Hotărârea nr. 303/2014

Hotărârea 303/2014 - Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație

al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206173 / 13.06.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile:

 • >  art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • >  Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 100/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziților art. 36, 39 alin. (1), 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,cuprins în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca. Direcția Tehnică - Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică. în termenul prevăzut de lege, Direcției Tehnice, Compartimentului pentru monitorizarea managementului regiilor autonome, Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin postarea pe pagina de internet; P-’i ".a." :.c~ „a ca.

Ar. 303 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi.)


REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA>>

> >

ISOOAR

•SOQAR


''       400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2

> >              Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576

RO 201233, J12/117/1991

D<5AR . .                             E-mail: office@radpcj.ro

Website: www.radpcj.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


Anexă la Hotărârea nr.303/2014


PLAN DE ADMINISTRARE

AL

REGIEI AUTONOME A DOMENIULUI PUBLIC

CLUJ-NAPOCA

ANII 2014-2018


CUPRINS

1 .Introducere

 • 2. Cadru! Legal

  • 2.1 Scurtă prezentare a regiei

  • 2.2 Factori de influență asupra activității

   • 2.2.1 Factori politico legislativi

   • 2.2.2 Factori economici

   • 2.2.3 Factori sociali

   • 2.2.4 Factori tehnologici

   • 2.2.5 Analiza SWOT a RADP Cluj Napoca

  • 2.3 Cadrul legal

 • 3. Relații instituționale

  • 3.1 Relația cu Consiliul Local

  • 3.2 Relația cu conducerea executivă a regiei

  • 3.3 Relația cu angajații

  • 3.4 Relația cu clientii

9                              9

4.1ndicatori economico-financiari

 • 5. Pricipiile care stau la baza administrării regiei pentru perioada 2014-2018

 • 6. Criterii și obiective de performanță specifice mandatului

  • 6.1.Măsuri concrete avute în vedere pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță

6.2Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță

 • 6.2.1    Obiective generale

 • 6.2.2    Obiective specifice

 • 6.2.3    Obiective în sectorul investițiilor

 • 7. Premise finale

7. INTRODUCERE

Prin prezentul plan de administrare este prezentată strategia managerială a Consiliului de administrație, premisele și modul de gestiune/administrare a activității Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca, fundamentate pe consolidarea procesului de dezvoltare prin modernizare și retehnologizare, susținute de managementul Regiei în ultimii ani.

Consiliul de administrație își propune să acționeze ferm pe liniile de dezvoltare, considerând că numai printr-un flux de capital și prin implementarea unor strategii de eficiență economică vor putea fi oferite în continuare, pe domeniile de activitate ale regiei, servicii de calitate cetățenilor municipiului Cluj- Napoca, precum și condiții optime de muncă angajaților Regiei.

Consiliul de administrație își propune, de asemenea, realizarea unei gestiuni care să consolideze poziția și prestigiul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca la nivelul municipiului Cluj-Napoca, prin îmbunătățirea proceselor sistemelor de management al calității.

Direcțiile de dezvoltare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, definite în prezentul Plan de Administrare, au la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesională și etică a Regiei atât în raport cu consumatorii, cât și cu autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca își propune ca pe toată perioada mandatului încredințat să depună toate diligențele și să gestioneze interesele Regiei astfel încât să demonstreze atât cetățenilor, cât și partenerilor săi că organizația este o entitate care acționează cu profesionalism, este o entitate competitivă și aliniată, în ceea ce privește practicile și strategiile manageriale, la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

2. CADRU GENERAL

2.1. Scurtă prezentare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

R.A.D.P. Cluj-Napoca s-a înființat, potrivit Legii 15/1990, ca unitate economică publica având denumirea de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.), cu sediul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni, nr. 2.

Obiectul principal de activitate al Regiei este lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, CAEN la nr. 4211.

RADP Cluj-Napoca desfășoară activități în domenii diverse: construcții de drumuri, prestări servicii, ecarisaj, agrement etc.

RADP Cluj-Napoca se ocupă cu întreținerea, repararea, ranforsarea (consolidarea), reabilitarea și reconstruirea drumurilor publice, construcția de autostrăzi, servicii pentru mecanizare, fabricarea betonului și a mixturii asfaltice, reparațiile de autovehicule, închirierea utilajelor, construcții și demolare, cu personal de deservire aferent, lucrări de deszăpezire, activitate de semaforizare și marcaje rutiere pe raza municipiului Cluj-Napoca, activitate de blocare și ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar în municipiul Cluj-Napoca, întreținerea spațiilor verzi, producerea și comercializarea materialului dendrofloricol, comerț cu ridicata cu flori și plante, prestări servicii de agrement, afiȘaj, deservire wc-uri publice, activități de pompe funebre, piața de vechituri activitatea de pază a Cimitirului Central, activitatea de ecarisaj.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică română de interes local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de Organizare și Funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, hotărârii Consiliului Local.

Cheltuielile de administrare și de întreținere a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii și în completare din subvenții de la bugetul Consiliului Local Cluj-Napoca, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din credite bancare etc.

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, în limita bugetului aprobat și in conformitate cu legislația în vigoare.

