Hotărârea nr. 304/2014

Hotărârea 304/2014 - Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al societăţii Cluj Innovation Park S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC’A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 236323/03.07.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A.;

In conformitate cu prevederile:

 • >  art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • >  Hotărârii Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca nr. 101/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la societatea Cluj Innovation Park S.A;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. (1), 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A, cuprins în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca. Direcția Tehnică - Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege. Direcției Tehnice, Compartimentului pentru monitorizarea managementului regiilor autonome Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A, Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin postarea pe pagina de internet , ••••-.: •:JContrasemneaz^O

Secretarul muntciuiull

Jr. AURORĂ R

Nr. 304 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi.)
04/20'14


S.C, CLUJ INNOVAT1ON PARK S.Â.

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență ar. 109/2013. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Planul de Administrare al societății Cluj Innovation Park S.A. este documentul care stabilește cadrul general în care își va desfășura activitatea societatea.

Scopul principal al Planului de administrare este de a stabili strategia de administrare a societății Cluj Innovation Park SA, pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. De asemenea. Planul va include măsuri concrete pentru realizarea obiectivelor asumate și rezultate prognozate care să permită evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Planul de Administrare, pe perioada 2014-2016, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park SA, format din următorii:

•-

Ban Horațiu-Cristian

- membru

Brebar Raluca - Lumini

ța- membru

Călin Ovidiu -Vasile

- membru

O

Coroian Alexandru

- membru

Daniel Arpad - Zoltan

- membru

0

Haiduc loan - Cristian

- președinte

0

Moldovan Radu - Mihai

- membru

Szelzes Levente

- membru

3

Zagoni Balint

- membru

S.C. CLUJ W0VAT10N PARK S.A

Consiliu! ds Administrație

 • I. Introducere

  05


 • II. Cluj Innovation Park SA - Misiune. Viziune. Valori și Obiective

 • III. Prezentarea structurilor de sprijinire a afacerilor CREIC și TEAM

 • 1 Administrarea structurii de sprijinire a afacerilor CREIC

  • 1.1    Strategia societății de managementul a structurii de sprijinre a afacerilor

   • 1.1.1     Viziunea, misiunea și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

   • 1.1.2     Strategia de administrare CREIC

    • 1.1.2.1        Activitatea de sprijinire a afacerilor

   • 1.1.3     Evaluarea activității și performanței înregistrate de CREIC

   • 1.1.4     Managementul calității relevanței activității desfășurate de CREIC

   • 1.1.5     Managementul riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare

  • 1.2   Resursele umane implicate în administrarea CREIC

  • 1.3    Tipul structurii de sprijinire a afacerilor

   • 1.3.1     Organizarea spațiilor utile ale structurii de sprijinire a afacerilor

1.3-.-2-     Caracteristicile firmelor care vor fi-iacubate/găzduite..........................

 • 1.3.3 Accessul structurii la diferite tipuri de transport.........................................

  20


 • 1.4   Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii

 • 1.5   Punctele tari ale structurii de sprijinire a afacerilor și serviciile oferite

 • 1.6   Avantajele competitive ale structurii de sprijinire a afacerilor.

  • 1.6.1     Avantaje competitive oferite în termeni tehnici

  • 1.6.2     Avantaje competitive oferite în termeni de marketing

  • 1.6.3     Avantaje competitive oferite în termeni operaționali

  • 1.6.4     Avantaje competitive oferite în termeni organizatorici

 • 1.7   Strategia de marketing și de ocupare a tructurii de sprijinire a afacerilor

  • 1.7.1 Obiectivele strategiei de marketing și de ocupare

  • 1.7.2 Promovarea structurii de sprijinire a afacerilor...........................................

   o -O


   1.7.3 Forța de vânzări...........................................................................................


   29


 • 1.8 Considerente financiare...........................................................................................

  30


 • 2 Administrarea structurii de sprijinire a afacerilor TEAM

  • 2.1 Strategia societății de managementul a structurii de sprijinre a afacerilor

   • 2.1.1     Viziunea, misiunea și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

   • 2.1.2    Strategia de administrare TEAM

    • 2.1.2.1 Activitatea de sprijinire a afacerilor...............................................

     35


     37


   • 2.1.3 Evaluarea activității și performanței înregistrate de TEAM......................

   • 2.1.4 Managementul calității relevanței activității desfășurate de TEAM

   • 2.1.5 Managementul riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare

  • 2.2 Resursele umane implicate în administrarea TEAM............................................

   38


  • 2.3    Tipul structurii de sprijinire a afacerilor

   • 2.3.1     Organizarea spațiilor utile ale structurii de sprijinire a afacerilor............

   • 2.3.2     Caracteristicile firmelor locatare

   • 2.3.3     Accessul structurii la diferite tipuri de transport

  • 2.4   Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii TEAM

  • 2.5    Punctele tari ale structurii de sprijinire a afacerilor și serviciile oferite

  • 2.6   Avantajele competitive ale structurii de sprijinire a afacerilor.

   • 2.6.1     Avantaje competitive oferite în termeni tehnici

   • 2.6.2     Avantaje competitive oferite în termeni de marketing

   • 2.6.3     Avantaje competitive oferite în termeni operaționali

   • 2.6.4     Avantaje competitive oferite în termeni organizatorici

  • 2.7 Strategia de marketing și de ocupare a tructurii de sprijinire a afacerilor

   • 2.7.1     Obiectivele strategiei de marketing și de ocupare

   • 2.7.2     Promovarea structurii de sprijinire a afacerilor.

   • 2.7.3     Forța de vânzări

  • 2.8 Considerente financiare..........................................................................................

 • IV. CONCLUZII

S.C. CLU-J INNOVATION PARK S.A.

L INTRODUCERE

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin HCL 101/20.03.2014, a hotărât să aprobe înființarea societății Cluj Innovation Park SA, care să administreze cele două structuri de sprijinire a afacerilor, CREIC- Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative și TEAM- Transfer, Evoluție, Anteprenoriat, Microintreprindere.

Cele două structuri de sprijinire a afacerilor reprezintă materializarea a două proiecte cu finanțare europeană, după cum urmează:

® CREIC- valoare totală: 68 389 303 lei.

® TEAM- valoare totală: 49 710 522 lei.

Finanțarea europeană se realizează prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul- Poli de creștere.

La momentul elaborării acestui Plan de Administrare, stadiul implementării celor două proiecte este următorul:

a CREIC- stadiul fizic al lucrărilor este cca 40%. Termenul de finalizare este februarie 2015.

’ TEAM- s-a semnat contractul de atribuire al lucrărilor. Termenul de finalizare este de 14 luni de la semnarea contractului.

Societatea comercială Cluj Innovation Park SA s-a înființat Ia data de 15.05.2014 (data înregistrării Ia Oficiul Registrului Comerțului), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada F. D. Roosvelt nr.2 și un capital social aportat în numerar de acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca în sumă de 600 000 Lei.

Având în vedere specificul societății Cluj Innovation Park SA, de administrare a două structuri de sprijinire a afacerilor realizate prin cofmanțarea cu fonduri europene nerambursabile, Planul de administrare va reprezenta o sinteză integrată a celor două planuri de afaceri care au stat la baza proiectelor europene menționate.

S.C. CLUJ INNOVĂTiON PARK S.A.


II. CLUJ IA'L'0 VAT1OA PARK S.A.

Misiune, Viziune , Valori și Obiective

» Misiunea societății Cluj Innovation Park SA este de a implementa și dezvolta un mediu de afaceri atractiv și inovativ prin intermediul structurilor CREIC și TEAM, oferind servicii de maximă calitate care să răspundă așteptărilor clientilor, în condiții de eficientă economică.

-> Viziunea societății Cluj Innovation Park SA este de a deveni lider regional în domeniul centrelor de afaceri care sprijină valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ și care pune accentul pe transferul de cunoștințe și tehnologie.

-> Valorile asumate de societate sunt următoarele:

□ Integritate

1 Angajament

c Echipă

o Inovare

■> Obiectivele fundamentale pe care Consiliul de Administrație și le propune pe durata mandatului sunt următoarele:

Realizarea indicatorilor asumați prin proiectele CREIC și TEAM, proiecte cu finanțare europeană;

c îndeplinirea criteriilor și indicatorilor de performanță asumați de către Consiliul de Administrație prin contractele de mandat;

Asigurarea sustenabilității financiare a companiei, printr-o creștere constantă a cifrei de afaceri în condiții de eficiență economică;

o Obținerea acreditării în conformitate cu Sistemul de Calitate și Certificare al Centrelor de Afaceri și Inovare, gestionat de Uniunea Europeană;

> Dezvoltarea de parteneriate strategice, durabile și comun profitabile cu mediul academic si cu cel de afaceri;

c Crearea de noi locuri de muncă, cu valoare adăugată.

în


vederea respectării misiunii companiei și realizării obiectivelor enumerate, strategia de administrare a societății Cluj Innovation Park SA se în funcție de specificul fiecăreia dintre cele două structuri de sprijini CREIC și TEAM. dar și ac viziunea în ceea ce privește dezvoltarea viitoare, dezvoltare integrată în contextul evoluției proiectului Cluj Innovation City.

va axa pe trei planuri, re a afacerilor.


IIL PREZENTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A AFACERILOR CREIC și TEAM

1 Administrarea structurii de sprijinire a afacerilor CREIC

Reprezentanții municipalității Cluj - Napoca au decis că principalele atribuții pe care administratorul CREIC le va avea de îndeplinit sunt următoarele:

 • •  Răspunde de administrarea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative;

» Încheie contractele de prestare a serviciilor cu rezidenții centrului;

9 Asigură personalul pentru prestarea serviciilor către firmele găzduite și incubate;

 • 3 Asigură integritatea patrimoniului centrului;

3 Desfășoară activități de atragere a investițiilor pentru dezvoltarea centrului;

« Stabilește și menține relații cu rețelele internaționale de incubatoare sau centre care activează în domeniul industriilor creative;

 • *  Creează și întreține baza de date pe profilul activității centrului;

» Valorifică toate facilitățile legale în beneficiul firmelor incubate și găzduite.

Administratorul va reprezenta centrul în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale. în plus, personalul angajat al centrului trebuie să prezinte calificarea și experiența adecvată pentru a asigura marketing-ul centrului și suportul pentru planificarea activităților desfășurate în vederea dezvoltării firmelor incubate.

1.1 Strategia societății de management a structurii de sprijinire a afacerilor

~ 1.1.1 Viziunea, misiunea și obiectivele pe termen scurt, mediu și iung

Având în vedere domeniul de activitate în care administratorul structurii de sprijinire va activa, fundamentarea culturii organizaționale a companiei se va realiza pe tipologia culturii organizaționale

a progresului ale cărei caracteristici sunt:

® Personalul este în măsură să se mobilizeze ușor în vederea realizării obiectivelor propuse;

3 Valorile salariaților sunt strîns legate de concepte ca: acțiune, schimbare, dezvoltare.

în acest context, viziunea companiei este de a fi recunoscută ca un lider pe piața servicii de sprijinire a afacerilor care contribuie la valorificarea potențialului creativ existent în regiunea N - V.

Misiunea firmei este sintetizată în următoarele afirmații de angajament:

’ Compania va oferi servicii de foarte bună calitate antreprenorilor și IMM-urilor care activează în domeniul industriilor creative, aceștia fiind în centrul sistemului de lucru și acțiune;

’ Orientarea companiei este de a dezvolta servicii de o calitate superioară și de a le îmbunătăți în vederea acordării unui sprijin consistent inițiativelor antreprenoriale regionale și locale din domeniile inovative:

s Angajații companiei aderă la viziunea acesteia și au un rol activ și determinant în atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung (strategice), contribuind astfel la promovarea și dezvoltarea industriilor creative în regiunea Nord - Vest.

Obiectivele pe termen lung (strategice) ale companiei sunt:

® Intrarea și consolidarea poziției companiei pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor care activează în domeniul industriilor creative din Regiunea Nord - Vest;

3 Compania devine promotor al inițierii de afaceri în domeniul industriilor creative la nivelul Regiunii Nord - Vest:

3 Compania este un membru responsabil al societății prin promovarea principiilor egalității de șanse și ale dezvoltării durabile.

în vederea atingerii obiectivelor strategice menționate anterior, managementul companiei și va asuma un număr de 6 obiective operaționale - pe termen mediu, la realizarea cărora se vor utiliza toate instrumentele strategiei de promovare și ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor. Astfel, obiectivele pe termen mediu ale societății care va administra Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative sunt:

 • •  Dezvoltarea și implementarea proiectului CENTRU REGIONAL DE EXCELENȚĂ PENTRU INDUSTRII CREATIVE și intrarea pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor din domeniul industriilor creative din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest pînă la finalul lui 2014;

■’ Introducerea de noi pachete de servicii și facilități adresate firmelor inovative din Regiunea Nord - Vest;

 • •  Cei puțin 70% rată de ocupare a structurii de sprijinire a afacerii CENTRUL REGIONAL DE EXCELENȚĂ PENTRU INDUSTRII CREATIVE în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

3 Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 9% în primii 5 ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii:

3 Dezvoltarea de parteneriate durabile și comun profitabile cu actori ai mediului academic, instituțional și privat (în special IMM-uri) din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest;

3 Acreditarea in conformitate cu Sistemul de Calitate și Certificare al Centrelor de Afaceri și Inovare (gestionat de Rețeaua Europeană a Centrelor de Afaceri și Inovare - instituție subordonată Comisiei Europene).

Redăm sintetic în cele ce urmează planul de dezvoltare al companiei pe termen mediu și lung în care am inclus acțiunile care vor conduce Ia atingerea acestor obiective. Acest plan a fost utilizat în vederea definirii strategiei de marketing a companiei.

Obiective Strat.


Intrarea și consolidarea poziției companiei pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor care activează în domeniul industriilor creative din Reeiune


, Obiective Operaționale

Acțiuni

I încheierea și executarea contractului subsecvent în vederea proiectării structurii de sprijinire a afacerii


Dezvoltarea și implementarea proiectului CENTRUL REGIONAL DE EXCELENȚĂ PENTRU! INDUSTRII CREATIVE și intrarea pei piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor din domeniul industriilor ( creative din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest pînă la finalul anului 201- '

I

Stabilirea identității de brand și a strategiei de 'marketing pentru Centrul regional de excelentă . pentru industrii creative

1 Construirea CREIC și intrarea pe piața serviciilor ' de sprijinire a IMM-urilor din domeniul industriilor' creative din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest


Introducerea de noi pachete de servicii j Crearea unor pachete de servicii specifice (firme și facilități adresate firmelor inovative încuibate și mature) care conține servicii de asistență din Regiunea Nord - Vest              din partea personalului structurii de sprijinire și un

i pachet de servicii suport operaționale

S.C. CLUJ JMMOVATJON PARK S,A.

Consiliu) ds Administrație

Obiective Strat.

| Obiective Operaționale

1 Acțiuni

1

|

Cel puțin 70% rată de ocupare structurii de sprijinire a afaceri CENTRUL   REGIONAL   DI

EXCELENȚĂ PENTRU INDUSTRI CREATIVE în 2 ani de la finalizarea 1 implementării proiectului

i Implementarea și adaptarea strategiei de ocupare și i promovare recomandară în cadrul Planului de 1 afaceri

1 3

Includerea m organigrama companiei a departamentului de marketing și dezvoltarea unei strategii de vânzări directe implementate de personalul acestui departament. Stabilirea de ținte de vânzări

Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cei puțin 9% în primii 5 ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii

Implementarea și adaptarea strategiei de ocupare și promovare recomandată în cadrul Planului de afaceri

Includerea în organigrama companiei   a

departamentului de marketing și dezvoltarea unei strategii de vânzări directe implementate de personalul acestui departament. Stabilirea de ținte de vânzări.

Dezvoltarea de parteneriate durabile și comun profitabile cu actori ai mediului academic, instituțional și privat (în special IMM-uri) din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

Organizarea de evenimente și focus grupuri cu principalii stakeholderi ai proiectului dezvoltat

Compania devine promotor al inițierii de afaceri în

Dezvoltarea de parteneriate durabile și comun profitabile cu actori ai mediului academic, instituțional și privat (în special IMM-uri) din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

Organizarea de evenimente și focus grupuri cu principalii stakeholderi ai proiectului dezvoltat

1 domeniul industriilor creative la nivelul Regiunii

1 Nord -

| Vest

Acreditarea în conformitate cu

Sistemul de Calitate și Certificare al

Centrelor de Afaceri și Inovare

Obținerea acreditării ca urmare a parcurgerii! următoarelor etape:

= Depunerea chestionarului de autoevaluare;

Evaluarea centrului de către Echipa de Calitate; es Vizita la fața locului realizată de experți externi; = Obținerea unei decizii favorabile din partea comitetului de acordare a certificării.

