Hotărârea nr. 29/2014

Hotărârea 29/2014 - Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47253 din 10.02.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici actualizată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.V. nr. 2032/2013 privind apobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr .26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 29 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

/>/ D(Vr _L                      j.


Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2014


APROBAT

■ONSIUUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA.D.t CLUJ-NAPOCA

ILCA.NR. A / u .y?.?,,// PREȘEDINTE cT

DIRECTOR GENERAL ING. 10


ANEXA Nr. 1//

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2013

Propuneri an curent

(N)

2014

EȘtrfnări

an N + 1

2015

Estimări an N + 2

2016

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

O

4

5

6

7

8

9

10

o

5/4

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

; . ..

1

13.620

18.336

1,35

18.811

19.283

1,03

1,03

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

13.619

18.334

1,35

18.809

19.281

1,03

1,03

a)

subvenții cf. prev. leg

3

b)

transferuri cf. prev. leg.

4

2

Venituri financiare

5

1

2

2,00

2

2

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

7

17.118

18.286

1,068

18.738

19.163

1,02

1,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16.645

17.794

1,07

18.243

18.666

1,03

1,02

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

8.343

8.586

1,03

8.725

8.932

1,02

1,02

B

cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate

10

469

470

1,00

475

480

1,01

1,01

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.142

7.990

1,12

7.990

7.990

1,00

1,00

CO

ch de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

,12

5.540

6.023

1,09

6.023

6.023

1,00

1,00

CI

ch. cu salariile

13

5.260

5.592

1.06

5.592

5.592

1,00

1,00

C2

bonusuri

14

280

431

1.54

431

431

1,00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

L

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control comisii si comitete

17

67

275

4,10

275

-ZA

275

 A’'/'""'

1,00

1,00C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.535

1.692

1,10

1.692

1.692

1.00

1,00

D

alte cheltuieli de exploatare

19

686

748

1,09

755

760

1,01

1,01

2

Cheltuieli financiare

20

473

492

1,04

495

497

1,01

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)

-3.498

50

-0,01

73

120

1,46

1,64

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0

0.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-3.498

50

-0,01

73

120

1,46

1,64

1

Rezerve legale

25

0

3

0,00

4

6

1,33

1,50

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

47

0,00

69

114

1

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

-3.498

0

0

0

0

0

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0

0,00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din

care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.681

5.631

3,35

13.220

13.320

2,35

1,01

1

Alocații de la buget,din care

44

1.173

5.111

4,36

12.700

12.800

2,48

1,01

aloc.buget. aferente plătii angaj. din anii precedenti

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.335

5.311

3,98

12.900

13.000

2,43

1,01

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

263

263

1,00

263

263

1,00

1,00

2

Nr mediu de salariați total

49

252

263

1,04

263

263

1,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000)

1.832

1.908

1,04

1.908

1.908

1,00

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)               (rd.

13/rd.49)/12 X1000)

1.739

1.772

1,02

1.772

1.772

1,00

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)

54,04

69,71

1,29

71,52

73,31

1,03

1,03

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000

1.256,83

997,27

0,79

996,12

993,78

1,00

1.00

8

Plăți restante

55

1510

1450

0,96

1430

1410

0,99

0.99

9

Creanțe restante

56

1.388

1.210

0,87

1.200

1.190

0,99

0,99

CONDUCĂTORUL

UNITĂȚII,

Ing. loaft Moroc^zff

f \


»•«


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Ec. Georgeta Negrea

APROBAT

1ONSIUUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAD j-CLUJ-NAPOCA.

H.CA.NR.

Regia Autonoma a Domeniului Public                      ANEXA Nr. 2

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca                 ing.lOANW^OCÂZAM

C.U.I. 201233

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în t

ucjl

//H       *     *

ajul de venituri

cheltuieli

mii lei

Preve

’seJPâ'n precedent

(N-1) 2013

Propune ri an curent

(N) 2014

%

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat

conf HG/O rdin comu n

conform Hotărârii

CA

Prelimin aV

Realizat

Propuneri

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

0

18.960

13.620

18.336

1,35

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd.

9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

j'-

0

18.958

13.619

18.334

1,35

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

0

17.972

13.256

17.951

1,35

a1)

din vanzarea produselor

4

240

95

140

1,47

a2)

din servicii prestate

5

15.760

10.480

14.961

1,43

a3)

din redevente si chirii

6

172

244

270

1,11

a4)

alte venituri

7

1.800

2.437

2.580

1,06

b)

din vanzarea mărfurilor

8

700

152

165

1,09

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11),

1

1

I

0

0

0

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

53

47

50

1,06

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd.

19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

i

1

0

233

164

168

1,02

f1)

din amenzi si penalitati

1

5

84

21

21

1,00

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

6

0

1

1

2

2,00

- active corporale

17

1

1

2

2,00

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

96

95

95

1,00

din valorificarea certificatelor C02

20

fS'

alte venituri

21

52

47

50

1,06

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd 27), din cane:

1

1

0

2

1

2

2,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

0

2

1

2

2,00

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

0

18.818

17.118

18.286

1,068

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd 86 + rd. 120), din care:

H A

0

18.408

16.645

17.794

1,07

A.

46

Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. ), din care:

■r •»     • —.

j'Vri f

0

9.677

8.348

8.586

1,03

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

0

7.281

7.079

7.130

1,01

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

4.226

4.490

4.520

1.01

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.785

1.825

1.830

1,00

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

290

285

285

1,00

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

1.120

1.060

1.100

1,04

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

50

86

80

0,93

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

600

585

600

1,03

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

620

93

100

1,08

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

0

201

239

210

0,88

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

75

62

65

1,05

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

m

0

88

136

100

0,74

b1

- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat

43

28

72

35

0,49

b2

- către operatori cu capital privat

44

60

64

65

1,02

c)

prime de asigurare

45

38

41

45

1,10

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

li •

0

2.195

1.030

1.246

1,21

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

95

34

35

1,03

b11cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

0

26

21

23

1,10

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

16

15

15

1,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

10

6

8

1,33

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

55

ch. de promovarea produselor

56

5

6

8

1,33

d)

Ch cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

0

0

0

0

0

d1

ch de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2

cb. de sponsorizare a unitarilor de cult

59

d3

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)    cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

200

33

35

1,06

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

4

3

3

1,00

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

îW

3

1

1

1,00

interna

65

2

1

1

1,00

externa

66

1

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

60

72

75

1,04

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

70

63

75

1,19

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

1.740

804

1.000

1,24

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

41

36

40

1,11

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

15

14

15

1,07

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

15

12

15

1,25

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

3

0

10

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte

77

1

1

0,00

J)

alte cheltuieli

78

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.

