Hotărârea nr. 32/2014

Hotărârea 32/2014 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de alipire a unor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.


CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a unor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a unor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47543/45/10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a unor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, identificate după cum urmează:

 • - imobilul teren intravilan, în suprafață de 106 mp., cu nr. topo 1269/3, înscris în C.F. nr. 274816 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobilul teren intravilan, în suprafață de 459 mp., cu nr. topo 1269/4, înscris în C.F. nr. 274817 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral - teren intravilan, în suprafață de 565 mp., cu nr. topo. 1269/3, 1269/4, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 32 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 32/2014

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ALIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. AVRAM IANCU, NR. 70-72 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 274816, NR. TOPO. 1269/3 C.F. NR. 274817, NR. TOPO. 1269/4

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

J                                                                                 »

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag.

Conținutul documentației

) >

1 pag.

Memoriul tehnic

1 pag.

Extras C.F. nr. 274816 Cluj-Napoca

1 pag.

Extras C.F. nr. 274817 Cluj-Napoca

1 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

 • ■  Plan de încadrare în zonă

  planșa 1

  planșa 2


  1 planșe


 • ■  Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu

propunerea de alipire

■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

/V CERTIFICAT

/p DE AUTORIZARE

“ SERIA CJ NR. 187 Wl IH        BIC       m|

U buzeL..m â

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Avram lancu, nr. 70-72. jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj - Napoca, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2014.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Avram lancu, nr. 70-72, având ca suprafață măsurată 565 mp. Pe acest teren este edificată o

construcție a căror elemente tehnico-economice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Destinația

J

Suprafața

Nr. nivele

Observații

r

1

Policlinica sportivilor

210mp

D+P+2E

Fără acte

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru alipire teren.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Avram lancu, nr. 70-72, între vecinii la:

 • - Nord - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Est - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Sud - Consiliul Județean Cluj,

 • - Vest - Proprietar particular.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 4 (Pichet metalic), 6 (Pichet metalic)

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 274816 Cluj-Napoca, nr. topo. 1269/3, având suprafața de 106 mp și în C.F. nr. 274817 Cluj-Napoca, nr. topo. 1269/4, având suprafața de 459 mp. Conform prezentei documentații se propune alipirea imobilelor, conform tabelului de mișcare anexat.

  întocmit,

  ing. Buze


Ianuarie 2014


Cluj - Napoca

■■ \TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

TOPO.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

»

274816

Cluj-Napoca

1269/3

106

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

274817

Cluj-Napoca

1269/4

459

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ALIPIRE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

1269/3

1269/4

565

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

întocmit:

ing. Buzca Eugen- Cosmin

1 Nr. cerere '

9503 j

Z U5

27

Luna

31

Anul

2012 ‘

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 274816 Cnmuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 3553

TEREN intravilan                                             (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3553 )

Adresa: Cluj-Napoca

Al

Top: 1269/ 3

106

Teren pentru Policlinica Sportivilor

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 274816

Comuna/Oras/Mumcipiu: Cluj-Napoca

9503 / 27.01.2012

Act notarial nr. 103, din 26.01.2012, emis de BNP BUDUSAN SILVIA VALERIA

3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, schimb, dobândit prin Convenție, cota actuala

.....Al J. _.......__j

1 / 1

1 i MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI {CLUJ - NAPOCA, CIF: 4305857

i

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

  CARTE FUNCIARA NR. 274816


Comuna/Oras/Municipiu Cluj-Napoca

' NU SUNT


TEREN intravilan                                                  ; provenita dm conversia de pe hârtie a CF Nr. 3553 ■

Adresa: C uj-Napoca

1 1

Top.

i 1269/3

-

Teren pentru Policlinica Sportivilor

’ Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.

CARTE FUNCIARA NR. 2‘agie Com u .na/ Oraș M u n<c i pi j dlu; - Ne poca


Geometria imobilului nu este disponibile in planul cadastral de carte funciara dm sistemul informatic.

Date referitoare la teren

1

i

]                                            1 ,

1 1■

-

curți const.-ucbi

DA |

106

-

- i

i           Teren pentru Policlinica Spo-tivilcr

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, ordin de plata nr. 10/26-01-2012, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232,


Asistent-

SILVIAtrator,

ESAN


Referent, .

fingn?-6Rna DOLH"Suprafața este determinată pe baza măsd orilor topografice prin proiecție în planul de referința stereo

terților, in conformitate cu art, 32 lit. a) dm Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate ce prevederile Legii nr. 677/2001.


si nu este opozabilă| Nr. cerere

9504

Ziua

27

Luna

CI

Anul

20’2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

TEREN intravilan


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 274817 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 3553 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 3553 )

Adresa: Cluj-Napoca

Al

Top: 1269/ 4

459

Curte

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 274817

Comuna/Oras/Mumcipiu: Cluj-Napoca

9504/ 27.01.2012

Act notarial nr. 103, din 26.01.2012, emis de BNP BUDUSAN SILVIA VALERIA

L.        _                                 j

3

Iritabulare, drept de PROPRIETATE, schimb, dobândit prin Convenție, cota actuala

1 / 1

Al           |                          |

i i

1 1 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, CIF: 4305857

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 274817

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

NU SUNT


CARTE FUNCIARA NA. 274617

Comuna/Oras/Munopiu Cluj-Napoca TEREN intravilan                                                  f provenita din conversia de pe nartie a OF N- 3553 i

Adresa: Cluj-Napoca

1

i Top:

i

Curte

1269/4 j

1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilulu nu este disponibila m planul cadastral ae carte func-ara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

r

1

L J

altele

DA

459

1269/4

Curte

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 ROM, ordin de plata nr. 10/26-01-2012, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232,

Data soluționării,

07/02/2012As iste nt-

SILVIA


istrator,

RESAN


—Refere nt,------

Adrians-Alms DCLHA


Âdrians-Alins DQLy Z referent Wy ~(oîîrîîră :,i semn^ur;/) L


•Suprafața este determinată pe baza măsufădorilor topografice prin proiecție în planul de referința stereo 7C s> nu este opozabilă terților, in conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările Si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.PLAN


DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scarc: 1:500
Nr. cadastrai

Suprafața mcsurata

Adresa imodilului

565mp

Mun. Cluj—Napoca, f.n.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

1.


Categoria de folosința

Cc


Suprafața (mp) 565


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


portial împrejmuit


565

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


Total


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

301

392914.518

586236.312

302

392928.135

586240.128

303

392932.134

586224.475

304

392939.161

586226.277

305

392945.244

586227.650

306

392948.079

586216.973

307

392948 184

586216.562

308

392921.137

586208.789

309

392919.764

586214.539

Suprafcta totala masurata = 555mp

Suprafața din act = 565mp


întocmit: ing.


Buzea Euqen-Cosmin

S ncCERT'HCAT /Ar OE AUTORIZARE CA ser'*CJnr. 187 ihs b/c zi) BUZEA /?// ^eugen^cosmin^confirma suprafața din măsurători


Se

si introducerea imobilului in baza de dcte


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara: 1:500

Nr. cadastral

Suprafața mosurata

Adresa imobilului

565mp

Mun. Cluj-Napoca, f.n.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELOR

Situația actuala (înainte de alipire)

Situația viitoare (după alipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

274816

106

Cc

Teren intravilan

565

Cc

Teren intravilan

274817

459

Cc

Teren intravilan

Total

565

Total

565