranța naționala

61.02

0

9.100.000

4.918.000

7.605.985

7.605.985

3.927.826

3.678.159

3.746.799

Ordine publica

61.02.03

0

8 800.000

4.752.000

7.600 353

7.600.353

3.922.194

3.678.159

3.741 167

Politie locala

61.02 03.04

0

8.800.000

4.752.000

7.600.353

7.600.353

3.922 194

3.678 159

3.741.167

Protecție civila si proiecție contra incendiilor (protecție civila

61.02.05

0

300 000

166 000

5 632

5.632

5.632

0

5.632

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

278 204 000

175.832.500

223.542.322

223.542.322

130 126.612

93.415.710

130.620.628

Invatam ant

65 02

0

184.370.000

121.079.500

157.155.336

157.155.336

95.241 712

61.913 624

96.033.449

Invatarnant preșcolar si primar

65.02.03

0

36.314.000

22.485.000

30.257.785

30.257.785

17.659.676

12.598.109

18 265.906

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0

36.314.000

22.485.000

30.257.785

30 257.785

17.659.676

12.598 109

18.265 906

Invatarnant secundar

65.02.04

0

145.456.000

97.078.700

126.323.455

126 323 455

77.007.940

49.315.515

77.167.448

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

34.953.000

22.014 000

30 558 349

30.558.349

18 126.377

12 431.972

18.303.216

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

0

110.503.000

75.064.700

95.765 106

95.765.106

58.881.563

36.883.543

58.864.232

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

2.600 000

1.515.800

574.096

574.096

574.096

0

600.095

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11 03

0

2.600.000

1.515.800

574.096

574.096

574.096

0

600.095

Sanatate

66.02

0

18.053.000

11.676.000

10.386.884

10 386.884

7.112.964

3.273.920

7.220 706

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0

11.500.000

8.000.000

4.343.104

4.343.104

4 100.000

243.104

4.100.000

Spitale generale

66.02.06.01

0

11 500.000

8.000.000

4.343.104

4.343.104

4.100.000

243.104

4.100.000

Servicii de sanatate publica

66.02 08

0

6.553.000

3.676 000

6 043.780

6.043.780

3.012.964

3.030.816

3.120 706

Cultura, recreere si religie

67.02

0

19.200.000

11.427 000

13 900 860

13.900 860

5.382.245

8.518.615

5.555.383

Serv icii culturale

67 02.03

0

700.000

345.000

280.089

280.089

91.065

189.024

136.151

Case de cultura

67.02 03 06

0

700 000

345.000

280.089

280.089

91.065

189.024

136.151

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

17.200.000

10.280.000

13.415.771

13.415.771

5.086.180

8 329.591

5 214.232

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05 03

0

17.200.000

10.280.000

13.415.771

13.415.771

5.086.180

8.329.591

5.214.232

Alle servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67 02 50

0

1.300.000

802.000

205.000

205 000

205.000

0

205.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

56.581 000

31.650.000

42 099.242

42.099.242

22.389.691

19.709.551

21.811.090

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68 02 05

0

24 235.000

12.810.000

23.412 229

23.412.229

10.646.205

12.766.024

10.854 802

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68 02.05.02

0

24 235.000

12.810.000

23 412.229

23 412.229

10.646.205

12.766 024

10 854.802

Asistenta sociala penlru familie si copii

68.02.06

0

850.000

450.000

125 548

125 548

125.548

0

125.548

Crese

68.02.11

0

11.400.000

6 460.000

7.904.712

7.904.712

4.605.478

3.299.234

4.618.321

Prevenirea excluderii sociale

68 02 15

0

9.302.000

5.908.000

3.671.725

3.671 725

3.203.114

468.611

2.835.728

Ajutor social

68.02.15.01

0

102 000

65.000

102.000

102.000

5.864

96.136

5.864

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

9.200 000

5.843.000

3.569.725

3.569.725

3.197.250

372.475

2 829.864

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

10.794.000

6.022.000

6.985.028

6.985.028

3.809 346

3.175.682

3.376.691

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68 02.50 50

0

10.794.000

6 022.000

6.985.028

6 985.028

3.809 346

3.175.682

3.376.691

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

0

66.634.934

31.359.001

38.382.964

38.382.964

