Hotărârea nr. 300/2014

Hotărârea 300/2014 - Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 Ia Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotărârea nr. 351/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin HCL 351/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 234.136/02.07.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea conținutului articolelor nr. 75, 76, 82 și 86 și eliminarea articolelor nr. 83 și 84 din Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținînd Sentința civilă nr. 16586 din 13.12 2013 și Decizia civilă nr. 3862 din 07.05. 2014 pronunțate de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 7437/117/2013;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărîrea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 în sensul modificării conținutului articolelor nr. 75, 76, 82, și 86 și eliminarea articolelor nr. 83 și 84 din .Anexa 1, după cum urmează:

Art. 75. La dosarul de avizare vor fi anexate următoarele documente:

 • a) cerere tipizată;

 • b) copie după B.I./C.I.;

 • c) talonul mașinii;

 • d) act care să ateste pregătirea profesională a P.F.A.-ului/administratorului S.R.L.-ului în domeniul construcțiilor;

 • e) cazier fiscal al P.F.A.-ului/S.R.L.-ului;

 • f) certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Comercial Cluj.”

Art. 76. (1) La demararea fiecărei lucrări de reparație sau construcție funerară în parte, avizată legal conform dispozițiilor art. 70 din regulament sau autorizată conform art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, societățile comerciale sau persoanele fizice autorizate posesoare de aviz anual au obligația să prezinte la administrația cimitirului un tabel cu personalul care va efectua lucrări în perioada dată în cimitir. Personalul de pază are obligația să verifice zilnic identitatea celor care execută lucrări de reparație sau construcție funerară în cimitirele administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Executarea lucrărilor de reparație și construcție funerară poate fi cerută și contractată numai de concesionarul/rii locului de înhumare.”

Art. 82. (1) Materialele necesare pentru reparații și construcții funerare vor fi aduse la locul edificării construcției sau reparației în cantități rezonabile, cu condiția ca acestea să nu se depoziteze pe alte morminte, să nu blocheze accesul la parcele și să nu obstrucționeze deplasarea cortegiilor funerare.

 • (2) în orice situație, cantitatea de material dusă la locul efectuării lucrării funerare nu va fi adusă într-o disproporție vădită raportat la lucrarea ce se efectuează, asigurându-se pe tot parcursul executării construcției/reparației curățenia aleilor și a locurilor temporare de depozitare a materialelor de construcție.”

Art. 86. (1) întreaga responsabilitate privind siguranța construcțiilor funerare cade în sarcina concesionarului și a executantului lucrării.

 • (2) Pentru a conferi siguranță vizitatorilor cimitirului și construcțiilor funerare edificate, executanții lucrării au obligația de a asigura prinderea componentelor construcțiilor funerare cu bolțuri metalice.

 • (3) Gropile betonate, după depunerea fiecărui sicriu, vor fi acoperite de o placă de beton armat a cărei grosime trebuie să asigure obligatoriu siguranța și etanșeitatea locului de înhumare, conform normativelor tehnice în vigoare.

 • (4) în cazul cavourilor și criptelor, după depunerea sicriului, firidele vor fi închise cu zid de cărămidă, tencuite cu mortar de ciment sau cu plăci de beton armat, care să asigure etanșeitatea locului de înhumare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificata prin Hotărârea nr. 351/2013 rămân neschimbate, textul Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, renumerotat și modificat fiind cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția Poliția locală și Direcția economică.

Nr. 300 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 300/2014


REGULA M E N T

de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca și aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Terenurile având destinația de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, fac parte din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și sunt administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Tehnică, Serviciul administrare cimitire domeniul public, cu sediul în strada Avram Iancu nr. 28, numit în continuare “administrația cimitirelor".

Art. 2 Prin cimitir, în accepțiunea prezentului regulament, se înțelege locul special amenajat și dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nișe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică stabilite prin lege.

Art. 3 Terenurile aparținând cimitirelor pot fi concesionate exclusiv pentru înhumarea persoanelor decedate. Fac excepție suprafețele destinate salubrizării, punctele de lucru ale administrației cimitirelor și cele destinate pentru constructorii de morminte și monumente funerare.

Art. 4 (1) Cimitirele aflate în administrarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

 • 1.  Cimitirul Central din str. Avram Iancu nr. 28;

 • 2.  Cimitirul Mănăștur din str. Govora f.n;

 • 3.  Cimitirul Crișan din str. Mecanicilor nr.22;

 • 4.  Cimitirul Pomet din str. Pomet f.n.

(2) Obiectivele din incinta cimitirelor, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice, sunt administrate de proprietarii de drept, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament referitoare la organizarea, funcționarea și ordinea interioară a cimitirelor, efectuarea serviciului funerar, executarea lucrărilor funerare, îngrijirea, întreținerea și paza cimitirelor. Art. 5 înființarea, extinderea, închiderea sau desființarea cimitirelor se fac potrivit legii, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și cu respectarea planului urbanistic general.

Art. 6 Organizarea, administrarea și întreținerea cimitirelor, concesionarea sau, după caz, atribuirea în folosință a locurilor de înhumare, efectuarea înhumărilor, executarea lucrărilor funerare, precum și a unor servicii specifice se fac potrivit prevederilor prezentului regulament, prin grija administrației cimitirelor.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA $1 FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR

Art. 7 Serviciul administrare cimitire domeniul public, organizat conform organigramei și statului de funcții aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, administrează și soluționează cererile solicitanților în baza prezentului regulament și a situațiilor specifice și individuale.