Conducerea Regiei revine Consiliului de Administrație și directorului general al Regiei mandatat. Consiliul de Administrație este compus din 7 persoane numite prin hotărâre a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă programul anual pentru lucrările de investiții, de administrare, întreținere și reparații a patrimoniului propus de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Consiliul Local Cluj-Napoca, ca autoritate contractantă, atribuie direct Regiei, in baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, administrarea și prestarea următoarelor servicii:

 • 1. deservire și întreținere wc-uri publice;

 • 2. servicii de afișaj stradal;

 • 3. activități de pompe funebre în cimitirele municipiului Cluj-Napoca;

 • 4. servicii de pază și protecție a cimitirelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • 5. activitatea de îngriijire și adăpost a câinilor fără stăpân;

 • 6. servicii privind întreținerea și administrarea pieței de vechituri;

 • 7. servicii de agrement (bărci și hidrobiciclete pe Lacul Chios, ștrand);

 • 8. servicii de semaforizare, montare și întreținere indicatoare, întreținere parcări și marcaje rutiere pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • 9. activitatea de blocare și ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar în municipiul Cluj-Napoca.

 • 2.2 Factori de influență asupra activității Regiei

Administrarea domeniului public în municipiul Cluj-Napoca de către o entitate specifică își are originile la începutul anilor '70, când, prin hotărârea Sfatului Popular, s-a decis înființarea Administrației Parcurilor și Străzilor, entitate care avea ca sarcină principală gestionarea tuturor aspectelor legate de întreținerea și exploatarea domeniului public din municipiu.

în prezent, RADP Cluj-Napoca mai are în administrare doar o parte a activităților din portofoliul inițial, astfel încât și-a redimensionat structura pe parcursul timpului în vederea adaptării la noile realități. Pe domeniul principal de activitate, respectiv întreținerea și repararea tramei stradale, Regia nu mai are un portofoliu de lucrări suficient pentru a-și valorifica dotările existente în condiții de eficiență economică, nereușind să-și adjudece lucrările scoase la licitație de către municipalitate. Serviciile publice pe care Regia le prestează la momentul actual pe domeniul public nu sunt generatoare de valoare adaugată ridicată, în principal din cauza specificului serviciilor de utilitate publică, acestea nefiind practic destinate acestui scop economic ci asigurării serviciului în sine pentru cetățeni. In aceste condiții, susținerea în ansamblu a activității Regiei în condiții de eficiență economică devine un lucru tot mai greu de realizat atât timp cât instalațiile și utilajele Regiei nu sunt valorificate la întregul lor potențial.

A

In același timp se constată în ultimii ani necesitatea tot mai pregnanta a existenței unei entități de tipul Regiei noastre în vederea abordării și gestionării centralizate a problemelor noi care apar în procesul de adminstrare a municipiului Cluj-Napoca. Aceste aspecte se traduc în regândirea rolului pe care RADP Cluj-Napoca, în calitatea sa de entitate aflată în subordinea Consiliului Local, să-l dobândească în următorii ani.

O abordare holistă a administrării domeniului public, care să conveargă pe termen mediu și lung cu politicile publice ale municipalității, în interesul cetățeanului, este punctul de vedere tot mai des împărtășit și în orașele din yx

majoritatea țărilor Uniunii Europene. In acest context trebuie precizat că domeniul public trebuie adminstrat unitar pentru a putea fi gestionat corespunzător așteptărilor și cerințelor cetățenilor.

2.2.1 Factorii politico-legislativi

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de Guvern care afectează economia și scenariul de afaceri în general. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra mediului de afaceri includ și legi comerciale, de muncă, politici fiscale, legi și norme de mediu, restricții comerciale, tarife comerciale, politici de infrastructură și dezvoltare, grad de stabilitate politică etc., având o influență importantă asupra mediului de afaceri și a economiei în general.

Factorii politici-legislativi influențează Regia atât pozitiv, cât și negativ. Factorii politici pot influența pozitiv activitatea Regiei având în vedere că acționarii sunt factori legali. Orice societate ce are activități de servicii publice este influențată de deciziile legislative; Regia poate sprijini inițiative de modificări legislative cu efect favorabil în activitatea sa. Factorii politici pot influența și negativ activitatea regiei, având în vedere repetatele schimbări legislative, astfel că realizarea unor programe pe termen mediu si lung poate deveni dificil de implementat.

2.2.2 Factori economici

Economia mondială se află într-o perioadă de recesiune. Acest lucru afectează negativ și economia României. Mai mult, și economia României este în recesiune de circa 4 ani, efectele crizei resimțindu-se și în activitatea Regiei. Economia globală s-a deteriorat semnificativ începând cu anul 2009, iar revenirea se anunță a fi neuniformă. Creșterea economică se așteaptă să revină în 2014, dar neuniform pe plan internațional. Revenirea este estimată a fi atât rezultatul pachetelor de măsuri fiscale adoptate de autorități, cât și urmarea începerii revigorării activității sectorului privat, însă viabilitatea acestei reveniri rămâne afectată de incertitudini pe termen scurt.

Deși se preconizează o revenire a creșterii economice, Regia trebuie să acționeze cu prudență pentru că există posibilitatea de reducere a alocațiilor bugetare.