80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

0

290

469

470

1,00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licența

82

7

9

9

1,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10

10

10

1,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

1

1

1,00

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

272

449

450

1,00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

0

7.747

7.142

7.990

1,12

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

0

6.152

5.540

6.023

1,09

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din

care:

0

5.259

5.260

5.592

1,06

a) salarii de baza

89

3.325

3.495

3.731

1,07

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1.934

1.765

1.861

1,05

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

0

893

280

431

1,54

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

93

466

280

298

1,06

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

124

35

35

1,00

b) tichete de masa;

96

427

0

133

0,00

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

0

69

67

275

4,10

a) pentru directori/directorat

105

66

65

127

1,95

componenta fixa

106

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

3

2

148

74,00

componenta fixa

109

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

0

1.526

1.535

1.692

1,10

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1.111

1.115

1.220

1,09

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

26

26

29

1,12

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

323

322

355

1,10

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

117

28

28

29

1,04

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

38

44

59

1,34

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.

125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

0

694

686

748

1,09

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

0

186

169

219

1,30

către bugetul general consolidat

122

146

167

217

1,30

către alti creditori

123

40

2

2

1,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

10

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

38

9

9

1,00

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

480

508

520

1,02

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:

0

-20

0

0

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

129

10

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

proviz. in leg. cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

30

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd.

134 + rd. 135), din care:

s

0

30

0

0

din participarea salariaților la profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

30

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

0

410

473

492

1,04

a)

cheltuieii privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:

0

404

461

480

1,04

a1

aferente creditelor pentru investiții

138

a2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

404

461

480

1,04

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:

0

0

0

0

0

b1

aferente creditelor pentru investiții

141

b2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

6

12

12

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd.

29)

0

142

-3.498

50

-0,01

venituri impozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

320

586

590

1,01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)

0

6.152

5.540

6.023

1,09

2

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

o

5.259

5.260

5.592

1,06

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

'"152

258

263

263

1,00

4

Nr. mediu de salariați

153

258

252

263

1,04

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat det. pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000

0

1.699

1.739

1.772

1,02

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153J/12 x 1000

0

1.987

1 832

1.908

1,04

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)

0,00

73,48

54,04

69,71

1,29

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

cantitatea de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare = QPF x p

161

pondere in ven. totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

7

Plăti restante

163

600

1.510

1.450

0,96

8

Creanțe restante, din care:

164

2.015

1.388

1.210

0,87

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0

0

de la operatori cu capital privat

166

2.012

1.385

1.207

0,87

de la bugetul de stat

167

3

3

3

1,00

de la bugetul local

168

de la alte entitati

169


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Ec. Georgeta NegreaRegia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.1.201233


ANEXA 3


APROBAT

^NSILIUL DE ADMINISTRARE AL FLA.DJ-.

CLUJ-NAPOCA

H.CANR. •%, /7 PREȘEDINTE CAH.


Gradul de realizare a veriiturîfor totali, v

mii lei

Nr. cri

INDICATORI

Prevedf

2<

îri an N-2

312

%

Prevederi (N-1) 2013

%

Aproba t

Realizat

4=3/2

Aproba t

Realiz at

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3),

18980

19894

1,05

18960

13620

0,72

1.

Venituri din exploatare

18978

19892

1,05

18958

13619

0,72

2.

Venituri finaciare

2

2

1,00

2

1

0,50

3.

Venituri extraordinare
„ aprobat

KCA. NR._J PREȘEOI directo WG. IQAN Repartizarea pe trimestre a indicatorilor etț


Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233ANEXA NR. 4


mii lei

Nr.crt

INDICATORI

Nr. rd.

nl Aț Pr/JpurS eri an curent

2014

țj’NdgZ—

Trim III

(l+ll+lll)

Trim IV (l+ll+lll +IV)

Trim I

Trim II

(l+ll)

0

1

2

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

Si

18.336

1.832

4.829

11.551

18.336

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

1

18.334

1.832

4.828

11.550

18.334

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),

17.951

1.742

4.650

11.251

17.951

a1)

din vanzarea produselor

4

140

20

55

103

140

a2)

din servicii prestate

5

14.961

1.535

3.795

9.218

14.961

a3)

din redevente si chirii

6

270

17

90

210

270

a4)

alte venituri

7

2.580

170

710

1.720

2.580

b)

din vanzarea mărfurilor

8

165

20

50

120

165

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente

o

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

50

25

50

50

50

e)

venituri aferente costului producției in curs de

13

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

i '

168

45

78

129

168

f1)

din amenzi si penalitati

15

21

2

6

13

21

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

2

0

0

0

2

- active corporale

17

2

0

0

0

2

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

95

23

47

71

95

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

50

20

25

45

50

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

2

0

1

1

2

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

c)

din diferente de curs

25

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

2

0

1

1

2

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

t               •

18.286

3.309

7.621

13.899

18.286

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

17.794

3.197

7.385

13.541

17.794

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

8.586

1.085

3.166

6.677

8.586

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

1

7.130

866

2.546

5.531

7.130

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

4.520

556

1.566

3.506

4.520

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.830

210

630

1.400

1.830

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

285

80

140

240

285

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

1.100

100

390

850

1.100


c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

80

5

30

60

80

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

600

80

280

490

600

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

100

15

40

75

100

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

210

39

89

161

210

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

65

15

35

55

65

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd 44) din care:

100

13

32

72

100

b1)

- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat

43

35

7

16

26

35

b2)

- către operatori cu capital privat

44

65

6

16

46

65

c)

prime de asigurare

45

45

11

22

34

45

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd.