Art. 8 (1) în scopul unei bune organizări, funcționări și pentru evidența locurilor de înhumare și a persoanelor decedate, prin grija administrației cimitirelor se vor conduce pentru fiecare cimitir în parte, următoarele registre:

 • a) REGISTRUL ANUAL DE PROGRAMARE A ÎNMORMÂNTĂRILOR. în care se vor înscrie persoanele decedate care sunt înmormântate în cimitir, religia, cimitirul, parcela, numărul locului de înhumare, adâncimea gropii, data și ora înhumării;

  locurile d^ locului de Znftfi  imitir. în acest


 • b) REGISTRUL DE MORMINTE, în care se înscriu toa registru se va menționa: cimitirul, parcela, numărul

  K mîțHplai ''prenumele și


domiciliul concesionarului, numărul contractului și al documentului de plată, numele și prenumele celor înhumați, data înhumării, suprafața locului și o coloană pentru observații, în care se va nota existența/inexistența construcțiilor funerare, numărul actului în baza căruia s-a efectuat transcrierea dreptului de concesiune;

 • c) REGISTRUL DE MORMINTE - MONUMENTE FUNERARE C’U VALOARE ISTORICĂ, ARHITECTURALĂ SAU MONUMENTALĂ ȘI REGISTRUL DE MORMINTE ALE EROILOR ȘI PERSONALITĂȚILOR ISTORICE, POLITICE, CULTURALE SAU CU ALTE MERITE DEOSEBITE, DE IMPORTANTĂ NAȚIONALĂ SAU LOCALĂ, în care se va arăta parcela, numărul mormântului, numele, prenumele și domiciliul concesionarului, numărul documentului de plată, numele, prenumele persoanei înhumate, data înhumării, suprafața locului și o coloană pentru observații, în care se va arăta existențadnexistența construcțiilor funerare, numărul actului în baza căruia au fost operate transcrieri ale dreptului de concesiune;

 • d) INDEXUL ANUAL AL DECEDAȚILOR, în care se înscriu în ordine alfabetică persoanele decedate, având următoarele coloane: numele și prenumele decedatului, cimitirul, parcela și numărul locului de înhumare;

 • e) DOSARUL ANUAL DE EVIDENȚĂ A DECEDAȚILOR FĂRĂ APARȚINĂTORI - având următoarele rubrici: numărul adeverinței de înhumare, solicitarea din partea autorității care a dispus înhumarea și harta amplasării locurilor de înhumare.;

I) REGISTRUL CU EVIDENȚA CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNHUMARE - având următoarele rubrici: număr curent, data înregistrării, număr de înregistrare infocet, stadiul de soluționare;

 • g) REGISTRUL ANUAL DE EVIDENȚĂ A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE - având următoarele rubrici: număr curent, numărul contractului, tipul contractului, data înregistrării, numele și prenumele concesionarului, cimitirul, parcela, numărul locului, numărul și data documentului de plată a taxei de concesiune, numele și domiciliul plătitorului;

 • h) REGISTRUL CU EVIDENȚA SESIZĂRILOR ȘI RECLAMAȚIILOR CETĂȚENILOR privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor.

 • (2) La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informații cuprinse în registrele prevăzute la aliniatul 1, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Art. 9 Teritoriul cimitirelor este împărțit în parcele, fiecare parcelă fiind împărțită în locuri de morminte, numerotate conform unui plan de sistematizare.

Art. 10 (l)Locurile de înhumare vor avea suprafața standard de 4,5 in2 (1,5 x 3,0 m) ce include și intervalul necesar servituții de 15 cm pe fiecare dintre laturi.

(2) în cazul cimitirelor vechi, Cimitirul Central. Mănăștur. Crișan și Pomet. se va păstra parcelarea existentă conform vechilor schițe sau situațiilor de la fața locului.

Art. 11 Taxele și tarifele stabilite prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca vor fi percepute de către Serviciul administrare cimitire domeniul public, eliberându-se documente legale care să ateste plata.

Art. 12 Cimitirul este deschis accesului zilnic, după următorul program adus la cunoștința publicului prin afișarea în locuri vizibile, la intrarea în cimitir:

-   01 aprilie - 15 noiembrie, între orele 8-21;

16 noiembrie - 31 martie, între orele 8-17.

Art. 13 (1) Transportul persoanelor decedate, în vederea înhumării în aceeași sau în altă localitate, se va face numai cu autovehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor antiepidemice.

(2) Operatorul de transport are obligația de a avea asupra sa, pe perioada transportului, "Certificatul de îmbălsămare" completat, semnat și parafat în original.

Art. 14 (1) Unitățile specializate de pompe funebre pot asigura, în aceleași condiții, transportul pe teritoriul țării a persoanelor decedate în străinătate, care urmează să fie înhumate în țară și a celor decedate în țară, care urmează a fi înhumate în străinătate.

(2) Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor și convențiilor internaționale.

Art. 15 Administrația cimitirelor asigură:

 • a) efectuarea și păstrarea curățeniei, întreținerea drumurilor și aleilor, deszăpezirea acestora, colectarea și transportul gunoaielor;

 • b)  paza și ordinea în perimetrul cimitirului:

 • c)  întreținerea împrejmuirilor;

 • d) răspunde de gospodărirea și înfrumusețarea cimitirelor. îngrijirea spațiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcții care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii și curățeniei la locurile din jurul construcțiilor.

Art. 16 Paza cimitirelor este asigurată conform prevederilor legale în vigoare cu personal specializat și atestat.

Art. 17 Activitățile de ordine și pază, respectiv cele de curățenie și întreținere, vor fi prestate de unități specializate și beneficiare ale unor contracte încheiate cu Consiliul local a municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18 (1) Proprietarul cimitirului este exonerat de orice vină în cazul unor eventuale pagube cauzate locurilor de veci datorită unei situații de forță majoră.

 • (2) Forța majoră este un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit și

exclude în întregime angajarea răspunderii, având întotdeauna un caracter extern, fiind un fenomen extraordinar absolut imprevizibil și invincibil.                                                           :

 • (3) Plata unor eventuale despăgubiri, în cazul situației de forță majoră, poate fi solicitată asigurătorului, în cazul existenței unui contract de asigurare încheiat cu o societate de profil (societate de asigurări).

CAPITOLUL III CONCESIONAREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIRE

Art. 19 (1) Locurile de înhumare din cimitirele administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pot fi concesionate de către administrația cimitirelor, în condițiile legii și ale prezentului regulament.                                                                                                   -fi

(2) Drepturile dobândite până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sunt recunoscute titularilor.

Art. 20 Concesionarea locurilor de înhumare se face la deces, dacă aparținătorii decedatului/decedatul au domiciliul legal în municipiul Cluj-Napoca.

Art. 21 Unei familii i se poate atribui un singur loc de înhumare. Prin familie, în sensul prezentului articol, se înțelege soțul, soția și copiii minori.

Art. 22 Atribuirea mai multor locuri de înhumare unei familii, cu încălcarea prevederilor art. 21, este nulă de drept.

