Hotărârea nr. 306/2014

Hotărârea 306/2014 - Acordarea „diplomei de aur” şi a premiului în sumă netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 70.000 Iei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „LIGHTS ON”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „LIGHTS ON”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 149830/426/21.03.2018 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „LIGHTS ON”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 12 martie 2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „LIGHTS ON”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2(l). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 306 din 29 martie 2018

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)