48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

1.246

180

531

985

1.246

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

35

8

17

25

35

b1)|cheltuieli privind consultanta juridica

49

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

O

23

5

12

16

23

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

15

3

8

10

15

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

8

2

4

6

8

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si

54

0

0

0

0

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

55

0

0

0

0

0

ch. de promovarea produselor

56

8

2

4

6

8

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

O

0

0

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare a’cluburilor sportive

58

0

0

0

0

0

d2)

cb. de sponsorizare a unitarilor de cult

59

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si

60

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

35

4

10

22

35

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

3

0

1

2

3

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

''6'41

1

0

0

1

1

interna

65

1

0

0

1

1

externa

66

0

0

0

0

0

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

75

18

36

55

75

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

75

45

55

65

75

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

1.000

100

400

800

1.000

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

40

5

15

34

40

>2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

15

3

7

11

15

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

15

3

7

13

15

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

10

0

0

0

10

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

'5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.

76

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

ssj

SI

470

177

223

425

470

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

80

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0

0

0

0

0

c)

ch. cu taxa de licența

82

9

9

9

9

9

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

10

2

6

8

10

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

1

1

1

1

n

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

450

165

207

407

450

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

b-i- - - - -

7.990

1.769

3.663

5.900

7.990

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

6.023

1.321

2.743

4.441

6.023

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;

5.592

1.251

2.578

4.145

5.592

a) salarii de baza

89

3.731

929

1.858

2.802

3.731

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1.861

322

720

1.343

1.861

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

O

431

70

165

296

431

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

298

70

165

230

298

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

94

0

0

0

0

0

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

35

5

35

35

35

b) tichete de masa;

96

133

0

0

66

133

c) tichete de vacanta;

97

0

0

0

0

0

d) ch privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

275

68

137

206

275

a) pentru directori/directorat

105

127

31

63

95

127

componenta fixa

106

0

0

0

0

0

componenta variabila

107

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

108

148

37

74

111

148

componenta fixa

109

0

0

0

0

0

componenta variabila

110

0

0

0

0

0

c) pentru AGA si cenzori

111

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

i

1.692

380

783

1.253

1.692

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1.220

274

564

904

1.220

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

29

6

13

21

29

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatatt

116

355

80

164

263

355

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

29

6

13

21

29

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

0

0

0

0

0

|f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

59

14

29

44

59

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

748

166

333

539

748

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

219

54

109

163

219

către bugetul general consolidat

"Î221

217

54

108

162

217

către alti creditori

123

2

0

1

1

2

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

0

0

0

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

126

9

2

4

6

9

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

520

110

220

370

520

0

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:

a

0

0

0

0

0

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

129

0

0

0

0

0

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

0

f1.2)

proviz. in leg. cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

0

0

0

0

0

din participarea salariatilor la profit

133

0

0

0

0

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0

0

0

0

0

venituri din alte provizioane

135

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

492

112

236

358

492

a)

cheltuieii privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:

480

110

230

350

480

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

480

110

230

350

480

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

12

2

6

8

12

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)

50

-1.477

-2.792

-2.348

50

venituri impozabile

146

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

590

100

240

390

590

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

0

0

V

Plăti restante

149

1.450

1.200

1.350

1.400

1.450

VI

Creanțe restante

150

1.210

1.000

1.100

1.150

1.210

VII

Nr. mediu lunar de personal pe trimestru

151

263

263

263

263

263

VIII

Nr. efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru

152

263

263

263

263

263


CONDUCĂTORUL

COMPART. FINANCIAR-CONTABILITATE

Ec. Georqeta Negrea


APROBAT

■3N8IUUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAD

PREȘEDINTE CA. DIRECTO 1NG. IO.                       ..

Programul de investiții, dotări si sursele djeq TinȘȚ|țare;\


Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA Nr.5V. /           mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției-

ANUL

an precedent (N-1 )2^3

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

curent

(N)2014

an N +1

2015

an N + 2

2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1998

1681

5631

13220

13320

1

Surse proprii, din care:

480

508

520

520

520

a) - amortizare

480

508

520

520

520

b) - profit

2

Alocații de la buget

1518

1173

5111

12700

12800

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursa)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1781

1335

5311

12900

13000

1

Investiții in curs, din care:

250

163

1025

800

2800

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

250

163

680

650

1200

împrejmuire str. Bobalna

2013

100

40

Modernizare    sediu    Calea

Someseni nr.2(hala,ateliere)

2013

150

123

Modernizare    sediu    Calea

Someseni nr.2(birouri)

2014

630

Modernizare statie mixturi

2016

600

Modernizare clădire statie mixturi

2016

150

400

Construcție WC str Bobalna 65

2014

50

împrejmuire      cu      panouri

antizgomot     sediu     Calea

Someseni nr.2

2016

500

200

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

0

345

150

1600

Modernizare WC Primăverii

2016

200

Modernizare WC Hala Agroalim.

2016

200

Modernizare lac parc central

2016

1000

Extindere centru ecarisaj

2014

345

Modernizare ștrand Grigorescu

2016

150

200
c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau ai unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitatii

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

321

88

136

1900

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

98

68

12

900

0

împrejmuire     cu      panouri

antizgomot     sediu     Calea

Someseni nr.2

45

7

0

Construcție WC str. Bobalna 65

53

61

Modernizare statie mixturi

900

Moderniz.cladire statie mixturi

12

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

223

20

124

1000

0

Modernizare WC Primăverii

108

2

Modernizare WC Hala Agroalim.P ta M. Vitezul

115

5

Extindere centru de ecarisaj

13

Modernizare ștrand Grigorescu

124

Modernizare lac parc central

1000

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitari

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții       efectuate       la

imobilizările          corporale

existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului     sau     al     unitatii

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

1210

1084

4150

10200

10200

5

rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b)externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Ec. Georgeta Negrea

CONDUCĂTORUL

UNITĂȚU,^^

Ing./loaa^Berocaza

.T,


Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA NR. 6


Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


H.CA.NR.

pRFF

V DIREGTJ

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselcfr

mii lei

Nr. Cri.