23 989 762

14.393.202

23.653 675

L ocuinte servicii si dezvoltare publica

70.02

0

27.134 934

11.469.001

14.872.459

14.872.459

8.570.149

6 302.310

8 236.649

Locuirile

70.02.03

0

107 693

107.693

107.693

107 693

107.693

0

107.693

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

107 693

107.693

107.693

107.693

107.693

0

107.693

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

12.705.000

6.420.000

9.101,701

9.101.701

5 552.836

3.548.865

2.911.020

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

14.322.241

4.941.308

5.663.065

5.663.065

2.909.620

2.753.445

5.217.936

Protecția mediului

74.02

0

39.500.000

19.890.000

23.510.505

23.510.505

15.419.613

8.090.892

15.417.026

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74 02 05

0

39.500 000

19.890.000

23 510.505

23.510.505

15 419 613

8.090.892

15.417.026

Salubritate

74.02.05.01

0

39 500 000

19.890.000

23.510.505

23 510 505

15.419.613

8.090.892

15 417.026

Partea a V-a AC HUNI ECONOMICE

79 02

0

156.410.000

90.707.000

130.641.778

130.641 778

78.163.404

52.478.374

64.660.635

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def in ii i v e

Combustibili si energie

81.02

0

37.600 000

21.000.000

37.600.000

37.600.000

20.061.292

17.538.708

17.833.231

Fnergie termica

81.02.06

0

37.600 000

21.000.000

37.600.000

37.600.000

20 061.292

17 538.708

17.833 231

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0

300.000

160.000

45.933

45.933

29.567

16.366

29.567

Agricultura

83.02.03

0

300 000

160,000

45 933

45 933

29.567

16.366

29.567

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03 03

0

300.000

160.000

45.933

45.933

29.567

16.366

29 567

Transporturi

84.02

0

118.510.000

69.547.000

92.995.845

92.995 845

58.072 545

34.923.300

46 797.837

Transport rutier

84.02.03

0

118.510 000

69.547.000

92.995.845

92.995.845

58.072.545

34.923.300

46 797.837

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

2.337.000

2.337.000

2.337.000

2.337.000

2.337.000

0

0

Transport iri comun

84 02 03 02

0

34 963 000

17.000.000

34.963.000

34.963.000

14.586.049

20.376 951

14 586.049

Străzi

84.02.03.03

0

81.210.000

50,210.000

55 695.845

55.695.845

41.149 496

14.546.349

32.211.788

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 02

0

136.144.000

55.354 499

0

0

84 962 796

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

84.962.796

0

0

Deficit

99 02

6

136.144.000

55.354.499

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

577.209 000

378.187.500

173.711.641

103.322.932

102.925.977

33.356 194

69.569 783

30.359.297

TOTAl. CHEITUIELI

577.209.000

378.187.500

173.711.641

103.322.932

102.925 977

33.356.194

69 569.783

30.359.297

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

17.887.000

4.109.000

2.984 000

869.339

869.339

782.794

86.545

11.424.943

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17.887.000

4 109 000

2 984.000

869.339

869.339

782.794

86.545

11.424.943

Autoritati executive si legislative

51.02.01

17.887.000

4.109.000

2.984.000

869.339

869.339

782.794

86.545

11.424 943

Autoritati executive

51.02.01.03

17.887.000

4 109 000

2.984.000

869.339

869.339

782.794

86.545

11 424.943

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

1.000.000

1.000.000

600.000

167.942

167.987

15 304

152 683

26.005

Oidine publica si siguranța naționala

61.02

1.000.000

1.000.000

600.000

167.942

167.987

15.304

152.683

26 005

Ordine publica

61.02.03

1.000.000

1.000 000

600.000

167.942

167.987

15.304

152.683

26.005

Politie locala

61.02.03.04

1.000.000

1.000.000

600.000

167.942

167.987

15.304

152.683

26 005

Partea a II l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

160 948.000

64.597.500

38.360 641

11 193.682

10.793.682

5.652.551

5.141.131

5 071.316

Invatamant

65.02

24.527.000

14.916 500

9.910 500

3.715.062

3.315.062

1.501.053

1.814.009

1.597.157

Invatamant preșcolar si primar

65,02.03

5.732.000

5.024.000

3.854.000

1.159.150

1.159.150

535.221

623.929

427.943