Art. 23 (1) Locurile de înhumare se pot concesiona pe o durată de 20 (douăzeci) de ani, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, pe baza unei cereri aprobate de către Serviciul administrația cimitirelor, cu plata integrală și anticipată a taxei de concesiune. Termenul contractului de concesiune poate fi prelungit prin acordul părților.

(2) Ca urmare a aprobării cererii, se încheie un contract de concesiune, care va cuprinde următoarele mențiuni principale:

 • a) unitatea care administrează cimitirul;

 • b) denumirea cimitirului, parcela și numărul locului de înhumare;

 • c) numele, prenumele și datele de contact ale titularului dreptului de concesiune;

 • d) natura folosinței;

 • e) suprafața concesionată;

 • f) termenul de concesiune;

 • g) tariful stabilit și modalitatea de plată;

 • h) obligațiile părților;

 • i) clauze de încetare a contractului;

 • j) mențiunea conform căreia la data încetării în orice mod a contractului, construcțiile edificate intră în proprietatea unității administrativ-teritoriale, tară acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale.

Art. 24 (1) Contractul de concesiune se întocmește în două exemplare, din care unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la administrația cimitirului.

 • (2) Contractul de concesiune se înregistrează în evidențele administrației cimitirelor.

Art. 25 (1) In cazul atribuirii la deces a locului de înhumare, titular al dreptului de concesiune este: soțul (în cazul decesului soției), soția (în cazul decesului soțului), iar în lipsa acestora cea mai apropiată rudă față de decedat, respectiv: descendent în linie dreaptă (copil, nepot, strănepot etc.), ascendent în linie dreaptă (părinte), în baza declarației verbale a solicitantului înhumării.

(2) In cazuri excepționale (persoane neidentificate, decedați fără aparținători etc.), înhumarea poate fi solicitată în scris de orice persoană, cu condiția prezentării adeverinței de înhumare și a unei declarații notariale care certifică starea excepțională.

Art. 26 (1) Prin excepție de la prevederile art. 20, pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare persoanele suferinde de o boală malignă cu prognostic grav, pe bază de acte doveditoare în acest sens.

(2) Cererile se analizează de Comisia de atribuire anticipată a locurilor de înhumare, constituită la nivelul autorității publice locale.

Art. 27 (1) Prin excepție de la prevederile art. 20, pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare, fără plată, și următoarele categorii de persoane, dacă sunt locuitori ai municipiului Cluj-Napoca:

 • a) veteranii de război și văduvele de război în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994;

 • b) deportații și victimele oprimării comuniste, foștii deținuți politici, refugiații, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 și ale Legii nr. 189/2000;

 • c)  răniții și urmașii eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004;

 • d) cavalerii ordinelor naționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.

Pentru aceste categorii de persoane, se vor anexa la cerere copii legalizate ale actelor doveditoare.

(2) Beneficiarilor tuturor legilor speciale, conform cărora au dreptul la un loc de veci gratuit, respectiv, Legea nr. 42/1990, Decret Lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000 etc.; dar în care nu este prevăzut termenul de atribuire a locului de veci gratuit, li se vor concesiona aceste locuri, doar după înființarea cimitirelor noi care vor putea asigura ca număr de locuri, atât înhumările curente, cât și un număr suficient de mare (~ 6.000) de locuri libere de înhumare în caz de calamități. Până în momentul înființării acestor cimitire, aceste persoane vor li luate în evidența Administrației cimitirelor. In cazul decesului acestor persoane, li se vor atribui locuri de veci gratuite, pe baza adeverinței de înhumare și a documentelor doveditoare că sunt beneficiari ai uneia din legile speciale de mai sus.

Art. 28 Persoanele care dețin în concesiune locuri de înhumare și sunt beneficiare ale drepturilor prevăzute de art. 27 pot solicita prin cerere scrisă reconcesionarea cu titlu gratuit.

Art. 29 (1) Termenul de valabilitate al scutirii de plată este durata vieții beneficiarului.

(2) Cererea de scutire de plată va fi însoțită de declarația notarială a titularului din care să rezulte că nu a beneficiat de o altă scutire de plată pentru un alt loc de înhumare pe teritoriul țării. Art. 30 Atribuirea fără plată și/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de înhumare, de dimensiune clasică (între 3,75 și 4,5 in2).

Art. 31 Atribuirea locului de înhumare se face în prezența titularului concesiunii, care va fi însoțit de un alt membru din familie și se va întocmi un proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

Art. 32 Atribuirea în concesiune a locurilor de înhumare se face în ordinea numerică a acestora în. parcelele nou înființate sau în locurile rămase libere, prin neplata taxei de concesionare, în termenul prevăzut de prezentul regulament, în ordinea vechimii neplății sau a gradului de lăsare în stare de părăsire și neîngrijire și a gradului de ocupare pe verticală.

Art. 33 Titularii dreptului de concesiune a locului de înhumare au următoarele obligații:

 • a)  să instaleze însemne care să conțină numele și prenumele decedatului sau al concesionarului, parcela și numărul locului de înhumare, după caz, de la data luării în folosință:

 • b) să edifice o bordură din piatră/ciment care să delimiteze perimetrul locului de înhumare, în termen de șase luni de la concesionare;

 • c) să asigure lizibilitatea înscrierilor de pe plăcile și tablele comemorative;

 • d) să îngrijească permanent locul de mormânt, să întrețină construcțiile de orice fel existente la locul de înhumare, precum și cărările dintre morminte și aleile secundare de acces în parcele;

 • e)  să respecte suprafețele atribuite spre folosință, fiind interzisă orice extindere în cărări sau alei, în cazuri excepționale acest lucru fiind posibil cu avizul CZMI și aprobarea administrației cimitirelor;

 • f)  să planteze doar specii floricole de talie mică (mai mică de 0,5 m);

 • g) să depoziteze numai în locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare și resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații efectuate la părțile de construcție a mormintelor;

 • h)  să ocrotească toți arborii de talie mare aflați în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori facându-se numai în cazuri excepționale și cu aprobarea comună a Serviciul administrare cimitire domeniul public și a Serviciului spații verzi și monumente istorice;

 • i)  să utilizeze cu simț gospodăresc bunurile din cimitire;

 • j)  să se intereseze periodic asupra datei când expiră termenul de concesiune a locurilor de înhumare;

 • k) să comunice în scris orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului și domiciliul acesteia;

 • l)  să nu amplaseze la locurile de veci mobilier urban (bănci, garduri, lanțuri, bare de protecție etc.);

 • m) să amenajeze și să întrețină locurile de veci și construcțiile funerare, asigurându-le un aspect cât mai civilizat;

 • n) să aibă o ținută și o îmbrăcăminte decentă;

 • o) să păstreze liniștea, ordinea și curățenia;

 • p) să respecte programul de vizită.