Plăti restante

Sold inițial 2014 an curent

(N)

Reduceri

Sold final 2014 an curent

(N)

Reduceri Total an N+1 2015

Sold final 2015 an

N+1

Reduceri Total an N+2 2016

Sold final 2016 an

N+2

Total an curent

(N)

2014

din care: Surse an curent

(N)2014

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+

6

4

5

6

7 = 2-

3

8

9 = 7-

8

10

11=9-10

1.

TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:

1.510

60

60

0

0

1.450

20

1.430

20

1.410

1a.

buget general consolidat

510

5

5

0

0

505

5

500

5

495

1b.

alți creditori

1.000

55

55

0

0

945

15

930

15

915


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Ec. Georgeta Negrea

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

ALRAD.F


ANEXA Nr. 7Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate-LINIE DE CREDIT


Nr. crt.

Va

ere co cont

o^rea jfitului nform radului

Perioada de rambursar e in ani

Sold sf. an precedent (N-1) 2013

Valoarea anuala scadenta in anul curent (N) 2014

Valoarea anuala scadenta in anul N + 1

2015

Valoarea anuala scadenta in anul N + 2 2016

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora bile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora bile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

6500

0,50

5153

1155

600

480

75

1165

600

485

80

1175

600

490

85

Total A

5153

1155

600

480

0

75

1165

600

485

0

80

1175

600

490

0

85

B. Credi

e pentru investiții

Total B

Total General

A+B

5153

1155

600

480

0

75

1165

600

485

0

80

1175

600

490

0

85

NJNJCÂTOW   UNITAȚIIRegia Autonoma a Domeniului Public ,oNSIUUldeaSswealra.DJ>.

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca                     CLUJ NAPOCX

C.U.I. 201233                                   HGA.NR._5__

PREȘEDINTE CA


ANEXA Nr. 8
i brut si reducere a plăților restante

Ec. Negrea GeorgetaCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca intrunit in ședința ordinara din data de ^.02.2014

Examinând propunerea de buget intocmita de către Direcția Financiar Contabilitate si inaintata prin adresa nr. 1013/05.02.2014

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba forma finala a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RADP Cluj Napoca pe anul 2014, intocmit in corelare cu prevederile HCL nr. 3/27.01. 2014, ( compus din anexele 1 -8 care fac parte integranta din prezenta hotarare).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Conducerea executiva a regiei, Direcția Financiar Contabilitate, Secretarul Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIERADP CLUJ - NAPOCA

DIRECȚIA FINANCIAR - CONTABILITATE

REGi AUTONOMAĂDdMENil--

PUBLIC
INTRAT CLUj-MPOCA


ieșFF


Către

Consiliul de Administrație al R.A.D.P. Cluj - Napoca

Referitor : aprobarea BVC al R.A.D.P. Cluj - Napoca pe anul 2014.

Va inaintam spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.D.P. Cluj - Napoca pe anul 2014 (anexele 1-8), intocmit in corelare cu HCL nr.3 / 27.01.2014 .

Fata de cele prezentate va rugam sa dispuneți.

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE Ec. NEGREA GEORGETANOTĂ DE FUNDAMENTAREpentru întocmirea proiectului bugetului de venituri și che

al RADP Cluj-Napoca pe anul 2014

Fundamentarea veniturilor

Veniturile totale determinate în funcție de capacitatea de producție a Regiei, de contractele avute în portofoliu în prezent și prognozate a fi încheiate în cursul anului sunt estimate pentru anul 2014 la valoarea de 18.336 mii lei. Cea mai mare pondere, respectiv 99,99%, o vor avea veniturile din exploatare, în valoare de 18.334 mii lei, care se vor realiza din activitățile de bază executate în cadrul Regiei, respectiv din activități de reparații, întreținere străzi și spații verzi, în valoare de 11.194 mii lei, respectiv 61,05% prestări servicii pe domeniul public (întreținere semafoare și indicatoare rutiere, capturare, întreținere și tratare cîini comunitari, întreținere wc-uri publice, săpat gropi în cimitire, pază în cimitirul central), în valoare de 2.845 mii lei, reprezentând 15,52%. în anul 2014 vor crește veniturile obținute din activitatea de pază în cimitirul central cu contravaloarea serviciului de pază pe 7 luni, având în vedere faptul că extinderea activității de pază a fost aprobată prin HCL nr. 243 ' 16.05.2013 și a intrat în vigoare începând cu data de 1 august 2013.

Veniturile se vor obține și din alte activități ale Regiei, respectiv activitatea de mecanizare, agrement (ștrand, canotaj), afișaj, activitatea de pompe funebre, piața de vechituri, vânzarea mărfurilor (produse specifice activității de agrement, material dendrofloricol), ridicare mașini și animale de pe domeniul public, în valoare de 4.295 mii lei, reprezentând 24,43%.

Veniturile financiare (dobânzi, diferențe curs valutar) sunt estimate la valoarea de 2 mii lei, reprezentând 0,01%.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2014, în valoare de 18.286 mii lei, au la bază cheltuielile anului 2013, corelate cu executarea contractelor prevăzute a fi derulate, planul de achiziții al Regiei aprobat pentru anul 2014 și prognoza de creștere a prețurilor. Cea mai mare pondere, respectiv 97,31%, o vor avea cheltuielile de exploatare, în valoare de 17.794 mii lei, care vor fi formate din cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, cu

......!S.Q. 9#

ISOQAR

sta,

rsoQAR

1, tSOQAR |

H

...

•E?»

.......«.»

energia și apa, cheltuieli privind mărfurile și alte cheltuieli (obiecte de inventar, întreținere și reparații, prime de asigurare, transport, taxe poștale, telecomunicații, servicii executate de terți). în cadrul cheltuielilor cu personalul vor crește cheltuielile de natură salarială, conform Legii nr. 356 / 2013, a bugetului de stat pentru anul 2014.

Majorarea cheltuielilor cu salariile se datorează extinderii activității de pază în Cimitirul Central al municipiului Cluj-Napoca și reprezintă contravaloarea acestora pe 7 luni, având în vedere faptul că extinderea activității de pază a fost aprobată în anul 2013 pe o fracțiune de numai cinci luni. De asemenea, aceste cheltuieli vor crește și datorită majorării salariului minim pe economie în anul 2014.