 • • Rata inflației Conform prognozei realizate de Comisia Națională de Prognoză, inflația este pe un trend descendent de la 8,1% în 2010 Ia 2,5% în 2014. Scăderea ratei inflației va avea efect pozitiv asupra Regiei, datorită unei predictibilități mai precise a bugetului de venituri și cheltuieli, în principal pe partea de cheltuieli, și neerodarea veniturilor de inflație.

 • • Rata Șomajului în județ. Rata Șomajului la nivel național are un trend descrescător, ajungând la 14,5% în luna decembrie 2013. Rata Șomajului în județul Cluj se situează în general sub media națională, la 6,96 %, iar la nivel local există resurse umane suficiente ce pot fi atrase în activitatea Regiei, în caz de necesitate.

 • • Fiscalitatea (taxe și impozite).Impozitul pe profit rămâne la nivelul de 16% pentru anul fiscal 2014. Contribuțiile salariale au rămas de asemenea nemodificate. O modificare majoră a Guvernului ar fi că profitul reinvestit nu va mai fi impozitat, măsura urmând să genereze o creștere a veniturilor la bugetul de stat ca urmare a majorării încasărilor din TVA. Eventualele modificări fiscale pot avea pentru Regie atât efecte benefice (reducerea impozitului pe profit, reducerea contribuțiilor sociale, profitul reinvestit să nu fie impozitat), cât și negative ( creșteri de alte taxe și impozite).

« Cursurile de schimb ale monedelor. Cursul de schimb mediu lei/euro prognozat de Comisia Națională de Prognoză va scădea prin întărirea monedei naționale față de moneda europeană, de la 4,24 lei/euro în 2010 la 4,40 lei/euro în 2014.

2.2.3 Factori sociali

Mediul socio-cultural reprezintă un complex de elemente cu caracteristici de maximă eterogenitate din punctul de vedere al efectelor și al ariei de acțiune. Modificările în timp ale acestor elemente sunt lente. Având în vedere specificul activității Regiei, factorii socio-culturali nu au un impact semnificativ asupra acesteia. Totuși, există câteva elemente care trebuie luate în considerare:

 • - pregătirea forței de muncă: reducerea specializărilor tehnice și disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare;

- migrația forței de muncă: în general oamenii migrează către zone cu potențial economic mai ridicat.

 • - organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra Regiei pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător între motivație și remunerarea muncii.

2.2.4 Factori tehnologici

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind factor de dezvoltare economică continuă. Factorii tehnologici care afectează Regia sunt:

 • -  Disponibilitatea unor tehnologii de exploatare mai eficientă: prin achiziționarea de autoutilitare dotate corespunzător pentru a asigura intervenții rapide și eficiente;

 • -  Sisteme IT: sistemele de management integrat, relații cu clienții etc disponibile pot contribui la eficientizarea activităților derulate la nivelul Regiei;

- Sistemele de monitorizare mediu, siguranță în exploatare: aceste sisteme sunt disponibile și trebuie accesate de Regie pentru creșterea calității serviciilor, respectarea obligațiilor de mediu, exploatare sigură și durabilă.

2.2.5 Analiza SWOT la nivelul RADP ClujNapoca

Analiza SWOT ne permite să identificăm punctele tari și punctele slabe ale Regiei, oportunitățile și amenințările care pot influența activitatea viitoare. Odată acestea cunoscute este posibilă slabilirea unor strategii de dezvoltare a Regiei, a unor obiective ce trebuie atinse în următoarea perioadă, a unor principii care trebuie să stea la baza administrării Regiei.

PUNCTE TARI

Brandul RADP Cluj-Napoca și-a pus de peste 40 de ani amprenta în administrarea și gestionarea problemelor comunității Colaborarea foarte bună cu Consiliul Local Și

Primăria Cluj-Napoca

Existența unei bune expertize la nivelul managementului RADP Cluj-Napoca Excelenta experiență a personalului pe diversele segmente ale administrării activităților de pe domeniul public Existența unui patrimoniu privat semnificativ pe care se pot efectua investiții

Existența unui program multianual de modernizare și înnoire a parcului de utilaje

Lipsa conflictelor de muncă, generată de o relație bună cu sindicatul

Stabilitatea în munca a personalului


PUNCTE SLABE

Lipsa cash flow pentru activitatea curentă, generată de imobilizarea unor importante venituri în cadrul unor litigii comerciale

Existenta unor „ datorii istorice" care grevează bugetul regiei (linia de credit, eșalonarea datoriilor la bugetul de stat)

Lipsa unui sistem integrat de management al calității implementat la nivelul tuturor activităților Regiei


Existenta unei anumite rutine a personalului, specifică în general administrației publice


Lipsa unei flexibilități în actul decizional, generata de relația uneori birocratică cu autoritatea administrativă superioară

Criza economică din ultimii ani a stopat o serie din proiectele Regiei în ceea ce privește dezvoltarea de asocieri/ colaborări cu terți în vederea identificării de noi surse de venit


Salariile nemotivante ale personalului, impuse de politicile fiscale ale statului în cazul companiilor de stat


Migrația forței de munca bine pregătite


OPORTUNITĂȚI

Acces la forță de muncă bine calificată atât prin programe universitare, cât și în școlile de meserii din municipiul Cluj-Napoca

Potențial de dezvoltare a firmei prin adăugarea de noi activități de pe domeniul public