Art. 34 (1) Monumentelor funerare, declarate monumente istorice din cimitirele care aparțin domeniului public al municipiului, li se aplică prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 • (2) Având în vedere obligațiile stabilite de Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj prin Obligația de folosință întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului MCC ni’. 2684/2003 pentru monumentul istoric Cimitirul Central și monumentele funerare, declarate monumente istorice din Cimitirul Central, proprietarul sau titularii dreptului de concesiune, după caz. au următoarele obligații:

 • 1. să întrețină, să folosească și să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Obligației privind folosința monumentului istoric;

 • 2. să asigure paza monumentelor istorice și să ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor;

 • 3. să înștiințeze de urgență, în scris. Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj, precum și primarul municipiului, despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute;

 • 4. să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii și Cultelor sau de direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență;

 • 5. să obțină avizele prevăzute de lege pentru toate intervențiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 422/2001;

 • 6. să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens și să prevadă în contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate;

 • 7. să respecte toate condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înșiși lucrări de întreținere curentă sau orice alte intervenții;

 • 8. să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervențiilor asupra monumentelor istorice deținute. în cazul în care acestea sunt inițiate și finanțate de persoane juridice abilitate în condițiile legii;

 • 9. să permită montarea și să întrețină însemnul și sigla "Monument istoric";

 • 10. să obțină avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultura! național județene și să asigure pe propria răspundere condiții corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere și de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;

 • 11. să comunice direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice;

 • 12. să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preempțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în condițiile Legii nr. 422/2001;

 • 13. să notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric;

 • 14. să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, și să transmită acesteia o copie de pe acte;

 • 15. să înscrie Obligația privind folosința monumentului istoric în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia;

 • 16. să asigure o întreținere curentă corespunzătoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric;

 • 17. să utilizeze monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu destinația sa inițială.

 • (3) Intervențiile asupra monumentului istoric - Cimitirul Central se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj, constând în:

 • a)  lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentului istoric;

 • b)  amplasarea de împrejmuiri, construcții de protecție;

 • c)  amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de

protecție a monumentului istoric._________________________________________________________________

 • (4) Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentului istoric - cimitirul Central revine Primăriei municipiului Cluj-Napoca prin serviciile de specialitate, în condițiile stabilite prin legea nr. 422/2001, modificată prin legea nr. 259/2006.

 • (5) Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile enumerate mai sus se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană și Patrimoniu Cultural Național pentru Cultură Cluj.

 • (6) Toate intervențiile care se efectuează asupra mormintelor existente, mai noi decât 1940, neclasate ca monumente istorice, dar care fac parte integrantă din monumentul istoric - Cimitirul Central se pot face fără aviz din partea Comisiei zonale a monumentelor istorice a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj. Monumentele funerare (cruci, obeliscuri, lucrări de artă, piramide ctc.) trebuie să se încadreze în cota de 1,2 m înălțime. Atunci când datarea nu este evidentă și există posibilitatea de a fi mai vechi de 1940, se va obține avizul de la DJC Cluj.

 • (7) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentului istoric - Cimitirul Central, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lui de finanțare și de regimul de proprietate al acestuia, se fac sub inspecția și controlul propriu al Ministerului Culturii, respectiv prin Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj, cu personal atestat, în condițiile legii.

 • (8) Protejarea monumentului istoric - Cimitirul Central este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local.

 • (9) Cimitirul Central declarat monumentul istoric în condițiile și cu respectarea Legii nr. 422/2001, modificată prin Legea nr. 259/2006, este special amenajat și dotat în vederea utilizării pentru înhumarea, exhumarea, reînhumarea persoanelor decedate, păstrarea urnelor în nișe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică stabilite prin lege.

 • (10) Exploatarea cimitirului trebuie să țină seama de un procent optim de utilizare a terenului, de gradul de ocupare a parcelelor, astfel încît mormintele și monumentele funerare să fie puse în valoare, iar aleile și căile de acces să fie libere, trama acestora fiind protejată.

 • (11) întreținerea Cimitirului Central presupune protejarea acestuia prin preîntâmpinarea oricăror stări și fapte care ar genera degradări și distrugeri de orice fel.

 • (12) Monumentul istoric - cimitirul Central trebuie marcat cu simbolul de monument istoric.

 • (13) Obligațiile enumerate la alin. (2) sunt opozabile proprietarului sau titularilor dreptului de concesiune după predarea din partea Direcției Județene pentru Cultura și Patrimoniu Cultural Național Cluj a Obligației de folosință întocmită pentru fiecare monument istoric în parte.

Art. 35 Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute de lege, respectiv grupa A - monumente istorice de valoare națională și universală și grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, precum și zonele de protecție ale acestora, aflate în incinta cimitirelor proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca, pot fi declarate de interes public național sau local, după caz, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, prin Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Cluj.

Art. 36 (1) Monumentele funerare, declarate monumente istorice și monumentele funerare prevăzute la art. 35 din prezentul regulament, care nu au fost transmise conform prevederilor prezentului regulament, pot fi concesionate, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, instituțiilor publice și organismelor de utilitate publică, care înaintează către comisia de specialitate, constituită la nivelul consiliului local, o solicitare fundamentată în acest sens.

(2) în aceste morminte nu se aprobă înmormântări noi.

Art. 37 Dreptul de concesiune nu poate fi înstrăinat prin act cu titlu oneros, orice astfel de transmitere fiind considerată nulă de drept și inopozabilă administrației cimitirelor.

Art. 38 (1) Dreptul concesionarului poate li preluat, la cerere, de moștenitorii legali sau testamentari, potrivit legilor succesorale înscrise în Codul civil.

