Hotărârea nr. 302/2014

Hotărârea 302/2014 - Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei zlutonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206175 / 13.06.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

In conformitate cu prevederile:

 • >  art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • >  Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 100/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziților art. 36,39 alin. (1), 45 si 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca,cuprins în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică - Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Ari. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Direcției Tehnice, Compartimentului pentru monitorizarea managementului regiilor autonome Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin postarea pe pagina de internet .p-dva/i:.. -Cv::--.

Nr. 302 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi.)

Anexă la Hotărârea nr. 302/2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PLAN DE ADMINISTRARE

2014-2010

AL REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE

CLUJ NAPOCA

B-dui 21 Decembrie 1989 nr.79 ♦ 400604 Cluj-Napoca - România

Secretariat; 0264 503703,596706 • Biroul relații cu clicnții: 0264 503738,503733 •Dispecerat: 0264 503709.508748 • Biroul teluric : 0264 503719.503717 ■ Biroul financiar: 0264 503712 • Fax : 0264 503722 • e-mail: fat@rațc|jo • 'l clVcrdc : 0800 S23 791 înreeisirat \aReaistrui Comerțului sub vw. 3ilBi&iWV - <" A.V. RO 201330

~                   ---- aa« 1 r > r*r» f-' 1 , ,

1. INTRODUCERE

 • 2. CADRU GENERAL..

  • 2.1 Scurtă prezentare a Regiei

 • 2.2. Factori de influență asupra AcriviTĂȚn regiei

 • 2.2.1 Factori politicG-legislătivi..................................................

 • 2.2.2 Factori economici

 • 2.2.3 Factori sociali......................................................................................................

 • 2.2.4 Factori tehnologici

 • 2.2.5 Analiza SWOT a sistemului de încălzire centralizată din Cluj Napoca

 • 2.3. Cadru legal

 • 3. RELAȚII INSTITUȚIONALE

 • 3.1. Relația cu Consiliul local, autoritățile de reglementare, control și

MONITORIZARE

 • 3.2. Relația cu conducerea executivă a regiei

 • 3.3. Relația cu angajații

 • 3.4. Relația cu cliențu

 • 4. INDICATORI ECONOMICO-FLNANCIARI

 • 5. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ADMINISTRĂRII REGIEI PENTRU

URMĂTORII 4 ANI

 • 6. CRITERII Șl OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE MANDATULUI

 • 6.1. Măsuri concrete avute în vedere pentru realizarea OBIECTIVELOR și criteriilor de

performanță

 • 6.2. Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță

 • 6.2.1. Obiective generale:

 • 6.2.2. Obiective specifice

 • 6.2.3. Obiective de investiții.......................................................................................... ....20

 • 6.3 Priorități

 • 7. PREMISE FINALE

1. Introducere

Prezentul Plan de Administrare prezintă strategia managerială a Consiliului de administrație, premisele și modul de gestiune a activității Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, fundamentate pe consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare implementate de Regie în ultimii ani.

Consiliul de administrație își propune să acționeze energic pe liniile de dezvoltare, dar totuși cu prudență, considerând că numai prin fluxul de capital și prin implementarea unor strategii de eficiență economică și energetică, vor putea fi oferite în continuare servicii de calitate pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, precum și condiții optime de muncă pentru angajați.

Consiliul de administrație își propune, de asemenea, realizarea unei gestiuni care să consolideze poziția Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA pe piața producătorilor de energie (români), oferind în continuare servicii de înaltă calitate în activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

Direcțiile de dezvoltare ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, definite în prezentul Plan de Administrare, au Ia bază principiile guvemanței corporative, principii care statuează o atitudine, responsabilă, profesională și etică a Regiei, atât în raport cu clienții cât. și cu .autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații. Aceste direcții de dezvoltare vor fi operaționalizate prin Planul de management al Regiei, ce urmează a fi elaborat și prezentat de echipa de management.

Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA își propune ca pe durata mandatului încredințat să eficientizeze resursele și să gestioneze interesele Regiei astfel încât atât partenerii cât și clienții consumatori să își consolideze încrederea în calitatea serviciilor Regiei, să găsească în aceasta un partener profesionist, o entitate competititvă aliniată Ia practicile și strategiile manageriale, la cerințele și standardele comunității Europene.

2. Cadriș generai

 • 2.5 Scurtă prezentare a Regiei

Municipiul Cluj-Napoca, a] doilea pol de creștere din România, este un important centru universitar, cultural, medica] și industrial. Cu o populație de peste 300.000 de locuitori, municipiul Cluj-Napoca este al treilea oraș ca mărime din țara, si printre primele orașe în ceea ce privește mediu! de viață și nivelul de trai a! cetățenilor.

Dezvoltarea edilitară explozivă a orașului a avut loc în perioada 1960-1990 când populația orașului s-a dublat. în această perioadă s-au construit marile cartiere de blocuri și, odată cu acestea, nevoile clujenilor s-au diversificat. Pentru a veni în întâmpinarea necesităților cetățenilor, dar și pentru a efîcientiza locuirea efectivă în blocurile recent construite, s-a realizat sistemul de termoficare. Clujenii beneficiază de servicii de furnizare centralizată de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum încă de la începutul anilor :60. Aceste servicii au fost preluate în anul 1991 de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca RA, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, operat de Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca RA cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului Cluj Napoca, alimentând cu energie termică peste 1600 de Asociații de Proprietari, reprezentând peste 31.500 de apartamente, respectiv aproximativ 90.000 de locuitori.                               ....... ' '             -

In același timp, unitatea asigură activități secundare: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; alte activități de servicii (citirea contoarelor de apă și energie termică și întocmirea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament); activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; etc.

In conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea activității Regia deține Licența ANRSC nr. 2816/2014 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

Producerea energiei termice

Centrala termică de zonă (CTZ - Someș Nord), asigură producere energiei termice sub formă de apă fierbinte cu parametri 110/60°C.

Platforma centralei termice de zonă este formată din următoarele echipamente și instalații :

 • a) cazan de apă fierbinte de 116 MWt aflat în prezent în conservare

4

 • b)  instalația de cogenerare, constituită din 3 motoare termice cu puteri de 3x1,5 Mwe și 3xi,6 Mwt

 • c) 4 cazane de apă fierbinte având puterile de SMWt, 14Mwt, 16Mwt, 24Mwt

Instalația de la punctul a) se află în patrimoniul Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, iar instalațiile de la punctele b) și c) au fost integral finanțate de societatea mixtă Colonia Cluj Napoca Energie SRL.