L

Menținerea criteriilor de calitate și obținerea unei evaluări anuale favorabile

Compania este un membru responsabil al societății prin     ]

promovarea principiilor       i

egalității de       , c

șanse și ale       , I

Dezvoltarea și implementarea proiectului CENTRUL. REGIONAL a DE   EXCELENȚĂ   PENTRU c

Construirea în cadrul centrului de sprijinire a .facerilor a facilităților de acces pentru persoanele, u dizabilitâți

NDUS IR11 CREA'IIVE și intrarea pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-irilor din domeniul industriilor c reative din Regiunea de Dezvoltare.^ fora - Vest pînă la finalul anului 2014

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul academic în ederea oferirii de stagii de practică pentru studenți are ar putea ulterior să dezvolte afaceri în omeniul industriilor creative

dezvoltării durabile

S.G CLUJ MOVÂTÎON PAR-K f.A.

Consiliul de Administrsți-e

Zazits. ai.bac.-ts și •.•Șrsst: 5C0     _<

■ ;nir;                    e O?C: J’l'f 545;'t.-:.Cc.'r.-;

?••-■:' x.% cs tnragisirsrj; cc-rsșăî:

 • 1.1.2 Strategia de administrare a CREIC

Centru] regional de excelență pentru industrii creative se va dezvolta ca o structură de sprijinire a afacerilor axată pe două componente de activitate:

» Oferirea serviciilor de incubare pentru start-up-uri care activează în domeniul industriilor creative (în conformitate cu definirea pieței țintă prezentată capitolul - Analiza pieței);

a Oferirea de servicii și facilități firmelor mature găzduite.

Avînd în vedere această dublă valență a centrului, strategia de administrare a structurii va fi adaptată celor 2 componente, personalul angajat desfășurând activități în conformitate cu nevoile ambelor categorii de firme.

Strategia de administrare a centrului conține prezentarea modalității de desfășurare a activității structurii de sprijinire și a modalității de evaluare a performanțelor realizate.

1.1.2.1 Activitatea structurii de sprijinire a afacerilor

Componenta de incubare

Un incubator de afaceri este o instituție care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil. pentru firmele nou înființate și cele inovative cu potențial de dezvoltare. în conformitate cu modelul operațional, incubatoarele pot li incluse în mai multe categorii printre care și incubatoarele „Bricks and Mortar” - acesta este cel mai des întâlnit tip de incubatoare, axat pe oferirea de facilități legate de infrastructura fizică. Procesul de incubare și serviciile aferente au loc într-o clădire special amenajată. Datorită concentrării afacerilor start-up intr-un singur loc, acest model are avantajul de a impulsiona interacțiunea, realizarea de parteneriate și rezolvarea problemelor comune.

Componenta de incubare prevăzută în cadrul Centrului regional de excelență pentru industrii creative va fi dezvoltată în conformitate cu modelul Bricks and Mortar, oferind servicii și facilități firmelor găzduite în conformitate cu nevoile identificate în rândul companiilor din piața țintă.

Din punct de vedere al stadiilor procesului de incubare și a intervențiilor pe care le poate avea una astfel de centru asupra întreprinderilor incubate, pot fi identificate următoarele etape:

în cadrul Centrului regional de excelență pentru industrii creative, personalul angajat al societății de administrare a structurii va gestiona, în cadrul componentei de incubare, servicii și facilități specifice etapelor de incubare și postincubare, oferind firmelor suport în managementul și dezvoltarea afacerii.

Metodologia de desfășurare a procedurii de selecție a IMM-urilor

Activitatea de selecție a start-up-urilor și coordonare a activității în cadrul componentei de incubare a Centrului va fi desfășurată de către Directorul general al Centrului cu sprijinul personalului din subordine: Director economic, Director comercial, Director Tehnic și Consilier juridic. Aceștia vor constitui comisia de selecție a starr-up-urilor. în funcție de domeniul de activitate al firmei, comisia de selecția va apela, în etapa de evaluare preliminară a afacerii, la consultanța unui specialist din domeniu (care ar putea să facă parte din Corpul consultativ stabil pe care managementul structurii de sprijinire a afacerilor îl va avea).

Procedura de selecție a start-up-urilor în vederea incubării acestora în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor se va realiza în conformitate cu următoarele etape:

® Publicarea anunțului în presa scrisă și/sau Online în vederea informării grupului țintă referitor la deschiderea procedurii de selecție pentru firmele care doresc să acceseze serviciile centrului;

« întocmirea dosarului de aplicare - acest dosar va fi realizat de reprezentantul legal al societății care dorește să apeleze la serviciile oferite prin componenta de incubare a centrului. Dosarul va cuprinde următoarele elemente:

0 Cerere adresată Directorului general al centrului (în conformitate cu modelul care va fi postat pe portalul structurii de sprijinire a afacerilor;

° Actele constitutive ale firmei;

0 Certificat de înregistrare și Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului;

0 Situații financiare pe anul anterior (dacă este cazul);

° Plan de afaceri pentru următorii 3 ani;

0 CV-ul antreprenorului și, dacă este cazul, al directorului general.

9 Evaluarea preliminară a afacerii: Comisia de selecție va analiza fiecare dosar în parte, apelând. în funcție de domeniul de activitate al potențialului client la consultanța oferită de un expert care activează în domeniul respectiv. Toții experții care vor participa la această etapă vor face parte din Corpul consultativ stabil al managementului centrului. Criteriile avute în vedere în această etapă sunt:

° Stadiul de dezvoltare a! firmei în momentul acceptării în incubator (dacă a fost constituită legal, dacă există deja pe piață și de cât timp);

° Compatibilitatea afacerii cu tipul și obiectivele incubatorului;

° Viabilitatea tehnică/comercială a firmei;

c Maturitatea planului de afaceri;

c Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create;

° Potențialul de dezvoltare și impactul asupra economiei zonei în care activează firma;

0 Impactul asupra mediului - măsură în care activitatea incubata. prin atingerea potențialului maxim de dezvoltare (tehnologii, resurse utilizate, generarea de deșeuri) afectează calitatea mediului înconjurător.

Evaluarea criteriilor menționate mai sus se va realiza în conformitate cu o grilă de notare elaborată de managementul structurii de sprijinire a afacerii. In funcție de numărul de aplicanți, se va stabili un punctaj minim de îndeplinit pentru dosarele implicate în procedura de selecție.

Dacă numărul dosarelor este superior numărului de spații disponibile în cadrul centrului, comisia de selecție va întocmi o listă cu afacerile ale căror antreprenori vor participa la interviul individual, precum și o listă de rezervă - companii care au obținui punctajul minim solicitat dar care. în urma ierarhizării, nu pot fi găzduite de centru datorită limitărilor fizice ale construcției.

Această listă de rezervă va fi utilizată în eventualitatea în care firmele selectate în prima etapă fie nu trec de etapa de interviu, fie din motive diverse, nu mai ajung să încheie contractul pentru oferirea pachetului de servicii de incubare în cadrul CREIC.

• Etapa interviului individual: la această etapă vor participa membrii comisiei de selecție și, în funcție de disponibilitate, expertul care a analizat dosarul aplicantului. în această etapă se vor verifica în principal abilitățile potențialilor clienți de a se adapta mediului de incubare și de a coopera cu alți beneficiari ai incubatorului de afaceri și cu echipa managerială. Principalele criterii utilizate în această etapă vor fi:

° Potențialul antreprenorial și managerial al viitorului client (incubat);

0 Acceptarea serviciilor de consultanță oferite;

c Capacitatea proprie de a plăti facilitățile și serviciile asigurate de incubator.

Pe lângă aceste criterii urmărite, comisia de selecție va putea adresa întrebări legate de dosarul aplicantului - în eventualitatea în care sunt necesare clarificări legate de acesta.

3 Comunicarea rezultatului: în urma parcurgerii etapelor de selecție, Directorul General al Centrului va transmite aplicanților decizia comisiei de selecție.

» încheierea contractelor: Firmele selectate vor începe demersurile în vederea localizării în spațiile special amenajate în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor.

Desfășurarea activității

Activitatea în cadrul componentei de incubare a Centrului va fi reglementată printr-un Regulament de Funcționare care prevede principalele drepturi și obligații ale start-up-urilor găzduite.

Serviciile și facilitățile de incubare, prezentate în cadrul planului de afaceri, vor fi accesate de firmele incubate în conformitate cu prevederile contractului încheiat între societatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor și firma incubată, în baza opțiunilor exprimate de reprezentantul legal al clientului.

Monitorizarea activității firmelor incubate

Fiecare start-up va fi monitorizat de către comisia de selecție care va urmări dacă firma și desfășoară activitatea conform planului de afaceri și se încadrează în indicatorii planificați. Astfel, periodic comisia va analiza documentele contabile, situațiile financiare, contractele de muncă și contractele cu clienții.

Principalii indicatori de performanță care ar putea fi monitorizați de comisie de selecție sunt: Indicatori de performanță financiară:

0 Nivelul veniturilor și cheltuielilor;

c Capacitatea de a asigura fluxul de numerar necesar desfășurării activității;

c Capacitatea de a generat profil din activitatea prestată.

3 Indicatori de impact local și general:

c Numărul de locuri de muncă permanente nou create ir. cadrul firmei incubate;

- Valoarea adăugată generată de firma incubată.

în cazul în care, pe parcursul unui an se constată că un start-up nu înregistrează profit, acesta va avea obligația părăsirii centrului.

Strategia de ieșire din componenta de incubare a structurii de sprijinire a afacerilor Perioada de incubare va dura 3 ani de la data intrării start-up-ului în cadrul Centrului. După expirarea acestui termen. în măsura în care vor dori, finnele și pot continua activitatea în cadrul centrului, contribuind în același timp la dezvoltarea viitoarelor firme incubate.

Finnele incubate care doresc să și continue activitatea în centru vor trebui să îndeplinească o serie de condiții precum:

o Stabilirea unor obiective de creștere economică care să includă prestarea de servicii specializate către firmele incubate la prețuri preferențiale. Aceste obiective vor fi prezentate în cadrul unui plan de dezvoltare al afacerii înaintat către managementul structurii de sprijinire a afacerilor;

» Acceptarea unui nivel al chiriei superior celui plătit pe perioada incubării;

o Activitatea desfășurată de □ treprindere poate fi desfășurată în continuare în cadrul centrului și nu necesită închirierea unui spațiu mai mare decât ar putea centrul furniza sau chiar construcția unui spațiu de producție.

Componenta de servicii și facilități pentru firmele mature

în ceea ce privește componenta de sprijinire a firmelor mature, admiterea în centru se va realiza pe baza aceleiași proceduri, cu excepția planului de afaceri. Acesta va fi înlocuit de un istoric al firmei care va conține cel puțin 1 recomandare de la un client cu care firma respectivă a avut relații contractuale în trecut.

Firmele mature vor fi găzduite în centru pe perioadă nelimitată și și vor desfășura activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare. Acest regulament va reglementa și modalitatea de colaborare a firmelor în vederea dezvoltării unui pachet integrat de soluții făcând referire la următoarele aspecte:

» Persoana responsabilă de centralizare a propunerilor de pachete de servicii - Directorul General al Centrului;

° Procedura de propunere a pachetului de soluții;

’ Procedura prin care start-up-urile vor accesa pachetul integrat de soluții.

Anual, Departamentul de administrare al Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative va elabora un raport de activitate în care va fi analizat impactul serviciilor și facilităților asupra firmelor găzduite, cu recomandări. Acest raport va fi făcut public prin postarea pe portalul web al centrului și distribuit către principalii stakeholderi - reprezentanții acționarului și membrii corpului consultativ.

 • 1.1.3 Evaluarea activității și performanței înregistrate de CREIC

Anual, managementul centrului va elabora un raport de prezentare a rezultatelor structurii de sprijinire, atât din punct de vedere al acțiunilor desfășurate, cât și a indicatorilor financiari obținuți.

în plus, odată la trei ani (momentul în care s-ar încheia câte un ciclu de incubare), conducerea societății va realiza o analiză și, dacă este cazul, o revizuire a operațiunilor. Această analiză de evaluare poate reprezenta o parte din actualizarea proceselor normale de planificare de afaceri sau o fază preliminară a unei schimbări radicale: restructurare, dezvoltarea sau reducerea activității, adăugarea de noi servicii.

Metodologia de realizare a evaluării activității centrului va presupune parcurgerea următoarelor etape

9 Managementul centrului va stabili misiunea și obiectivele pentru evaluare - termenii de referință;

» Reunirea unui grup de lucra pentru evaluare care să ia în considerare punerea în aplicare a termenilor de referință și. în special, să identifice datele din următoarele documente: 0 Planul de afaceri în baza căruia managementul centrului și desfășoară activitatea: ° înregistrări financiare (rezultatele financiare, situația datoriilor, situația clienților, etc.;

° Raportul managerului;

° Rapoarte anuale și de alt tip:

c Rapoarte privind utilizarea serviciilor propuse de centru firmelor incubate sau găzduite

° Realizarea unui raport de evaluare ca urmare a întâlnirilor grupului de lucru. Printre criteriile utilizate în vederea evaluării se vor numără și cele utilizate de Comisia Europeană pentru evaluarea programelor și schemelor de cheltuieli. Acestea sunt redate în tabelul de mai jos:

1----------------------------------------------------------------------------------------------

Criteriul

Inputuri și procese

Rezultate

Eficiență

es Cost de investiție al centrului - investiția total ă/m2

o Cost de operare - costurile de operare/numărul de angajați

~ Generare de veni: - venitul obținut de la client

eaCost pe start-up - investiția totală' numărul de start-uri

s Cosi pe firmă absolventă a programului de incubare - investiția totală raportată la numărul de firme care au încheiat procesul de incubare

<-s Costul generării de locuri de muncă -investiția totală / numărul de locuri de muncă create

Utilitate

Rata de ocupare - procent al spațiului centrului ocupat de firme

s Număr de locuri de muncă create

Rata de utilizare a serviciilor - procent al companiilor care folosesc serviciile oferite de centru

Rata de răspuns la chestionarele de satisfacție a clienților - procent al firmelor incubate care au răspuns la chestionarul de satisfacție

Rata de supraviețuire a firmelor incubate, inclusiv după terminarea perioadei de incubare

eaNumăruI de firme care intră/ părăsesc incubatorul; timpul petrecut în incubator

— Satisfacția clienților - procent al firmelor care indică faptul că centrul contribuie la dezvoltarea lor

Crearea de bunăstare - cifra medie de afaceri a chiriașilor și ratele anuale de creștere, valoarea adăugată a activităților întreprinderilor

 • 1.1.4 Managementul calității și relevanței activității desfășurate ce CREIC

în vederea mențineri: relevanței pe piața regională a centrului, precum și pentru a asigura calitatea serviciilor prestate de structura de sprijinire a afacerilor, Beneficiarul consideră oportună: o Constituirea unul corp consultativ pentru managementul centrului:

3 Aplicarea și obținerea acreditării în conformitate cu Sistemul de Calitate și Certificare ai Centrelor de Afaceri și Inovare.

.•i’j.T.sr'- de în.Ttsiricj.arr .2 ORC: j" i:4 :--S15. J-i.C j* •• Coc ltJc ja î;2.'c-oi'3C*s.-’î: 3?163—5 ‘

Corpul consultativ va fi constituit pentru a sprijini și oferi feedback managementului centrului în ceea ce privește activitatea structurii de sprijinire. Acest organism va fi alcătuit din experți care activează în domeniul industriilor creative (reprezentanți ai mediului academic sau ai mediul privat) și va avea un rol activ în evaluarea firmelor care vor dori să acceseze pachetul de servicii de incubare (oferind consultanță în special în calitate de experți în domeniul de activitate al întreprinderii apiicante).

De asemenea, acest organism va avea rolul de a sugera, participa și susține activitățile de networking sau promovare pe care centrul le va desfășura în vederea atragerii atenției asupra industriilor creative și asupra beneficiilor pe care firmele care activează în aceste domenii le pot genera la nivel de comunicate locală și regională.

începând cu anul 2002. Rețeaua Europeană a Centrelor de Afaceri și Inovare (European Business and Innovation Centre NetWork - EBN) a obținut, din parte Comisiei Europene, dreptul de a gestiona sistemul de calitate și certificare din domeniu, având responsabilitatea de a gestiona utilizarea mărcii înregistrate BIC (Business and Innovation Centre). Această marcă înregistrată poate fi folosită de structurile de sprijinire a afacerilor care îndeplinesc criteriile de calitate impuse de EBN și demonstrează că centrul care deține titulatura de BIC desfășoară activități la un înalt nivel de profesionalism și performanță în mod constant. Procesul de certificare se bazează pe trei aspecte principale:

® Satisfacția totală a clienților;

a Capacitatea centrului de a implementa politicile regionale, naționale și comunitare din domeniu;

* Benchmarking.

Etapele pe care managementul centrului le va parcurge în vederea obținerii certificării sunt:

» Depunerea chestionarului de auto-evaluare publicat pe site-ul http://www.ebn.eu:

a Evaluarea realizată de echipa de calitate a EBN;

■a Vizita la fața locului realizată de experții EBN:

o Decizia Comitetului de Calitate BIC;

Anual, după obținerea certificării, reprezentanții EBN vor evalua activitatea structurii de sprijinire a afacerilor pentru a monitoriza dacă această mai îndeplinește criteriile de calitate solicitate.