Având în vedere faptul că în ultimii ani cheltuielile cu salariile personalului Regiei s-au menținut constante, se estimează că, în funcție de realizarea veniturilor și a disponibilităților financiare, se vor acorda bonusurile stabilite la solicitarea Sindicatului prin CCM. Acestea reprezintă cheltuieli cu transportul de la și înspre locul de muncă, acordate întregului personal prin CCM pentru întreg anul 2014, precum și tichete de masă pentru a doua parte a anului 2014.

Cheltuielile aferente contractului de mandat vor crește conform OUG nr. 51 / 2013 astfel:

Referința calculului remunerațiilor se face în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Regia, și anume pentru Codul CAEN al RADP Cluj-Napoca 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, acesta este de 1766 lei pe lună (conform datelor INS). Astfel, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliuli de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunar, care poate fi de maxim 1766 lei, ceea ce conduce la o valoare maximă totală de 148 mii lei pentru anul 2014 (la un număr de 7 consilieri).

Remunerația directorului general este formată dintr-o indeminizație fixă lunară care nu poate depăși de șase ori suma de 1766 lei pe lună, adică pe anul 2014 aceasta se ridică la valoarea maximă de 127 mii lei.

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, calculate conform legii, vor crește în funcție de creșterea cheltuielilor cu salariile. Cheltuielile privind protocolul și publicitatea vor rămâne la aceeași valoare ca și în anul 2013. Vor avea o creștere moderată cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor, cheltuielile cu impozitele și taxele, precum și cele cu pregătirea profesională a salariaților. Cheltuielile financiare în valoare de 492 mii lei, în procent de 2,69%, reprezintă dobânzi la linia de credit aflată în derulare. Cheltuielile nedeductibile fiscal, estimate pentru anul 2014, în valoare de 590 mii lei, sunt formate din majorări și penalități de întârziere datorate autorităților de stat, care vor crește nesemnificativ din cauza eșalonării la plată a datoriilor către bugetul statului, în valoare de 395 mii lei; depășirea^eht&kujelilor sociale conform Codului Fiscal, în valoare de 174 mii lei, și alte cheltuieli în vafpare de 2wnii lei.                                                                                               vood^N-rmo >|)

Volumul total al investițiilor pe anul 2014, propus conform programului de achiziții, va fi de 5311 mii lei:

 • - alocații aprobate de la bugetul local, 5111 mii lei, cf. HCL nr. 3/27.01.2014;

 • - surse proprii, 200 mii lei.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimate prezentate rezultă pentru anul 2014 un profit brut de 50 mii lei. Regia estimează pentru anii 2015, respective 2016 o creștere a veniturilor și respectiva profitului realizat.

Pentru obținerea veniturilor totale propuse prin BVC, eficientizarea activității Regiei și adaptării acesteia la mediul concurențial din piață, Regia își propune pentru anul 2014, Tizând și pe sprijinul autorității locale tutelare, ca direcții de acțiune în vederea dezvoltării următoarele:

 • 1. Continuarea lucrărilor / serviciilor executate pe domeniul public, respectiv întreținere semafoare și indicatoare rutiere, capturare, întreținere și tratare câini, întreținere wc-uri publice, săpat gropi în cimitire, paza în cimitirul central, ridicare și îngrijire animale de pe domeniul public;

 • 2. Extinderea pe anumite segmente a lucrărilor / serviciilor executate pe domeniul public, în speță modernizare, reparații, întreținere și refaceri în urma spargerilor pe străzi și spații verzi, marcaje rutiere pentru străzi și parcări, lucrări de deszăpezire pe perioada anotimpului rece, alte lucrări (asfaltare curți școli și spitale, alei între blocuri etc), și alocarea acestora prin încredințare directă în condițiile OUG 34 / 2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că pragul valoric pentru lucrări (cumpărare directă) a fost stabilit la 100.000 euro + TVA;

 • 3. Conturarea de către Consiliul Local a unui cadru legal complementar HCL 247 / 1997, 31 / 1998, 821 / 2006 în vederea încheierii de contracte de refaceri în urma spargerilor accidentale între RADP Cluj-Napoca și regiile / societățile comerciale furnizoare de utilități la prețuri și tarife stabilite de către Consiliul Local (RAT, Compania de Apă Someș, Electrica, RATUC, E-on Gaz);

 • 4. Conturarea de către Consiliul Local a unui cadru legal pentru efectuarea de către RADP a lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi din arealul blocurilor de locuințe (aferent domeniului public), plantări de toamnă și tăieri de corecție a arborilor de pe aliniamentele stradale;

 • 5. Dezvoltarea, în corelare cu strategia Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a Serviciului de ridicări-blocări auto, în vederea fluidizării traficului rutier în municipiu;

 • 6. Extinderea Serviciului de pază în cimitirele municipiului;

 • 7. Extinderea și modernizarea activității de afișaj stradal;

 • 8. Modernizarea ștrandului și a terenurilor de sport de la Baza de Agrement Grigorescu și

organizarea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a unor evenimente'}/), aceste locații;                                                                    ui voodVN-rmo >

 • 9. Amenajarea în anotimpul rece a unui patinoar pe locația Lacului Chios; v,        p,

  ISC 900 "-2OO?

  . ___LSj&Lbil

  **

  VI

  11

  ISOQAR |

  l-M**

  tSOQAR |

  ISOCXR

  UKAS

  KB=nffi3l i

  ■ — - *

400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni. Nr. 2 Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576

RO 201233, J12/117/1991 E-mail: office@radpcj.ro Website: www.radpcj.ro

 • 10.Amenajarea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a unui târg de iarnă,

orășelul copiilor etc., cu caracter sezonier (decembrie - martie), pe locația Ștrandului

Grigorescu;

 • 11. Identificarea, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, de noi activități pe domeniul public, în care să poată fi valorificată forța de muncă și expertiza

Regiei;

 • 12. Studierea pieței de profil în vederea identificării de noi oportunități de afaceri și încheierea de contracte pe domeniul de activitate al Regiei;

 • 13. Diversificarea serviciilor de piață și alocare în amplasamentul de pe str. Bobâlnei nr. 65, în sensul organizării de piețe și târguri îin mai multe zile ale săptămânii (vânzare -cumpărare material lemnos, animale de companie și păsări, produse agricole, mașini etc.);