Accesarea unor fonduri pe programele europene din cadrul financiar 2014-2020 în vederea dezvoltării activităților firmei

Extinderea pe noi piețe prin participarea la licitații

Posibilități de extindere a activității de administrare a patrimoniului Consiliului Local Cluj-Napoca prin darea în gestiune directă a Serviciului public pentru construirea, modernizarea și intretinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane si supraterane din municipiul Cluj-Napoca

AMENINȚĂRI

Concurența neloială - practicarea de către concurență de practici economice netransparente (evaziune fiscală, muncă la negru etc)


Impredictibilitatea cadrului legislativ


Fluctuația prețului materiilor prime, multe dintre ele provenind din import

Dificultăți în atragerea de fonduri necesare programelor de investiții

Dependența de un singur finanțator pentru mare parte a lucrărilor/serviciilor prestate (Consiliul Local Cluj-Napoca)


2.3 Cadrul legal

Planul de administrare este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de administrație a avut in vedere la elaborarea planului de administrare incidența normelor legale speciale /particulare și generale și va proceda la aplicarea /respectarea in totalitate a acestora.

Legislație generală: Activitatea Regiei se desfășoară în baza și în conformitate cu prevederile legale, astfel:

 • - Constituția României;

 • - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

 • - Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

 • - Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

 • - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital /patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • - O.U.G. nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 90/24.06.2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la auditul statutar;

 • - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 474/1999 privind inventarierea și reevaluarea patrimoniului unităților economice de stat;

 • - H.G. nr. 500/05.08.1994, privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social;

 • - Legea nr. 31/16.11.1990 a societăților comerciale;

 • - Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;

 • - Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

 • - O.U.G. nr.75/01.06.1999 privind activitatea de audit financiar;

-Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

 • - O.U.G. nr. 94/02.11.2011,privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;

 • - Hotărâre nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • - Legea nr. 62/2011 a solidarității sociale.

Legislație speciala

 • - H.G. nr. 597/28.09.1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat;

 • - Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 133/2005 privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 220/2012 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public /privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale municipiului Cluj-Napoca;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 229/2010 privind relocarea pieței de vechituri (OSER), darea în administrare, prin gestiune directî, la R.A.D.R Cluj-Napoca și aprobarea Regulamentului-cadru de funcționare a pieței de vechituri nou înființată;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 168/2010 privind efectuarea serviciilor de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră de către R.A.D.P. Cluj-Napoca;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 242/2005 privind încredințarea directă a gestiunii activității din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, către R.A.D.P. Cluj-Napoca;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 437/2006 privind încredințarea către R.A.D.P. Cluj-Napoca a activității serviciului public de ecarisaj;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 68/2006 privind aprobarea documentației pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 81/2001 privind modificarea Hotărârii nr. 453/1999;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 453/1999 privind regimul de funcționare a WC-urilor publice din municipiul Cluj-Napoca;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 31/1998 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 247/2007;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 247/2007 privind despăgubirile datorate în cazul nerespectării condițiilor impuse prin autorizația de spargere a străzilor, trotuarelor și spațiilor verzi;

 • - Hotărîrea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 104/1996 privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local a lacului de agrement din Parcul Central și a celor două lacuri din Parcul de Est;

 • - Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 418/2009 privind modificarea Hotărârii nr. 238/2009 și stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, proprietatea municipiului.

3. RELAȚII INSTITUȚIONALE

3.1 Relația cu Consiliul Local

In înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

As

In acest context, Regia, prin grija Consiliului de administrație Și a conducerii executive, va furniza tuturor autorităților (locale, de reglementare, de control și monitorizare) informațiile specifice cu privire la situația financiară, rezultatele economice, obiectivele de dezvoltare și strategia regiei, în funcție de specificul instituțional de raportare.

în același context al subordonării și al controlului exercitat de autoritatea publică locală, Regia are în vedere realizarea raportărilor periodice asupra activităților derulate.

în condițiile impuse de reglementările legale în vigoare, autoritatea publică locală are atribuții în: aprobarea situațiilor financiare ale Regiei (bilanț, cont de profit și pierdere etc.), aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei.

Fiind unul din factorii care pot influența semnificativ activitatea Regiei, conducerea și administratorii vor trebui să aibă în vedere în relația cu Consiliul Local menținerea în permanență a unui cadru de colaborare și comună coordonare în realizarea administrării domeniului public din Cluj-Napoca.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca își dorește să sprijinească activitățile comunității, fiind deschisă parteneriatului cu autoritățile locale în vederea promovării și dezvoltării proiectelor acesteia.

3.2 Relația cu conducerea executivă a regiei

As

In relația cu conducerea executivă a Regiei, Consiliul de administrație își propune să realizeze și să consolideze o legătură de colaborare bazată pe sprijin și respect reciproc, în vederea îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de administrare/conducere a Regiei. Mijloacele de coordonare/colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive.

Mijloacele de coordonare și colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale in vigoare precum și cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare.

As

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, Regia este administrată în sistem unitar, competențele de administrare revenind consiliului de administrație, iar competențele de conducere executivă a activității Regiei și reprezentare a acesteia fiind delegate directorului general.

3.3 Relația cu angaja ții

-A.