(2) Calitatea de moștenitor se dovedește cu certificat de moștenitor eliberat în condițiile legii. Art. 39 (1) Este admisă donația dreptului de concesiune între rude până la gradul III inclusiv sau între soți, prin act notarial autentificat, în care va fi precizat gradul de rudenie sau calitatea de soț, certificat(ă) de notarul public după verificarea actelor de stare civilă.

(2) Donatorul nu va mai fi îndreptățit la atribuirea unui alt loc de veci pe raza municipiului Cluj-Napoca, anticipat sau la deces.

Art. 40 Eliberarea actului ‘‘Adeverință concesiune loc de înhumare” pentru notariate se poate face numai în perioada de desfășurare a concesiunii, în intervalul de 20 de ani.

Art. 41 (1) Transcrierea dreptului de concesiune se poate face numai în perioada de desfășurare a concesiunii (intervalul de 20 de ani), în baza certificatului de moștenitor/legatar, a actului de donație ori a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în cuprinsul cărora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectul transcrierii, precum și calitatea dobânditorului.

 • (2) Aceste documente și cererile aferente transcrierilor se arhivează și se păstrează de administrația cimitirelor.

 • (3) Dobânditorii dreptului de concesiune în condițiile art. 38 și 39 au obligația depunerii actului translativ la administrația cimitirelor în termen de șase luni de la emiterea acestuia.

Art. 42 (1) în situația în care locul de înhumare a fost atribuit anticipat decesului sau titularul este beneficiar al drepturilor stabilite prin legi speciale conform art. 27, dreptul de folosință se poate transmite numai prin moștenire și numai dacă titularul a fost înhumat în acel loc.

(2) în caz contrar, dreptul de folosință încetează la data decesului titularului.

Art. 43 (I) în cazul transmiterii și transcrierii dreptului de concesiune conform prevederilor prezentului regulament, plata taxei de concesiune se face de la data la care urma să expire dreptul antecesorului.

(2) Dobânditorul dreptului de concesiune are obligația de a achita taxa de transcriere și taxa de întreținere a cimitirului în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.

Art. 44 Dreptul de concesiune asupra locului de înhumare încetează în următoarele cazuri:

 • a)  prin desființarea cimitirului. în condițiile legii;

 • b) la expirarea termenului fixat, în situația în care contractul nu a fost prelungit prin acordul părților conform art. 23 și 46 din prezentul regulament;

 • c) prin renunțarea titularului contractului de concesiune, în scris, în favoarea concedentului, fără dreptul la despăgubiri;

 • d) când locul de înhumare este „lăsat în părăsire”, cu respectarea procedurii reglementate prin art. 45 din prezentul regulament;

 • e) când transmiterea dreptului de concesiune se face cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament;

 • f)  când concesionarul nu respectă dispozițiile prevăzute în prezentul regulament;

 • g) în cazul în care titularului i sc atribuie un alt loc de înhumare;

 • h) în cazul prevăzut de art. 41 alin. 2 din prezentul regulament;

 • i)  în cazul prevăzut de art. 42 din prezentul regulament.

Art. 45 (1) Prin "lăsare în părăsire" se înțelege menținerea în stare de neîngrijite a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcțiilor funerare.

 • (2) Aceste constatări se comunică în scris, cu confirmare de primire, concesionarilor, la ultimul domiciliu cunoscut.

 • (3) La expirarea termenului de un an de la comunicare, dacă în urma verificării efectuate de administrația cimitirelor se constată că situația a rămas neschimbată, se va întocmi un nou proces-verbal în baza căruia va fi notificat concesionarul în vederea remedierii stării de neîngrijire a locului de înhumare, în termen de 90 de zile.

 • (4) In cazul în care concesionarul nu remediază starea de neîngrijire a locului de înhumare în acest termen de 90 de zile calendaristice, dreptul de concesiune încetează.

Art. 46 (1) Administrația cimitirelor va notifica în perioada 1-31 decembrie a anului în care expiră concesiunea și pentru care nu a fost achitată taxa de reconcesionare, înștiințând concesionarii că plata taxei de reconcesionare se poate face până la data de 31.03 a anului următor expirării concesiunii.

 • (2) Notificarea prevăzută la alin. 1 se va face în scris, cu confirmare de primire, la ultimul domiciliu cunoscut al concesionarului.

 • (3) în cazul în care plata taxei de reconcesiune nu este efectuată până la data de 1 aprilie a anului următor anului în care a expirat durata contractului, concesionarul pierde dreptul de concesiune asupra locului de înhumare.

Art. 47 (1) în cazul în care dreptul de concesiune a încetat potrivit an. 44 și pe aceste locuri există lucrări funerare, foștii titulari sunt obligați să desființeze și să ridice aceste lucrări în termen de 60 de zile de la primirea notificării în acest sens.

 • (2) în caz contrar, aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului ca accesoriu al bunului de retur, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe bază de inventar, fără plata nici unei despăgubiri sau alte compensații materiale și pot fi desființate de administrația cimitirelor, iar materialele rezultate vor fi valorificate de aceasta, cu aceeași destinație.

 • (3) Locul de înhumare reintră în circuitul de repartizare a locurilor libere, în funcție de gradul de folosire și va putea fi atribuit pentru noi înmormântări, în condițiile legii, cu excepția monumentelor istorice clasate și a monumentelor funerare de importanță locală, care intră în grija și administrarea Serviciului de administrare a cimitirelor domeniul public.

Art. 48 Serviciul administrare cimitire domeniul public asigură următoarele servicii:

 • a) închirierea capelelor;

 • b) concesionarea locurilor de veci și predarea amplasamentelor la data dării în concesiune;

 • c) efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune;

 • d) acordarea de consultanță referitoare la concesiuni;

 • e) încasarea taxelor de concesionare și închirieri.

Art. 49 Prestarea serviciilor din art. 48. literele a, b și c din prezentul regulament se va face contra cost la prețurile și tarifele stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art. 50 Administrația cimitirelor, cu concursul și implicarea serviciilor de specialitate, răspunde de îngrijirea locurilor de depunere în vederea înhumării, a împrejmuirilor, a căilor de acces, a spațiilor verzi, a instalațiilor de alimentare cu apă și energie electrică, de canalizare, de întreținerea monumentelor istorice și funerare neconcesionate și de alte dotări.