 • 14. Construirea unei hale multifuncționale pe str. Bobâlnei nr. 65, destinată organizării de târguri și expoziții;

 • 15. Asigurarea unui înalt grad de calitate, în conformitate cu standardele europene, a tuturor produselor și serviciilor furnizate de Regie;

 • 16. îmbunătățirea calității serviciilor prestate direct către populație;

 • 17. îmbunătățirea modului de interacționare cu cetățenii municipiului Cluj-Napoca prin intermediul petițiilor și a rezolvării favorabile a solicitărilor acestora;

 • 18. îmbunătățirea condițiilor privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților Regiei și participarea acestora la forme diverse de pregătire și formare profesională, având ca efect creșterea productivității muncii;

 • 19. Monitorizarea cheltuielilor prin exercitarea riguroasă a controlului intern managerial aplicat pe fiecare activitate în parte și, totodată, reducerea acestora prin retehnolo-gizarea / modernizarea capacităților de producție și a Parcului Auto.

 • 20. îndeplinirea criteriilor și indicatorilor de performanță propuși prin contractul de mandat al directorului general.

Menționăm că pentru realizarea obiectivelor propuse în vederea continuării activității Regiei pe principii sustenabile, pentru realizarea veniturilor și a profitului propuse prin BVC pe anul 2014 se mizează pe sprijinul autorității locale tutelare, astfel încât Regia să devină un real administrator al domeniului public al municipiului Cluj- Napoca.

Director General,


Director Financiar Contabilitate,
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2014

Nr.          /2014 mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an preceden 2013

Propuneri an curent 2014

%

Estimări

an

2015

Estimări an 2016

%

6=5/4

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2 i Rd.5t Rd.6)

1

65.200

55.120

84,54

49.60C

44.640

89,98

90,00

1

Venituri totale din exploatare din care:

2

64.050

54.570

85,20

49.113

44.202

90,00

90,00

a

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

37.000

37.600

101,62

33.840

30.456

90,00

90,00

b

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

996

16

1,61

14

13

87,50

92,86

c

ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

4*

1.300

1.200

92,31

1.080

972

90,00

90,00

d

TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

4**

-7.413

-7.510

101,31

-6.759

-6.083

90,00

90,00

2

Venituri financiare

5

1.150

550

47,83

487

438

88,55

89,94

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

1

I

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

65.160

55.070

84,52

49.555

44.600

89,99

90,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

64.580

54.555

84,48

49.091

44.182

89,98

90,00

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

54.172

44.128

81,46

39.705

35.734

89,98

90,00

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

525

605

115,24

545

491

90,08

90,09

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.533

6.591

87,50

5.933

5.340

90,02

90,01

CO

Cheltuieli de natura salariată (Rd,13+Rd.l4)

12

5.652

4.908

86,84

4.418

3.976

90,02

90,00

CI

ch. cu salariile

13

5.033

4.485

89,11

4.037

3.633

90,01

89,99

C2

bonusuri

14

619

423

68,34

381

343

90,07

90,03

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

156

100

64,10

90

81

90,00

90,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

97

97

100,00

87

78

89,69

89,66

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație si a altor organe de

conducere si control, comisii si comitete

17

159

215

135,22

194

175

90,23

90,21

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.566

1.368

87,36

1.231

1.108

89.99

90,01

I

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2.350

3.231

137,49

2.908

2.617

90,00

89,99

1

2

Cheltuieli financiare

20

580

515

88,79

464

418

90,10

90,09

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

40

50

125,50

45

40

89,42

88,89

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

6

8

133,33

7

6

86,00

88,37

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

34

42

124,12

38

34

90,07

88,98

1

Rezerve legale

25

2

3

x$oA

2

66,67

100,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

2 X"

—< ' , X \

. \ 0

0,00

0,00

n

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

p)

( ojoo

r-6 °'

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

p

..x i

îT'Of-

o/ / 0

0,00

0,00

5

repartizări prevăzute de lege

29

0

o

0

0,00

0,00

Alte

om

__L

— 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27,28, 29

30

32

39

122,51

36

32

91,86

88,37

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

3

4

133,33

4

3

100,00

75,00

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

16

20

125,00

18

16

90,00

88,89

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

13

15

117,00

14

13

92,15

91,50

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

Vil

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7.257

11.085

152,75

7.520

3.938

67.84

52,37

1

Alocații de la buget

44

232

4.940

0,00

3.500

0

70,85

0,00

alocații bugetare aferente plăți angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

3.431

9.540

278,01

6.040

2.100

63,31

34,77

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

140

125

89,29

113

102

90,40

90,27

2

Nr. mediu de salariați total

49

140

125

89,29

113

102

90,40

90,27

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.l2/Rd.49)/12*1000

50

3.364

3.272

97,27

3.258

3.248

99,57

99,69

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 13/Rd.49)/12*J000

51

2.996

2.990

99,80

2.977

2.968

99,57

99,70

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)

52

458

390

85,15

351

316

90,00

90,03

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

53

1.514

1.440

95,11

1.434

1.431

99,58

99,79

7

Cheltuieli totale 1a 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. l)x 1000

54

999

999

100,00

999

999

100,00

100,00

8

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restanfe=i^.

56

1.450

1.400

96,55

1.400

1.400

100,00

100,00

10

Producție

57

212.000

180.000

84,91

162.000

146.000

90,00

90,12Director economic, Dr. ec. Ioan MoldovaDetalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Propuneri an curent

2014

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

7=6/5

0

conform HCl. nr.

553/2013

conform HCA nr.