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

8.372 000

2.864.000

2.754.000

1.159.150

1.159.150

535.221

623.929

427.943

Invatamant primar

65.02.03 02

-2.640.000

2.160 000

1.100.000

0

0

0

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

17.070.000

7 936.000

4.500 000

1.471.076

1.471.076

883.496

587.580

1.168.445

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

360.429

Invatamant secundar superior

65 02.04.02

17.070.000

7 936.000

4.500.000

1.471.076

1.471 076

883.496

587.580

808.016

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.725 000

1.956.500

1.556.500

1.084.836

684 836

82.336

602 500

769

Sanalate

66.02

33.034.000

14 345.000

7.796.000

1.258.745

1.258.745

907.484

351.261

511 825

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efectiv e

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def initive

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

32.889 000

14.200.000

7.651.000

1.113.745

1.113.745

883.490

230.255

448.100

Spitale generale

66.02.06.01

32.889 000

14.200.000

7.651.000

1.113.745

1.113.745

883.490

230.255

448.100

Serv icu de sanatate publica

66.02.08

145.000

145 000

145.000

145 000

145.000

23 994

121 006

63.725

Cultura, recreere si religie

67.02

76.120.000

13 502.000

4.360.141

238.798

238.798

635

238.163

510.619

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

76.120.000

13.502.000

4.360.141

238.798

238.798

635

238.163

510.619

Asigurări si asistenta sociala

68.02

27.267 000

21.834.000

16 294.000

5.981.077

5 981.077

3.243.379

2.737.698

2.451.715

Crese

68.02.11

4.510.000

4.510.000

1.750.000

675 813

675.813

675.813

0

109.022

Prevenirea excludem sociale

68.02.15

1.886.000

1.886.000

1.886.000

170.000

170.000

169.758

242

76.323

Cantine de ajutor social

68 02.15.02

1 886.000

1.886.000

1.886.000

170.000

170.000

169.758

242

76.323

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20.871.000

15.438.000

12.658.000

5.135.264

5 135.264

2.397.808

2.737.456

2.266.370

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

20.871.000

15.438.000

12.658.000

5.135.264

5.135.264

2.397.808

2.737.456

2.266.370

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

145.631.000

129 473.000

57.020.000

46.318.349

46.321.349

10.264.357

36.056.992

2.563.568

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

124 516.000

108.358.000

50.730.000

46.306,849

46 309.849

10.260.623

36.049.226

2.556.568

Locuințe

70.02.03

40.134.000

26.334 000

13.414.000

1.109 089

1.109.089

639.146

469.943

162

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.134.000

26.334 000

13.414.000

1.109.089

1.109.089

639.146

469.943

162

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6.000.000

7.470.000

4 .150 000

6.080.808

6.080.808

100.334

5.980.474

828

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

78.382.000

74.554.000

33.166.000

39.116.952

39 119 952

9.521.143

29 598.809

2 555.578

Protecția mediului

74.02

21.115.000

21.115 000

6.290.000

11.500

11.500

3.734

7.766

7.000

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

21.115.000

21.115.000

6.290 000

11.500

11.500

3.734

7.766

7.000

Salubritate

74.02.05 01

21.115 000

21.115 000

6.290.000

11.500

11.500

3.734

7.766

7.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

251.743.000

179.008.000

74.747.000

44.773.620

44.773 620

16.641.188

28.132.432

11 273.465

Combustibili si energie

81.02

0

4.940.000

1.440.000

-44.885

-44.885

-44.885

0

0

Lnergie termica

81.02 06

0

4 940.000

1.440.000

-44.885

-44.885

-44.885

0

0

Transporturi

84.02

251.743.000

174.068.000

73.307.000

44 818.505

44.818.505

16.686.073

28.132.432

11.273.465

Transport rutier

84.02.03

251.743 000

174 068 000

73.307 000

44.818.505

44.818.505

16.686 073

28.132.432

11 273.465

Transport in comun

84.02.03.02

10.815.000

39.044.000

18.778.000

7.334.943

7.334.943

7.334.943

0

1.011.613

Străzi

84 02.03.03

240.928.000

135.024.000

54 529.000

37.483.562

37.483.562

9.351.130

28.132.432

