Hotărârea nr. 314/2014

Hotărârea 314/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Brăduţului, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada BRĂDUȚULUI, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada BRĂDUȚULUI, în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 249799/441/14.07.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada BRĂDUȚULUI, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada BRĂDUȚULUI, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 314 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 314/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada BRĂDUȚULUI, în municipiul CIuj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA BRĂDUȚULUI

Lungime stradă:

L =  510.221 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S= 3.131,00 mp

Suprafață carosabilă accese proprietăți:

S = 228,00 mp

Suprafață trotuar:

S = 618,00

Suprafață construită (carosabil + trotuar):     S= 3.977,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

-1.271,104 miiRON

- 1.254,065 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 4 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Brăduțului, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.12.2013 1EURO= 4.4780 lei

Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOF DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

11

Obținerea terenului

o.oot

O.OOC

O.OOC

O.OOC

0.000

1 2

Amenajarea terenului

o.ooc

O.OOC

oooc

o.ooc

0.000

i.3

j Amenajăn pentru proiecția mediului

o.ooc

O.OOC

o.ooc

o.ooc

0.000

TOTAL CAPITOL 1

o.ooc

o.ooc

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electncă, telecomunicații)

o.ooc

oooc

0 000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acordun si autorizații

5.000

1.117

1.200

6.200

1.385

3.3

Proiectare si inqinerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucranlor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultantă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0 16%C+M

2.007

0 448

0.482

2.488

0.556

TOTAL CAPITOL 3

7.007

1.565

1.682

8.688

1.940

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.254.065

280.050

300.976

1,555.041

347.262

4 2

Montare utilaj tehnologic

0,000

0000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje . echipamente tehnoloqice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

45

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,254.065

280.050

300.976

1,555.041

347.262

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1 L

Organizare de șantier

| 5.1.1 Lucrări de construcții

0.000

0 000

0 000

0.000

0.000

52 '

Comision taxe, cote leqale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității pnn Insoectia de Stat in C-ții. 0.8%C*M

10.033

2.240

o.oco

10.033

2.240

5.2.2 Casa constructorului 0%C+M

0.000

0.000

0.000

0.G00

0.000

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10.033

2.240

0.000

10.033

2.240

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

61

Preaătlrea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

6.2 I

Probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,271.104

283.855

302.657

1,573.761

351.443

DIN CARE C+M

1,254.065

280.050

300.976

1,555.041

347.262

NOTA:

Deviz general intocmit in preturi oferta

întocmit: