Hotărârea nr. 313/2014

Hotărârea 313/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr. 14-nr. 34A, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr. 14-nr. 34 A

în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr. 14-nr. 34A în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.249797/14.07.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr. 14-nr. 34A în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr. 14-nr.34A în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru ‘‘Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. K.iat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.Nr. 313 din 15 iulie 2014

(I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 313/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada Constantin Brâncoveanu nr.14 - nr.34A în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

-STRADA

Lungime stradă:

L =  240,00 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier ranforsat:

S= 1.900,85 mp

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 1.283,62 mp

Suprafață trotuar:

S = 1.002,82 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 4.187,29 mp

Valoarea totală a investiției, tară TVA

(prețuri ofertă)

din care, construcții-montaj:

  • - 1.067,633 mii RON

  • - 1.055,005 mii RON

o Durata de realizare: 3 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobahcpotrivit legii.SC DIFERIT SRL. J12/590/2001,C UI: RO13845570, Capital social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1328 Raiffeisen Bank Cluj-Napocaco


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “Modernizare strada Constantin Brancoveanu nr.14 - nr.34A”in mii lei/mii euro la cursul BNR

<4935 lei/euro din data de 03.02.2014

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

mii lei

| mii euro

mii lei

mii lei

| mii euro

1

J 2

3

4

J 5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

I

1.1

Obținerea terenului

o.ooc

o.ooc

)         o.ooc

O.OOC

)| 0.000

1.2

Amenajarea terenului

o.ooc

o.ooc

o.ooc

O.OOC

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.ooc

o.ooc

o.ooc

o.ooc

I 0.000

l TOTAL CAPITOL 1

o.ooc

o.ooc

o.ooc

1 0.000| 0.000

CAPITOLUL 2

|Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

[Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la | Utilitati (energie electrica, telecomunicații)

0.000

o.ooc

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

t

I

1

j

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

]

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

2.500

0.556

0.600

3.100

0.690

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier 0.16%(C+M)

1.688

0.376

0.405

2.093

0.466

TOTAL CAPITOL 3

4.188

0.932

1.005

5.193

1.156

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1055.005

234.785

253.201

1.308.206

291.133

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

===»^—--

-----■

4.6

TOTAL CAPITOL 4

1055.005)

234.785

253.201

1,308.2061

291.133

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1,2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

o.ooo|

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2 i Comisioane.taxe.cote legaie,costul creditului

5.2.1 !Controlul calitatii prin inspecția de stat in c-tii 0,8%(C-<-M)

8.440

1.878

0.000

8.44o|

1.878

5.2.2 |Casa constructorului 0,5%(C+M)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

8.440!

1.878

0.000|

8.44Q

1.878

CAPITOLUL 6

I

i      r

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la benefjciar

-------------------------------------------------------i-----------------------------------------------------1----------------------------------------------------------

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0.000|

0.000

0.000 j

0.0001

0.000

6.2

’robe tehnologice si teste

0.000|

0.0001

0.0001

C 3

O

O o

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

o.ooo|

o.oooj

0.000|

0.000

TOTAL GENERAL

1067.633|

237.59S|

254.206

1,321.839!

294.167

__Din care C+M

1055.005,

234.785]

253.2011

1.308.206]

291.133

NOTA: Devizul general este intocmit cu preturi conform ofertaBd. Muncii nr.18, 400641Cluj-Napoca: Tel:

Fax: +40(0)264452312; E-mail: oftice@diferit.eu,