Reprezentanții Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative vor aplica în vederea obținerii acestei acreditării în 3 ani de la debutul activității centrului, respectiv după ce primul ciclu de incubare a luat sfârșit.

 • 1.1.5 Managementul riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare

Riscul este indisolubil legat de părțile implicate în derularea afacerii, de motivațiile acestora, de natura activității ce face obiectul investiției, de resursele necesare inițierii, menținerii și dezvoltării afacerii, precum și de anvergura acesteia.

în acest context, devine imperios necesară acordarea unei atenții sporite activității de identificare și management a potențialelor riscuri.

Identificarea riscurilor este de dublă factură:

o Identificarea calitativă a riscurilor (probabilitate și impact);

’ Identificarea cantitativă a riscurilor (măsurarea impactului).

Probabilitatea de apariție a unui risc este definită ca un raport între numărul de evenimente ..favorabile7’ care pot conduce la apariția riscului și numărul total de evenimente.

Impactul- gradul de severitate cu care se manifestă riscul asupra unei situații analizate.

în funcție de probabilitate și impact riscurile se clasifică în:

’ Riscurile cu impact mare și cu probabilitate mare;

■J Riscurile cu impact mare și cu probabilitate mică;

s Riscurile cu impact mic și cu probabilitate mare;

» Riscurile cu impact mic și probabilitate mică.

Tehnicile de abordare a riscurilor se împart în următoarele categorii:

» Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune înlăturarea totală a riscului din cadrul proiectului care executat. Evitarea riscului poate însemna chiar renunțarea la executarea proiectului.

 • •  Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilității, a impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importantă și poate fi rentabilă dacă se compară cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.

3 Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe care îl are materializarea unui risc.

 • •  Planurile pentru situații neprevăzute. Planurile pentru situații neprevăzute se referă la identificarea unor opțiuni alternative care să prevadă strategii acceptabile care să contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

Alte strategii de management a riscurilor sunt: acceptarea și monitorizarea riscurilor.

Ca abordare a managementului riscurilor, de regulă, pentru fiecare proiect implementat/afacere dezvoltată, persoana responsabilă va pregăti și păstra un Registru de riscuri. Această persoană va opera un sistem simplu de avertizare care va monitoriza riscurile în mod constant (lunar).

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea factorilor de risc identificați prin două elemente:

3 P - probabilitatea apariției (sau a manifestării);

■a I - impactul (sau efectul) asupra proiecmlui/contractului.

Aceste elemente se estimează pe baza unei scale cu gradații (de la 1 [minimj la 5 [maxim]), elaborându-se astfel "Registrul de Risc" al proiectului.

Ierarhizarea riscurilor

Registru! de Risc este elementul principal in managementul proiectului, iar modul de ierarhizare se face în baza calculului gradului de seriozitate a factorilor identificați, după formula:

VR = p x I. unde: VR este Valoarea Riscului (pentru un eveniment identificat)

VR poate avea valori de la 1 (probabilitate de apariție și impact minime asupra proiectului) ia 25 (probabilitate si impact maxime).

în Planul de management se vor identifica, evalua și ierarhiza riscurile ce pot să apară în activitatea de administrare a structurii.

în urma stabilirii valorii riscurilor, se vor detalia strategiile de abordare a riscurilor globale care po; afecta funcționarea în condiții optime a CREIC.


1.2 Resursele umane implicate în administrarea CR.EIC

Conform Ghidului pentru incubatoarele bazate pe inovație publicat de Comisia Europeană în februarie 2010, structurile de sprijinire a afacerilor care activează în domeniile inovative ar trebui să aibă o structură de personal relativ flexibilă, în același timp deținând în organigrama proprie experți care dețin competențe cheie necesare desfășurării activității și gestionării serviciilor oferite firmelor incubate.

Astfel, conform recomandărilor Comisiei, resursele umane implicate în activitatea centrelor inovative ar trebui să fie structurate în conformitate cu schema de mai jos:Experți care dețin competențe înalte în domeniile tehnice ale firmelor incubate


Personal administrativExperții externi de care structura va avea nevoie pentru a-și desfășura activitatea vor fi atrași prin intermediul parteneriatelor strategice realizate cu mediul academic, cu societatea civilă, respectiv cu mediul privat.

In consecință, în vederea administrării în condiții optime a Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative, administratorul structurii de sprijinire a afacerilor va angaja o echipă care va asigura managementul operațional al centrului.

Alcătuirea echipei ce va asigura managementul operațional al centrului de sprijinire a afacerilor se va realiza cu respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, oferindu-se tuturor persoanelor interesate posibilitatea de a se implica în realizarea acestui proiect. Selectarea membrilor se va realiza în exclusivitate pe baza experienței și performanțelor profesionale, excluzându-se orice criteriu potențial discriminatoriu (vârstă, sex, religie, orientare sexuală ere ). De asemenea. în procesul de selecție se vor respecta prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. CLUJ JNNOVATiON PARK S.A

Consiliul ds .Aom.:~is trs țj£

1.3

Tipul structurii de sprijinire a afacerilor

Prin proiectul „Centru Regional de Excelentă pentru Industrii Creative", beneficiarul dorește să creeze o structură de sprijinire a afacerilor pentru firmele care activează. în principal. în domeniul industriilor creative.

Astfel, firmele care vor apela la serviciile centrului vor beneficia de spații în care își pot desfășura activitatea (spații de birouri, ateliere de creație, spații de producție audio - video) sau în care pot organiza diverse evenimente (spații multifuncționale în care se pot desfășura conferințe, expoziții, spectacole artistice, etc., respectiv un amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber), precum și de servicii și facilități în conformitate cu nevoile și disponibilitatea lor de plată.

1.3.1 Organizarea spațiilor utile ale structurii de sprijinire a afacerilor

Detalierea spațiilor din cadrul centrului in care întreprinderile găzduite/incubate și vor putea desfășura activitatea, respectiv vor putea organiza evenimente este următoarea:

Corp clădire

Etaj

Denumire

Suprafață (mp)

Observații

' 1

sală vizionare film

142,44

birou producție media

176,16

birou producție media

1 155,55

i—;---------------;---

birou producție media

77,1

spațiu tehnic

16,25

spațiu tehnic

' 17,38

spațiu tehnic

17,2

spațiu tehnic

17,2

spațiu tehnic

17,38

spațiu tehnic

15,88

2

birou

69.69

birou

80.87

birou

66.21

birou

66.21

birou

66.21

birou

80.46

birou

71.22

birou

67.25

birou

92.7

birou                        i 80.87

birou                       66.21

birou                        66.21

birou                        66.21

Corp clădire

Etaj

Denumire

| Suprafață (mp)

1 Observații

1

birou

80.46

1---------------------------------'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J

birou

86.51

1

birou

87.83

1 1

1

4

birou

92.7

birou

80.87

birou

66.21

birou

66.21

birou

66.21

birou

80.46

birou

86.51

birou

87.83

B

P

hală studio film

629.4

D

'S3

spa'iu tehnic

73.44

'S2

atelier creație 1

204.82

atelier creație 2

190.42

atelier creație 3

209.45

atelier creație 4

168.32

atelier creație 5

193.06

Spații care pot fi folosite pentru organizarea de evenimente:

I Corp clădire

Etaj

Denumire

Suprafață

C

P

spațiu multifuncțional

452.6

1

spațiu multifuncțional

603.95

D

terasă înierbată

-

amfiteatru verde

_

1.3.2 Caracteristicile firmelor care vor fi iucubate/găzduite

Piața țintă a ..Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative ” este reprezentată de către totalitatea întreprinderilor active de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, care și pot desfășura activitatea într-o astfel de structură de sprijinire a afacerilor (din punctul de vedere al dimensiunii și specificului activității).

In urma realizării analizei de piață, s-a ajuns la concluzia că piața țintă a proiectului este alcătuită dintr-un număr total de 7.570 unități locale active (care au depus bilanț pentru anul 2009). care au obiectul principal de activitate reprezentat de unui dintre codurile CAEN rev. 2 selectate, respectiv aproximativ 9,74% din numărul total al întreprinderilor active din regiune la sfârșitul anuiui 2009.

Piața potențială a proiectului este reprezentată de către companiile care este probabil (probabilitate foarte mare + probabilitate mare) ca în următoarele 12-18 luni să și desfășoare activitatea în spații închiriate, respectiv 39,2% din totalul pieței țintă. în cifre absolute, este vorba de un număr de 2.967 do companii din Regiunea Nord - Vest.

Grupul țintă și beneficiarii finali direcți sunt alcătuirii din IMM-uri care au ca obiect de activitate principal unul din codurile CAEN care permite ca activitatea economică să fie derulată în cadrul unui centru de sprijinire a afacerilor. Firmele găzduite vor desfășura în cadrul Centrului Regional pentru Excelență în Industrii Creative activități de din următoarele domenii:

Firme din domeniul industriilor creative:

Activitate

Activitati ale agențiilor de publicitate

Activitati de arhitectura

Activitati de creație artistica

Activitati de design specializat

Activitati de difuzare a programelor de radio

Activitati de difuzare a programelor de televiziune

Activitati de editare a cariilor

Activitati de editare a jocurilor de calculator

Activitati de editare a revistelor si periodicelor

Activitati dc editare a ziarelor

Activitati de editare de ghiduri, compendii liste de adrese si similare Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

Activitati de interpretare artistica (spectacole)

Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de TV Activitati de producție cinematografica, video si de programe de televiziune Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala Activitati fotografice

Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

Alte activitati de editare

Fabricarea suportilor magnetici si optici destinat! înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor

Servicii pregătitoare pentru pretiparire Tipărirea ziarelor

Firme din sectorul TIC:

Activitate

Activitati de editare a altor produse software

Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

Activitati de consultanta in tehnologia informației

Firme din sectorul de afaceri:

Activitate

Activitati de consultanta pentru afaceri si management Activitati de inginerie si consultante tehnica legate de acestea Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

CAEN

CAEN 7311

CAEN 7111

CAEN 9003

CAEN 7410

CAEN 6010

CAEN 6020

CAEN 5811

CAEN 5821

CAEN 5814

CAEN 5813

CAEN 5812

CAEN 9004

CAEN 9001

CAEN 5912

CAEN 5911

CAEN 5920

CAEN 7420

CAEN 9002

CAEN 5819

CAEN 2680

CAEN 1820

CAEN 1813

CAEN 1811


CAEN

CAEN 5829

CAEN 6201

CAEN 6202


CAEN

CAEN 7022

C AE N 7112

CAEN 8230

CAEN 7219

CAEN 7220


- •  ■        S.C. CLUJ INNOVATJON PARK S.A.

Consiliul de Adminis trație

1.3.3 Accesul structurii la diferite tipuri de transport

Structura de sprijinire a afacerilor propusă spre finanțare este amplasată într-o regiune cu un grad ridicat de accesibilitate:

« Transportul rutier:

° Regiunea Nord-Vest este străbătută de 7 drumuri europene, 3 dintre acestea traversând și municipiul Cluj-Napoca, respectiv E576 (Cluj-Napoca-Dej), E81 (Satu Mare-Zalău-Cluj-Napoca -Brașov-București) și E58 (Cluj-Napoca-Dej-Bistrița-Baia Mare-Vatra Domei).

0 Amplasamentul structurii de sprijinire a afacerii este situat în cartierul Lomb, cartier care are acces la una din principalele artere ale municipiului, respectiv strada Oașului. De asemenea, de-a lungul străzii Oașului, cu potențial de a asigura accesul angajaților la structura de sprijinire a afacerilor se regăsesc următoarele trasee ale mijloacelor de transport în comun:39 (cu legătură directă către gară), 26, 100 și 102.

« Transportul feroviar:

° o Nodul feroviar din municipiul Cluj-Napoca este de importanță regională, aici fiind localizată direcția regională de căi ferate. Regiunea de Nord-Vest este traversată de:

3 magistrala 3 (Călărași - Câmpia Turzii - Cluj-Napoca - Huedin - Oradea -Episcopia Bihor) cu două căi, electrificată pană la Cluj-Napoca;

° magistrala 4 (Monor - Sărâțel - Beclean -Dej - Baia Mare - Satu Mare)

3 De asemenea, pe rețeaua de căi ferate sunt legături funcționale cu nordul țării, spre Satu Mare, precum și pe direcția vest (Oradea) - est (Alba Iulia, Brașov și de acolo spre București sau redirecționări înspre Moldova).

0 Structura de sprijinire a afacerilor se va situa la o distanță de aproximativ 15 de minute cu mașina de principala gară a municipiului.

* Transportul aerian:

° Accesibilitatea aeriană este relativ bună în Regiunea Nord-Vest, întrucât pe teritoriul acesteia există un număr de 4 aeroporturi, respectiv în'Cîuj-NapocăȚ’Orădea, Băia-Mare-șm Satu-Mare. Aeroporturile din municipiile Cluj - Napoca și Oradea sunt cuprinse în rețeaua transeuropeană de transport.

0 Viitorul Centru Regional de Excelență pentru Industrii Creative va fi amplasat la o distanță de aproximativ 30 de minute distanță de Aeroportul Internațional Cluj - Napoca.

1.4 Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii:

3 Firme Incubate:

0 Servicii suport operaționale:

3 Recepție;

3 Serviciu de colectare/distribuire corespondență;

3 Pază și protecție, sistem monitorizare cctv;

3 Rețea broadband, ip voce și date (pachet de bază);

3 Servicii de curățenie (pe spațiile comune);

3 Sistem climatizare;

3 Sistem anti-incendiu;

3 întreținere curentă a clădirii (zugrăveli,etc.):

3 întreținere utilaje si echipamente:

3 Acces parcare.


CLUJ INNOVATiON0 Soluții integrate pentru afaceri:

3 Promovarea firmelor incubate pe portal web al Centrului (serviciu oferit gratuit). Principalul instrument de promovare în mediul electronic va fi portalul web. Beneficiarul a optat pentru realizarea unui portal web datorită funcției suport pe care o va îndeplini odată cu instalarea firmelor în cadrul structurii de afaceri. IMM-urile care nu dețin propriul website de promovare și vor putea prezenta și actualiza în timp real oferta de servicii.

Accesul firmelor la portalul web va aduce o serie de beneficii:

9 Elimină barierele teritoriale și facilitează creșterea vizibilității IMM-urilor nu doar pe plan local ci și pe plan regional și național;

3 Favorizează diminuarea și eficientizarea costurilor angajate de firmele găzduite. Postarea ofertelor pe portalul web va conduce la economie de timp și resurse pentru acestea: prospectele de publicitate pot fi descărcate de pe portal astfel încât clicnții le pot accesa imediat, în timp ce ofertantul economisește costuri de multiplicare și expediere. Economia de timp se va reflecta si în procesul de încheiere a contractelor cu clienții: accesarea rapidă a ofertelor eficientizează, în termeni de timp, încheierea contractelor.

3 firmele găzduite vor avea posibilitatea de a-și crea o o subpagină proprie pe portalul structurii de sprijinire. Această facilitate oferită gratuit va rezulta într-o economie de costuri aferente realizării și mentenaței unui site propriu.

Aceste servicii vor fi asigurate de Analistul IT care se va asigura de funcționarea adecvată a tehnologiei broadband precum și a portalului web al structurii de sprijinire a afacerilor.

3 Servicii de asistență gratuită (tip help - desk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor. Firmele incubate vor putea accesa servicii de asistență în următoarele domenii: consultanță și servicii IT, consultanță juridică, financiară, în domeniul investițiilor, în marketing și vânzări, precum și in management general.

Astfel, personalul angajat al societății care gestionează centrul, va asista firmele incubate în soluționarea anumitor probleme, va furniza good - case practice-uri din mediul business, precum și sfaturi de bază pentru îmbunătățirea activității prestate.

3 Portalul web al centrului va fi folosit aîâî ca mijloc de promovare a! firmelor, cât și ca un instrument de încurajare a colaborării între firmele incubate și găzduite dc structura de sprijinire a afacerilor.

Astfel, pe componenta de intranet a portalului, personalul companiei care va administra structura de sprijinire va încuraja firmele incubate care activează în domeniul industriilor creative să creeze subiecte de discuții în care să prezinte atât problemele de care se lovesc, cât și reușitele obținute.

In același timp, firmele mature (în special cele care activează ca furnizori de servicii pentru afaceri) vor fi încurajate să și promoveze oferta de servicii pentru soluționarea problemelor firmelor incubate sau să propună eventuale parteneriate cu firmele incubate de succes. In acest mod, administratul structurii de sprijinire a afacerii va putea profita de pe urma efectului de cluster care se va crea în cadrul centrului.

« Firme mature:

0 Servicii suport operaționale

3 Recepție;

3 Serviciu de colectare/distribuire corespondență;

3 Pază și protecție, sistem monitorizare ccrv;

3 Rețea broadband, ip voce și date (pachet de bază);

a Servicii de curățenie (pe spațiile comune);

3 Sistem climatizare;

3 Sistem anti-incendiu;

3 întreținere curentă a clădirii (zugrăveli,etc.);

3 întreținere utilaje si echipamente;

a Acces parcare.

0 Acces la portalul centrului, atât la componenta de promovare, dar mai ales la intranet prin care firmele mature vor putea să creeze parteneriate cu celelalte firme incubate.

Un rol important va fi jucat de corpul consultativ al structurii de sprijinire a afacerii, în măsura disponibilității de timp a membrilor. Personalul angajat al firmei de administrare va promova în cadrul întâlnirilor cu acest organism ideea de a organiza evenimente care să aibă ca principal subiect industriile creative.

Aceste evenimente ar urma să fie susținute de mediul academic și privat (prin reprezentanții acestora în cadrul corpului consultativ), iar în cadrul acestora vor fi promovate în special firmele incubate sau sprijinite, fie prin vorbitori în cadrul evenimentelor sau promovare a serviciilor oferite.

Facilități oferite firmelor locatare

Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative va oferi firmelor găzduite următoarele

° Facilități operaționale

0 Acces la sistemul de monitorizare CCTV ce asigură securitatea;

o Acces la sistemul de transmisie date - voce;

° Acces la utilitățile existente în cadrul structurii create: apă curentă, canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică, gaz metan.

0 Acces facil la principalele mijloace de transport, ceea ce conferă amplasamentului accesibilitate ridicată;

0 Costuri reduse ale utilităților având în vedere că infrastructura de sprijinire dezvoltată înregistrează un indice al eficienței energetice mai ridicat față de alternativele constructive clasice.

3 Facilități funcționale

° Spații care pot fi folosite în vederea desfășurării activității curente;

3 spații de birouri;

3 ateliere de creație;

3 spații pentru producție media (sală vizionare film, hală studio film, spații tehnice);

° Spații care pot fi folosite pentru organizarea de evenimente:

3 Săli multifuncționale;

3 Terasă înierbată circulabilă;

3 Amfiteatru verde (în cadrul căruia poate fi amplasată o scenă).

1.5 Punctele tari ale structurii de sprijinire a afacerilor și ale serviciilor oferite

Conceptul de produs propus de Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative a fost dezvoltat de reprezentanții Municipiului Cluj - Napoca în vederea asigurării dezvoltării unei componente economice (firmele care generează valoarea adăugată ca urmare a desfășurării activității în domeniul industriilor creative) care poate asigura o creștere a competitivității regiunii pe termen mediu și lung.

în definirea conceptului s-a ținut cont de caracteristicile tehnice pe care le dețin structurile de sprijinire a afacerilor, adaptate în conformitate cu nevoile pieței nișă vizate de proiect, adăugîndu-se pachete de servicii și facilități identificate ca fiind necesare de segmentul țintă. Toate aceste caracteristici se constituie în puncte tari ale structurii de sprijinire a afacerilor, enumerate în continuare:

■» Suprafață mare disponibilă pentru închiriere în funcție de necesitățile firmelor;

s Compartimentarea flexibilă a spațiului în concordanță cu cerințele de dezvoltare internă ale companiilor. Pentru a asigura această flexibilitate și pentru o mai ușoară adaptare la cerințele pieții identificate în studiul de piață realizat, planul de compartimentare pentru birouri prezintă o propunere de principiu în care pereții despărțitori sunt amovibili. Administratorul clădiri: va putea re compartimenta spațiile pentru birouri solicitînd însă acordul proiectantului și fără a modifica soluțiile de acces și ieșirile de siguranță;

• Suprafețe ample pentru desfășurarea de evenimente, respectiv 1056,55 mp pentru spații multifuncționale (în care se pot desfășura târguri de carte, expoziții, conferințe, parade de modă, etc.), o terasă înierbată și un amfiteatru verde, prevăzut cu o scenă;

Locație dispusă cu facilități pentru mobilitatea angajaților firmelor cât și a clienților acestora de tipul parcărilor și scărilor de acces foarte largi;

9 Locația oferă facilități multiple pentru persoanele cu dizabilități:

° în cadrul parcării subterane sunt amenajate un număr de 8 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități;

° Accesul persoanelor cu dizabilități in ansamblul de clădiri se face cu ușurință datorită soluției proiectare, in acest sens fiecare acces se realizează la nivel, fie este prevăzut ca rampă specială;

0 La fiecare nivel a! grupului de corpuri au fost prevăzute grupuri sanitare special amenajate pentru persoanele cu dizabilități;

0 Lifturile au fost astfel dimensionate încât să permită îmbarcarea și debarcarea cărucioarelor speciale folosite de persoanele cu dizabilități motorii.

° Accesul la amfiteatru verde a fost proiectat avîndu-se în vedere necesitatea creării de condiții pentru utilizarea persoanelor cu dizabilități.

J Existenta unei aplicații informatice moderne - portal web destinată promovării firmelor chiriașe ale structurii de sprijinire a afacerilor și facilitării accesului clienților la informațiile apărute în cadrul centrului. De asemenea, va fi dezvoltată o componentă de intranet a portalului - personalul companiei care va administra structura de sprijinire va încuraja firmele incubate care activează în domeniul industriilor creative să creeze subiecte de discuții în care să prezinte atât problemele de care se lovesc, cât și reușitele obținute.

în aceiași timp, firmele mature fin special cele care activează ca furnizori de servicii pentru afaceri: vor fi încurajate să și promoveze oferta de Servicii pentru soluționarea problemelor firmelor incubate sau să propună eventuale parteneriate cu firmele incubate de succes. In acest mod, administram! structurii de sprijinire a afacerii va putea profita de pe urma efectului de cluster care se va crea în cadrul centrului.

S.C. CLUJ 1NN0VATJ0N PARK S.A

Consiliul de Administrație

svescris și vârssi:     000 L='

*iu.T<4~.'i ss icmatrisuiso!ș OSC: J" 2,,J-jJZ-.îS,i '??■'-

ur.ic d=- inr&g:st.-srî; 3313245 :

® firmele incubate în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor vor beneficia de accesul la servicii de asistență gratuită (tip belp - d-esk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor. Firmele incubate vor putea accesa servicii de asistență în următoarele domenii: consultanță și servicii IT. consultanță juridică, financiară. în domeniul investițiilor. în marketing și vânzări, precum și în management general. Astfel, personalul angajat al societății care gestionează centrul, va asista firmele incubate în soluționarea anumitor probleme, va furniza good - case practice-uri din mediul business, precum și sfaturi de bază pentru îmbunătățirea activității prestate.

1.6 Avantajele competitive ale structurii de sprijinire a afacerilor

 • 1.6.1 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative în termeni tehnici

3 Spațiile de birouri vor putea fi adaptate la cerințele de dezvoltare internă ale companiilor găzduite. Pentru a asigura această flexibilitate și pentru o mai ușoară adaptare la cerințele pieții identificate în Studiul de piață realizat, planul de compartimentare pentru birouri prezintă o propunere de principiu în care pereții despărțitori sunt amovibili. Administratorul clădirii va putea recompartimenta spațiile pentru birouri solicitînd însă Acordul Proiectantului și fără a modifica soluțiile de acces și ieșirile de siguranță;

3 Număr suficient de locuri de parcare, respectiv 334 de locuri din care 125 vor fi amplasate în subsolul clădirii, inclusiv locuri de parcare pentru TIR/autobuze;

3 Soluția constructivă proiectată pentru Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative permite ca, în timp, construcția să fie extinsă prin module de clădiri noi, fără a influența spațiile proiectate pentru desfășurarea de activități în exterior. In consecință, pe parcursul dezvoltării elusterului, noi proiecte ale firmelor care activează în domeniul industriilor creative vor putea fi găzduite de centru.

 • 1.6.2 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative în termeni de marketing

» identitatea de marcă puternică a centrului ce va susținută prin logo și slogan (reprezentative pentru calitatea și complexitatea serviciilor și beneficiilor oferite;

3 beneficiarul a structurat serviciile pe care le va oferi în cadrul centrului de sprijinire a afacerilor în 2 categorii, respectiv servicii pentru firmele incubate și pentru firmele mature. Pachetul de servicii pentru firmelor incubate prevede și următoarele soluții integrate pentru afaceri:

0 Promovarea firmelor incubate pe portal web al Centrului (serviciu oferit gratuit).

Principalul instrument de promovare in mediul electronic va fi portalul web. Beneficiarul a optat pentru realizarea unui portal web datorită funcției suport pe care o va îndeplini odată cu instalarea firmelor în cadrul structurii de afaceri. IMM-urile care nu dețin propriul website de promovare și vor putea prezenta și actualiza în timp real oferta de servicii.

Accesul firmelor Ia portalul web va aduce o serie de beneficii:

3 Elimină barierele teritoriale și facilitează creșterea vizibilității IMM-urilor nu doar pe plan local ci și pe plan regional și național:

3 Favorizează diminuarea și eficientizarea costurilor angajate de firmele găzduite. Postarea ofertelor pe portalul web va conduce la economie de timp și resurse pentru acestea: prospectele de publicitate pot fi descărcate de pe portal astfel încât clienții le pot accesa imediat, în timp ce ofertantul economisește costuri de multiplicare și expediere. Economia de timp se va reflecta si în procesul de încheiere a contractelor cu clienții: accesarea rapidă a ofertelor eficientizează, în termeni de timp, încheierea conți actelor.

3 firmele găzduite vor avea posibilitatea de a-și crea o subpagină proprie pe portalul structurii de sprijinire. Această facilitate oferită gratuit va rezulta într-o economie de costuri aferente realizării și mentenanței unui site propriu.

Aceste servicii vor fi asigurate de Analistul IT care se va asigura de funcționarea adecvată a tehnologiei broadband precum și a portalului web al structurii de sprijinire a afacerilor.

3 Servicii de asistență gratuită (tip help - desk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor. Firmele incubate vor putea accesa servicii de asistență în următoarele domenii: consultanță și servicii IT, consultanță juridică, financiară, în domeniul investițiilor, în marketing și vânzări, precum și în management general. Astfel, personalul angajat al societății care gestionează centrul, va asista firmele incubate în soluționarea anumitor probleme, va furniza good case practice-uri din mediul business, precum și sfaturi de bază pentru îmbunătățirea activității prestate.

3 Portalul web al centrului va fi folosit atât ca mijloc de promovare al firmelor, cât și ca un instrument de încurajare a colaborării între firmele incubate și găzduite de structura de sprijinire a afacerilor. Astfel, pe componenta de intranet a portalului, personalul companiei care va administra structura de sprijinire va încuraja firmele incubate care activează în domeniul industriilor creative să creeze subiecte de discuții în care să prezinte atât problemele de care se lovesc, cât și reușitele obținute. In același timp, firmele mature (în special cele care activează ca furnizori de servicii pentru afaceri) vor fi încurajate să și promoveze oferta de servicii pentru soluționarea problemelor firmelor incubate sau să propună eventuale parteneriate cu firmele incubate de succes. In acest mod, administratul structurii de sprijinire a afacerii va putea profita de pe urma efectului de cluster care se va crea în cadrul centrului.

0 prețul serviciilor a fost stabilit pornind de la suportabilitatea și disponibilitatea de plată a pieței țintă, compania propunându-și adoptarea ca politici de preț strategia prețului liniei de produse și strategia prețului de penetrare. .Ambele strategii urmăresc influențarea percepției cumpărătorului în sensul transmiterii ideii că produsul achiziționat este mai ieftin decât în realitate. Acest lucru este cu atât mai benefic în contextul actual al pieței, perioada curentă fiind caracterizată de o sensibilitate puternică a consumatorilor la nivelul prețului unui bun sau serviciu;

c firmele găzduite vor avea posibilitatea de a-și crea o o subpagină proprie pe portalul structuri: de sprijinire. Această facilitate oferită gratuit va rezulta într-o economie de costurilor aferente realizării și mentenanței unui site propriu. De asemenea, firmele găzduite vor beneficia dc promovare indirectă gratuită ca urmare a acestei facilități și datorită faptului că in perioada operațională administratorul structurii de sprijinire a afacerilor va concentra' promovarea produsului pe mediul Online.

S.C. CLU-J jMNOVATJON park s.a. Consiliu] de Administrație

0 distribuția se va realiza prin canale directe, respectiv prin angajarea a doi reprezentanți de vânzări. Această strategie asigură construirea unei relații directe între furnizor și consumator și presupune multiple beneficii, printre care:

° Asigură contactul direct al societății de administrare a centrului cu potențialii clienți și preluarea operativă a informațiilor privind cerințele consumatorului. Acest lucru permite o prospectare activă și continuă a pieței și adaptarea pachetului de servicii și facilități oferite în cadrul centrului de sprijinire a afacerilor;

3 Asigură operativitatea distribuției;

3 Permite un control integral al furnizorului asupra canalului de distribuție;

3 Nu determină încărcarea prețului cu adaosurile succesive ale intermediarilor.

 • 1.6.3 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative în termeni operaționali

9 Existența unor facilități funcționale pentru IMM-urile găzduite (spații administrative și tehnice, parcare) care vor asigura desfășurarea activităților cu maximum de eficiență;

3 Prezența unor suprafețe ample pentru desfășurarea de evenimente, respectiv 1056,55 mp pentru spații multifuncționale (în care se pot desfășura târguri de carte, expoziții, conferințe, parade de modă, etc.), o terasă înierbată și un amfiteatru verde, prevăzut cu o scenă;

• Aplicație informatică modernă - porta] web - pentru promovarea IMM-urilor ce vor fi incubate/găzduite în centru;

3 Locație avantajoasă datorită accesibilității ridicate la diverse mijloace de transport in comun;

’ Dezvoltarea unui corp consultativ care va sprijini și oferi feedback managementului centrului în ceea ce privește activitatea structurii de sprijinire. Acest organism va fi alcătuit din experți care activează în domeniul industriilor creative (reprezentanți ai mediului academic sau ai mediul privat) și va avea un roi activ în evaluarea firmelor care vor dori să acceseze pachetul de servicii de incubare (oferind consultanță în special în calitate de experți în domeniul de activitate al întreprinderii aplicante). De asemenea, acest organism va avea rolul de a sugera, participa și susține activitățile de networking sau promovare pe care centrul le va desfășura în vederea atragerii atenției asupra industriilor creative și asupra beneficiilor pe care firmele care activează în aceste domenii le pot genera la nivel de comunicate locală și regională.

» Avantaje legate de efectul de aglomerare (de cluster) a firmelor din domeniu (clienți, furnizori, intermediari, consultanți) care va permite firmelor găzduite să fie mai competitive prin schimbul de informații, contactele între angajați, facilitarea parteneriatelor de afaceri, economiile de scară prin utilizarea în comun a unor facilități (spații expoziționale, de formare profesională, de cercetare și producție), a unora dintre echipamente, etc.;

 • 1.6.4 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative în termeni organizatorici

5 Suprafața mare disponibilă spre închiriere, distribuită în funcție de necesitățile IMM-urilor;

3 Compartimentarea spațiului închiriat în concordanță cu cerințele de dezvoltare internă ale companiei;

3 Asigurarea comunicării permanente a IMM-urilor găzduite în structura de sprijinire a afacerilor cu mediul intern și cel extern, prin intermediu! portalului web.

1.7 Strategia de marketing și de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor

1.7.1 Obiectivele strategiei de marketing și de ocupare a structurii CREJC

Obiectivele strategiei de marketing pentru investiția ce urmează să fie reaiizată contribuie la realizarea indicatorilor aferenți obiectivului specific al proiectului., după cum sunt aceștia enunțați în cadrul cererii de finanțare.

In același timp, societatea care va administra structura de sprijinire a afacerilor urmărește să beneficieze de avantajele competitive identificate în cadrul subcapitolului 3.6 „Evidențierea avantajelor față de competitori”. In consecință, obiectivele urmărite prin implementarea mixului de marketing sunt:

3 Crearea și consolidarea notorietății de marcă în perioada operațională (comunicarea mărci: și a faptului că centrul urmărește dezvoltarea industriilor creative în regiunea Nord Vest):

•’ Cel puțin 70% rată de ocupare a Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

3  Din firmele găzduite în structura de sprijinire a afacerilor în 2 ani de la finalizarea

implementării proiectului, 90% sunt IMM-uri, din care o proporție de 75% sunt întreprinderi

micro și mici;

3  Desfășurarea unui număr de cel puțin 12 de evenimente în cadrul centrului în primul an

operațional și creșterea cu cel puțin 6 evenimente pe an, în primii 5 ani operaționali:

® Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 9% în primii 5 ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii;

3 Promovarea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative ca fiind inițiatorul unui potențial cluster în domeniul industriilor creative atât la nivel regional, cât și european.

1.7.2 Promovarea structurii de sprijinire a afacerilor

Campaniile de promovare sunt diferite ca anvergură din punct de vedere al nivelului bugetului sau a multitudinii canalelor de promovare. însă, indiferent de nivelul acestor variabile, în definirea strategiei de promovare se lucrează într-o succesiune de mai multe etape etape. La acest moment, etapele abordate sunt următoarele:

Stabilirea obiectivelor strategiei;

« Abordarea strategică;

® Planificarea media.

Stabilirea obiectivelor strategiei

Obiectivele strategiei de promovare derivă din obiectivele strategice ale firmei și se bazate pe avantajele competitive ale produsului oferit. Aceste obiective se constituie într-o sarcină de îndeplinit sau o realizare de obținut într-o anumită perioadă de timp pentru un anumit grup țintă.

in acest context, obiectivele strategiei de comunicare sunt:

Ob. 1 - Crearea și consolidarea notorietății de marcă în perioada operațională (comunicarea mărcii și a faptului că centrul urmărește dezvoltarea industriilor creative înregiunea Nord - Vest);

Ob. 2 - Cel puțin 70% rată de ocupare a Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

Ob. 3 - Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 9% în primii 5 ani de funcțiune a Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative:

Ob. 4 - Promovarea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative ca fiind inițiatorul unui potențial cluster în domeniul industrii lor. creative atât la nivel regional, cât și european.

S.C. CLUJ JNNOVATION PARK S.A.

Consiliu] de Administrație

Stabilirea abordării strategice

în cadrul acestei etape, Beneficiarul a ales influenta publicitară prin intermediul căreia determina audienta să acorde atenție mesajului transmis, să îl parcurgă și să determine cumpărarea serviciilor. Influența publicitară poate viza niveluri diferite ale reacțiilor auditoriului țintă, după cum urmează:

a Influență la nivel cognitiv - oamenii sunt informați referitor la caracteristicile, aspecte pe care nu le știau înainte de a fi expuși la mesajul publicitar;

» Influența la nivel afectiv — auditoriul reacționează emoțional, nu numai la nivel rațional la mesajul transmis;

® influența la nivel comportamental - se urmărește încurajarea efectuării cumpărării.

Având în vedere caracteristicile comportamentale ale grupului țintă al proiectului, Beneficiarul a stabilit că cel mai oportun ar fi să desfășoare o campanie de promovare care să Influențeze auditoriul la nivel cognitiv, subliniind atât specificul centrului, cât și caracteristicile superioare pe care produsul propus le are față de cele ale concurenței.

Abordarea strategică s-a realizat luându-se în considere următoarele:

® tipologia și componența grupului țintă;

3 obiectivele asumate;

® impactul dovedit al acestor abordări strategice în cadrul altor campanii de promovare;

3 eficiența și eficacitatea;

3 respectarea parametrilor de timp, costuri și calitate.

Planificarea media

în marketing, gama de medii care pot fi utilizate în difuzarea publicității este foarte variată. Acesta este motivul pentru care este deosebit de greu de realizat o clasificare a mijloacelor de publicitate, fiecare având caracteristici distincte. In consecință, pentru a încerca să eficientizeze campania de promovare. Beneficiarul a delimitat 2 etape principale în viața produsului oferit și a stabilit o serie de mijloace de publicitate pe care le-a considerat a fi cele mai potrivite, în contextul obiectivelor campaniei de promovare și a strategiei publicitare alese. Cele 2 etape sunt:

3 introducerea serviciilor pe piață (Obiectivele 1 și 4);

3 menținerea serviciilor pe piață (Obiectivele 2, 3 și 4).

1.7.3 Forța de vânzări

Societatea care va administra structura de sprijinire a afacerii va avea prevăzut în organigrama proprie un departament de marketing care, printre altele, va asigura distribuția produsului prin angajarea a unui număr corespunzător de reprezentanți de vânzări.

xAceastă strategie asigură construirea unei relații directe între furnizor și consumator și presupune multiple beneficii, printre care:

» Asigură contactul direct al companiei cu potențialii clienți și preluarea operativă a informațiilor privind cerințele consumatorului. Acest lucru permite o prospectare activă și continuă a pieței și adaptarea pachetului de servicii și facilități oferite în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor:

o Asigură operativitatea distribuției;

’ Permite un control integral al furnizorului asupra canalului de distribuție;

3 Nu determină încărcarea prețului cu adaosurile succesive ale intermediarilor.

Accentul strategiei de marketing va fi pus puternic pe forța de vânzare, pe abilitatea acesteia de a identifica piața țintă și de a vinde ciienților.

Rolul forței de vânzare nu se oprește aici. Pentru a stabili relații pe termen lung cu potențialii clienți este nevoie de o comunicare eficientă cu aceștia. Construirea unei relații solide, bazate pe sinceritate și încredere reciprocă constituie apanajul forței de vânzare.

Forța de vânzare este considerată ca fiind o componentă a sistemului comuni câțional al organizației, tocmai datorită avantajelor oferite și anume, contactul direct cu consumatorii și adaptarea rapidă la nevoile acestora, interactivitatea relației vânzător-client, participarea activă a forței de vânzare până în momentul finalizării vânzării, asumarea rolului de consultant în procesul vânzării.

Pentru realizarea obiectivelor generale ale afacerii, forța de yâîrzări va avea următoarele ținte de vânzări:

e 26 de companii atrase în cadrul CREIC în primii doi ani operaționali, din care:

0 3 companii pentru ateliere de creație

° 22 de companii pentru spații de birouri

- I companie operator logistic al spațiilor aferente halei dc producție film/TV

Grad de ocupare a structurii de afaceri, astfel:

Anul 1

.Anul 2

Anul 3

.Anul 4

Anul 5

- Spații ateliere/producție

41,0%

61,5%

82,0%

82,0%

100,0%

- Spații de birouri

69,7%

76,7%

83,7%

87,2%

87,2%

- Grad mediu ocupare

61,1%

72,1%

83,2%

85,6%

91,1%

■’  12 evenimente, respectiv un eveniment pe lună în primul an operațional. Creștere anuală a

numărului de evenimente cu 6, până în anul 5 de operare, an în care se propune o țintă de 36 de evenimente, respectiv 3 evenimente pe lună.

1.8 Considerente financiare

Pentru partea de analiză financiară, ca și date de intrare necesare vor fi luate în calcul:

 • •  Valoarea investiției

 • •  Gradul de ocupare pe spații închiriate

3 Cheltuielile operaționale

® Veniturile operaționale

3 Amortizarea

PI


Pe baza acestor date de intrare au fost realizate prognozele de cont de profit și pierdere, cash flovv și bilanț, prezentate mai jos. Ca și ipoteză suplimentară s-a luat în calcul faptul că pentru operarea Centrului se va înființa o firmă cu asociat Consiliul local Cluj, astfel încât pentru prognoză s-u considerat situațiile financiare ca fiind cele depuse de agenții economici, iar pentru modul ce ținere contabilității ne-am raportat la Ordinul 3055'2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.

3 Valoarea totală a investiției fără TVA este de 55 277 682. 45 lei

■a Gradul de ocupare este cel prezentat în cadrul strategiei de marketing

■= Cheltuielile operaționale sunt generate de :

° Cheltuielile cu utilitățile

o Cheltuielile cu resursele umane

° Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile clădirilor și echipamentelor

0 Cheltuieli administrative

° Cheltuieli cu asigurarea clădirilor și echipamentelor

« Veniturile operaționale:

0 Venituri din servicii aferente cifrei de afaceri

° Alte venituri din exploatare

Conform datelor care se găsesc în planul de afaceri al proiectului cu fonduri europene, proiecția contului de profit și pierdere pentru următorii 5 ani este următoarea:

#

Indicator

2015

(anul operațional 1)

'2016

2017

2018

2019

I

Cifra de afaceri

868 858

990 742

1 113 827

1 147 630

1 201 846

2

Total venituri

2 349 988

2 621 565

2 894 341

2 961 070

3.088.787

o J

Total Cheltuieli

2 756 259

2 868 766

2 936 060

2 962 085

3 019 117

4

Rezultat brut

-406 271

-247 202

-41 719

-1 015

21 805

2 Administrarea structurii de sprijinire a afacerilor TEAM

Reprezentanții municipalității Cluj - Napoca au decis că principalele atribuții pe care administratorul centrului le va avea de îndeplinit sunt următoarele:

3 Răspunde de administrarea structurii de sprijinire a afacerilor:

B încheie contractele de prestare a serviciilor cu rezidenții centrului;

3 Asigură personalul pentru prestarea serviciilor către firmele găzduite;

3 Asigură integritatea patrimoniului centrului;

3 Desfășoară activități de atragere a investițiilor pentru dezvoltarea centrului:

3 Valorifică toate facilitățile legale iii beneficiul firmelor găzduite.

Administratorul va reprezenta centrul în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale. în plus, personalul angajat al centrului trebuie să prezinte calificarea și experiența adecvată pentru a asigura marketing-ul centrului și suportul pentru planificarea activităților desfășurate în vederea dezvoltării firmelor găzduite.

 • 2.1 Strategia societății de management al structurii de sprijinire a afacerilor

 • 2.1.1 Viziunea, misiunea și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung

Având în vedere domeniul de activitate în care administratorul structurii de sprijinire va activa, fundamentarea culturii organizaționale a companiei se va realiza pe tipologia culturii organizaționale a progresului ale cărei caracteristici sunt:

3 Personalul este în măsură să se mobilizeze ușor în vederea realizării obiectivelor propuse:

3 Valorile salariaților sunt strâns legate de concepte ca: acțiune, schimbare, dezvoltare.

In acest context, viziunea companiei este de a fi recunoscută ca un lider pe piața servicii de sprijinire a afacerilor care contribuie la valorificarea potențialului antreprenorial existent în domeniul industrial și nu numai în regiunea Nord - Vest.

Misiunea firmei este sintetizată în următoarele afirmații de angajament:

a Compania va oferi servicii de foarte bună calitate antreprenorilor și EVIM-urilor care activează în domeniul industriilor prelucrătoare și serviciilor, aceștia fiind în centrul sistemului de lucru și acțiune;

3 Orientarea companiei este de a dezvolta servicii de o calitate superioară și de a le îmbunătăți în vederea acordării unui sprijin consistent inițiativelor antreprenoriale regionale și locale din domeniul industriilor prelucrătoare sau serviciilor;

3 Angajații companiei aderă Ia viziunea acesteia și au un rol activ și determinant în atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung (strategice), contribuind astfel la promovarea și dezvoltarea întreprinderilor care activează în sectorul industriei prelucrătoare și în sectorul serviciilor în regiunea Nord - Vest.

Obiectivele pe termen lung (strategice) ale companiei sunt:

3 Intrarea și consolidarea poziției companiei pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor care activează îr domeniul industriilor prelucrătoare și serviciilor din Regiunea Nord - Vest;

3 Compania este un membru responsabil al societății prin promovarea principiilor egalității de șanse și ale dezvoltării durabile.

în vederea atingerii obiectivelor strategice menționate anterior, managementul companiei își va asuma un număr de 6 obiective operaționale - pe termen mediu, la realizarea cărora se vor utiliza toate instrumentele strategiei de promovare și ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor. Astfel, obiectivele pe termen mediu ale societății care va administra Centrul TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) - zona metropolitana Cluj - de sprijinire a afacerilor sunt:

3 Dezvoltarea și implementarea proiectului Centru TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) de sprijinire a afacerilor și intrarea pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor din domeniul industriilor prelucrătoare și serviciilor din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest până la începutul anului 2015;

3 Introducerea de noi pachete de servicii și facilități adresate firmelor care activează în sectorul industriei prelucrătoare din Regiunea Nord - Vest;

0 Cel puțin 80% rată de ocupare pe componenta de birouri și 100% grad de ocupare pe componenta de hale de producție a Centrului TEAM de sprijinire a afacerilor în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

a Oferirea către firmele din domeniul industrial a suprafețelor de teren dotate cu utilități pentru uz industrial în vederea organizării și desfășurării activității proprii;

3 Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 5% în primii 3ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii;

3 Dezvoltarea de parteneriate durabile și comun profitabile cu actori ai mediului academic, instituțional și privat (în special IMM-uri) din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest.

Redăm sintetic în cele ce urmează planul de dezvoltare al companiei pe termen mediu și lung în care am inclus acțiunile care vor conduce la atingerea acestor obiective. Acest plan a fost utilizat în vederea definirii strategiei de marketing a companiei.

Obiective

t Obiective Operaționale

Acțiuni

Strategice

Intrarea și i consolidarea poziției companiei pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor care activează în domeniul industriilor prelucrătoare și serviciilor din Regiunea Nord - Vest;

Dezvoltarea și implementarea proiectului Centru TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) — zona metropolitana Cluj - de sprijinire a afacerilor și intrarea pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor din domeniul industriilor prelucrătoare și serviciilor din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest până la începutul anului 2015

încheierea și executarea contractului subsecvent în vederea proiectării structurii de sprijinire a afacerii

Stabilirea identității de brand și a strategiei de marketing pentru structura de sprijinire a afacerii

Construirea Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, .Antreprenoriat, Microîntreprindere) - zona metropolitana Cluj - de sprijinire a afacerilor și intrarea pe piața serviciilor de sprijinire a IMM-urilor care activează în sectorul industriei prelucrătoare din Regiunea Nord-Vest

Introducerea de noi pachete de servicii și facilități adresate firmelor care activează în sectorul industriei prelucrătoare

Crearea unor pachete de servicii specifice care conțin servicii de asistență din partea personalului structurii de sprijinire și un pachet de servicii suport operaționale

din Regiunea Nord - Vest

Cel puțin 80% rată de ocupare Implementarea și adaptarea strategiei de ocupare și pe componenta de birouri și ■ promovare recomandată în cadrul Planului de afaceri

Obiective

Strategice

Obiective Operaționale

1

! Acțiuni

I ’

1

|

i 100% grad de ocupare pe

, componenta de hale de

1 producție a Centrului TEAM de sprijinire a afacerilor în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

Includerea în organigrama companiei a departamentului de marketing și dezvoltarea unei strategii de vânzări directe implementate de personalul acestui departament. Stabilirea de ținte de vânzări.

)

, Oferirea către firmele mature din domeniul industria] a suprafețelor de teren dotate cu utilități pentru uz industrial în vederea organizării și desfășurării activității proprii

! Parcelarea suprafețelor de teren existente în proximitatea structurii de sprijinire a afacerilor și asigurarea utilităților dimensionate pentru uzul industrial

|

1

Crearea unui pachet de servicii suport și de dezvoltare antreprenorialâ (asemănător celui existent în momentul lansării structurii de sprijinire a afacerii) pentru firmele 1 mature din domeniul industriei care ar putea să își desfășoare activitatea în proximitatea halelor de producție amenajate prin proiect.

1 Includerea în strategia de vânzări a companiei care va administra structura de sprijinire a afacerilor a țintei referitoare la atragerea companiilor mature din domeniul industrial care doresc să își desfășoare activitatea pe suDrafetele de teren disponibile.

Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 5% în primii 3 ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii

1

Implementarea și adaptarea strategiei de ocupare și promovare recomandată în cadrul Planului de afaceri

L

Includerea în organigrama companiei a departamentului de marketing și dezvoltarea unei strategii de vânzări directe implementate de personalul acestui departament. Stabilirea de ținte de vânzări.

1

1 1

Dezvoltarea de parteneriate durabile și comun profitabile cu actori ai mediului academic, instituțional și privat (în special MM-uri) din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

Organizarea de evenimente și focus grupuri cu principalii stakeholderi ai proiectului dezvoltat

Compania este un membru responsabil a! i

1 societății prin   |j

promovarea principiilor     'r

egalității de     is

șanse și ale      , f

Dezvoltarea și implementarea proiectului Centru TEAM

Construirea în cadrul centrului de sprijinire a afacerilor a facilităților de acces pentru persoanele cu dizabilități

lennologie, Evoluție, \ntreprenoriat, vlicromlreprmdere) - zona netropolitana Cluj - de prijinire a afacerilor și intrarea >e piața serviciilor de sprijinire

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul academic în vederea 1 oferirii de stagii de practică pentru studenți care ar putea , ulterior să dezvolte afaceri in domeniul industriei ore lucrătoare

dezvoltării a IMM-urilor din domeniul

durabile

industriilor

 • 2.1.2 Strategia de administrare a T.E.A.M

Centrul TEAM se va dezvolta ca o structură de sprijinire a afacerilor axată pe oferirea de servicii pentru dezvoltare antreprenorială a IMM-rilor și microîntreprinderilor care activează în sectorul industriei prelucrătoare și serviciilor.

Strategia de administrare a centrului conține prezentarea modalității de desfășurare a activității structurii de sprijinire și a modalității de evaluare a performanțelor înregistrate de aceasta.

 • 2.1.2.1 Activitatea structurii de sprijinire a afacerilor

Metodologia de desfășurare a procedurii de selecție a IMM-urilor

Activitatea de selecție a firmelor găzduite și coordonare a activității în cadrul Centrului va fi desfășurată de către Directorul general cu sprijinul personalului din subordine: Director economic, Director marketing, Consilier juridic. Aceștia vor constitui comisia de selecție a firmelor care vor fi găzduite. In funcție de domeniul de activitate al firmei, comisia de selecția va apela, în etapa de evaluare preliminară a afacerii, la consultanța unui specialist din domeniu (care ar putea să facă parte din Corpul consultativ stabil pe care managementul structurii de sprijinire a afacerilor îl va avea).

Procedura de selecție a firmelor aplicante pentru găzduirea acestora în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor se va realiza în conformitate cu următoarele etape:

a Publicarea anunțului în presa scrisă / presa online în vederea informării grupului țintă referitor la deschiderea procedurii de selecție pentru firmele care doresc să acceseze serviciile centrului;

" întocmirea dosarului de aplicare - acest dosar va fi realizat de reprezentantul legal al societății care dorește să apeleze la serviciile oferite prin Centrul TEAM. Dosarul va cuprinde următoarele elemente:

o Cerere adresată Directorului general al centrului (în conformitate cu modelul care va fi postat pe portalul structurii de sprijinire a afacerilor;

o Actele constitutive ale firmei;

o Certificat de înregistrare și Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului;

o Situații financiare pe anul anterior (dacă este cazul);

o Istoric al activității firmei (pentru firmele înființate de cel puțin 1 an);

o Plan de afaceri pentru următorii 3 ani;

o CV-ul antreprenorului și, dacă este cazul, al directorului general.

3 Evaluarea preliminară a afacerii: Comisia de selecție va analiza fiecare dosar în parte, apelând, în funcție de domeniul de activitate al potențialului client la consultanța oferită de un expert care activează în domeniul respectiv. Toții experții care vor participa la această etapă vor face parte din Corpul consultativ stabil al managementului centrului. Criteriile avute în vedere în această etapă sunt:

o Stadiul de dezvoltare al firmei în momentul acceptării în structura de sprijinire a afacerii

(dacă a fost constituită legal, dacă există deja pe piață și de cât timp);

o Compatibilitatea afacerii cu tipul și obiectivele centrului;

o Viabilitatea tehnică-'comercială a firmei;

o Maturitatea planului de afaceri;

o Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create;

z Potențialul de dezvoltare și impactul asupra economiei zonei în care activează firma;

z Impactul asupra mediului - măsura în care activitatea sprijinită, prin atingerea potențialului maxim de dezvoltare (tehnologii, resurse utilizate, generarea de deșeuri) afectează calitatea mediului înconjurător.

Evaluarea criteriilor menționate mai sus se va realiza în conformitate cu o grilă de notare elaborată de managementul structurii de sprijinire a afacerii. în funcție de numărul de aplicanți. se va stabili un punctaj minim de îndeplinit pentru dosarele implicate în procedura de selecție.

Dacă numărul dosarelor este superior numărului de spații disponibile în cadrul centrului, comisia de selecție va întocmi o listă cu afacerile ale căror antreprenori vor participa la interviul individual, precum și o listă de rezervă - companii care au obținut punctajul minim solicitat dar care, în urma ierarhizării, nu pot fi găzduite de centru datorită limitărilor fizice ale construcției.

Această listă de rezervă va fi utilizată în eventualitatea în care firmele selectate în prima etapă fie nu trec de etapa de interviu, fie, din motive diverse, nu mai ajung să încheie contractul pentru oferirea pachetului de servicii de incubare în cadrul Centrului TEAM de sprijinire a afacerilor.

3 Etapa interviului individual: la această etapă vor participa membrii comisiei de selecție și. în funcție de disponibilitate, expertul care a analizat dosarul aplicantului. în această etapă se vor verifica în principal abilitățile potențialilor clienți de a se adapta mediului care se dorește a se dezvolta în cadrul structurii de sprijinire și de a coopera cu alți beneficiari ai centrului de afaceri și cu echipa managerială. Principalele criterii utilizate în această etapă vor fi: o Potențialul antreprenori al și managerial al viitorului client;

o Acceptarea serviciilor de de dezvoltare antreprenorială oferite;

o Capacitatea proprie de a plăti facilitățile și serviciile asigurate.

Pe lângă aceste criterii urmărite, comisia de selecție va putea adresa întrebări legate de dosarul aplicantului - în eventualitatea în care sunt necesare clarificări legate de acesta.

3 Comunicarea rezultatului: în urma parcurgerii etapelor de selecție, Directorul General al Centrului va transmite aplicanților decizia comisiei de selecție.

3 încheierea contractelor: Firmele selectate vor începe demersurile în vederea localizării în spațiile special amenajate în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor.

Desfășurarea activității

Firmele vor fi găzduite în centru pe perioadă nelimitată și își vor desfășura activitatea pe baza unui regulament de organizare șt funcționare. Acest regulament va reglementa și modalitatea de colaborare a firmelor în vederea dezvoltării de parteneriate comun profitabile între firmele cu profil industrial și firmele furnizoare de servicii.

Serviciile și facilitățile de prezentate în cadrul capitolului 3 al planului de afaceri vor fi accesate de firmele găzduite în conformitate cu prevederile contractului încheiat între societatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor și firma găzduită, în baza opțiunilor exprimate de reprezentantul legal al clientului.

Monitorizarea activității firmelor găzduite

Fiecare întreprindere găzduită va fi monitorizată de către comisia de selecție care va urmări dacă firma își desfășoară activitatea conform planului de afaceri și se încadrează în indicatorii planificați. Astfel, periodic, comisia va analiza documentele contabile, situațiile financiare, contractele de muncă și contractele cu clienții.

Principalele categorii de indicatori de performanță care ar putea fi monitorizați de comisie:

3 Indicatori de performanță financiară:

o Nivelul veniturilor și cheltuielilor;

o Capacitatea de a asigura fluxul de numerar necesar desfășurării activității:

o Capacitatea de a generat profit din activitatea prestată.

3 Indicator; de impact local și general:

o Numărul de locuri de muncă permanente nou create în cadrul firmei incubate;

o Valoarea adăugată generată de firma găzduită.-   '        S.C, CLUJ JNNdVATlON PARK S.A.

Consiliul de Administrație

In cazul în care, pe parcursul unui an se constată că o întreprindere nu înregistrează profit, situația acesteia va fi analizată de comitetul de selecție.

.Anual, Departamentul de administrare al Centrului TEAM de sprijinire a afacerilor va elabora un raport de activitate în care va fi analizat impactul serviciilor și facilităților oferite asupra firmelor găzduite, cu recomandări. Acest raport va fi făcut public prin postarea pe portalul web al centrului și distribuit către principalii stakeholderi - reprezentanții acționarului și membrii corpului consultativ.

 • 2.1.3 Evaluarea activității și a performanțelor înregistrate de TEAM

Anual, managementul centrului va elabora un raport de prezentare a rezultatelor structurii de sprijinire, atât din punct de vedere al acțiunilor desfășurate, cât și a indicatorilor financiari obținuți.

In plus, odată la doi ani, conducerea societății va realiza o analiză și, dacă este cazul, o revizuire a operațiunilor. Această analiză de evaluare poate reprezenta o parte din actualizarea proceselor normale de planificare de afaceri sau o fază preliminară a unei schimbări radicale: restructurare, dezvoltarea sau reducerea activității, adăugarea de noi servicii.

După finalizarea implementării proiectului este estimat ca top managementul structurii de sprijinire a afacerilor împreună cu reprezentanții municipalității Cluj - Napoca să înceapă să promoveze pachetul de servicii pentru firmele mature care au capacitatea de a închiria una din parcele de teren din proximitatea centrului care vor fi dotate corespunzător uzului industrial.

Metodologia de realizare a evaluării activității centrului va presupune parcurgerea următoarelor etape:

3 Managementul centrului va stabili misiunea și obiectivele pentru evaluare- termenii de referință;

3 Reunirea unui grup de lucru pentru evaluare care să ia în considerare punerea în aplicare a termenilor de referință și, în special, să identifice datele din următoarele documente: o Planul de afaceri în baza căruia managementul centrului își desfășoară activitatea;

o înregistrări financiare (rezultatele financiare, situația datoriilor, situația clienților, etc.;

o Raportul managerului^

o Rapoarte anuale și de alt tip;

o Rapoarte privind utilizarea serviciilor propuse de centru firmelor găzduite

3 Realizarea unui raport de evaluare ca urmare a întâlnirilor grupului de lucru.

 • 2.1.4 Managementul calității și relevanței activității desfășurate de TEAM

în vederea menținerii relevanței pe piața regională a centrului, precum și pentru a asigura calitatea serviciilor prestate de structura de sprijinire a afacerilor, Beneficiarul consideră oportună constituirea unui grup de experți în domeniu industrial (Corp consultativ) care vor acorda consultanță managementului centrului.

Corpul consultativ va fi constituit pentru a sprijini și oferi feedback managementului centrului în ceea ce privește activitatea structurii de sprijinire. Acest organism va fi alcătuit din experți care activează în domeniul industriei - în special industria prelucrătoare (reprezentanți ai mediului academic sau ai mediul privat) și va avea un rol activ în evaluarea firmelor care vor dori să acceseze pachetul de servicii oferit de centru (oferind consultanță în special în calitate de experți în domeniul de activitate al întreprinderii aplicante).

De asemenea, acest organism va avea rolul de a sugera, participa și susține acrîvitâțile de nctworking sau promovare pe care centrul le va desfășura în vederea atragerii atenției asupra potențialului industrial al regiunii Nord - Vest și asupra beneficiilor pe care firmele care activează în aceste domenii le pot genera la nivel de comunicate locală și regională.

 • 2.1.5 Managementul riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare

Riscul este indisolubil legat de părțile implicate în derularea afacerii, de motivațiile acestora, de natura activității ce face obiectul investiției, de resursele necesare inițierii, menținerii și dezvoltării afacerii, precum și de anvergura acesteia.

în acest context, devine imperios necesară acordarea unei atenții sporite activității de identificare și management a potențialelor riscuri.

Identificarea riscurilor este de dublă factură:

3 Identificarea calitativă a riscurilor (probabilitate și impact);

3 Identificarea cantitativă a riscurilor (măsurarea impactului).

Probabilitatea de apariție a unui risc este definită ca un raport între numărul de evenimente „favorabile” care pot conduce la apariția riscului și numărul total de evenimente.

Impactul reprezintă gradul de severitate cu care se manifestă riscul asupra unei siniații analizate, în funcție de probabilitate și impact riscurile se clasifică în:

3 Riscurile cu impact mare și cu probabilitate mare;

3 Riscurile cu impact mare și cu probabilitate mică;

- Riscurile cu impact mic și cu probabilitate mare;

3 Riscurile cu impact mic și probabilitate mică.

Tehnicile de abordare a riscurilor (recunoscute în literatura de specialitate) se împart în următoarele categorii:

3 Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune înlăturarea totală a riscului din cadrul proiectului care executat. Evitarea riscului poate însemna chiar renunțarea la executarea proiectului.

3 Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilității, a impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importantă și poate fi rentabilă dacă se compară cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.

3 Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe care îl are materializarea unui risc.

3 Planurile pentru situații neprevăzute. Planurile pentru situații neprevăzute se referă la identificarea unor opțiuni alternative care să prevadă strategii acceptabile care să contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

2.2 Resursele umane implicate în administrarea TEAM

.re


Centrul TEAM va fi administrat de aceeași societate care administrează și CREIC, adică societatea Cluj Innovation Park SA. Pe măsura ce structura TEAM va fi pusă in funcțiune, societatea Cluj Innovation Park SA își va dimensiona personalul astfel încât activitatea de administrare să se desfășoare în condiții optime pentru ambele structuri.

Consiliu] de Administrație

2.3 Tipul structurii de sprijinire a afacerilor

Prin proiectul „CENTRU 1EAM (Tehnologie. Evoluție. Antreprenoriat. Microîntreprindere) -ZONA METROPOLITANA CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR”. Beneficiarul dorește să creeze o structură de sprijinire a afacerilor pentru firmele care activează atât în sectorul serviciilor, cât și în sectorul industriei prelucrătoare.

Astfel, firmele care vor apela la serviciile centrului vor beneficia de spații în care își pot desfășura activitatea (spații de birouri.hale de producție), precum și de servicii și facilități în conformitate cu nevoile și disponibilitatea lor de plată (stabilite în baza studiului de marketing realizat pentru fundamentarea proiectului).

 • 2.3.1 Organizarea spațiilor utile ale structurii de sprijinire a afacerilor

Prezentăm detalierea spațiilor din cadrul centrului (atât clădirea de birouri, cât și spațiile de microproducție) în care întreprinderile găzduite își vor putea desfășura activitatea.

a Spații care pot fi folosite în vederea desfășurării activității curente în cadrul clădirii de birouri și servicii suport:

Etaj

Destinație

Subsol

Garaj 18 locuri

Sas acces casa scării

Casa scării

Sas acces adăpost

încăpere adăpost

Grupuri sanitare adăpost

Centrala termică

Depozit

Parter

1

Hol acces

Recepție

Casa scării

Grupuri sanitare femei

Grupuri sanitare bărbați

Grupuri sanitare pers cu handicaD

Spațiu tehnic

Sala ședințe

Oficiu sală ședințe

Sală de mese

Oficiu sală mese

î

Birou administrativ 1

Birou administrativ 2

Etaj 1

Casa scării

L

Birou discuții

r

Hol nivel

Birou 101

L

Birou 102

[

Birou 103

i

Birou 104

Co-shiul de Administrație

Etaj                  , Destinație

Birou 105

Grupuri sanitare bărbați

Grupuri sanitare femei

Grupuri sanitare pers cu handicap

Spațiu tehnic

Etaj 2

Casa scării

Birou discuții

Hol nivel

Birou 201

Birou 202

Birou 203

Birou 204

Birou 205

Grupuri sanitare bărbați

Grupuri sanitare femei

Grupuri sanitare pers cu handicap

Spațiu tehnic

Casa scării

Birou discuții

Hol nivel

Birou 301

Birou 302

Etaj 3

Birou 303

Birou 304

Birou 305

Grupuri sanitare bărbați

Grupuri sanitare femei

!

Grupuri sanitare pers cu handicap

Spațiu tehnic

Casa scării

Spațiu tehnic lifturi

Etaj tehnic

Spațiu tehnic 1

Spațiu tehnic 2

I Spațiu tehnic 3

2 spațiii de microproducțic {'exemplificare pentru 1 hală de producție-):

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚĂ (mp)

Sala microproducțic

256,58

Recepție marfa/birou

9,72

; Vestiar femei

10,79

GS femei

6.02

Dus femei

3,99

Vestiar bărbați

10.58

GS bărbați

6,02

Duș bărbați

3,99

TOTAL

307.69 MP

Consiliu] de Administrație

 • 2.3.2 Caracteristicile firmelor locatare

Piața țintă a proiectului „CENTRU TEAM (Tehnologie. Evoluție. Antreprenoriat. Micro întreprindere)" este reprezentată de către totalitatea întreprinderilor active de la nivelul județului Cluj care își pot desfășura activitatea într-o astfel de structură de sprijinire a afacerilor (din puncrul de vedere al dimensiunii și specificului activității).

Astfel, firmele găzduite vor desfășura în cadrul Centrului activități din următoarele domenii:

________» Firme din sectorul INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE:_________________________ CAEN   Activitatea

■ 1011       Prelucrarea si conservarea camii

! 1012      Prelucrarea si conservarea camii de pasare

! 1013      Fabricarea produselor din came (inclusiv din came de pasare)

i 1020      Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si molustelor

j 1032      Fabricarea sucurilor de fructe si legume

j 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041      Fabricarea uleiurilor si grăsimilor

i 1051      Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1052      Fabricarea inghetatei

| 1061      Fabricarea produselor de morarit

| 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

 • 1072      Fabricarea biscuiților si piscoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie

 • 1073      Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

■ 1082      Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

I

; 1085 Fabricarea de mancarun preparate

i 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

! 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

• 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice

i 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape îmbuteliate

I 1320      Producția de tesaturi

! 1330      Finisarea materialelor textile

; 1391      Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

i 1392      Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei si lenjeriei de corp)

; 1393      Fabricarea de covoare si mochete

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confecțiilor de imbracaminte

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

| 1411       Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

 • 1412      Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

 • 1413      Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

 • 1414      Fabricarea de articole de lenjerie de corp

 • 1419      Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

 • 1420      Fabricarea articolelor din blana

1431       Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439      Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de imbracaminte

 • 1511       Tabacirea si finisarea pieilor: prepararea si vopsirea blănurilor

 • 1512      Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de hamasament 1520 Fabricarea incaltamintei

 • 1721       Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

 • 1722      Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar, din hârtie sau canon

 • 1723       Fabricarea articolelor de papetarie

1729       Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

1 811       Tipărirea ziarelor

 • 1812       Alte activitati de tipărire n.c.a.

ConsjJ j] de Administrație

Circ.?. s-'zsz: s               t.t Lsi

: h :      *     ■ -        2                                       ti .'.