10.261.852

Panea a VIl-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136 144.000

55.354.499

0

0

84.962.796

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

84.962 796

0

O

Deficit

99.02

—...          0

136 144 000

55.354.499

0

0

0

0

0

Anexa 4 la Hotararea nr.322/2014


EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

la data de 30.06.2014


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

133.896 000

120.642.000

42.767.000

63.766.765

63.766.765

16.613.063

47.153 702

0

TOTAL CHELTUIELI

133 896.000

120 642 000

42.767.000

63.766.765

63 766.765

16.613.063

47.153.702

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50 07

56.875.000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe

51 07

56.875.000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive si legislative

51.07.01

56.875 000

56 875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive

51.07.01.03

56 875 000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.07

56.875 000

43.621.000

27.621.000

43.620.765

43.620.765

13.795.127

29.825.638

0

Cultura, recreere si religie

67 07

56.875 000^

43 621.000

27.621.000

43.620 765

43.620.765

13.795.127

29.825.638

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07 50

56.875.000

43.621.000

27.621.000

43.620.765

43.620.765

13.795.127

29.825 638

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

20 146 000

20.146 000

15.146.000

20.146.000

20.146.000

2.817 936

17.328.064

0

Transporturi

84.07

20.146.000

20.146.000

15.146.000

20.146.000

20.146.000

2.817.936

17.328.064

0

Transport rutier

84.07.03

20.146.000

20.146 000

15.146 000

20.146.000

20.146.000

2.817.9361

17.328.064

0

Străzi

84.07.03.03

20.146 000

20.146.000

15.146.000

20.146.000

20.146.000

2.817.936

17.328.064

0

Partea a VIl-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

120.642 000

42.767.000

0

0

16.613.063

0

0

Def icit

99 07

0

120.642.000

42.767.000

0

0

16.613.063

0

0

Partea a VIl-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

120.642.000

42 767 000

0

0

16.613.063

0

0

Deficit

99.07

0

120 642.000

42.767.000

0

0

16 613 063

0

0

SECȚIUNEA DL DEZVOLTARE

133.896.000

120 642 000

42.767.000

63.766.765

63.766.765

16.613.063

47.153.702

0

IOTAL CHELTUIELI

133.896.000

120.642.000

42.767.000

63.766.765

63.766.765

16 613.063

47.153.702

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50 07

56.875.000

55.875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe

51.07

56.875.000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive si legislative

51.07.01

56.875.000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive

51.07.01.03

56.875 000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.07

56.875.000

43.621.000

27 621.000

43.620.765

43.620.765

13.795.127

29.825.638

0

Cultura, recreere si religie

67.07

56.875.000

43.621.000

27.621.000

43.620.765

43.620.765

13.795.127

29.825 638

0

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religi^' -j ți

67 07.50

56 875 000

43.621.000

27 621.000

43 620.765

43.620.765

13 795.127

29.825.638

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE      /       ,,      'șt

79.07

20.146.000

20.146.000

15.146.000

20.146.000

20.146.000

2 817.936

17.328.064

0

Transporturi                             [

8'4 07

- ■

20 146 000

20.146.000

15.146.000

20.146 000

20.146 000

2.817.936

17.328.064

0
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

Transport rutier

84.07.03

20.146.000

20.146.000

15.146.000

20.146.000

20.146.000

2 817.936

17.328.064

0

Străzi

84 07.03.03

20.146.000

20.146.000

15.146.000

20.146.000

20.146.000

2.817.936

17.328.064

0

Partea a VII a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

120 642.000

42.767.000

0

0

16.613.063

0

0

Deficit

99.07

0

120.642.000

42.767.000

0

0

16 613.063

0

0

Anexa 5 la Hotararea nr.322/2014

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI


la data de 30.06.2014


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAI SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