CAPITOLUL IV ÎNHUMĂRILE $1 DESHUMĂRILE

Art. 51 înhumarea persoanelor decedate și serviciul de înmormântare se face numai pe baza adeverinței în original, eliberată de Serviciul Stare civilă care a înregistrat decesul, cu plata anticipată a tarifelor pentru înhumare la Serviciul administrare cimitire domeniul public.

Art. 52 In cazul în care decedatul, aparținătorul direct sau terț nu deține loc de înhumare, Serviciul administrare cimitire domeniul public va concesiona pentru înhumarea decedatului un loc de înhumare cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 53 Pentru înhumarea titularilor în locurile atribuite în concesiune este necesar să se prezinte contractul de concesiune/chitanța care atestă plata și adeverința de înhumare în original.

Art. 54 (1) în locurile de înhumare pot fi înhumate și rudele tilularului/titularilor până la gradul IV de rudenie. în aceste cazuri, înhumarea poate fi solicitată de una din persoanele care deține în concesiune locul de înhumare, cu acordul scris sub formă autentică (declarație notarială) al tuturor deținătorilor.

(2) în situația în care titularul/titularii dreptului de concesiune nu se află în localitate, acordul de înhumare se poate da prin procură autentică.

Art. 55 Executantul operației de săpat groapa are obligația, contra sumei achitate de către solicitantul înhumării, de a proteja cu prelate, pe perioada săpării locului de înhumare, mormintele învecinate celui unde urmează a fi înhumat decedatul și, de asemenea, de a asigura la/și împrejurul locului curățenia și aducerea la starea inițială.

Art. 56 (1) Adâncimea gropii pentru toate locurile de înhumare fără decedați anteriori va fi de 2,5 m, iar în cazul locurilor de înhumare în care mai există decedați, adâncimea gropii va fi determinată de situația de la fața locului, cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

(2) în cazul în care în groapa săpată se găsesc numai oseminte ale celor înhumați anterior, acestea vor fi reînhumate într-un săculeț în aceeași groapă din care au provenit, aceasta facându-se odată cu noua înhumare.

Art. 57. în cazul persoanelor decedate în alte localități, înhumarea în unul din cimitirele aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca se face în baza adeverinței de înhumare și a avizului sanitar de transport de cadavre umane, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

Art. 58. (1) Persoanele decedate vor putea fi depuse, înainte de înhumare, în sălile de ceremonii numai pe baza certificatului de îmbălsămare.

 • (2) în cazul în care depunerea persoanelor decedate se face în sălile de ceremonii funerare aparținând Serviciul administrare cimitire domeniul public, se va plăti tariful în vigoare.

 • (3) în sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoanele decedate din cauza unor boli contagioase.

Art. 59 Vor fi înhumați în gropi speciale pe cheltuiala Consiliului local Cluj-Napoca:

 • a) decedații neidentificați și cei nerevendicați de către aparținători, la solicitarea Institutului Medico-legal. în baza adeverinței de înhumare;

 • b) decedații fără aparținători sau ai căror aparținători se află în imposibilitatea de a susține financiar cheltuielile aferente înhumării, stare de fapt constatată în baza anchetei sociale efectuate de către Serviciul asistența socială al Consiliului local Cluj-Napoca sau al unității spitalicești care solicită înhumarea, în baza adeverinței de înhumare.

Art. 60. (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) In mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de împlinirea termenului de 7 ani. după cum urinează:

 • a) nu mai devreme de un an de la data înhumării, cu avizul organelor sanitare și antiepidemice teritoriale, în perioada 1 noiembrie - 31 martie;

 • b) indiferent de data în care a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date, potrivit legii, de organele împuternicite în acest scop cu prezentarea actelor legale.

Art. 61. Solicitarea deshumării și reînhumării poate fi cerută numai de către titularul/titularii dreptului de concesiune, exceptată fiind dispoziția dată potrivit legii, de către Parchet sau de instanțele judecătorești.

Art. 62. în cazul în care decedatul/decedații ce se afla în mormânt au fost deshumați și reînhumați în alt loc de înhumare, titularul concesiunii pierde dreptul de folosință.

Art. 63. La cererea de deshumare se va atașa copia certificatului de deces al decedatului/decedaților ce urmează a fi deshumați, precum și acordul și dovada privind locul de înhumare unde urmează a fi reânhumați.

Art. 64. Dcccdații neidentificați și cei nerevendicați de către aparținători care sunt înhumați în gropi comune, nu vor putea fi deshumați la cererea rudelor.

Art. 65. Deshumarea și reînhumarea osemintelor decedaților înhumați în urmă cu 7 ani se poate face în tot timpul anului, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 66. Deshumările și reînhumările se fac de către Serviciul administrare cimitire domeniul public, obligatoriu în prezența familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

CAPITOLUL V

EXECUTAREA LUCRĂRILOR FUNERARE

Art. 67. La locurile de înhumare se pot executa, în funcție de configurația și suprafața aferentă, următoarele lucrări:

 • a)  lucrări subterane, constând în cavouri și gropi betonate (autorizate de administrația cimitirelor);

 • b) lucrări supraterane, cum ar fi: fundații, cadre, borduri, monumente, lespezi, obeliscuri, lucrări de artă, care nu pot depăși, cu excepția pietrei funerare, 1,2 m (autorizate de administrația cimitirelor);

 • c)  executări de cripte (autorizate de Consiliul local).

Art. 68. (1) Construcțiile funerare pot fi executate de societățile comerciale de profil care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată sau de persoane fizice autorizate în condițiile legii. Prin grija administrației, la intrarea în cimitir va fi afișată lista persoanelor juridice sau fizice autorizate să execute construcții funerare.

(2) Decizia alegerii executantului lucrării aparține titularilor dreptului de concesiune.

Art. 69. Construcțiile funerare vor fi executate în perioada pentru care se avizează activitatea de construcții funerare, cu respectarea orarului: luni-vineri, între orele 6-21, în cimitirul Central, iar în celelalte cimitire: luni-sâmbătă, între orele 6-21.