îcci ■< z: în*’--srzrș

CAEN   Activitatea

 • 1813      Servicii pregătitoare pentru pretiparire

 • 1814      Legatorie si servicii conexe

[ 1820      Reproducerea inregistrarilor

 • 2041      Fabricarea săpunurilor, detergentiîor si a produselor de intretinere

 • 2042      Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

1 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

22 i 1 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

I 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

 • 2221       Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

 • 2222      Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

i 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

' 2229 Fabricarea altor produse din materia! plastic

2511 Fabricarea de construcții metalice si parii componente ale structurilor metalice

.2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2521       Producția de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2529      Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice

i 2571      Fabricarea produselor de taiat

i 2572      Fabricarea articolelor de feronerie

2573      Fabricarea uneltelor

2592      Fabricarea ambalajelor uscare din metal

 • ■ 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri si arcuri

: 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane si alte articole filetate: fabricarea de nituri si șaibe

2599      Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 • 2611      Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

 • 2612      Fabricarea altor componente electronice

’ 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630      Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640      Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

 • ■ 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinat! inregistrarilor

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distribuție si control a electricității

2712 Fabricarea aparatelor de control si distribuție a electricității

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751      Fabricarea de aparate electrocasnice

I 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

I 2790      Fabricarea altor echipamente electrice

 • 2811      Fabricarea de motoare si turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

 • 2812      Fabricarea de motoare hidraulice

• 2813 Fabricarea de pompe si compresoare

 • 2814      Fabricarea de articole de robinetarie

 • 2815      Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

 • 2821       Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzătoarelor

 • 2822      Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

Fabricarea mașinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2825 Fabricarea ehipamer.teior de ventilație si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

 • 2829      Fabricarea altor mașini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

 • 2830      Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura st exploatări forestiere

28-1 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor masini-unehe n.c.a.

S.C. CLUJ WlOVATidN PARK C.A. Consiliu? de Administrație

■2 = -:;=; =-,c;-z.-:= și vârsst i--Z ZZZ ls:

i'ii/mi .ui ’.s                  :a > J; Z.:”. 343/1 6. -î«.2C ‘ C

Oca ds mtișcva’s: îb:’

CAEN   Activitatea

 • 2891      Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

 • 2892      Fabricarea utilajelor pentru extracție si construcții

 • 2893      Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

 • ■ 2894      Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielăriei

i 2896      Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

i 2899 Fabricarea altor mașini si utilaje specifice n.c.a.

I 2920      Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

| 293 1      Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

 • ■ 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

 • 3101      Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

 • 3102      Fabricarea de mobila pentru bucătării

I 3109      Fabricarea de mobila n.c.a.

i 3212       Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre prețioase

I 3213       Fabricarea imitațiilor de bijuterii si articole similare

| 3230      Fabricarea articolelor pentru sport

I 3240      Fabricarea jocurilor si jucăriilor

I 3250 Producția de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator

, 3291 Fabricarea maturilor si periilor

i 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

| 3312      Repararea mașinilor

| 3313      Repararea echipamentelor electronice si optice

i 3314      Repararea echipamentelor electrice

; 3319 Repararea altor echipamente

j Firme din sectorul SERVICIILOR:

_______________c Informații și comunicații__________________________________________________________

i CAJEN  Activitatea

i 6110    Activitati de telecomunicații prin rețele cu cablu

■ 6120     Activitati de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)

: 6130     Activitati de telecomunicații prin satelit

6190    Alte activitati de telecomunicații

i 6201 Activitati de realizare a soft-ului Ia comanda (software orientat client)

 • 6202    Activitati de consultanta in tehnologia informației

 • 6203    Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

; 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informației

[6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312    Activitati ale portalurilor web

6391     Activitati ale agențiilor de știri

; 6399 Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.___________________________________________________________|

_______________c Intermedieri financiare:_____________

CAEN  Activitatea

I 6420    Activitati ale holdingurilor

6491    Leasing financiar

i 6492    Alte activitati de creditare

6499    Alte intermedieri financiare n.c.a.

6612     Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurări si fonduri de pensii

 • 6621    Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor

 • 6622     Activitati ale asentilor si broker-ilor de asigurări

 • 6629    Alte activitati auxiliare de asigurări si fonduri de pensii

 • 6630    Activitati de administrare a fondurilor___________

Consrjjui ce Administrație

Zscus: sacacis •?: •z.~z:: -tt C?C •!_=:

cj .-..-na-iccra :    2'1:   1"              ‘-

C?J u.-.ic za- :■-. riîtm.-j ”: H-~'

o Activități profesionale, științifice și tehnice

CAEN Activitatea

6910 A ctivitati juridice

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar: consultanta in domeniu! fiscai

7010 Activitati ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate I 7021 Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

 • 7111     Activitati de arhitectura

 • 7112     Activitati de inginerie si consultanta termica iegate de acestea

; 7120 Activitati de testare si analize tehnice

I 7211 Cercetare-dezvoitare in biotehnologie

j 7219 Cercetare-dezvoitare in alte stiinte naturale si inginerie

 • ■ 7220     Cercetare-dezvoitare in stiinte sociale si umaniste

 • ■ 7311      Activitati ale agențiilor de publicitate

I 7312    Servicii de reprezentare media

7320 Activitati de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice

1 7410     Activitati de design specializat

I 7420     Activitati fotografice

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

7490 Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a._______________________

o Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

| CAEN  Activitatea

I 7711     Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare

7712     Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7721     Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreaționale si echipament sportiv

1 7722    Închirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

I 7729     Activitati de inchiriere si îeasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

I 7731     Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole

7732     Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

1 7733     Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

| 7739     Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile

7810     Activitati ale agențiilor de plasare a forței de munca

i 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului

| 7830 Servicii de furnizare si management a forței de munca

 • 7911      Activitati ale agențiilor turistice

 • 7912     Activitati ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

8010     .Activitati de protecție si garda

I 8020     Activitati de servicii privind sistemele de securizare

! 8030     Activitati de investigării

8110     .Activitati de servicii suport combinate

 • 8121     .Activități generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor

 • 8122     Activitati specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini si utilaje industriale

 • 8129     Alte activitati de curățenie n.c.a.

 • 8130     Activitati de întreținere peisagistica

8211     Activitati combinate de secretariat

, 8219     Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

• 8220     Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (caii center)

8230     Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

 • 8291     Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

 • 8292     Activitati tic ambalaie

8299 Alte activitati de servicii suport pentm întreprinderi n.c.a.________


o Tranzacții imobiliare

CAEN


6810

6820

 • 6831

 • 6832


Activitatea

Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Agenții imobiliare

Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • 2.3.3 Accesul structurii la diferite tipuri de transport

Gradul de accesibilitate a structurii TEAM la diferitele tipuri de transport este identic cu cel descris în secțiunea de prezentare a CREIC.

2.4 Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii TEAM

Centru TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) - zona metropolitana Cluj - de sprijinire a afacerilor va oferi firmelor găzduite un pachet complex de servicii care are menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor care dezvoltă microîntreprinderi:

3 Servicii suport operațional:

o Recepție;

o Serviciu de colectare/distribuire corespondență;

o Pază și protecție, sistem monitorizare;

o Rețea broadband, IP voce și date (pachet de bază);

o Servicii de curățenie (pe spațiile comune);

o Sistem climatizare;

=5= Sistem. m^igeegLdi

o întreținere curentă a clădirii (zugrăveli,etc.);

c întreținere utilaje si echipamente;

o Acces parcare.

3 Soluții pentru dezvoltarea antreprenorială:

o Promovarea firmelor incubate pe portal web al Centrului (serviciu oferit gratuit).

Principalul instrument de promovare în mediul electronic va fi portalul web. Beneficiarul a optat pentru realizarea unui portal web datorită funcției suport pe care o va îndeplini odată cu instalarea firmelor în cadrul structurii de afaceri. IMM-urile care nu dețin propriul website de promovare își vor putea prezenta și actualiza în timp real oferta de servicii.

Accesul firmelor la portalul web va aduce o serie de beneficii:

J Elimină barierele teritoriale și facilitează creșterea vizibilității întreprinderilor nu doar pe plan local ci și pe plan regional și național;

Z Favorizează diminuarea și eficientizarea costurilor angajate de firmele găzduite. Postarea ofertelor pe portalul web va conduce la economie de timp și resurse pentru acestea: prospectele de publicitate pot fi descărcate de pe portal astfel încât clienții le pot accesa imediat. în timp ce ofertantul economisește costuri de multiplicare și expediere. Economia de timp se va reflecta si în procesul de încheiere a contractelor cu clienții: accesarea rapidă a ofertelor eficientizează. în termeni de timp. încheierea contractelor.

firmele găzduite vor avea posibilitatea de a-și crea o subpagină proprie pe portalul structurii de sprijinire. Această facilitate oferită gratuit va rezulta îr.tr-o economie de costuri aferente realizării și mentenaței unui site propriu.

.Aceste servicii vor fi gestionate de Analistul IT care se va asigura de funcționarea adecvată a tehnologiei broadband precum și a portalului web al structurii de sprijinire.

o Servicii de asistență gratuită (tip help - desk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor. Firmele găzduite vor putea accesa servicii de asistență în următoarele domenii: consultanță și servicii IT. consultanță juridică, financiară. în domeniul investițiilor, în marketing și vânzări, precum și în management general.

Astfel, personalul angajat al societății care gestionează centrul, va asista firmele incubate în soluționarea anumitor probleme, va furniza good - case practice-uri din mediul business, precum și sfaturi de bază pentru îmbunătățirea activității prestate.

o Portalul web al centrului va fi folosit atât ca mijloc de promovare al firmelor, cât și ca un instrument de încurajare a colaborării între firmele găzduite în centru care operează în domeniul industriilor prelucrătoare și cele din domeniul serviciilor.

Astfel, pe componenta de intranet a portalului, personalul companiei care va administra structura de sprijinire va încuraja firmele găzduite care activează în domeniul industriei prelucrătoare să creeze subiecte de discuții în care să prezinte atât problemele de care se lovesc, cât și reușitele obținute.

în același timp, firmele - furnizori de servicii pentru afaceri vor fi încurajate să își promoveze oferta de servicii pentru soluționarea problemelor firmelor cu specific industrial sau să propună eventuale parteneriate cu acestea. în acest mod, administratul structurii de sprijinire a afacerii va putea profita de pe urma efectului de cluster care se va crea în cadrul centrului.

Facilități oferite firmelor locatare

Centru TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Micro întreprindere) - zona metropolitana Cluj - de sprijinire a afacerilor va oferi firmelor găzduite următoarele tipuri de facilități:

3 Facilități funcționale

c Spații care pot fi folosite în vederea desfășurării activității curente:

+ săli de microproducție cu dotări specifice pentru încărcare/descărcare - pod rulant și utilități în conformitate cu necesitățile uzului industrial;

-r zonă recepție marfa aferentă fiecărei săli de producție;

F spații de birouri;

o Sală care poate fi utilizată pentru organizarea de ședințe, prezentări sau traininguri.

3 Facilități operaționale

o Acces '.a sistemul de monitorizare CCTV ce asigură securitatea: c Acces la sistemul de transmisie date - voce;

Acces la utilitățile existente în cadrul structurii create: apă curentă, canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică, gaz metan, inclusiv dimensionate în conformitate cu

necesitățile uzului industrial;

Acces facil la principalele mijloace de transport, amplasamentul având o bună accesibilitate.

2.5 Puncte tari ale structurii de sprijinire a afacerilor și ale serviciilor oferite

Conceptul propus prin Centrul TEAM de sprijinire a afacerilor a fost dezvoltat de reprezentanții Municipiului Cluj - Napoca în vederea stimulării sectorului industriei prelucrătoare, un sector care poate contribui la creșterea competitivității regiunii Nord - Vest

în definirea conceptului s-a ținut cont de caracteristicile tehnice pe care le dețin structurile de sprijinire a afacerilor, adaptate în conformitate cu nevoile pieței nișă vizate de proiect, adăugându-se pachete de servicii și facilități identificate ca fiind necesare de segmentul țintă. Toate aceste caracteristici se constituie în puncte tari ale structurii de sprijinire a afacerilor, cum ar fi:

3 Suprafață mare de teren disponibilă pentru închiriere în funcție de necesitățile firmelor;

3 Suprafețe pentru desfășurarea activității de microproducție adaptate cerințelor viitorilor beneficiari, respectiv 5 hale de producție având o suprafață de aprox. 508 mp fiecare. Cele 5 hale sunt dotate cu câte un pod rulant care poate asigura încărcarea și descărcare producției și produselor semifinite;

3 Locație dispune de facilități pentru mobilitatea angajaților firmelor cât și a clienților acestora de tipul parcărilor și scărilor de acces foarte largi;

3 Locația oferă facilități multiple pentru persoanele cu dizabilități:

o In cadrul parcărilor complexului sunt amenajate un număr de 5 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități;

o Accesul persoanelor cu dizabilități atât în clădirea de birouri, cât și în halele de producție se face cu ușurință datorită soluției proiectate, respectiv fiecare acces se realizează la nivel. în plus, în cadrul clădirii de birouri și servicii există 2 lifturi care sunt dimensionate astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și accesul la subsol se face prin intermediul unei rampe speciale;

o La fiecare nivel al clădirii de birouri și servicii suport au fost prevăzute grupuri sanitare special amenajate pentru persoanele cu dizabilități.

3 Existența unei aplicații informatice moderne - portal web - destinată promovării firmelor chiriașe ale structurii de sprijinire a afacerilor și facilitării accesului clienților la informațiile apărute în cadrul centrului. De asemenea, va fi dezvoltată o componentă de intranet a portalului - personalul companiei care va administra structura de sprijinire va încuraja firmele găzduite care activează în domeniul industriei prelucrătoare să creeze subiecte de discuții în care să prezinte atât problemele de care se lovesc, cât și reușitele obținute.

3 în același timp, firmele - furnizori de servicii pentru afaceri vor fi încurajate să își promoveze oferta de servicii pentru soluționarea problemelor firmelor cu specific industrial sau să propună eventuale parieneriate cu acestea. în acest mod, administratul structurii de sprijinire a afacerii va putea profita de pe urma efectului de cluster care se va crea în cadrul centrului.

3 Firmele găzduite în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor vor beneficia de accesul Ia servicii de asisrență gratuită (tip help - desk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor. Astfel, IMM-urile și microîntreprinderile vor putea accesa servicii de asistență în următoarele domenii: consultanță și servicii IT, consultanță juridică, financiară, în domeniul investițiilor, în marketing și vânzări, precum și în management general. Astfel, personalul angajat al societății care gestionează centrul, va asista firmele găzduite în soluționarea anumitor probleme, va furniza good - case practice-uri din mediul business, precum și sfaturi de bază pentru îmbunătățirea activității prestate.

3 Parcelarea suprafețelor de teren existente în proximitatea structurii de sprijinire a afacerilor și asigurarea utilităților dimensionate pentru uzul industrial vor permite ca. centrul să atragă și companii mature din industria prelucrătoare interesate să își desfășoare activitate în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor și să beneficieze de pachetele de servicii oferite de centru.

2.6 Avantaje competitive ale structurii de sprijinire a afacerilor

 • 2.6.1 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centru TEAM în termeni tehnici

Spațiile în care se vor presta activități de microproducție (respectiv cele 5 hale de producție care au o suprafață de aprox. 308 mp fiecare) sunt dimensionate conform cerințelor viitorilor beneficiar, fiind dotate și cu câte un pod rulant care poate asigura încărcarea și descărcare producției și produselor semifinite;

Număr suficient de locuri dc parcare, respectiv 86 de locuri din care 18 vor fi amplasate în subsolul clădirii, și 40 sunt aferente halelor de producție;

Soluția proiectată pentru TEAM permite ca terenul aflat în cadrul centrului să poată fi ocupat de firme mature care activează în sectorul industrial, contribuind astfel la formarea unei puternice culturi referitoare la dezvoltarea și susținerea antreprenorilor firmelor cu profil industrial.

 • 2.6.2 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centru TEAM termeni de marketing:

Identitatea de marcă puternică a centrului ce va susținută prin logo și slogan (reprezentative pentru calitatea și complexitatea serviciilor și beneficiilor oferite;

Beneficiarul a structurat serviciile pe care le va oferi în cadrul centrului de sprijinire a afacerilor într-Un pachet complex de servicii care are menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor care dezvoltă micro întreprinderi. Acest pachet prevede și următoarele soluții pentru dezvoltarea antreprenori al ă:

o Promovarea firmelor incubate pe porral web al Centrului (serviciu oferii cu titlu gratuit).

Principalul instrument de promovare în mediul electronic va fi portalul web. Beneficiarul a optat pentru realizarea unui portal web datorită funcției suport pe care o va îndeplini odată cu instalarea firmelor în cadrul structurii de afaceri. IMM-urile care nu dețin propriul website de promovare își vor putea prezenta și actualiza în timp real oferta de servicii. Accesul firmelor la portalul web va aduce o serie de beneficii:

,/Z Elimină barierele teritoriale și facilitează creșterea vizibilității întreprinderilor nu doar pe plan local ci și pe plan regional și național;

S Favorizează diminuarea și eficientizarea costurilor angajate de firmele găzduite. Postarea ofertelor pe portalul web va conduce la economie de timp și resurse pentru acestea: prospectele de publicitate pot fi descărcate de pe portal astfel încât clienții le pot accesa imediat, în timp ce ofertantul economisește costuri de multiplicare și expediere. Economia de timp se va reflecta si în procesul de încheiere a contractelor cu clienții: accesarea rapidă a ofertelor eficientizează, în termeni de timp. încheierea contractelor.

J firmele găzduite vor avea posibilitatea de a-și crea o subpagină proprie pe portalul structurii de sprijinire. A.ceastă facilitate oferită gratuit va rezulta într-o economie de costuri aferente realizării și mentenanței unui site propriu în valoare de:

o 300 - 10.000 euro pentru realizarea sițe-ului;

o aproximativ 52$ pentru achiziția domeniului “.ro”;

o 5 - 59 euro/lună pentru achiziția serviciului ce hosîing pentru site.