83.462.565

50.800.565

36.527 384

2.822 499

33.704.885

34.353.042

291 001

1 883.341

TOTAL VFNITURI

83 462.565

50.800.565

36 527.384

2.822.499

33.704.8B5

34 353.042

291.001

1.883.341

I VENI IURI CURENTE

58 262.565

35 206.565

31.645.258

2.822.499

28.822.759

29.470.961

291.001

1.883 296

C VENITURI NEFISCALE

58.262.565

35 206.565

31.645.258

2.822.499

28 822.759

29.470.961

291.001

1.883.296

C1 VFNITURI DIN PROPRIETATE

11.290.565

5.418 565

5.849 369

365.759

5.483 610

5.501.334

0

348.035

Venituri din proprietate

30.10

11 290 565

5.418 565

5 849.369

365 759

5.483 610

5.501.334

0

348.035

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

11.276.565

5 408.565

6 846 693

365.759

5.480.934

5.500.005

0

346.688

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.276.565

5 408 565

5 846 693

365.759

5.480.934

5.500.005

0

346.688

Alte venituri din proprietate

30.10.50

14.000

10.000

2.676

0

2.676

1.329

0

1.347

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

46.972.000

29.788.000

25.795.889

2 456 740

23.339.149

23.969.627

291.001

1.535.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

44.577.000

28 358.000

24.467.281

2 442.065

22.025.216

22.947.678

0

1.519.603

Taxe si alte venituri in invatamant

33 10.05

1.579.000

1.070.000

499.500

0

499.500

498 413

0

1.087

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

544.000

413.000

153.772

0

153.772

153.772

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

8.894.000

6.232.000

5 305.940

110.367

5.195 573

5.220.223

0

85.717

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie

33.10.16

23.000

13.000

5.673

0

5.673

5.673

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33.10.17

641.000

436 000

332.936

0

332.936

332.936

0

0

Venituri din cercetare

33.10 20

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

28.400.000

17.878.000

16 358.865

2.320 664

14 038 201

14 937.104

0

1.421.761

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

4.000 000

2.000.000

1.541.707

0

1.541.707

1.541.707

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

486.000

306.000

268.888

11.034

257.854

257 850

0

11.038

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10

323 000

323 000

37.096

14.675

22.421

29.254

0

7.842

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.10.50

323 000

323.000

37.096

14.675

22.421

29.254

0

7 842

Diverse venituri

36.10

36.000

36.000

1.760

0

1.760

1.760

0

0

Alte venituri

36.10.50

36.000

36.000

1.760

0

1.760

1.760

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

27.10

2.036.000

1 071.000

1.289.752

0

1.289.752

990.935

291.001

7.816

Donații si sponsorizări                               jX

ytr

2.036 000

1.071.000

1 289.752

0

1.289.752

990 935

291.001

7.816

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru t-fiianta^^-sSct lunii'-

37.1^03,

-4.743.565

-1.767.565

-849.761

0

-849.761

-849.761

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare     /0 *7

37.^1 <>55 \

4 743.565

1.767.565

849.761

0

849.761

849.761

0

0
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasa!

anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

trmestriale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

45

0

45

0

0

45

Venituri din valorificarea unor bunuri

39 10

0

0

45

0

45

0

0

45

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

45

0

45

0

0

45

IV. SUBVENȚII

25.200.000

15 594 000

4.882.081

0

4.882.081

4 882.081

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

25 200.000

15.594.000

4.882.081

0

4.882.081

4 882.081

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.000.000

1.147.000

333.981

0

333.981

333.981

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

11.500.000

8.000.000

4.100.000

0

4.100.000

4.100.000

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital

43.10.14

7.100.000

4.100.000

448 100

0

448.100

448.100

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10 19

4.600.000

2.347.000

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

67.019 000

42 586 000

35.229.478

2 822 499

32.406.979

33.055.181

291 001

1.883 296

TOTAL VENITURI

67.019.000

42.586.000

35.229.478

2.822.499

32 406.979

33.055.181

291.001

1.883 296

1 VFNITURI CURENTE

53.519.000

33.439.000

30 795.497

2.822.499

27 972.998

28 621.200

291.001

1 883.296

0 VFNITURI NEFISCALE

53.519.000

33.439.000

30.795.497

2 822.499

27.972.998

28 621.200

291.001

1.883.296

CI. VENIIURI DIN PROPRIETATE

11.290.565

5.418.565

5.849.369

365.759

5.483.610

5.501.334

0

348.035

Venituri din proprietate

30.10

11.290.565

5.418.565

5.849.369

365.759

5 483.610

5.501.334

0

348 035

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

11.276.565

5 408.565

5.846.693

365.759

5.480 934

5 500.005

0

346 688

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.276.565

5.408 565

5 846.693

365.759

5.480.934I

5 500.005

0

346 688

Alte venituri din proprietate

30.10.50

14.000

10.000

2.676

0

2.676

1.329

0

1.347

C2 VAN7ARI DE BUNURI SI SERVICII

42 228 435

28.020 435

24.946.128

2.456.740

22.489.388

23.119 866

291.001

1.535.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

44.577.000

28.358.000

24 467.281

2.442.065

22.025.216

22.947.678

0

1 519.603

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10 05

1 579.000

1.070.000

499.500

0

499.500

498.413

0

1.087

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

544.000

413.000

153.772

0

153 772

153.772

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

8.894.000

6 232.000

5.305.940

110.367

5.195.573

5.220 223

0

85 717

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie

33.10.16

23 000

13.000

5.673

0

5.673

5.673

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33.10.17

641.000

436.000

332.936

0

332.936

332.936

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

10 000

10.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10 21

28.400.000

17.878.000

16.358.865

2.320 664

14.038.201

14.937.104

0

1.421.761

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10 30

4.000.000

2.000.000

1.541.707

0

1.541.707

1 541.707

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10 50

486.000

306 000

268.B88

11.034

257 854

257.850

0

11 038

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34 10

323.000

323 000

37.096

14.675

22.421

29.254

0

7.842

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.10.50

323.000

323.000

37.096

14.675

22.421

29.254

0

7.842

Diverse venituri

36.10

36.000

36.000

1.760

0

1.760

1.760

0

0

Alte venituri

36.10.50

36.000

36.000

1.760

0

1.760

1.760

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-2.707.565

-696.565

439 991

0

439.991

141.174

291.001

7.816

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.036.000

1.071 000

1.289.752

0

1.289.752

990.935

291.001

7.816

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-4.743.565

-1 767.565

-849.761

0

-849.761

-849.761

0

0

IV SUBVENȚII

13.500.000

9.147.000

4.433.981

0

4.433.981

4.433.981

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

13.500.000

9.147.000

4.433.981

0

4.433.981

4.433.981

0

0

Subvenții pentru inslitulii publice

43.10.09

2.000.000

1.147.000

333.981

0

333.981

333.981

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10 10

11.500.000

8.000.000

4 100.000

0

4.100 000

4 100.000

0

0

SECȚIUNEA OF DEZVOLTARE

16.443.565

8.214.565

1.297.906

0

1.297.906

1.297.861

0

45

TOTAL VENITURI

16.443.565

8.214.565

1.297.906

0

1.297.906

1.297.861

0

45

1. VENITURI CURENTE

4.743.565

1.767.565

849.761

0

849.761

849.761

0

0

C VENITURI NEFISCALE

4.743.565

1.767 565

849.761

0

849.761

849.761

0

0

C2 VAN7ARI DE BUNURI SI SERVICII

4 743.565

1.767.565

849.761

0

B49.761

849.761

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

4.743.565

1.767.565

849.761

0

849.761

849.761

0

0

Varsarninte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4.743.565

1.767.565

849.761

0

849.761

849.761

0

0

II VENITURI DIN CAPITAL

0

0

45

0

45

0

0

45

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0

0

45

0

45

0

0

45

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

45

0

45

0

0

45

IV SUBVENȚII

11 700.000

6.447.000

448.100

0

448.100

448.100

0

0

Subvenții de la alte administrații

43 10

11.700.000

6.447.000

448.100

0

448.100

448.100

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital

43.10.14

7.100.000

4.100.000

448.100

0

448.100

448.100

0

0

Subvenții pentru instilutii publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