Art. 70. (1) Actele necesare pentru obținerea avizului legal eliberat de Serviciul administrare cimitire domeniul public pentru monumentele funerare tipizate sunt:

 • a) cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării și care va cuprinde:

 • - numele, prenumele, adresa solicitantului;

 • - parcela, locul unde urmează să se execute lucrarea;

 • - tipul de lucrare dorită;

 • - denumirea firmei care va execută lucrarea;

 • b) copia chitanței care să ateste plata taxei de concesiune pentru fiecare loc de înhumare.

  legale:


(2) Avizul legal se întocmește în două exemplare și se eliberează numai după plata taxelor

 • - un exemplar firmei care execută lucrarea;

 • - un exemplar administrației cimitirului.

Al t. 71. Executarea de construcții funerare fără avizul legal eliberat de Serviciul administrare cimitire domeniul public în conformitate cu prevederile art. 11.1, lit. 1 din Legea nr. 50/1991 sau a autorizației de construire în cazul lucrărilor prevăzute la an. 3, lit. b din Legea nr. 50/1991, respectiv în cazul monumentelor istorice clasate, este strict interzisă. Construcțiile funerare executate fără aviz ori fără autorizație de construire sau care nu respectă dimensiunile și formele stabilite în autorizație vor fi demolate. Demolarea se va face, fie de titularul contractului de concesiune, fie de administrația cimitirelor, urmând ca titularul contractului de concesiune să suporte cheltuielile generate de lucrările de demolare.

Art. 72. Societatea comercială care execută o construcție funerară fără avizul legal de lucru sau autorizația de construire, după caz. ori fără să respecte dimensiunile sau formele din autorizație/aviz nu va mai avea dreptul de a lucra în cimitirele publice din municipiul C'luj-Napoca, retrăgându-i-se avizul anual de executare de lucrări în cimitire.

Art. 73. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract sau în autorizație, precum și a prevederilor prezentului regulament se va sancționa, sancțiunea fiind aplicabilă fie agentului economic privat care a executat lucrarea de amenajare a locului de înmormântare, fie beneficiarului, în funcție de responsabilitatea fiecăruia.

Art. 74 Executarea lucrărilor de construcții funerare se va face de către societățile comerciale sau persoanele fizice calificate și autorizate să execute astfel de lucrări și care sunt avizate anual de către Serviciul administrare cimitire domeniul public, prin comisia de specialitate, să lucreze în perimetrul cimitirelor. în scopul avizării este necesar ca solicitanții să depună cereri de avizare în primele trei luni ale anului pentru care solicită avizul anual.

Art. 75. La dosarul de avizare se vor anexa următoarele documente:

 • a)  cerere tipizată;

 • b)  copie după B.I./C.I.;

 • c)  talonul mașinii;

 • d)  act care să ateste pregătirea profesională a P.F.A.-ului/administratorului S.R.L.-ului în domeniul construcțiilor;

 • e)  cazier fiscal al P.F.A.-ului/S.R.L.-ului;

 • f)  certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Comercial Cluj.

Art. 76. (1) La demararea fiecărei lucrări de reparație sau construcție funerară în parte, avizată legal conform dispozițiilor art. 70 din regulament sau autorizată conform art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, societățile comerciale sau persoanele fizice autorizate posesoare de aviz anual au obligația să prezinte la administrația cimitirului un tabel cu personalul care va efectua lucrări în perioada dată în cimitir. Personalul de pază are obligația să verifice zilnic identitatea celor care execută lucrări de reparație sau construcție funerară în cimitirele administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Executarea lucrărilor de reparație și construcție funerară poate fi cerută și contractată numai de concesionarul/rii locului de înhumare.

Art. 77. Predarea amplasamentului în vederea construirii locului de veci se face în prezența reprezentantului Serviciului administrare cimitire domeniul public și a executantului autorizat al lucrării funerare. Convocarea acestor persoane se va face de către executantul care a contractat lucrarea.

Art. 78. Nerespectarea aliniamentului și a suprafeței locului de mormânt concesionat conferă Serviciului administrare cimitire domeniul public dreptul de demolare a construcției executate ilegal. Art. 79. Executantul oricărei lucrări funerare în cimitire arc obligația să facă dovada reprezentantului Serviciul administrare cimitire domeniul public faptului că lucrarea s-a terminat la timp și că mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate și puse în ordine.

Art. 80. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine. Aceștia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Art. 81. Este interzisă sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare existente pe marginea construcțiilor, Iară acordul scris al familiilor aparținătoare.

Art. 82. (1) Materialele necesare pentru reparații și construcții funerare vor fi aduse la locul edificării construcției sau reparației în cantități rezonabile, cu condiția ca acestea să nu se depoziteze pe alte morminte, să nu blocheze accesul la parcele și să nu obstrucționeze deplasarea cortegiilor funerare.

(2) In orice situație, cantitatea de material dusă la locul efectuării lucrării funerare nu va fi adusă într-o disproporție vădită raportat la lucrarea ce se efectuează, asigurându-se pe tot parcursul executării construcției/reparației, curățenia aleilor și a locurilor temporare de depozitare a materialelor de construcție.

Art. 83. Pentru lucrările de construcții funerare, titularii dreptului de folosință vor achita anticipat la casieria Serviciul administrare cimitire domeniul public sume fixe diferențiate pe tipuri de lucrări stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art. 84. (1) întreaga responsabilitate privind siguranța construcțiilor funerare cade în sarcina concesionarului și a executantului lucrării.

 • (2) Pentru a conferi siguranță vizitatorilor cimitirului și construcțiilor funerare edificate, executanții lucrării au obligația de a asigura prinderea componentelor construcțiilor funerare cu bolțuri metalice.

 • (3) Gropile betonate, după depunerea fiecărui sicriu, vor fi acoperite de o placă de beton armat a cărei grosime trebuie să asigure obligatoriu siguranța și etanșeitatea locului de înhumare, conform normativelor tehnice în vigoare.

 • (4) In cazul cavourilor și criptelor, după depunerea sicriului, firidele vor fi închise cu zid de cărămidă, tencuite cu mortar de ciment sau cu plăci de beton armat, care să asigure etanșeitatea locului de înhumare.