7/2013

1

2

*5

3

4

4a

5

6

7

l

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

65.200

65.200

65.200

55.120

84,54

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14) din care:

2

64.050

64.050

64.050

54.570

85,20

a)

din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

30.502

30.502

30.502

21.824

71,55

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0,00

a2)

din servicii prestate

5

29.060

29.060

29.060

19.890

68,44

a3)

din redevențe și chirii

6

342

342

342

334

97,66

a4)

alte venituri

7

1.100

1.100

1.100

1.600

145,45

b)

din vânzarea mărfurilor

8

105

105

105

200

190,48

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l 1+Rd.l 1 *+Rd.l 1 **), din care:

9

31.883

31.883

31.883

31.306

98,19

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

37.000

37.000

37.000

37.600

101,62

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

996

996

996

16

1,61

c4) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

11*

1.300

1.300

1.300

1.200

92,31

c5) | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11**

-7.413

-7.413

-7.413

-7.510

101,31

d)

din producția de imobilizări

12

900

900

900

850

94,44

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0,00

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd. 21), din care:

14

660

660

660

390

59,09

fl)

din amenzi și penalități

15

400

400

400

150

37,50

f2) (Rd

din vânzarea activelor și alte operații de capital 17+Rd. 18), din care:

16

20

20

20

20

100,00

- active corporale

17

20

20

20

20

100,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0,00

f5)

alte venituri

21

240

240

240

220

91,67

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.150

1.150

1.150

550

47,83

a)

din imobilizări financiare

23

800

800

800

300

37,50

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0,00

c)

din diferențe de curs

25

180

180

180

150

83,33

d)

din dobânzi

26

170

170

170

100

58,82

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2013

Propuneri an curent

2014

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

7=6/5

0

conform HCL nr. 553/2013

conform HCA nr.

7/2013

1

2

3

4

4a

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

65.200

65.200

65.200

55.120

84,54

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14) din care:

2

64.050

64.050

64.050

54.570

85,20

a)

din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

30.502

30.502

30.502

21.824

71,55

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0,00

a2)

din servicii prestate

5

29.060

29.060

29.060

19.890

68,44

a3)

din redevențe și chirii

6

342

342

342

334

97,66

a4)

alte venituri

7

1.100

1.100

1.100

1.600

145,45

b)

din vânzarea mărfurilor

8

105

105

105

200

190,48

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l 1+Rd.l 1*+Rd.l I**), din care:

9

31.883

31.883

31.883

31.306

98,19

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

37.000

37.000

37.000

37.600

101,62

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

996

996

996

16

1,61

c4) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

11*

1.300

1.300

1.300

1.200

92,31

c5) | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11**

-7.413

-7.413

-7.413

-7.510

101,31

d)

din producția de imobilizări

12

900

900

900

850

94,44

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0,00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l 5+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd. 21), din care:

14

660

660

660

390

59,09

fl)

din amenzi și penalități

15

400

400

400

150

37,50

f2) (Rd

din vânzarea activelor și alte operații de capital 17+Rd. 18), din care:

16

20

20

20

20

100,00

- active corporale

17

20

20

20

20

100,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0,00

f5)

alte venituri

21

240

240

240

220

91,67

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.150

1.150

1.150

550

47,83

a)

din imobilizări financiare

23

800

800

800

300

37,50

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0,00

c)

din diferențe de curs

25

180

180

180

150

83,33

d)

din dobânzi

26

170

170

170

100

58,82

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2013

Propuneri an curent

2014

%

Aprobat

conform HCL nr. 553/2013

conform HCA nr.

7/2013

Preliminat/

Realizat

Propuneri

7=6/5

2

3

4

4a

5

6

7

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

65.200

65.200

65.200

55.120

84,54

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14) din care:

2

64.050

64.050

64.050

54.570

85,20

a)

din

producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

30.502

30.502

30.502

21.824

71,55

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0,00

a2)

din servicii prestate

5

29.060

29.060

29.060

19.890

68,44

a3)

din redevențe și chirii

6

342

342

342

334

97,66

a4)

alte venituri

7

1.100

1.100

1.100

1.600

145,45

b)

din vânzarea mărfurilor

8

105

105

105

200

190,48

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd.l 1+Rd.l 1*+Rd.l 1**), din care:

9

31.883

31.883

31.883

31.306

98,19

c!)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

37.000

37.000

37.000

37.600

101,62

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

996

996

996

16

1,61

c4)|

ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

11*

1.300

1.300

1.300

1.200

92,31

5) | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11**

-7.413

-7.413

-7.413

-7.510

101,31

d)

din producția de imobilizări

12

900

900

900

850

94,44

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0,00

0

alte

21),

venituri din exploatare (Rd.l 5+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd. din care:

14

660

660

660

390

59,09

fi)

din amenzi și penalități

15

400

400

400

150

37,50

12) (Rd

din vânzarea activelor și alte operații de capital 17+Rd. 18), din care:

16

20

20

20

20

100,00

- active corporale

17

20

20

20

20

100,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0,00

f5)

alte venituri

21

240

240

240

220

91,67

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.150

1.150

1.150

550

47,83

0

din imobilizări financiare

23

800

800

800

300

37,50

>)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0,00

)

din diferențe de curs

25

180

180

180

150

83,33

)

din dobânzi

26

170

170

170

100

58,82

! o

i

2

3

4

4a

5

6

7

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0,00

ii

CH

ELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

64.900

64.900

65.160

55.070

84,52

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

64.320

64.320

64.580

54.555

84,48

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

53.912

53.912

54.172

44.128

81,46

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33-l-Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)

32

51.360

51.360

51.620

41.289

79,99

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

43.845

43.845

44.105

34.936

79,21

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.125

1.125

1.125

951

84,53

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

90

90

90

76

84,44

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

255

255

255

216

84,71

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

85

85

85

72

84,71

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

6.300

6.300

6.300

5.326

84,54

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

5

5

5

4

80,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.069

1.069

1.069

999

93,45

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

820

820

820

750

91,46

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:

42

150

150

150

150

100,00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12

12

12

12

100,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

138

138

138

138

100,00

c)

prime de asigurare

45

99

99

99

99

100,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+R d.69+Rd.78), din care:

46

1.483

1.483

1.483

1.840

124,07

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

15

15

15

550

3.666,67

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

3

3

3

2

66,67

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

56

56

56

47

83,93

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

38

38

38

32

84,21

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0,00

c2)|

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

18

18

18

15

83,33

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0,00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59t-Rd.60H Rd.61), din care:

57

4

4

4

3

75,00

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

4

4

4

3

75,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

0,00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

55

55

55

46

83,64

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

120

120

120

101

84,17

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:

64

60

60

60

51

85,00

- internă

65

40

40

40

34

85,00

- externă

66

20

20

20

17

85,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

365

365

365

350

95,89

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

100

100

100

95

95,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

490

490

490

414

84,49

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

335

335

335

283

84,48

>2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

100

100

100

85

85,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

50

50

50

42

84,00

i4)

nec

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și orporale, din care:

73

0

0

0

0

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0,00

i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/201 1

76

0

0

0

0

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

5

5

4

80,00

j)

alte cheltuieli

78

275

275

275

232

84,36

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

525

525

525

605

115,24

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0,00

•>)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0

0

0

0

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

142

142

142

120

84,51

e)

ch. cu taxa de mediu

84

6

6

6

5

83,33

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

377

377

377

480

127,32

C.