4.600.000

2.347.000

0

0

0

0

0

0

Anexa 6 la Hotararea nr.322/2014

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.06.2014


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

23.410.000

94.349 000

61.687,000

45 875.027

45.875.027

28.836.773

17.038.254

28.613.003

TOTAL CHELTUIELI

23.410.000

94 349.000

61.687.000

45 875.027

45.875.027

28.836.773

17.038.254

28.613.003

Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAl.E

64.10

8.400.000

75.510.000

50.285.000

43.172.857

43.172 857

26 715.521

16.457.336

27.544 235

Inv atamant

65.10

1.000.000

18.100.000

13.765 000

8.956.641

8.956,641

7.177 421

1.779.220

6.735.042

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

6 000

7.403 000

5.138.000

4.160.002

4.160.002

4.160.002

0

3.642 850

Invatamant preșcolar

65.10 03.01

6 000

7.403.000

5.138.000

4.160.002

4.160 002

4.160.002

0

3 642.850

Invatamant secundar

65.10.04

759.000

6.305.000

5.183.000

2.370.165

2.370.165

1.280.458

1.089.707

1.276 872

Inv al am ani secundar inferior

65.10.04.01

61.000

1.072.000

874.000

379 406

379.406

171.566

207.840

172.107

Invatamant secundar superior

65 10 04.02

698.000

5.233.000

4.309 000

1.990.759

1.990.759

1.108 892

881.867

1.104.765

Invatamant postliceal

65.10.05

70.000

2 002.000

1.526.000

1.119.375

1.119.375

594.8621

524.513

599.972

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

165 000

2.390.000

1.918.000

1.307.099

1.307.099

1.142.099

165.000

1 215.348

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

165.000

2.390.000

1.918.000

1.307.099

1.307.099

1.142.099

165.000

1.215.348

Sanalate

66.10

7.100.000

55.010.000

35.087.000

33.525.048

33 525 048

19.195.972

14.329 076

20.512.667

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

7.100.000

55.010.000

35.087.000

33.525.048

33.525.048

19.195.972

14.329.076

20.512.667

Spitale generale

66.10.06.01

7.100.000

55.010 000

35.087.000

33.525.048

33.525.048

19.195 972

14.329.076

20.512.667

Cultura, recreere si religie

67.10

300.000

2 400 000

1.433.000

691.168

691.168

342.128

349.040

296.526

Serv icii culturale

67 10 03

0

750.000

371.000

337.017

337 017

123.435

213.582

59.689

Case de cultura

67.10 03.06

0

750.000

371.000

337.017

337.017

123 435

213.582

59 689

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

300.000

1.650 000

1.062.000

354.151

354.151

218.693

135.458

236 837

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

15 010.000

18.839.000

11.402.000

2.702.170

2.702.170

2.121.252

580.918

1.068.768

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.010.000

18.839.000

11.402 000

2.702.170

2.702.170

2.121.252

580.918

1.068 768

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.010.000

18.839.000

11.402.000

2 702.170

2.702 170

2.121.252

580.918

1.068.768

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

10.886.435

10 886.435

0

0

5 516 269

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

5.516.269

0

0

Deficit

99.10

0

10 886.435

10 886.435

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

72.110,000

47.677.000

43.379.394

43.379.394

27.538.912

15.840 482

27 217.532

TOTAL CHELTUIELI

u o ?

72 110 000

47.677.000

43 379.394

43.379.394

27.538.912

15.840 482

27.217 532

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10    /

ort?

X. 67.110.000 rtf—X—

45.175 000

41 500 503

41 500.503

26.240.939

15.259.564

26.232 718
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ef ectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale

definitive

Inv atamant

65.10

0

17.100.000

12.975 000

7 962.641

7.962.641

7.150.938

811.703

6.588 447

Inv al am ani preșcolar si primar

65.10.03

0

7.397 000

5.132.000

4.160.002

4.160.002

4 .160 002

0

3 632.937

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

7.397.000

5.132.000

4.160 002

4.160.002

4.160.002

0

3.632.937

Invatamant secundar

65.10.04

0

5.546 000

4.574.000

1 611.165

1.611.165

1.253 975

357.190

1.141.562

Invatamant secundar inferior

65 10 04.01

0

1 011.000

813.000

318 406

318 406

166.566

151.840

161.557

Invatamant secundar superior

65 10.04.02

0

4.535.000

3.761.000

1.292 759

1.292.759

1.087.409

205.350

980 005

Invatamant postliceal

65.10.05

0

1.932 000

1.456.000

1.049.375

1.049.375

594.862

454.513

599.188

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

2 225.000

1.813.000

1.142.099

1.142.099

1.142.099

0

1 214.760

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

2.225 000

1.813.000

1.142 099

1.142.099

1.142.099

0

1.214.760

Sanatate

66.10

0

47.910.000

30.987.000

32.846.694

32.846.694

18.747.873

14.098.821

19.363.443

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66 10.06

0

47.910.000

30.987.000

32.846.694

32.846 694

18.747.873

14.098.821

19.363.443

Spitale generale

66 10.06.01

0

47.910.000

30.987.000

32.846 694

32.846 694

18.747.873

14 098.821

19.363.443

Cultura. iecreere si religie

67.10

0

2.100.000

1.213.000

691,168

691.168

342.128

349.040 I

280 828

Serv icii culturale

67.10.03

0

750 000

371.000

337 017

337.017

123.435

213.582

59.689

Case de cultura

67.10 03 06

0

750.000

371.000

337.017

337.017

123 435

213.582

59.689

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

1.350.000

842.000

354.151

354.151

218.693

135.458

221 139

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

0

5.000.000

2.502.000

1 878.891

1.878 891

1.297.973

580 918

984.814

l ocuinte. servicii si dezvoltare publica

70.10

0

5.000.000

2.502.000

1 878.B91

1.878 891

1.297.973

580.918

984 814

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0

5.000.000

2 502.000

1.878.891

1.878.891

1.297.973

580.918

984 814

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

10.886.435

10.886 435

0

0

5.516.269

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

5.516.269

0

0

Deficit

99.10

0

10.886.435

10 886.435

0

6

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

23.410.000

22.239.000

14.010.000

2.495.633

2.495.633

1.297 861

1.197.772

1.395 471

TOTAL CHEL1UIELI

23.410.000

22.239.000

14.010.000

2 495.633

2.495 633

1.297.861

1.197.772

1.395.471

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8.400.000

8.400.000

5.110.000

1.672.354

1.672.354

474 582

1 197.772

1.311.517

Invatamant

65.10

1.000.000

1.000.000

790.000

994.000

994.000

26.483

967.517

146.595

invatamant preșcolar si primar

65.10.03

6.000

6.000

6 000

0

0

0

0

9.913

Invatamant preșcolar

65.10 03.01

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

9.913

Invatamant secundar

65.10 04

759.000

759.000

609 000

759.000

759.000

26.483

732.517

135.310

invatamant secundar inferior

65.10.04.01

61.000

61.000

61.000

61.000

61.000

5.000

56.000

10.550

invatamant secundar superior

65.10.04.02

698.000

698.000

548.000

698.000

698.000

21.483

676.517

124.760

Invatamant postliceal

65.10.05

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

0

70 000

784

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

165.000

165 000

105.000

165 000

165.000

0

165.000

588

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale

definitive

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11 03

165.000

165.000

105.000

165 000

165.000

0

165.000

588

Sanatate

66.10

7.100 000

7.100.000

4.100.000

678.354

678 354

448.099

230.255

1.149.224

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66 10.06

7.100 000

7.100.000

4 100.000

678.354

678.354

448.099

230.255

1.149.224

Spitale generale

66.10.06.01

7.100.000

7.100.000

4.100.000

678.354

678 354

448.099

230.255

1.149.224

Cultura, lecreere si religie

67.10

300.000

300.000

220 000

o

0

0

0

15.698

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

300.000

300.000

220 000

0

0

0

0

15.698

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

15.010.000

13.839.000

8.900.000

823.279

823.279

823 279

0

83.954

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.010.000

13.839.000

8.900.000

823.279

823.279

823.279

0

83.954

Alle servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15 010 000

13.839.000

8.900.000

823.279

823.279

823.279

0

83.954

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

10.886.435

10.886.435

0

0

5.516.269

0

0

Excedent

98 10

0

0

0

0

0

5.516.269

0

0

Deficit

99.10

0

10.886.435

10 886.435

0

0

0

0

0