Hotărârea nr. 316/2014

Hotărârea 316/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Branului, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada BRANULUI, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada BRANULUI, în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 249795/14.07.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada BRANULUI în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada BRANULUI, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data dc 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca", încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 316 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 316/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada BRANULUI, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA BRANULUI

Lungime stradă:                                         L = 503,5 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:                   S = 3.440,00 mp

Suprafață carosabilă cu sistem rutier ranforsat:              S= 2.210,00 mp

Suprafață trotuar:                            S = 2.600,00 mp

Suprafață construită (carosabil + trotuar):     S = 8.250,00 mp

• Valoarea totală a investiției, tară TVA

(prețuri ofertă)

-2.184,085 mii RON

-2. 160,841 mii RON


din care, construcții-montaj:

» Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - Str. Branului

in mii lei/mii euro la cursul BNR                           4.4556 lei/euro din data de 05.02.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.OOC

o.ooc

O.OOC

O.OOC

0.000

1.2

Amenajarea terenului

O.OOC

o.ooc

O.OOC

O.OOC

0.000

1.:

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.ooc

o.ooc

o.ooc

O.OOC

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.00c

o.ooc

o.ooc

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000|     O.OOOj     0.000|     O.OOOl     0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.500

0.561

0.600

3.100

0.696

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica -dirig șantier (0.16%din 4.1)

3.457

0.776

0.830

4.287

0.962

TOTAL CAPITOL 3

5.957

1.337

1.430

7.387

1.658

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,190.841

484.972

518.602

2,679.443

601.365

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,160.841

484.972

518.602

2,679.443

601.365

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (0% din 4.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1.Lucrări de constructii(80%din5.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării santierului(20%din5.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

52.1.

5.2.2.

Comisioane,taxe,cote legale

17.287

3.880      0.000

17.287

3.880

Fond protsoc.Casa Constr.(0% din 4)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Comis.lnsp.de Stat in Constr.(o.i+o.7)% din 4

17.287

3.880

0.000

17.287

3.880

5.3

Dhelt.div.si neprev.(o%din 1.2.1.3.2.3.4)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

17.287

3.880

0.000

17.287

3.880

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Dregatirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

3robe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

2,184.085

490.189

520.032

2,704.117

606.903

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,160.841

484.972

518.602

2,679.443

601.365

Nota


Deviz General intocmit in preturi oferta