Hotărârea nr. 31/2014

Hotărârea 31/2014 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48491/453/10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96, identificat prin nr. topografic 24780 „Liceul Mihai Eminescu, compus din: teren în suprafață de 8172 mp. și construcțiile: Corp CI clădire S+P+1E, cu destinația clădire școală având la subsol treizeci și una de încăperi, parter: treizeci și șase de încăperi, etajul I: douăzeci și șapte de încăperi, cu suprafața construită desfășurată de 3278 mp. și Corp 2, clădire P, cu destinația sală de sport, având la parter șase încăperi, cu suprafața construită desfășurată de 304 mp; Corp C3, magazie, suprafața construită desfășurată totală de 68 mp.”, înscris în CF nr. 187426 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în municipiul Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96, întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin. documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinție

Ec. F


Contrase Secretarul Jr. Auro

Nr. 31 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

_____________________ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 31/2014

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

9

PENTRU MODIFICARE LIMITE IMOBIL

AMPLASAMENT:

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 94-96 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 286243 CLUJ - NAPOCA

NR. CAD. 24780

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

B.E. 2/21/2014


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

286243

8172mp

B—dul 21 Decembrie 1989, nr. 94-96

Cartea Funciara nr.

286243

UAT

CLUJ-NAPOCA


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

8172

împrejmuit

Totol

8172


Pct.

E (m)

N (m)

270

393252.152

587020.313

302

393257.289

587022.778

269

393257.163

587023.039

268

393262.457

587025.603

267

393262.598

587025.353

262

393298.522

587042.776

257

393311.069

587049.005

234

393313.104

587044.491

233

393320.147

587047.592

232

393323.316

587040.562

303

393325.889

587032.71 1

228

393324.863

587032.330

227

393326.204

587027.810

226

393328.944

587020.751

225

393331.559

587014.561

223

393335.136

587007.170

146

393340.657

586996.791

147

393346.175

586986.11 1

151

393359.179

586961.186

153

393371.143

586938.593

304

393359.984

586931.698

305

393357.732

586935.055

128

393316.620

586909.808

169

393288.306

586958.437

168

393288.220

586959.302
ANCPI

ACKKTIA KM1QKALA

■ » C 1 «4 i vi p »1 rvai.u.iKfi imh*4H4.<A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr.cerere

15983

Ziua

06

Luna

02

Anul

2014


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                     Nr. cf vechi: 187426

Adresa: Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 94-96

Nr crt

Nrxadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 24780 Top: -

Din acte: 8172; Măsurată: 8172

CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: CI Top: 24780/ CI

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 94-96

Liceul Mihai Eminescu Corp CI clădire S+P+1E cu destinația ciadire școala avand la Subsol : 31 de încăperi Parter: 36 incaperl Etajul I : 27 încăperi, cu o suprafața construita desfasurata de 3278 mp

Al.2

Cad: 24780/ C2 Top: -

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 94-96

Corp C2, ciadire P cu destinația sala de sport, avand la Parter : 6 incaperi, cu suprafața construita desfasurata de 304 mp

Al.3

Cad: 24780/ C3 Top: -

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 94-96

Corp C3, magazie, suprafața construita desfasurata totala de 68 mp

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

52862 / 28.05.2009

Hotarare nr. 269, din 26.05.2009, emis de Consiliul Local Cluj Napoca, certificat de atestare nr. 273/2009, documentația cadastrală

81

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1 / 1

Al, Al.l, Al.2, Al.3

1 MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

(provenita din conversia CF 187426)

C. Partea III. (Foaie de sarcini

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 94-96

Nr. Cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

.   8172

\

U-A--------

est«| determinata in planul de proiecție Stereo 70.Nr,j crt

•Cat^oria deCfblpSinta

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. Topografii

Observații / Referințe

TT

^Xturti construcții

DA

Din acte:8172; 1asurata:8l7i

I


Date referitoare ta construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație Juridica

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 24780/ CI

construcții administrative si social culturale

Din acte:-; Masurata:-

Cu acte

Liceul Mihai Emtnescu Corp CI clădire S+P+1E cu destinația dadire școala avand la Subsol : 31 de încăperi Parter: 36 încăperi Etajul I : 27 incaperi, cu o suprafața construita desfasurata de 3278 mp

Al.2

CAD: 24780/ C2 Top: -

construcții administrative si social culturale

Din acte:-; Masurata:-

Cu acte

Corp C2, clădire P cu destinația sala de sport, avand la Parter : 6 incaperi, cu suprafața construita desfasurata de 304 mp

Al.3

CAD: 24780/ C3 Top: -

construcții anexa

Din acte:-; Masurata:-

Cu acte

Corp C3, magazie, suprafața construita desfasurata totala de 68 mp

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C4662/06-02-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

07/02/2014


Data eliberării.


W ’0JJ D l