Aceste servicii voi fi gestionate de .Analistul IT care sc va asigura de funcționarea adecvată a tehnologiei broadband precum și a portalului web al structurii de sprijinire a afacerilor.

o Servicii de asistență gratuită (tip help - desk) oferite de personalul structurii de sprijinire a afacerilor. Firmele găzduite vor putea accesa servicii de asistență în următoarele domenii: consultanță și servicii IT, consultanță juridică, financiară.. în domeniul investițiilor, în marketing și vânzări, precum și în management general.

Astfel, personalul angajat al societății care gestionează centrul, va asista firmele incubate în soluționarea anumitor probleme, va furniza good - case practice-uri din mediul business, precum și sfaturi de bază pentru îmbunătățirea activității prestate.

o Portalul web al centrului va fi folosit atât ca mijloc de promovare al firmelor, cât și ca un instrument de încurajare a colaborării între firmele găzduite în centru care operează în domeniul industriilor prelucrătoare și cele care activează în domeniul serviciilor.

Astfel, pe componenta de intranet a portalului, personalul companiei care va administra structura de sprijinire va încuraja firmele găzduite care activează în domeniul industriei prelucrătoare să creeze subiecte de discuții în care să prezinte atât problemele de care se lovesc, cât și reușitele obținute.

în același timp, firmele - furnizori de servicii pentru afaceri vor ti încurajate să își promoveze oferta de servicii pentru soluționarea problemelor firmelor cu specific industrial sau să propună eventuale parteneriate cu acestea. In acest mod, administratul structurii de sprijinire a afacerii va putea profita de pe urma efectului de cluster care se va crea în cadrul centrului.

3 Prețul serviciilor a fost stabilii pornind de la suportabilitatea și disponibilitatea de plată a pieței țintă, compania propunându-și adoptarea ca politici de preț strategia prețului liniei de produse și strategia prețului de penetrare. Ambele strategii urmăresc influențarea percepției cumpărătorului în sensul transmiterii ideii că produsul achiziționat este mai ieftin decât în realitate. Acest lucru este cu atât mai benefic în contextul actual al pieței, perioada curentă fiind caracterizată de o sensibilitate puternică a consumatorilor la nivelul prețului unui bun sau serviciu;

3 Firmele găzduite vor avea posibilitatea de a-și crea o subpagină proprie pe portalul structurii de sprijinire. Această facilitate oferită gratuit va rezulta într-o economie de costurilor aferente realizării și mentenanței unui site propriu. De asemenea, firmele găzduite vor beneficia de promovare indirectă gratuită ca urmare a acestei facilități și datorită faptului că în perioada operațională administratorul structurii de sprijinire a afacerilor va concentra promovarea produsului pe mediul online.

3 Distribuția se va realiza prin canale directe, respectiv prin angajarea a doi reprezentanți de vânzări. Această strategie asigură construirea unei relații directe între furnizor și consumator și presupune multiple beneficii, printre care:

o Asigură contactul direct al societății de administrare a centrului cu potențialii clienți și preluarea operativă a informațiilor privind cerințele consumatorului. Acest lucru permite o prospectare activă și continuă a pieței și adaptarea pachetului de servicii și facilități oferite în cadrul centrului de sprijinire a afacerilor;

o Asigură operativitatea distribuției;

o Permite un control integral al furnizorului asupra canalului de distribuție:

o Nu determină încărcarea prețului cu adaosurile succesive ale intermediarilor.

 • 2.6.3 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centru TEAM în termeni operaționali

3 Existența unor facilități funcționale pentru IMM-urile găzduite (spații administrative și tehnice, parcare) care vor asigura desfășurarea activităților cu maximum de eficiență;

3 Existența în cadru’ fiecărui spațiu în care se vor presta activități de microproducție (respectiv cele 5 hale de producție care au o suprafață de aprox. 308 mp fiecare) a unui pod rulant care poate asigura încărcarea și descărcare producției și produselor semifinite;

Aplicație informatică modernă portal web - pentru promovarea IMM-urilor ce vor fi incubate/găzduite în centru;

3 Locație avantajoasă datorită accesibilității ridicate la diverse mijloace de transport in comun;

3 Dezvoltarea unui corp consultativ care va sprijini și oferi feedback managementului centrului în ceea ce privește activitatea structurii de sprijinire. Acest organism va fi alcătuit din experți care activează în domeniul industriei prelucrătoare (reprezentanți ai mediului academic sau ai mediul privat) și va avea un rol activ în evaluarea firmelor care vor dori să acceseze pachetul de servicii oferit de centru (oferind consultanță în special în calitate de experți în domeniul de activitate ai întreprinderii aplicante).

3 Avantaje legate de efectul de aglomerare (de cluster) a firmelor din domeniu (clienți. furnizori, intermediari, consultanți) care va permite firmelor găzduite să fie mai competitive prin schimbul de informații, contactele între angajați, facilitarea parreneriatelor de afaceri, economiile de scară prin utilizarea în comun a unor facilități;

3 Amplasarea structurii de sprijinire a afacerilor în proximitatea CENTRUL REGIONAL DE EXCELENȚĂ PENTRU INDUSTRII CREATIVE va facilita colaborarea între cele 2 structuri. Astfel, firmele găzduite în cadrul centrului TEAM vor putea crea parteneriate comun avantajoase cu firme care activează în domeniul industriilor creative. In plus, firmele cu profil tehnic din cadrul structurii ce sprijinire TEAM vor putea accesa spațiile expoziționale existente în Centrul CREIC - acoperind astfel una din nevoile specifice ale firmelor.

 • 2.6.4 Avantaje competitive oferite de structura de sprijinire a afacerilor Centru TEAM în termeni organizatorici

Suprafața disponibilă spre închiriere, distribuită îr. funcție de necesitățile IMM-urilor;

-■ Compartimentarea spațiului închiriat în concordanță cu cerințele de dezvoltare internă ale companiei:

’ Asigurarea comunicării permanente a IMM-urilor găzduite în structura de sprijinire a afacerilor cu mediul intern și cel extern, prin intermediul portalului web.

2.7 Strategia de marketing și de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor

 • 2.7.1 Obiectivele strategiei de marketing și de ocupare a structurii

Obiectivele strategiei de marketing pentru investiția ce urmează să fie realizată contribuie la realizarea indicatorilor aferenți obiectivului specific al proiectului, după cum sunt aceștia enunțați în cadrul cererii de finanțare.

In același timp, societatea care va administra structura de sprijinire a afacerilor urmărește să beneficieze de avantajele competitive identificate în cadrul subcapitolului 3.6 „Evidențierea avantajelor față de competitori”. în consecință, obiectivele urmărite prin implementarea mixului de marketing sunt:

3 Intrarea și consolidarea notorietății de marcă în perioada operațională (comunicarea mărcii și a faptului că centrul urmărește dezvoltarea culturii antreprenoriale în special în domeniul industrial în regiunea Nord - Vest);

3 Cel puțin 80% rată de ocupare pe componenta de birouri și 100% grad de ocupare pe componenta de hale de producție a Centrului TEAM de sprijinire a afacerilor în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului:

3 Din firmele găzduite în structura de sprijinire a afacerilor în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului, 90% sunt IMM-uri, din care o proporție de 75% sunt întreprinderi micro și mici;

3 Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 5% în primii 3 ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii.

 • 2.7.2 Promovarea structurii de sprijinire a afacerilor

Campaniile de promovare sunt diferite ca anvergură din punct de vedere al nivelului bugetului sau a multitudinii canalelor de promovare. Insă, indiferent de nivelul acestor variabile, în definirea strategiei de promovare se lucrează într-o succesiune de mai multe etape etape. La acest moment, etapele abordate sunt următoarele:

» Stabilirea obiectivelor strategiei;

» Abordarea strategică;

3 Planificarea media.

Stabilirea obiectivelor strategiei

Obiectivele strategiei de promovare derivă din obiectivele strategice ale firmei și se bazate pe avantajele competitive ale produsului oferit. Aceste obiective se constituie într-o sarcină de îndeplinit sau o realizare de obținut într-o anumită perioadă de timp pentru un anumit grup țintă.

în acest context, obiectivele strategiei de comunicare sunt:

Ob. 1 - Intrarea și consolidarea notorietății de marcă în perioada operațională (comunicarea mărcii și a faptului că centrul urmărește dezvoltarea culturii antreprenoriale în special în domeniul industrial în regiunea Nord - Vest);

Ob. 2 - Cel puțin 80% rată de ocupare pe componenta de birouri și 100% grad de ocupare pe componenta de hale de producție a Centrului TEAM de sprijinire a afacerilor în 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

Ob. 3 - Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri cu o rată de cel puțin 5% în primii 3 ani de funcțiune a structurii de sprijinire a afacerii.

Stabilirea abordării strategice

In cadru! acestei etape. Beneficiarul a ales influența publicitară prin intermediul cărei determina audienta să acorde atenție mesajului transmis, să îl parcurgă și să determine cumpărare serviciilor. Influența publicitară poate viza niveluri diferite ale reacțiilor auditoriului țintă, după cum urmează:

3 Influență la nivel cognitiv - oamenii sunt informați referitor la caracteristicile, aspecte pe care nu le știau înainte de a fi expuși la mesajul publicitar:

3 Influența la nivel afectiv - auditoriul reacționează emoțional, nu numai la nivel rațional la mesajul transmis:

3 Influența la nivel comportamental - se urmărește încurajarea efectuării cumpărării.

Având în vedere caracteristicile comportamentale ale grupului țintă al proiectului, Beneficiarul a stabilit că cel mai oportun ar fi să desfășoare o campanie de promovare care să influențeze auditoriul ia nivel cognitiv, subliniind atât specificul centrului, cât și caracteristicile superioare pe care produsul propus le are față de cele ale concurenței.

Abordarea strategică s-a realizat luându-se în considere următoarele:

3 tipologia și componența grupului țintă;

3 obiectivele asumate:

3 impactul dovedit al acestor abordări strategice în cadrul altor campanii de promovare;

3 eficiența și eficacitatea;

3 respectarea parametrilor de timp, costuri și calitate.

Planificarea media

In marketing, gama de medii care pot fi utilizate în difuzarea publicității este foarte variată. Acesta este motivul pentru care este deosebit de greu de realizat o clasificare a mijloacelor de publicitate, fiecare având caracteristici distincte. în consecință, pentru a încerca să eficientizeze campania de promovare, Beneficiarul a delimitat 2 etape principale în viața produsului oferit și a stabilit o serie de mijloace de publicitate pe care le-a considerat a fi cele mai potrivite, în contextul obiectivelor campaniei de promovare și a strategiei publicitare alese. Cele 2 etape sunt:

3 introducerea serviciilor pe piață (Obiectivul 1);

3 menținerea serviciilor pe piață (Obiectivele 2 și 3).

 • 2.7.3 Forța de vânzări

Societatea Cluj Innovation Park SAîși va ajusta organigrama proprie, în special departamentul de marketing-vânzări, astfel încât forța de vânzări să-și mențină capacitatea de realizare a obiectivelor asumate.

Această strategie asigură construirea unei relații directe între furnizor și consumator și presupune multiple beneficii, printre care:

3 Asigură contactul direct al companiei cu potențialii clienți și preluarea operativă a informațiilor privind cerințele consumatorului. .Acest lucru permite o prospectare activă și continuă a pieței și adaptarea pachetului de servicii și facilități oferite în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor;

3 Asigură operativitatea distribuției;

- Permite un control integral al furnizorului asupra canalului de distribuție: = Nu determină încărcarea prețului cu adaosurile succesive ale intermediarilor.


Accentul strategiei de marketing va fi pus puternic pe forța de vânzare, pe abilitatea acesteia de a identifica piața țintă și de a vinde clienților.

Rolul forței de vânzare nu se oprește aici. Pentru a stabili relații pe termen lung cu potențialii clienți este nevoie de o comunicare eficientă cu aceștia. Construirea unei relații solide, bazate pe sinceritate și încredere reciprocă constituie apanajul forței de vânzare.

Forța de vânzare este considerată ca fiind o componentă a sistemului comunicațional al organizației, tocmai datorită avantajelor oferite și anume, contactul direct cu consumatorii și adaptarea rapidă Ia nevoile acestora, interactivitatea relației vânzător-client, participarea activă a forței de vânzare până în momentul finalizării vânzării, asumarea rolului de consultant în procesul vânzării.

Pentru realizarea obiectivelor generale ale afacerii, forța de vânzări va avea următoarele ținte de vânzări:

3  13 de companii atrase în cadrul Centrului TEAM în primii doi ani operaționali, din care:

o 8 companii pentru spațiile disponibile în clădirea de birouri;

o 5 companii pentru halele de producție.

3 Grad de ocupare a structurii de afaceri, astfel:

o Spații de birouri o Hale de producție


.Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

70%

80%

90%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%


2.8 Considerente financiare

Pentru partea de analiză financiară, ca și date de intrare necesare au fost luate în calcul:

■> Valoarea investiției

'» Gradul de ocupare pe spații închiriate

=> Cheltuielile operaționale                                                    _____________________

•» Veniturile operaționale

» Amortizarea

Pe baza acestor date de intrare au fost realizate prognozele de cont de profit și pierdere, cash flow și bilanț, prezentate mai jos. Ca și ipoteză suplimentară s-a luat în calcul faptul că pentru operarea Centrului se va înființa o firmă cu asociat Consiliul local Cluj, astfel încât pentru prognoză s-au considerat situațiile financiare ca fiind cele depuse de agenții economici, iar pentru modul de ținere a contabilității ne-am raportat la Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.

 • >   Valoarea totală a investiției fără TVA este de 40.170.499,69 lei.

» Gradul de ocupare este cel prezentat în strategia de marketing.

■> Cheltuielile operaționale

0 utilități

° resurse umane

c întreținerea și reparațiile clădirilor și a echipamentelor

° administrative

 • -  asigurarea clădirilor și echipamentelor

i Venituri operaționale

= aferente cifrei de afaceri

 • -  alte venituri din exploatare

 • >  Amortizarea
IV. Concluzii

Societatea Cluj Innovation Park S.A. este cea care va administra cele două structuri de sprijinire a afacerilor. CREIC și TEAM. Prioritatea absolută a managementului acestei societăți va fi realizarea indicatorilor de proiect asumați în cererile de finanțare.

Complementar în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011. societatea Cluj Innovation Park SA va implementa măsuri concrete care să respecte principiile de eficiență economică și profitabilitate.

Aceste cerințe au fost transferate membrilor Consiliului de Administrație, au fost asumate în contractele de mandat pe care aceștia le-au semnat și sunt sumarizate sub forma unor obiective și criterii de performanță în tabelul următor:

Nr. crt.

Obiectiv/Citcriu de performanță

| UM

2014

2015

, 2016

2017

1 Ponderile

%

1

' Rata de creștere a cifrei de

1 afaceri

L

%

-

109

L

109

109

10

2

i

| Profit Brut (Pierdere)

Mii

Lei

-600

-400

-250

-40

10

n

j Productivitatea muncii pe salariat

Mii

Lei

140

160

180

5

zi

Rata de ocupare a structurilor de afaceri

%

-

62

73

84

15

5

Număr total de agenți economic: atrași

Buc.

-

23

26

29

15

6

Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor găzduite

Buc.

125

141

158

15

7

1

Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul structurii de administrare

Buc.

i

6

12

1

12

24

15

1

8

1

Restanțe la plata obligațiilor față de buget

1

Zile-

0

i

0

1

T

0

i

0

5

9 i

Durata medie de recuperare a creanțelor

Zile

30

30

1

------------T

30

|

30

5

w

Durata medie de rambursare a datoriilor

Zile

i

45 i 4§

1

« 1

45

S.C. CLUJ WJOVATJ'ON PARK S.A.

Consiliul ds Administrație

întrucât, Ia data semnării contractelor de mandat, nu erau demarate lucrările de edificare a structurii de sprijinire a afacerilor TEAM, în aceste contracte fost cuprinși doar indicatorii referitori la structura de sprijinire a afacerilor CREIC.

Ținând cont de de importanța deosebită pe care o are administrarea Centrului TEAM, în aceleași condiții de eficiență economică și profitabilitate, Planul de administrare pe care membrii Consiliului de administrație îl supun spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (A.G.A.) face referire, în aceeași măsură, și la acesta.

De asemenea, având în vedere faptul că amplasamentul geografic a celor două structuri de sprijimre a afacerilor este situat într-o zonă care face obiectul unui proiect (concept) mai amplu, numit Cluj Innovation City, Consiliul de administrație al societății Cluj Innovation Park SA va avea în vedere o strategie de dezvoltare și extindere a societății integrată, complementară cu acesta.

Acest Plan de administrare urmează a fi dezvoltat și detaliat cu măsuri și acțiuni concrete prin Planul de management, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, care va fi elaborat de către directorii societății, care au fost, la rândul lor, selectați în conformitate procedurile prevăzute de legislație.