Această companie a fost înființată în anul 1998 prin asocierea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca cu compania Rein Energie AG Koln (înființarea societății comerciale a fost aprobată prin HCL nr.402/11.12.1997). în anul 2001 acestei asocieri i s-a alăturat și compania E-on Ruhrgaz Internațional (în prezent, E-on România), cele 3 companii deținând fiecare participări egale în cuantum de 1/3 din capitalul social al companiei Colonia Cluj-Napoca Energie S.R.L.

Colonia Cluj-Napoca Energie este un producător licențiat de energie termică și energie electrică în cogenerare, deținând în acest sens licența nr.385/2001, producător de la care este preluată de Regia de Termoficare energia termică necesară clienților din cartierele Pata și Mărăști.

- 2 centrale termice cu cogenerare în cartierul Gheorgheni, având o putere instalată totală de 13 MW, interconectate între ele și conectate cu 2 puncte termice, capacități care de asemeni sunt operate de Colonia Cluj Napoca Energie SRL și de la care energia este preluată de unitatea noastră și furnizată consumatorilor finali.

- 66 centrale termice de cvartal : CT 1 Zorilor, CT 2 Zorilor, CT 3 Zorilor, CT 4 Zorilor, CT 5 Zorilor, CT 6 Zorilor, CT 7 Zorilor, CT 1 Grigorescu, CT 3 Grigorescu, CT 4 Grigorescu, CT 5 Grigorescu, CT 6 Grigorescu, CT 7 Grigorescu,-CT 8 Grigorescu, CT 9 Grigorescu, CT 10 Grigorescu, CT 11 Grigorescu, CT 4 Gheorgheni, CT 5 Gheorgheni, CT 6 Gheorgheni, CT 7 Gheorgheni, CT 9 Gheorgheni, CT 10 Gheorgheni, CT 11 Gheorgheni, CT 12 Gheorgheni, CT 13 Gheorgheni, CT 14 Gheorgheni, CT 15 Gheorgheni, CT Cuza Vodă, CT Mihai Viteazu, CT Caragiale, CT Craiova, CT Baba Novac, CT Muncii, CT Gruia, CT Abator, CT Grădini Mănăștur, CT Taberei, CT Plopilor, CT Aleea Tineretului, CT Govora, CT 1 Mănăștur, CT 2 Mănăștur, CT 3 Mănăștur, CT 4 Mănăștur, CT 5 Mănăștur, CT 6 Mănăștur, CT 7 Mănăștur, CT 8 Mănăștur, CT 9 Mănăștur, CT 10 Mănăștur, CT 11 Mănăștur, CT 12 Mănăștur, CT 13 Mănăștur, CT 14 Mănăștur, CT 15 Mănăștur, CT 16 Mănăștur, CT 17 Mănăștur, CT 18 Mănăștur, CT 19 Mănăștur, CT 20 Mănăștur, CT 22 Mănăștur, CT 23 Mănăștur, CT 24 Mănăștur, CT 26 Mănăștur, CT 27 Mănăștur

 • - 35 centrale termice de scară ce deservesc condominii : CT Dragalina 75, CT Mamaia 6, CT Mamaia 10, CT Mamaia 12, CT Blajului 61 sc.l, 2, 3, CTBlajului 63 sc.l, 2, 3, 4, CT Blajului 64 sc.l, 2, 3, CT Timișului 73 sc. 1, 2, 3, CT Timișului 75 sc 1,2, 3, CT Timișului 77 sc.l, CT Timișului 79 sc 1. 2, 3, 4, CT Timișului 81 sc.l. 2, 3, 4, CT Vânătorului 21.

 • - 1 centrală termică ce aparține Primăriei Cluj Napoca și deservește Spitalul Municipal Clujana.

<? /

Aceste centrale sun* echipate cu 290 de cazane modeme, cu randamente de peste 92%. montate în principal în perioada 2006-2011. utilizând ca și combustibil gazul natural și având o putere termică instalată totală de 260 MW. Agentul termic este apa caldă cu parametri 90/70°C.

Transportul și distribuția energiei termice

Rețelele de agent termic primar: asigură transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte de la Centrala Termică de Zonă Someș Nord la punctele termice din sistem, acestea având lungimea de 16,5 km. Rețeaua de agent termic primar apă fierbinte este compusă din două conducte, una pe tur și una pe retur, cămine de vizitare echipate cu vane de închidere și secționaie. Rețeaua a fost pusă în funcțiune etapizat începând cu anii 80. conductele fiind dimensionate la necesarul de energie al consumatorilor de atunci. Durata de viață a conductelor de termoficare este de cca. 25 ani.

Punctele termice ce aparțin sistemului de distribuție sunt în număr de 37 și asigură interfața între rețeaua de agenr termic primar și instalațiile consumatoare de energie termică. Punctele termice reprezintă un ansamblu de echipamente și instalații (schimbătoare de căldură, pompe, armături, sisteme de automatizare) prin care se realizează prepararea agentului termic la necesitățile consumului clienților racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică.

De regulă, punctele termice sunt amplasate în construcții independente supraterane. cu puteri termice instalate cuprinse între 280kW și 3600 kW.

Pentru consumatorii din cartierele Măraști și Para, agentul termic pentru încălzire și apă caldă de consum este produs în cele 30 de puncte termice racordate la sistemul de transport al apei fierbinți produsă la Centrala Termică de Zonă Someș Nord astfel: PT 1 Măraști, PT 2 Măraști, PT 3 Măraști, PT 7 Măraști, PT 8 Măraști, PT 9 Măraști, PT 10 Măraști, PT 11 Măraști, PT 12 Măraști, PT 16 Măraști, PT 17 Măraști, PT 18 Măraști, PT 26 Măraști, PT 27 Măraști, PT 28 Măraști, PT Venus, PT Cipariu, PT 1 Pata, PT 2 Pata. PT 3 Pata, PT 4 Pata, PT Cemei, PT 1 AVN, PT 2 AVN, PT 3 AVN, PT 4 AVN, PT 5 AVS, PT 13 AVS, PT 14 AVS, PT 15 AVS.