CAPITOLUL VI

RĂSPUNDERI SI SANCȚIUNI

Art. 85. Nercspectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform legislației în vigoare și hotărârilor emise de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 86. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează după cum urmează, următoarele fapte:

 • (1) Cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei:

 • a) călcarea peste morminte;

 • b) distrugerea și degradarea monumentelor și obiectelor funerare;

 • c)  tăierea de pomi și arbori tară aprobare;

 • d) degradarea gardului de împrejmuire;

 • e) degradarea mobilierului dispus în cimitir;

 • f)  degradarea sau ruperea fiorilor și a coroanelor de pe mormânt;

 • g) inscripționarea dotărilor/amenajârilor de pe raza cimitirelor cu desene tip graffiti, respectiv înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare;

 • h) accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile de acces;

 • i)  accesul autovehiculelor și vehiculelor în cimitir fără aprobare;

 • j)  depozitarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

 • (2) Cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 1500 lei. următoarele fapte:

 • a) comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor;

 • b) adoptarea unei atitudini dăunătoare ceremoniilor funerare;

 • c) executarea de construcții funerare tară avizul Serviciului administrare cimitire domeniul public.

 • (3) Cu amendă cuprinsă între 400 lei și 800 lei:

 • a) nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri și gropi zidite;

 • b) depozitarea pământului, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine;

 • c) montarea de garduri, bare, lanțuri, țăruși, sârmă, sârmă ghimpată, bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe spațiul de lângă sau între locurile de înhumare;

 • d) distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi;

 • e) crearea de stocuri de materiale la locurile de construcții în cimitire;

 • f)  arderea pe raza cimitirelor a deșeurilor de orice fel (vegetație uscată, coroane, peturi, resturi lemnoase etc.);

 • g) consumul de alcool;

 • h) aruncarea de deșeuri, resturi sau gunoi în alte locuri decât pubelele amplasate;

 • i)  producerea de zgomot (inclusiv prin utilizarea aparatelor de radio, casetofoanelor, DVD-playerelor etc.) sau scandal.

 • (4) Cu amendă cuprinsă între 800 lei și 1600 lei:

 • a) participarea directă sau indirectă la construcțiile funerare efectuate "de către persoane ce nu au relații juridice de muncă cu firmele respective.";

 • b) neasigurarea curățeniei în zona punctelor de lucru deschise pe raza cimitirelor;

 • c) neprotejarea cu plasă de protecție a zonelor în care se execută lucrări producătoare de praf (ex. șlefuirea marmurei, tăieri cu flex etc.);

 • d) murdărirea aleilor și căilor de acces de pe raza cimitirelor de către autovehicule și vehicule care acționează la punctele de lucru deschise în incinta cimitirelor;

 • e)  deteriorarea aleilor și a căilor de acces de pe raza cimitirelor prin activități de orice fel;

 • f)  efectuarea lucrărilor în zilele de sâmbătă, duminică, în intervalul 29 octombrie-1 noiembrie și în zilele cu sărbătorile legale;

 • g) circulația și transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3,5 tone);

 • h) nerespectarea suprafeței atribuite spre folosință prin extinderea în cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate, precum și lăsarea în stare de neîngrijire a mormintelor;

 • i)  circularea cu mijloace auto și staționarea acestora în incinta cimitirelor.

 • (5) Cu amendă cuprinsă între 300 lei și 600 lei, accesul în cimitire a persoanelor:

 • a)  în stare de ebrietate;

 • b) cu îmbrăcăminte indecentă (sumară);

 • c) însoțite de câini sau alte animale domestice;

 • d) care practică activități de comerț ambulant;

 • e)  care practică cerșitul.

Art. 87. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de persoane împuternicite de primarul municipiului prin Direcția Generală Poliția locală.

Art. 88. (1) Contravențiilor prevăzute de prezentul regulament li se aplică prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

CAPITOLUL VII PRETURI ȘI TARIFE

Art. 89. Concesionarea locurilor de înhumare, prestarea serviciilor ce servesc desfășurării activității funerare se vor face la prețurile tarifare în conformitate cu hotărârea în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, din care prezentul regulament este parte integrantă.

Art. 90. (1) Persoanele fizice sau juridice care nu au vocație succesorală fală de concesionarul decedat vor putea reconcesiona un anumit loc de veci, pe baza unei cereri cu expunerea motivelor pentru care solicită aceasta, cu plata taxei de reconcesionare a locului de înhumare solicitat pe o perioadă de 7 ani. fără a deveni titulari cu drepturi depline ai concesiunii locului de veci, reconcesionarea iacându-se din motive sentimentale și umanitare.

(2) Cererea însoțită de o declarație notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că solicitantul l-a cunoscut pe titular și că acesta nu arc urmași, va tî aprobată de primar.

Art. 91. Taxa de reconcesionare pe perioada de 7 ani se va achita conform tarifelor aprobate prin hotărâri ale consiliului local în vigoare la data plății, calculată proporțional cu perioada reconcesionată.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 92. Cheltuielile de întreținere și funcționare (salarii, asigurări sociale, materii și material, energie electrică, lucrări și servicii executate de terți, alte cheltuieli), precum și cheltuielile de investiții și reparații capitale (dotări utilaje independente, amenajări parcele noi pentru înhumare, amenajări alei acces, extindere rețea alimentare cu apă, extindere rețea iluminat public, împrejmuire, reparații capitale la patrimoniul existent) sunt suportate de la bugetul local, aprobat, în condițiile legii, de Consiliul local.

Art. 93 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția tehnică, asigură dotarea cimitirelor cu utilitățile necesare funcționării în condițiile prezentului regulament, împrejmuirea acestora, precum și sistematizarea lor.

Art. 94 Reatribuirea în folosință a locurilor de înhumare se face cu prezentarea unei fotografii a locului de mormânt.

Art. 95 Situațiile excepționale, nereglementate de prezentul regulament, vor fi soluționate de către consiliul local prin hotărâre, în condițiile legii.

Art. 96. Atribuțiile și sarcinile ce revin personalului din cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniu public sunt cele stabilite, conform legii, prin fișa postului aprobată de primarul municipiului Cluj-Napoca.

Art. 97. Prezentul Regulament se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișare în locuri vizibile la sediul Serviciului de administrare a cimitirelor, prin publicare pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca și prin comunicare către Camera Notarilor Publici.

Art. 98. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Regulamentul de funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL nr. 158/2008, modificat și completat ulterior prin HCL nr. 75/2010.

APROBAT prin Hotărârea nr. 300/2014.