In relația cu angajații Regiei, Consiliul de administrație își propune să asigure un climat de stabilitate Și de valorificare a potențialului fiecărui angajat.

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

 • > Stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;

 • >   Armonizarea intereselor - vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și liderii de sindicat, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

 • > Consolidarea spiritului de echipă - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul Regiei, cât și în afara acesteia;

 • > Promovarea dialogului social - consolidarea dialogului social real care să conducă la soluționarea problemelor cu care se confruntă angajații.

3.4 Relația cu clientii /cetățenii

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca își bazează relațiile cu clienții pe practici legale, eficiente și corecte. Construim relații pe termen lung cu clienții demonstrându-ne valoarea și integritatea.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca își derulează relațiile contractuale utilizând practici de afaceri oneste și legale. Respectăm întotdeauna drepturile partenerilor de afaceri, competitorilor și-i tratăm în mod corect.

In scopul realizării atribuțiilor de administrare, Consiliul va avea în vedere efectuarea de acțiuni pentru îmbunătățirea relației cu clienții Regiei. Prin implementarea strategiilor de dezvoltare se va avea în vedere creșterea gradului de satisfacție a clienților cu privire la serviciile oferite de regie (în special cele prestate pe domeniul public).

Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, directori și personalul regiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanță corporativă să se realizeze rapid și complet.

4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Evoluția indicatorilor economico-financiari ai Regiei Autonome a Domeniului Public analizată în contextul scăderii constante de la un an la altul a producției vândute. Nivelul acestor indicatori realizat în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

lei

Denumirea indicatorului

Valoarea

31.12.2011

Valoarea

31.12.2012

Valoarea

31.12.2013

Cifra de afaceri

16.600.190

17.557.801

10.978.172

Producția vândută

16.233.354

16.857.862

10.828.123

Venituri din vânzarea de mărfuri

366.836

699.939

150.049

Alte venituri din exploatare

150.629

179.763

164.425

Venituri din exploatare - total

18.735.962

19.892.059

13.626.080

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile

6.436.344

6.050.059

6.233.724

Alte cheltuieli materiale

85.498

60.775

116.352

Alte cheltuieli externe (energie, apă)

509.342

559.800

576.641

Cheltuieli privind mărfurile

370.359

614.599

96.637

Cheltuieli cu personalul, din care:

6.688.309

6.907.438

6.874.247

Salarii și indemnizații

5.229.847

5.313.476

5.326.876

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

1.458.462

1.593.962

1.547.371

Ajustări de valoare privind imobilizările

451.791

469.582

509.179

Cheltuieli privind prestațiile externe

2.754.043

2.951.689

1.520.910

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsă minte

229.350

444.953

511.688

Alte cheltuieli

115.382

181.549

179.142

Cheltuieli de exploatare - total

18.175.807

18.261.690

16.708.959

Profitul (pierdere) din exploatare

560.155

1.630.369

-3.082.879

Venituri din dobânzi

2.248

1.123

688

Alte venituri financiare

338

Venituri financiare - total

2.248

1.461

688

Cheltuieli cu dobânzile

441.572

383.570

460.032

Alte cheltuieli financiare

6.313

12.107

Cheltuieli financiare - total

441.572

389.883

472.139

Profitul (pierdere) financiar(a)

-439.324

-388.422

-471.451

Profitul (pierdere) curent(a)