Alte 7 puncte termice sunt răspândite pe aria municipiului astfel: 4 puncte termice racordate la 4 centrale termice din cartierul Mănăștur: PT Șesului. PT Calvaria, PT Govora, PT Taberei; unul racordat la centrala termică Hala Agroalimentară din P-ța Minai Viteazu (amplasat în subsolul unul imobil): PT Cuza Vodă; două puncte termice racordate la sistemul de cogenerare din cartierul Gheorgheni: PT 1 Gheorgheni și PT 2 Gheorgheni.

Rețelele de agent termic secundar: reprezintă rețelele termice prin care se transportă apa caldă din centralele și punctele termice către utilizatori, având o lungime a traseelor de 128 km, din care 94 km sunt rețele de agent termic secundar de la centralele termice de cvartal la consumatori, 31 km sunt rețele de agent termic secundar de la punctele termice racordate la centrala termică de Zonă Someș 6

Nord la consumatori si 3 km sunt rețele de agent termic secundar racordate ia punctele termice ale centralelor termice.

Rețelele de agent termic secundar sunt compuse din două conducte pentru agent termic de încălzire (tur și retur), o conductă de furnizare apă caldă de consum și o conductă de recirculare a apei calde de consum, cămine de vizitare echipate cu vane de închidere și secționare.

Rețelele de agent termic secundar au fost puse în funcțiune etapizat începând cu anii 60, odată cu dezvoltarea cartierelor municipiului Cluj-Napoca, conductele fiind dimensionate la necesarul de energie al consumatorilor de atunci. Durata de viață a conductelor de termoficare este de cca. 25 ani.

în conformitate cu dispozițiile legale în materie, rețelele de distribuție a energiei termice se află în proprietatea publică a municipiului Cluj Napoca, însușit prin HCL nr. 133/2005 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca administrează în prezent sistemul centralizat format din centralele termice, rețeaua de transport și rețeaua de distribuție a energiei termice, iar centralele termice în cogenerare sunt operate de Colonia Cluj Napoca Energie SRL.

Energia termică produsă și furnizată este măsurată cu următoarele echipamente:

contoare de energie termică amplasate în sursele de producere: 243 unități contoare de energie termică pentru apă caldă de consum și pentru energia termică pentru încălzire, amplasate la consumatori: 3.607 unități.

2.2. Factori de influență asupra activității regiei

începuturile sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Romania se situează în perioada anilor 60, când a fost demarată conectarea locuințelor nou-construite la acest sistem de încălzire și furnizare a apei calde de consum.

în prezent servicul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale, denumit Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică este compus dintr-un ansamblu de centrale termice, rețele de trasport, puncte termice, rețele de distribuție, branșamente, sisteme de măsură, control și automatizare. Dimensiunea sa patrimoniala fiind evaluată, la cca 92 mii lei.

Din aproape 300 de sisteme centralizate de încălzire existente în anii 1990, în prezent mai sunt doar câteva zeci de Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, concentrate în marile orașe ale țării.

in ultimii 10 ani s-a manifestat o tendință de scădere a numărului de apartamente branșate la sistemul public de alimentare cu energie termică. pe fondul eliminării subvenționării energiei termice, dar și ai înrăutățirii climatului economic general și scăderii puterii de consum a populației.

Debranșările beneficiarilor de la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au condus la funcționarea operatorilor în condiții de ineficientă economică. Toate acestea tocmai pentru considerentul că întreaga infrastructură tehnică pentru realizarea acestui serviciu public a fost proiectată și realizată raportat la un anumit volum de producție. în corelare cu numărul cliențîlor racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică; ori. modificările constante ale numărului consumatorilor conduc în mod evident la modificarea constată a volumului producției fapt care are impact asupra capacităților de producție, respectiv asupra întregului sistem (fie că este necesară c periodică redimensionare a capacităților fie că sunt menținute in continuare capacitățile existente, implică în permanență costuri suplimentare pentru operatori).

Astfel, cheltuielile fixe sunt repartizate la un număr din ce în ce mai mic de clienți, în vreme ce pierderile din întregul sistem, de la generare și până la livrarea către consumatorii finali, sunt în creștere pe fondul neutilizării la întreaga capacitate a instalațiilor și echipamentelor, acumulării uzurii instalațiilor de termoficare, și a modului de dimensionare a acestora, fiind acoperite cu eforturi bugetare din ce în ce mai mari. în aceste condiții, operatorii se văd obligați să-și întrețină și modernizeze instalațiile și echipamentele pentru a reduce pierderile pe care trebuie să le suporte, ceea ce necesită investiții considerabile.

Sistemele centralizate de termoficare sunt promovate și susținute pe scară largă de Uniunea Europeană, ca fiind sisteme eficiente din punct de vedere energetic și durabile, ca soluții optime de producere a energiilor.

2.2.1 Factori politico-legislativi

în gestiunea unui serviciu de interes public, aflat în competența de reglementare a Autorităților de Reglementare din domeniu și a Autorităților publice locale, factorii politico-legislativi au o influență semnificativă asupra operatorilor.

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de instituțiile statului care afectează economia și scenariul de afaceri în generai. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra activității Regiei includ și legi comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, tarifele, politicile de infrastructură și dezvoltare locală.

Factorii politico-legislativi influențează rezultatele Regiei atât pozitiv cât și negativ. Orice companie ce are activități de servicii publice este influențată de deciziile legislative.

Factorii politici pot influența negativ activitatea Regiei . având în vedere repetatele schimbări legislative, astfel că realizarea unor programe pe termen mediu și lung este dificilă.

Principalele acte normative care stau la baza cadrului legal general ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor publice centralizate de alimentare cu energie termică în România sunt: Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

Autoritățile de reglementare competente pentru servicul de alimentare cu energie termică sunt Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prețurile sunt stabilite, ajustate sau modificate în conformitate cu structura și formula stabilite prin metodologiile aprobate de către ANRSC și ANRE.

Prețul local reprezintă prețul producerii energiei termice și tarifele de transport, distribuție și servicii de furnizare, aprobate de către autoritatea administrativă locală, cu aprobarea ANRSC pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor.

Prețul local pentru populație este prețul pentru energia termică furnizată și facturată prin intermediul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, aprobat prin hotărâre a autorităților locale.

