Hotărârea nr. 296/2014

Hotărârea 296/2014 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective cu parter comercial, S+P+2E+M, str. Timişului nr. 4; beneficiar: Hoţ Dan Ovidiu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea în parte a H.C.L nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 3 și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Bărbos Aurelia)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L. nr. 674/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 3 și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Bărbos Aurelia) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 111604/488/17.03.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune revocarea în parte a H.C.L. nr. 674/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 3 și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Bărbos Aurelia);

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L. nr. 674/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 3 și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Bărbos Aurelia, urmare a admiterii în parte a plângerii prealabile înregistrată sub nr. 111604/3/06.03.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeaza\Direcția impozite și taxe locale.

•eședinte de ședință, ^Dan Ștefan Tarcea

Lontrășemnea: retarul nrunicif Jr. Aurora

nictâiului,

i R$șca


Nr. 296 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)