120.831

1.241.947

-3.554.330

Venituri totale

18.738.210

19.893.520

13.626.768

Cheltuieli totale

18.617.379

18.651.573

17.181.098

Profitul brut

120.831

1.241.947

-3.554.330

Impozitul pe profit

Profitul net

120.831

1.241.947

-3.554.330

lei

Denumirea indicatorului

Valoarea

31.12.2011

Valoarea

31.12.2012

Valoarea

31.12.2013

Concesiuni, brevete, licențe, alte imobilizări necorporale

13.635

13.891

10.370

Total necorporale

13.635

13.891

10.370

Terenuri și construcții

99.805.426

87.723.942

87.973.750

Instalații tehnice și mașini

3.067.213

3.456.159

4.017.294

Alte instalații, utilaje, mobilier

9.840

7.756

5.673

Avansuri și imob. corp. în curs de execuție

J

237.367

327.659

142.345

Total corporale

103.119.846

91.515.516

92.139.062

Materii prime, materiale consumabile

261.381

336.053

323.524

Producția în curs de execuție

498.804

492.960

491.824

Produse finite și mărfuri

26.620

40.684

38.868

Avansuri cump. Stocuri

15.120

Total

801.925

869.697

854.216

Creanțe comerciale

6.307.929

2.927.852

1.071.672

Alte creanțe

50.770

99.655

438.946

Total creanțe

6.358.699

3.027.507

1.510.618

Casa și conturi la bănci

958.949

701.068

603.886

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL

8.119.573

4.598.272

2.968.720

Cheltuieli în avans

3.289.981

3.286.262

3.286.262

Datorii comerciale - furnizori

5.110.506

1.927.694

1.880.360

Alte datorii, inclusiv fiscale și asig. sociale

3.355.284

1.515.323

1.466.842

Total < 1 an

8.465.790

3.443.017

3.347.202

Sume datorate instituțiilor de credit

4.111.249

3.277.586

5.153.388

Alte datorii, inclusiv fiscale și asig.sociale > 1 an

877.736

567.932

Total > 1 an

4.111.249

4.155.322

5.721.320

Venituri înregistrate în avans

90.063

71.443

68.724

Patrimoniul regiei

35.165.036

92.059.316

93.570.342

Total

35.165.036

92.059.316

93.570.342

Rezerve din reevaluare

556.221

556.221

556.221

Rezerve legale

93.172

155.270

155.270

Alte rezerve

1.296.655

1.271.229

837.542

Total

1.389.827

1.426.499

992.812

Pierdere reportată

3.592.516

3.477.727

2.297.877

Profitul exercițiului financiar

120.831

1.241.947

-3.554.330

Repartizarea profitului

6.042

62.097

CAPITALURI PROPRII -TOTAL

33.633.357

91.744.159

89.267.168

La finalul anului 2013., patrimoniul Regiei a fost în valoare de 93.570 mii lei, iar patrimoniul public în administrare, în valoare de 68.147 mii lei.

Datoriile Regiei la sfârșitul anului 2013, în sumă de 9.069 mii lei, sunt formate din:

 • a. Datorii sub 1 an (datorii comerciale, fiscale și alte datorii) 3.347 mii lei

 • b. Datorii peste 1 an 5.722 mii lei, din care 5.153 mii lei linie de credit, plus o parte din eșalonare.

Pentru anul 2014,Regia are aprobat un Buget de Venituri și Cheltuieli format din venituri totale de 18.336 mii lei și și-a propus să obțină un profit în valoare de 50 mii lei.

Având în vedere caracterul sezonier al activității Regiei, în primul trimestru al anului 2014 situația se prezintă astfel:

mii lei

Indicatori BVC

Propus

Realizat

Venituri

Cheltuieli

Rezultat brut (pierdere)

1.832

3.309

1.477

2.425

3.521

1.096

La 31.03.2014, Regia avea creanțe de încasat în valoare 1.053 mii Iei și datorii comerciale în valoare de 2.060 mii lei.

Pe lângă acestea, Regia mai are următoarele datorii la bugetul statului:

Nr

Cuantum

crt.

Denumire datorie

(în mii lei)

Datorie la bugetul statului *:

1.140

- obligația principală + penalități și

800

1

majorări

340

2

- curente

* scadentă la 17.10.2016 Datorie la bugetul local

526

3

Datorie la linia de credit

5.905

Regia a încheiat până în acest moment pentru anul 2014 contracte cu companii de stat, regii autonome și diverși terți, dintre care menționăm: Compania de Apă Someș, Electrica, Regia de Termoficare, SC Diferit SRL, SC KIAT Grup Construct SRL, SC Topgaz SRL.

5. Principiile care stau la baza administrării Regiei pentru perioada 2014-2018

In contextul generat de situația României ca stat membru al UE, respectiv de condițiile pieței interne, RADP Cluj-Napoca se va orienta în ciclul financiar al următorilor 4 ani, din punctul de vedere al strategiei de dezvoltare, înspre o eficientizare rapidă și o dezvoltare sustenabilă a unor centre de profit în cadrul activităților pe care le are în portofoliu. Aici menționăm activitatea de producție asfalt și beton în baza de producție proprie, activitatea de ridicări/ blocări auto, activitatea de reparații și întreținere a tramei stradale și activitatea de siguranță a circulației (semaforizare), activitățile de prestări servicii către populație.

Administrarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație va urmări armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, realizarea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Cluj-Napoca..

Strategia Consiliului de Administrație va fi guvernată de următoarele principii, în spiritul dezvoltării durabile a Regiei:

 • -  Universalitatea serviciilor publice;

 • -  Eficiență economică;

 • -  Profesionalism;

 • -  Dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;

 • -  Protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • -  Asigurarea igienei și sănătății populației;

 • -  Administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unității administrativ teritoriale;

 • -  Transparență și liber acces la informațiile privind serviciile publice.

6. Criterii și obiective (le performanță specifice mandatului

Prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca s-au stabilit criteriile și obiectivele de performanță pe care trebuie să le aibă în vedere Consiliul de Administrație al Regiei pentru perioada mandatului 2014-2018, astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos. Toate aceste criterii și obiective reflectă cel mai bine activitatea de bază a Regiei, sunt o unitate de măsură a eficienței activității desfășurate, realizarea și depășirea lor trebuind să fie permanent in atenția Consiliului de Administrație, întreaga activitate trebuind să fie dirijată în vederea atingerii nivelurilor propuse la toți indicatorii.

Nr. crt.