 • 2.2.2. Factori economici

în contextul crizei mondiale este evident faptul că aceasta își arată efectele și în țara noastră, ele resimțindu-se la nivelul consumului, respectiv la scăderea producției de energie termică. Reducerea producției de energie termică ca urmare a scăderii cererii, duce la o diminuare a utilizării capacităților instalate, respectiv la scăderea randamentelor de producere. Scăderea cererii de energie termică are efecte negative și la nivelul eficienței rețelelor de transport și distribuție, acestea fiind afectate de scăderea randamentelor de transport.

Gradul de suportabilitate al populației; privind costul cu energia termică, duce de multe ori la decizia de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Orice creștere a prețului local pentru populație nesusținută de formule de sprijin financiar, poate avea o influență negativă asupra numărului de clienți racordați și implicit asupra producției de energie termică.

Rezultatele economice ale Regiei sunt influențate direct de instabilitatea prețurilor la combustibili respectiv la energia electrică. Liberalizarea prețurilor atât la energie electrică cât și la gazele naturale, a dus la o creștere a acestora, cu o presiune uriașă asupra prețului de producere.

Cele mai mari costuri care influențează activitatea regie: sunt legate de consumul de gaze naturale (peste 60%). in acest context, puternicele schimbări care afectează piața de gaze naturale din Remania reprezintă un risc major de destabilizare a rezultatelor economice.

Primele presiuni asupra prețului gazelor naturale au apărut din iulie 2011. când prin Ordinul MECM/'ANR£/ANRM nr. 1284/27/160 din 22 iunie 2011 au fost instituite două coșuri cu ponderi diferite de amestec gaz intern/import, respectiv un coș pentru consumatorii casnici, unde coteie gazelor din import au fost menținute la procente scăzute, pentru a proteja consumatorii casnici, și coșul pentru consumatorii noncasnici, unde procentele de import au fost dictate de cererea reală de pe piață, cotele acestora fiind mult mai ridicate. Astfel au apărut două prețuri diferite ale gazelor, prețul mediu de achiziție devenind cu atât mai mare pentru producătorii de energie termică cu cât aceștia aveau în portofoliul de clienți mai mulți consumatori noncasnici.

Următorul pas a fost publicarea noii Legi a gazelor naturale și a energiei electrice în iulie 2012, precum și a Calendarului de eliminare a prețurilor reglementate la gazele naturale, conform căruia prețul gazelor din producția internă va suferi creșteri succesive, ajungând de la valoarea de 45,71 lei/MWh (valoare nemodificată din iulie 2008) la valoarea de 119 lei/MWh. Această creștere se va face mai rapid la consumatorii noncasnici (până la finele anului 2014) și mai lent la consumatorii casnici (până la sfârșitul anului 2018). Această dereglementare a prețului gazelor din producția internă pune o presiune foarte mare pe prețul final al gazelor naturale din coș. dat fiind faptul că ponderea gazelor naturale din producția internă este mult mai mare în coș (90% - 95% pentru consumatorii casnici și 75% -80 % pentru consumatorii noncasnici).

De asemenea, pe piața liberă a gazelor naturale au fost lansate două platforme de tranzacționare a gazelor naturale ( platforma OPCOM și Bursa Română de Mărfuri), instrumente care ar fi trebuit să conducă la formarea unor prețuri concurențiale. In realitate, această piață concurențială este încă nedezvoltată, iar mecanismul de formare a prețului gazelor naturale din producția internă (cel care are cea mai mare pondere în coș) este dictat de cei doi mari producători: OMV Petrom și SNTGN Romgaz SA. Astfel, tendința furnizorilor este de a oferi aceste gaze pe piața concurențială cu amănuntul la prețurile dictate de HG 22/2013, sau chiar mai mari.

Pe de altă parte prețul gazelor naturale din import care intră în amestecul lunar de gaze, este dat de o formulă ce ține cont de cotațiile internaționale ale benzinei și motorinei (LSFO și GO), cotații puternic influențate de factori economici și politici internaționali. Aceste prețuri pot înregistra perioade de calm, dar în mod cu totul imprevizibil pot apărea fluctuații mari (cum s-a întâmplat în noiembrie - decembrie 2008, când datorită declanșării crizei economice aceste cotații s-au dublat, sau recent, când după o lungă perioadă de calm și chiar de scădere a lor, cotațiile au început din nou să crească, din cauza crizei politice din Ucraina).

Concluzia clară este că o “liberalizare’" accelerată a pieței gazelor pentru consumatorii industriali, așa cum se încearcă la ora actuală, ar produce creșteri abrupte ale prețului. Consecința ar fi negativă, reflectată fie în situația economică a regiei (în cazul în care nu se reușește obținerea majorărilor de preț aferente energiei termice vândute) fie în ceea ce privește portofoliul de clienți, care ar putea înregistra o scădere (din cauza debranșărilor masive ce s-ar putea înregistra pe fondul creșterii tarifelor la energia termică).

Un alt element perturbator, cu o pondere mai mică în tarif, dar la fel de imprevizibil ca și costul gazelor naturale, este cel legat de costul energiei electrice.

Regia a trecut din 1 noiembrie 2010 de la un tarif reglementat A33 la un nou contract pe tarif negociat. Deși s-a obținut un tarif al energiei electrice mult mai avantajos, acesta a fost încărcat ulterior cu costuri suplimentare tot mai mari datorită modificărilor legislative apărute, respectiv cu tarif de cogenerare (din aprilie 2011) și cost certificate verzi (din iulie 2011). Dacă tariful de cogenerare a fost relativ stabil (pornind de Ia 18.5 lei/MWh, ajungând la un vârf de 23,1 lei/MWh, și scăzând în prezent din nou Ia 18,4 lei/MWh), costurile legate de certificatele verzi pot fi total imprevizibile. Dacă inițial acestea erau de 7 - 10 lei/MWh estimat de furnizori, din august 2012, în conformitate cu Legea 134/2012, valoarea acestora este formată din prețul mediu de tranzacționare pe trei luni pe platforma OPCOM, raportată la cotele obligatorii stabilite de ANRE. în momentul respectiv (august 2012) valoarea lor ”sare” la 31,08 lei/MWh, pentru ca în ianuarie 2013 să treacă de 51 lei/MWh. Chiar dacă se va realiza o reeșalonare a acordării acestor certificate către producătorii de energie verde, în vederea scăderii cotei obligatorii, prețul de tranzacționare al acestora pe platforma OPCOM este incontrolabil, putând varia între un minim de 29,28 Euro/certificat (așa cum sunt ele tranzacționate în prezent) la un maxim de 59,647 Euro/certificat (conform Legii 220/27.10.2008).

 • 2.2.3 Factori sociali

Având în vedere specificul activității companiei, factorii sociali au impact semnificativ asupra acesteia.

Printre elementele care trebuie luate în considerare precizăm:

a Pregătirea forței de muncă: necesitatea specializărilor tehnice ș i disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare/migrare

o Migrația forței de muncă: în general se constată o migrare a forței de muncă înalt calificate către companii cu potențial economic mai ridicat

o Atitudinea populației față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiune asupra aspectelor “verzi’’, ceea ce va crea un cadru favorabil suplimentar către soluțiile de energii regenerabile posibil de implementat la nivelul Regiei

9 Organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra companiei pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător intre motivație și remunerarea muncii

a Veniturile populației influențează consumul de energie termică, implicit necesitatea de economisire a consumului

• Continuarea tendinței de debranșare de la sistemul centralizat, prin montarea unor sisteme individuale de producere a energiei termice, cu influențe majore asupra eficienței sistemului de producere și transport a energiei termice

 • 2.2.4. Factori tehnologici

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind un factor de dezvoltare economică.

Factorii tehnologici care afectează compania sunt:

Disponibilitatea unor tehnologii de producere mai eficientă a energiei: există în prezent sisteme de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență, care pot reprezenta o direcție de implementare și în viitor. Regia Autonomă de Termoficare are expertiză în realizarea și operarea acestor sisteme de producere combinată a energiei termice și electrice Sistemele sunt eficiente și fiabile din punct de vedere al exploatării, siguranței și costurilor

Energii regenerabile: există un interes crescut în direcția implementării proiectelor care au la bază energiile regenerabile (energie solară, biomasă. biogaz etc). prin realizarea de proiecte la nivelul companiei

Sistemele 1T: sistemele de management integrat, aplicații pentru relația cu clientii, aplicații la nivelul dispeceratului pot contribui ia eficientizarea activităților derulate la nivelul companiei

Sistemele de automatizare: tot sistemul de producere și distribuție a energiei este complet automatizat. Actualizarea continuă a aplicațiilor software și hardware poate contribui la menținerea sau creșterea eficienției energetice

Existența unor limitări tehnice privind realizarea unor indicatori performanți de eficiență energetică în cazul funcționării la capacități reduse

 • 2.2.5 Analiza SWOT a sistemului de încălzire centralizată din Cluj Napoca

.Analiza SWOT ne permite să identificăm punctele tari și cele slabe ale Regiei, oportunitățile și amenințările care pot influența activitatea viitoare. Odată acestea cunoscute este posibilă stabilirea unor strategii de dezvoltare a Regiei, a unor obiective ce trebuie atinse în următoarea perioadă, a unor principii care trebuie să stea la baza administrării Regiei.

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Proces continuu de reabilitare și modernizare a SACET

Influența scăzută în stabilirea nivelului de prețuri/tarife

Implicarea operatorului pentru a obține 0 relație mai bună cu clienții și furnizorii

Imposibilitatea datorită cadrului de reglementare actual a obținerii de tarife diferențiate pe surse de producere

Colaborarea foarte bună cu Consiliul Local și Primăria Cluj Napoca

Dificultăți în fldelizarea clienților și stoparea debranșărilor

Management performant la nivelul RAT Cluj-Napoca

Necesar de putere termică între regimurile vară/iamă în raport de aproximativ 1/10

Experiența pozitivă a RAT Cluj Napoca (producție, operare) care poate fi valorificată și în viitor

Aprobările anticipate pentru tariful energiei termice nu corespund cu costurile reale ulterioare

Automatizarea și dispecerizarea întregului proces de producție

Experiența bogată existentă în managementul investițiilor de anvergură

Situația financiară pozitivă a RAT Cluj Napoca

Cea mai modernă companie de termoficare din România

Siguranța alimentării cu energie termică a

consumatorilor

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Relație mai strânsă cu clienții

Schimbarea cadrului legal

Implementarea unor politici de marketing pentru promovarea companiei.

Schimbarea cadrului de reglementare

Dezvoltarea economică a orașului, creșterea necesarului de energie termică pe zona de acțiune a SACET

Schimbarea defavorabilă a situației economice

Investiții private în sistemul de termoficare.

Creșterea prețului combustibilului

' Sistemul de distribuție a energiei termice în sistem centralizat este mai avantajos pentru clienți în ceea ce privește costurile de

| întreținere, costurile cu energia termică dar și

1 din motive ce țin de sănătate și mediu (centralele individuale au emisii poluante ce dăunează sănătății locatarilor din apartamentele învecinate)

Lipsa suportului politico-legislativ

Clienți disponibili pe piață pentru o

Dependența unui număr mare din clienți de

i abordare viitoare (imobile neracordate la sistemul de termoficare, unități ale administrației publice locale, universități,

1 spitale, agenți economici etc) care dețin surse | proprii de producere a energiei termice

( ajutoarele sociale

Utilizarea de noi tehnologii pentru producerea energiei

Continuarea fenomenului de debranșare a populației și implicit scăderea producției vândute

Realizarea studiilor de oportunitate și fezabilitate în vederea modernizării rețelelor de transport și distribuție, corelat cu nivelul de consum energetic

Dificultăți în atragerea de fonduri necesare programelor de investiții

 • 2.3. Cadru lega!

Planul de administrare este elaborat in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 -privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice. Consiliul de administrație a avut în vedere, Ia elaborarea planului de administrare, incidența normelor legale spcciale/particulare și a celor generale, și va proceda la aplicarea și respectarea în totalitate a acestora.

Astfel, cadrul legal incident este :

Reglementări privind guvemanța corporativă

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a intreprinderilor publice

ORDONANȚĂ nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Legea nr. 15/1990 - privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Reglementări privind realizarea serviciului public

Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice

Legea nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică

HG nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniu] serviciilor comunitare de utilități publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale

Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor

HOTĂRÂRE nr. 933 din 10 iunie 2004 privind contorizarea consumatorilor racordați ia sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

ORDIN nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru ai serviciului

public de alimentare cu energie termică

ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

Alte reglementări incidente :

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal

OG nr. 92/2003 (republicată) - privind codul de procedură fiscală

Legea nr. 287/2009 (republicată) - privind Codul Civil

Legea nr. 134/2010 (republicată) - privind codul de procedură civilă

3. Relații instituționale

>                            3

 • 3.1. Relația cu Consiliul Local, autoritățile de reglementare, control și monitorizare

în înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 al OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca RA este o intreprindere publică, aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale - Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca.

în acest context Regia, prin grija Consiliului de administrație și a conducerii executive, va furniza tuturor autorităților (locale; de reglementare; de control și monitorizare) informațiile specifice cu privire la situația financiară, rezultatele economice, obiectivele de dezvoltare și strategia regiei, în funcție de specificul instituțional de raportare.

în același context al subordonării și al controlului exercitat de autoritatea publică locală, Regia are în vedere realizarea raportărilor periodice asupra activităților derulate.

în condițiile impuse de reglementările legale în vigoare, autoritatea publică locală are atribuții în : aprobarea situațiilor financiare ale Regiei (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.;) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei. De asemenea, în concordanță cu politica bugetară locală, autoritatea publică locală își asumă angajamente de asigurare a unor subvenții și ajutoare acordate populației pentru energia termică, precum și resurse pentru finanțarea lucrărilor de investiții și infrastructură a sistemului public de alimentare cu energie termică - parte a.domeniului public al municipiului Cluj Napoca.

Fiind unul din factorii care pot influența semnificativ activitatea Regiei, în relația cu Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca va trebui avut în vedere de conducerea și administratorii Regiei, menținerea în permanență a unui cadru de colaborare și comună coordonare în realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Activitățile de producere- distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centraliza" intră in sfera serviciilor comunitare de utilități publice, care ir. condițiile Legii nr 51/2006. sunt gestionate de Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -ANRSC

ANRSC are în principal atribuții de: reglementare a activităților de producere-transpori-distribuție a energiei termice: de monitorizare și control a operatorilor SACET cu privire la respectarea reglementărilor emise de autoritate, de dezvoltare a unei baze de date pentru monitorizarea SACET-urilor și a serviciului public de alimentare cu energie termică. în vederea analizei comparative a indicatorilor de performanță; etc.

ANRSC are de asemenea și competența de acordare în favoarea operatorilor a licențelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

Pe cale de consecință, Regia va avea în permanență în vedere a implementa reglementările emise de ANRSC ca autoritate de reglementare în domeniul de funcționare al Regiei, precum și de a furniza informațiile și raportările impuse în acest domeniu.

 • 3.2. Relația cu conducerea executivă a regiei

în relația cu conducerea executivă a Regiei, Consiliu) de administrație își propune să realizeze și să consolideze o legătură de colaborare bazată pe sprijin și respect reciproc, în vederea îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de administrare și conducere a Regiei.

Mijloacele de coordonare și colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare.

în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, Regia este administrată în sistem unitar, competențele de administrare revenind consiliului de administrație, iar competențele de conducere executivă a activității Regiei și reprezentare a acesteia fiind delegate directorului general.

 • 3.3. Relația cu angajații

în relația cu angajații Regiei. Consiliul de administrație își propune să asigure un climat de stabilitate și de valorificare a potențialului fiecărui angajat. Angajații vor fi motivați, prin forma de salarizare, să-și execute sarcinile și atribuțiile de serviciu specifice fiecărui post. Prin intermediul conducerii executive vor fi organizate ședințe de lucru în vederea aprecierii managementului de execuție și adoptarea măsurilor operative necesare optimizării proceselor și procedurilor de lucru în concordanță cu necesitățile Regiei și capacitățile salariaților.

 • 3.4. Relația cu clienții

în realizarea atribuțiilor de administrare Consiliul va avea în vedere măsuri active pentru îmbunătățirea relației cu clienții Regiei. Prin implementarea strategiilor de dezvoltare se va avea în vedere creșterea gradului de satisfacție a clienților în ceea ce privește serviciile oferite, creșterea calității vieții pentru clienții care se află în zona de deservire a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice - pentru încălzirea locuinței și pentru prepararea apei calde de consum.

4. Indicatori economico-fînanciari

Evoluția indicatorilor economico-financiari ai Regiei Autonome de Termoficare este analizată în contextul scăderii constante de la un an la altul a producției de energie termică vândute. Nivelul acestor indicatori realizat în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Mii lei

f-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REALIZĂRI

2011

REALIZĂRI

2012

REALIZĂRI

2013

VENITURI TOTALE din care:

89.750,54

78.790,53

70.300,67

-venituri din exploatare

88.894,09

76.515,72

69.117,63

CHELTUIELI TOTALE din

care:

88.234,95

76.458,82

70.053,85

-chelt. de exploatare

87.537,15

75.877,76

69.600,73

PROFIT BRUT

1.515,59

2.331,71

246,82

PROFIT NET -

1.507,22

2.024,00

246,82

DATORII RESTANTE

0

0

0

PROD. FACTURATĂ (gcal)

293.186

259.073

223.332

Se remarcă faptul că deși a avut loc o scădere a producției de energie termică vândută, veniturile totale au acoperit în fiecare an cheltuielile totale realizate, unitatea noastră generând profit și asigurând plata în scadență a obligațiilor față de bugetul și față de furnizori. Această situație se datorează mai multor cauze atât interne cât și externe. în primul rând este vorba de buna organizare și conducere a activităților de producție, tehnice și economice, de un management performant, care au determinat folosirea resurselor cu costuri minime, în condiții de eficiență economică maximă. în a! doilea rând este vorba de sprijinul acordat de Consiliul local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin stabilirea unui preț al energiei termice pentru populație accesibil și totodată plata cu regularitate a subvenției pentru diferența de preț la energia termică destinată populației.

Activitatea Regiei se desfășoară având la bază un patrimoniu de 92.232.070 lei, la data de 31.12.2013, format în principal din terenuri, rețele, instalații și construcții.

Acest patrimoniu este compus din :

- 88.000.138 lei (95,42%) patrimoniu public, proprietatea municipiului Cluj Napoca aflat în în administrarea Regiei

-4.231.932 lei (4,58%). patrimoniul propriu al Regiei

Structura patrimoniului public aflat în administrarea Regiei se prezintă astfel:

I erenuri.................................................................19.971.991 lei

Rețele


Construcții


55.903.108 iei 8.051.922 lei

Echipamente

4.073.117 lei


î 01 AL


88.000.138 iei

5. Principiile care stan la baza administrării Regiei pentru următorii 4 ani

Administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație va urmări armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, realizarea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Cluj Napoca..