Obiectiv/criteriu de performanță

UM

2014

2015

2016

2017

Ponderile

%

1

Cifra de afaceri

Mii lei

15500

16000

17000

18000

5

2

Rata profitului brut

%

0,25

0,4

0,75

1

5

3

Productivitatea muncii pe salariat

Mii lei

69,7

71,5

75

80

5

4

Rata rentabilității activelor

O/

/o

0,1

0,5

1

2

5

5

Valoare lucrări siguranța traficului rutier

Mii lei

1700

1800

1900

2000

30

Valoare lucrări de

6

prestări servicii către

Mii lei

3000

3500

3700

4000

30

populație

7

Grad realizare investiții planificate

0/

/o

80

90

100

100

5

8

 • 9

 • 10


Restanțe la plata obligațiilor față de buget

Durata medie de recuperare a creanțelor

Durata medie de rambursare a datoriilor

Zile

15

0

0

0

5

Zile

90

75

60

30

5

Zile

90

80

60

45

5


6.1 Măsuri concrete avute în vedere pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță

-realizarea anuală a unei producții vândute suplimentar de 5.000.000 lei prin efectuarea de noi lucrări pe domeniul principal de activitate al Regiei în relația cu municipalitatea, în condițiile extinderii activității Regiei pentru administrarea patrimoniului CL Cluj-Napoca si darea în gestiunea directă a RADP Cluj-Napoca a Serviciului public pentru construirea, modernizarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din municipiul Cluj Napoca;

-reducerea anuală a cheltuielilor de personal cu 150.000 lei față de anul precedent;

-reducerea anuală a cheltuielilor cu materialele consumabile cu 60.000 lei;

-reducerea cheltuielilor cu carburanții cu 50.000 lei în anul 2015 față de 2014;

-decontarea de către Primăria Cluj-Napoca a tuturor cheltuielilor (inclusiv cheltuielile generale/ indirecte) efectuate cu seviciile publice prestate pe domeniul public;

-extinderea lucrărilor pe domeniul siguranța traficului rutier cu 100.000 de lei anual; -program anual privind creșterea productivității muncii cu 4% în medie anual;

-urmărirea recuperării de la terți a tuturor creanțelor pe care le are Regia, în procent de minim 70%, în acest scop avându-se în vedere parcurgerea tuturor căilor legale (convocare la conciliere, acționare în instanță, executare silită).

-orice externalizare a lucrărilor va fi făcută cu stricta respectare a legislației în vigoare și cu acordul prealabil al consiliului de administrație

 • 6.2. Strategii pentru realizarea obiectivelor Și criteriilor de performanță

6.2.1. Obiective generale:

-furnizarea de servicii publice de calitate, prestate în condiții de eficiență economică; -adaptarea particularităților din cadrul Regiei cu contextul economic actual;

-tratamentul egal al tuturor clienților și partenerilor contractuali și menținerea unei comunicări eficiente cu toate categoriile implicate în fluxul economic administrativ al Regiei;

-adaptabilitate/ flexibilitate la cerințele cetățenilor/ clienților regiei;

-creșterea satisfacției clienților prin calitatea serviciilor/ lucrărilor prestate și o mai bună identificare a înțelegerii nevoilor acestora;

-analizarea necesității Și oportunității dezvoltării de noi obiective de investiții; -aplicarea unui marketing modern în vederea câștigării de noi piețe;

-promovarea Și susținerea proiectelor municipalității privind politicile de administrare și gestionare a activităților de pe domeniul public;

-dezvoltarea portofoliului de lucrări;

-realizarea unor contracte de asociere cu terți pe o parte din terenurile regiei, prioritate având investitorii agreați de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

-clarificarea statutului tuturor proprietăților Regiei, astfel încît să poată fi valorificat potențialul terenurilor care aparțin unității și care sunt o sursă importantă de venit, având în vedere situarea lor în intravilanul municipiului.

-îmbunătățirea condițiilor privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților Regiei și participarea acestora la forme diverse de pregătire și formare profesională, având ca efect creșterea productivității muncii.

6.2.2. Obiective specifice

-monitorizarea permanentă a costurilor;

-optimizarea cheltuielilor prin verificarea fișelor tehnologice și a normativelor legale; -analizarea necesității și oportunității obiectivelor de investiții aflate în curs;

-continuarea aplicării măsurilor tehnico-economice de reducere a cheltuielilor cu materiile prime și materialele;

-extinderea activității de pază în cimitirele municipiului;

-extinderea și modernizarea activității de afișaj stradal;

-modernizarea ștrandului și a terenurilor de sport de Ia Baza de Agrement Grigorescu și organizarea în parteneriat cu Primăria a unor evenimente în această locație;

-amenajarea în anotimpul rece a unui patinoar pe locația Lacului Chios;

-amenajarea în parteneriat cu Primăria a unui târg sezonier de iarnă,orășelul copiilor,pe locația Ștrandului Grigorescu

6.2.3. Obiective de investiții

Consiliul de Administrație al Regiei va continua în perspectivă demersurile pe lângă Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca pentru continuarea bugetării unor investiții ale Regiei destinate în principal modernizării capacităților de producție, în scopul creșterii competitivității, conform planului de investiții al Regiei, astfel încât retehnologizarea să fie un factor în rentabilizarea activităților unității. Pentru realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță, precum și în scopul creșterii performanței operaționale, conducerea Regiei își propune realizarea (în măsura existenței și identificării în permanență a resurselor de finanțare asigurate din bugetul local, surse proprii respectiv credite, finanțări europene) unor programe investiționale pe termen mediu și lung precum:

Lucrări de modernizare la Complexul de Agrement „Ștrand Grigorescu" in perioada 2014-2015

Lucrări de modernizare a celor 3 bazine pentru înot, prin reducerea adâncimii la bazinul olimpic, realizarea de șape de protecție, refacerea canalelor perimetale, construirea de rezervoare tampon, refacerea zonei circulabile între canalul perimetraș și spălătorul de picioare, placarea cu folie a bazinelor, aplicarea de gresie antiderapantă până la canalul perimetral, refacerea zonei adiacente bazinelor prin înlocuirea pavajului existent cu plăci din beton de ciment;

Refacerea pietonalelor cu pavaje din beton vibrocompresat, încadrat de borduri prefabricate;

Amenajarea peisagistică prin plantarea de arbori, arbuști și flori, dotarea cu mobilier de parc;

Amenajarea a 192 locuri de parcare;

J Realizarea îmbunătățirii iluminatului în incinta complexului de agrement prin înlocuirea corpurilor de iluminat vechi și amplasarea unor corpuri suplimentare.