Strategia Consiliului de Administrație va fi guvernată de următoarele principii. în spiritul dezvoltării durabile a Regiei:

Universalitatea serviciilor publice

Eficiența economică

Profesionalismul

Dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele

Protecția și conservarea mediului natural și construit

- Asigurarea igienei și sănătății populației

Administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unității administrativ teritoriale

Transparență și liber acces la informațiile privind serviciile publice

6. Criterii și obiective de performanță specifice mandatului

Prin hotărâre a Consiliului Local ai Municipiului Cluj-Napoca s-au stabilit criteriile și obiectivele de performanță pe care trebuie să le aibă în vedere Consiliul de Administrație al Regiei pentru perioada mandatului 2014-2018, astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos. Toate aceste criterii și obiective reflectă cel mai bine activitatea de bază a Regiei, sunt o unitate de măsură a eficienței activității desfășurate, realizarea și depășirea lor trebuind să fie permanent in atenția Consiliului de Administrație, întreaga activitate trebuind să fie dirijată în vederea atingerii nivelurilor propuse ia toți indicatorii.

Nr. cri

Obiectiv/criteriu de performanță

UM

1    2014

I

|    2015

2036

2017

Ponderile

%

1

Cifra de afaceri

j Mii lei

1   55.000

40.000

45.000

1

50.000

10

2

Rata profitului brut

%

0,8

0,9

1

1,5

10

!

Productivitatea muncii pe salariat

Mii lei

400

350

400

450

1 .

10

A

Venituri din subvenție

Mii lei

38.000

34.000

32.000

I 30.000

10

5

Numărul mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum

ore

16

17

18

- 20 ■

10

6

Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire

%

90

91

92

93

10

7

Grad realizare investiții planificate

%

80

90

100

100

10

8

Restanțe la plata obligațiilor față de buget

Mii lei

0

0

0

0

10

9

Ponderea creanțelor restante din total creanțe

%

25

20

15

10

10

10

Ponderea obligațiilor restante din total furnizori

%

25

20

15

10

10

6.1. Măsuri concrete avute în vedere pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță

 • -  realizarea anuală a unei producții vândute suplimentar de 5000 Gcal prin atragerea de clienți

 • -   noi (instituții publice și clădiri de locuit), care reprezintă cca. 1,5 mii lei venituri suplimentare anual

 • -  reducerea anuală a cheltuielilor de personal cu 100.000 lei față de anul precedent

 • -  reducerea anuală a cheltuielilor cu materialele consumabile cu 50.000 lei

 • -  reducerea cheltuielilor cu carburanții cu 40.000 lei în anul 2015 față de 2014

 • -  reducerea cheltuielilor cu teletransmisia de date cu 40.000 Iei în 2014 față de 2013, și cu 40.000 lei în 2015 față de 2014

6.2. Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță

 • 6.2.1. Obiective generale:

 • -  furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri necesari asigurării confortului termic al consumatorilor și în conformitate cu normele tehnice în vigoare, in condiții de continuitate si siguranță

 • -  adaptarea particularităților din cadrul societății cu condițiile actuale economice

tratamentul egal a] tuturor ciienților noștri și menținerea comunicării cu tot: factorii interesați

 • -  adaptabilitate la cerințele utilizatorilor

accesibilitate egală și nediscriminatorie la Serviciu! public. în condițiile contractuale

 • -  îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță pentru serviciile furnizate

 • -  creșterea satisfacției ciienților prin calitatea serviciilor prestate., o mai bună identificare a înțelegerii nevoilor acestora

 • -   analizarea necesității și oportunității dezvoltării de noi obiective de investiții

 • -  marketing pentru recâștigarea consumatorilor debranșați

 • -  implementarea, promovarea și afilierea la proiectele Primăriei Cluj-Napoca privind dezvoltarea infrastructurii municipiului Cluj-Napoca

intensificarea campaniilor de informare a ciienților actuali privind avantajele competitive ale utilizării serviciului de termoficare pentru asigurarea căldurii și a apei calde de consum

 • 6.2.2. Obiective specifice

 • -   creșterea eficienței în activitatea de producere a energiei termice și alimentarea corespunzătoare cu căldură a consumatorilor. în condiții de continuitate și siguranță

monitorizarea și dispecerizarea permanentă a procesului de producere a energiei termice

 • -  monitorizarea permanentă a costurilor de operare

 • -  optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate

 • -  optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor economice efectuate analizarea necesității și oportunității obiectivelor de investiții aflate în curs

 • -  aplicarea unor măsuri de optimizare tehnico-organizatorice în vederea: menținerii prețului reglementat cu posibilitatea de reducere a acestuia, păstrării/protejarii consumatorilor și investițiilor, racordării de noi consumatori

continuarea aplicării unor măsuri tehnico-economice, pentru reducerea pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție, pentru reducerea consumului de apă de adaos, cât mai aproape de prevederile normativelor tehnice

 • -  reabilitarea rețelelor termice de transport și .distribuție ale agentului termic pentru încălzire si apă caldă de consum

continuarea aplicării măsurilor tehnico-economice de reducere a cheltuielilor cu combustibilul prin prevederea de cazane cu randamente superioare adaptate la necesarul actual de energie termică al consumatorilor

 • 6.2.3. Obiective de investiții

Pentru realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță, precum și în scopul creșterii performanței operaționale, a eficientei de utilizare a energiei primare, a reducerii costurilor de exploatare, creșterii siguranței în exploatare și a îmbunătățirii serviciilor oferite consumatorilor, conducerea Regiei își propune realizarea (în măsura existenței și identificării în permanență a resurselor de finanțare asigurate din bugetul local, surse proprii respectiv credite, finanțări europene) unor programe investiționale pe termen mediu și lung precum:

 • 1. Atragerea de cJienți noi, în vederea furnizării de energie termică Obiective: creșterea cantităților de energie termică produsă cu cca 5.000 Gcal/an Acțiuni:

elaborare proiecte tehnice, documentații de atribuire, achiziția și montajul echipamentelor, execuția lucrărilor

conectarea unui număr de 18 centrale termice aparținând unităților de învățământ la sistemul de teletransmisie și gestiune al Regiei Autonome de Termoficare

valoarea investiției: cca 2 mii lei

energia termică estimată: cca 5.000 Gcal/an

 • 2. Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a unităților de învățământ Obiective:

creșterea cantităților de energie termică produsă cu cca 3.000 Gcal/an

economii în finanțarea cheltuielilor de întreținere asigurate din bugetul local de cca 250.000 lei anual

Acțiuni:

elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice și de detalii de execuție, documentații de atribuire

realizarea unor centrale termice noi de alimentare cu agent termic pentru încălzire și apă cladă de consum, dotate cu echipamente energetice performante în cazul unităților dotate cu sobe de teracotă, și modernizarea centralelor termice existente cu grad avansat de uzură reabilitarea rețelelor interioare de alimentare cu agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum

Unitățile de învățământ propuse sunt:

 • 1. Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea

 • 2.  Colegiul Național George Barițiu

 • 3. Colegiul Economic Iulian Pop

 • 4.  Liceul Aurel Vlaicu

 • 5.  Liceul Tehnologic nr. 1

 • 6.  Școala Nicolăe Iorga, str. Războieni rir.67

 • 7. Școala Nicolae lorga, str. Maramureșului ni. 151

8- Liceul Teoretic Emânuel

valoarea investiției: cca4.3 mii iei

energia termică estimată: cca 3000 Gcal/an

 • 3. Introducerea sistemelor alternative de producere a energiei electrice ce utiiizează resurse energetice regenerabile- panouri solare fotovoltaiee

Obiective:

implementarea instalațiilor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile - energia solară - intens susținute atât ia nivel intern cât și internațional

scăderea emisiilor de CO2, factor important în ceea ce privește politica generală de protecție a mediului

Acțiuni:

elaborare proiecte tehnice și de detalii de execuție, documentații de atribuire

achiziția și montajul echipamentelor

valoarea investiției: 2.2 mii lei

 • 4. Implementarea unor grupuri de microcogenerare pentru producerea combinată de energie termică și electrică în centralele termice și clădirile publice din municipiul Cluj-Napoca

Regia a dobândit experiență în ultimii 15 ani (prin implicarea în realizarea capacităților de producere în cogenerare ale Colonia Cluj-Napoca Energie) în exploatarea sistemelor de producere a energiei în cogenerare, constatând că acest sistem de producere este unul cu eficiență ridicată; prin implementarea unor noi sisteme de cogenerare se preconizează realizarea unei eficiențe sporite, astfel din aceste capacități se va putea realiza concomitent producerea de energie termică și energie electrică; energia termică va fi livrată consumatorilor racordați, iar energia electrică va putea fi utilizată atât în consumul propriu cât și în furnizarea în Sistemul Energetic Național.

 • 5. Introducerea sistemelor alternative de producere a energiei termice ce utilizează resurse energetice regenerabile -panouri solare termice

Implementarea unor atare sisteme va contribui în mod evident la eficientizarea costurilor de producere a energiei termice, în special a energiei termice pentru apă caldă de consum.

 • 6.3 Priorități

în vederea transpunerii în practică a planului de administrare, a obiectivelor și strategiilor propuse prin acesta, se va urmări realizarea cu prioritate a unor măsuri care permit Consiliului de Administrație să atingă criteriile și obiectivele de performanță stabilite de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Cele mai importante măsuri necesare sunt:

îmbunătățirea managementului calității prin mai buna definire și fundamentare a tuturor activităților desfășurate

păstrarea clienților actuali și creșterea numărului acestora în vederea stopării declinului producției vândute și a creșterii cifrei de afaceri

obținerea de la autoritățile competente a unor prețuri realiste pentru energia termică furnizată, care să acopere cheltuielile realizate, dar în același timp, să țină cont și de puterea de cumpărare a populației modernizarea în permanență a instalațiilor de producere, transport și furnizare a energiei termice, prin programe de investiții care să asigure soluții tehnologice moderne, utilizarea prioritară a energiilor regenerabile

stabilirea programelor de investiții și a programelor de revizii reparații destinate îmbunătățirii siguranței în funcționare și exploatare în vederea realizării parametrilor calitativi și cantitativi de furnizare a energiei termice.

identificarea și accesarea surselor de finanțare pentru realizarea programelor de investiții reducerea consumurilor specifice de gaze naturale și energie electrică necesare pentru obținerea energiei termice prin realizarea programelor de investiții și a programelor de revizii reparații, păstrarea capacităților de producție într-o stare perfectă de funcționare, prin aplicarea unor programe de revizii-reparații și mentenanță bine fundamentate identificarea/stabilirea zonelor cu pierderi și organizarea unui program de diminuare a acestora, implementarea integrală a controlului intern managerial, ca o sursă de creștere a calității activității desfășurate în cadrul Regiei

- îmbunătățirea controlului financiar intern și a controlului intern de gestiune

păstrarea unui grad ridicat de încasare a facturilor de energie termică, prin urmărirea permanentă a sumelor încasate, concomitent cu minimizarea datoriilor față de furnizori reducerea creanțelor prin accelerarea ritmului încasărilor și a plăților restante prin întocmirea graficelor lunare păstrarea unui personal de conducere și execuție bine pregătit profesional, implicat în obiectivele Regiei, stimulat și corect evaluat

7. PREMISE FINALE

Prezentul Plan de Administrare a fost fundamentat având în vedere reglementările legale în vigoare în Drezent, precum și condițiile economice, fiscale, sociale cunoscute la data prezentei, evoluția previzibilă a acestora pentru următoarea perioadă. în situația în care vor apărea modificări 23 semnificative, care nu au fost avute în vedere, ale reglementărilor îegaie Și ale condițiilor economice, fiscale, sociale. Consiliul de Administrație va putea propune modificări ulterioare ale obiectivelor și criteriilor de performanță și implicit a prezentului Pian de Administrare, modificări ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

In baza prezentului Plan de Administrare directorii Regiei, nominalizați in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 vor întocmi un Plan de Management care va conține pianuri de acțiuni detaliate necesare pentru transpunerea în practică a obiectivelor stabilite de Consiliu Local, a modului de implementare a planului de administrare aprobat de Consiliu] de Administrație

Planul de administrare va fi monitorizat conform cerințelor OUG 109/2011. precizându-se detaliat stadiu) implementării planului, realizarea obiectivelor strategice, modul de realizare a obiectivelor și ciiteiiilor de performanță, motivele nerealizării unora din măsurile propuse.