Valoare investiție: 4.100.000 lei

Lucrări de modernizare a clădirii administrative de la baza de producție de pe str. Cantonului fn în perioada 2015-2016

z Refacerea instalației de încălzire și montarea unei noi centrale termice;

J Montarea de tâmplărie interioară și exterioară de tip PVC;

J Refacerea integrală a acoperișului tip terasă;

z Zugrăveli interioare și exterioare.

Valoare investiție: 550.000 lei

Modernizarea stației de preparare mixturi asfaltice in perioada 2015-2016

Amenajarea platformei pentru activitatea reciclatorului de asfalt, unde se va

depozita bitumul rece și materialul frezat recuperat;

z Amenajarea platformei stației de concasare și a padocurilor pentru agregate concasate.

Valoare investiție: 1.500.000 lei.

»

Achiziționarea unei stației de betoane în anul 2015

Valoare investiție: 1.800.000 lei.

6. Lucrări de modernizare a WC-urilor publice din Piața Mihai Viteazu și Parcul Primăverii în perioada 2015-2016

z Refacerea instalațiilor interioare de apă, gaz;

z Compartimentări interioare;

z Finisaje interioare și exterioare.

Valoare investiție: 200.000 Iei.

Achiziționarea de diverse utilaje pentru diversificarea lucrărilor care pot fi executate de Regie in perioada 2015-2016

Valoare investiție: 20.000.000 lei.

3

Modernizare Lac Parc Central în perioada 2015-2016

Valoare investiție: 2.000.000 lei.

Priorități

în vederea transpunerii în practică a planului de administrare, a obiectivelor și strategiilor propuse prin acesta, se va urmări realizarea cu prioritate a unor măsuri care permit Consiliului de Administrație să atingă criteriile și obiectivele de performanță stabilite de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Cele mai importante măsuri necesare sunt:

 • -  îmbunătățirea managementului calității prin mai buna definire și fundamentare a tuturor activităților desfășurate;

 • -  păstrarea clienților actuali și creșterea numărului acestora în vederea stopării declinului producției vândute și a creșterii cifrei de afaceri;

 • -  obținerea de la Consiliul Local a unor prețuri realiste pentru serviciile publice prestate, care să acopere cheltuielile făcute în vederea funcționării la parametri optimi a acestor activități;

 • -  identificarea și accesarea surselor de finanțare pentru realizarea programelor de investiții;

 • -  reducerea consumurilor specifice de materii prime si materiale prin realizarea programelor de investiții și a programelor de revizii/ reparații periodice;

 • -  păstrarea capacităților de producție într-o stare perfectă de funcționare, prin aplicarea unor programe de revizii-reparații și mentenanță bine fundamentate

 • -  identificarea/stabilirea zonelor cu pierderi și organizarea unui program de diminuare a acestora;

 • -  implementarea integrală a controlului intern managerial, ca o sursă de creștere a calității activității desfășurate în cadrul Regiei

 • -  îmbunătățirea controlului financiar intern și a controlului intern de gestiune;

 • -  păstrarea unui grad ridicat de încasare a facturilor pentru lucrările/ serviciile efectuate, prin urmărirea permanentă a sumelor încasate, concomitent cu minimizarea datoriilor față de furnizori;

 • -  reducerea creanțelor prin accelerarea ritmului încasărilor și a plăților restante prin întocmirea graficelor lunare;

 • -  păstrarea unui personal de conducere și execuție bine pregătit profesional, implicat în obiectivele Regiei, stimulat și corect evaluat.

7. PREMISE FINALE

Prezentul Plan de Administrare a fost fundamentat având în vedere reglementările legale în vigoare în prezent, precum și condițiile economice, fiscale, sociale cunoscute la data prezentei, evoluția previzibilă a acestora pentru următoarea perioadă. In situația în care vor apărea modificări semnificative, care nu au fost avute în vedere, ale reglementărilor legale și ale condițiilor economice fiscale, sociale, Consiliul de Administrație va putea propune modificări ulterioare ale obiectivelor și criteriilor de performanță și implicit a prezentului Plan de Administrare, modificări ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului CIuj-Napoca.

In baza prezentului Plan de Administrare directorii Regiei, nominalizați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 vor întocmi un Plan de Management care va conține planuri de acțiuni detaliate necesare pentru transpunerea în practică a obiectivelor stabilite de Consiliu Local, a modului de implementare a planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație

Planul de administrare va fi monitorizat conform cerințelor OUG 109/2011, precizându-se detaliat stadiul implementării planului, realizarea obiectivelor strategice, modul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță, motivele nerealizării unora din măsurile propuse.