Cheltuieli cu personalul    (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13)

86

7.533

7.533

7.533

6.591

87,50

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

5.652

5.652

5.652

4.908

86,84

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5.033

5.033

5.033

4.485

89,11

a) salarii de bază

89

3.684

3.684

3.684

3.219

87,38

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.327

1.327

1.327

1.245

93,82

c) alte bonificații (conform CCM)

91

22

22

22

21

95,45

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

619

619

619

423

68,34

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

110

110

110

110

100,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0,00

b) tichete de masă;

96

300

300

300

300

100,00

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0,00

d) ch. privind participarea salariaților Ia profitul obținut în anul precedent

98

199

199

199

3

1,51

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

10

10

10

10

100,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 +Rd. 102+Rd. 103), din care:

100

156

156

156

100

64,10

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

97

97

97

97

100,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

59

59

59

3

5,08

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11+Rd.l 12), din care:

104

159

159

159

215

135,22

a) pentru directori/directorat

105

140

140

140

150

107,14

- componenta fixa

106

140

140

140

150

107,14

- componenta variabila

107

0

0

0

0

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

108

19

19

19

65

342,11

- componenta fixa

109

19

19

19

65

342,11

- componenta variabila

110

0

0

0

0

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114^-Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:

113

1.566

1.566

1.566

1.368

87,36

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1.158

1.158

1.158

1.006

86,87

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

26

26

26

24

92,31

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

289

289

289

252

87,20

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

74

74

74

67

90,54

e) ch

. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

19

19

19

19

100,00

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

0

0

0

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128),din care:

120

2.350

2.350

2.350

3.231

137,49

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd,123), din care:

121

5

5

5

4

80,00

- către bugetul general consolidat

122

1

1

1

1

100,00

- către alți creditori

123

4

4

4

3

75,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

71

71

71

60

84,51

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0,00

d)

alte cheltuieli

126

45

45

45

38

84,44

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

3.129

3.129

3.129

3.129

100,00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:

128

-900

-900

-900

0

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

284

284

284

100

35,21

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

0,00

fl.2)

provizioane din legătură cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0,00

f2)

sau p

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere ierderi de valoare, din care:

131

1.184

1.184

1.184

100

8,45

f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

1.184

1.184

1.184

100

8,45

- din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

0,00

- venituri din alte provizioane

135

1.184

1.184

1.184

100

8,45

2

Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+ Rd. 143), din care:

136

580

580

580

515

88,79

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:

137

261

261

261

245

93,87

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

211

211

211

200

94,79

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

50

50

50

45

90,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 +Rd. 142), din care:

140

319

319

319

270

84,64

bl)|

aferente creditelor pentru investiții

141

310

310

310

262

84,52

Io

î

2

3

4

4a

5

6

7

1

b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

9

9

9

8

88,89

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

0

0

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 -Rd.29)

145

300

300

40

50

125,50

venituri neimpozabile

146

800

800

800

300

37,50

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

200

200

200

200

100,00

r

V

IMPOZIT PE PROFIT

148

46

46

6

8

133,33

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

150

5.652

5.652

5.652

4.908

86,84

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

5.033

5.033

5.033

4.485

89,11

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

140

140

140

125

89,29

4

Nr. mediu de salariați

153

140

140

140

125

89,29

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd. 151/Rd. 153)/l 2* 1000

154

2.996

2.996

2.996

2.990

99,80

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuieli de natura salariala (lei/persoană) (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

3.364

3.364

3.364

3.272

97,27

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l 53)

156

458

458

458

437

95,41

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate/persoană) W =Gcal./Rd.l 53

157

1.514

1.514

1.514

1.440

95,11

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

- număr unități fizice Gcal.

159

212.000

212.000

212.000

180.000

84,91

-preț mediu/Gcal.

160

282

282

282

284

100,71

- valoare=Gcal. x preț mediu

161

59.784

59.784

59.784

51.120

85,51

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.16l/Rd.2

162

93,34

93,34

93,34

93,68

100,36

n t

Plăti restante

163

0

0

0

0

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

1.450

1.400

1.400

1.400

100,00

- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0

0

0

0,00

- de la operatorii cu capital privat

166

1.450

1.400

1.400

1.400

100,00

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0,00

- de la bugetul dp local

168

0

0

0

0

0,00

- de la alte ențit^ti

169

0

0

0

0

0,00


Director ge Ec. EmilDirector economic, Dr. ec. Ioan Moldov
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA nr. 3


REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Gradul de realizare a veniturilor totale


Director economic,mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2012

%

Prevederi an precedent 2013

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat/

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd. l+rd.2+rd.3)

83.500

78.791

94

65.200

65.200

100

1

Venituri proprii din exploatare

83.166

76.516

92

64.050

64.050

100

2

Venituri financiare

334

2.275

681

1.150

1.150

100

3

Venituri extraordinare

-

-

-

-

-

-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA nr. 4


REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget

2014

Trim.

1

Trim.

II

Trim.

111

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

55.120

27.139

6.418

3.886

17.677

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14) din care:

2

54.570

27.082

5.988

3.829

17.671

a)

din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

21.824

10.867

2.308

1.817

6.832

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

19.890

10.330

1.820

1.220

6.520

a3)

din redevențe și chirii

6

334

82

82

88

82

a4)

alte venituri

7

1.600

455

406

509

230

b)

din vânzarea mărfurilor

8

200

0

72

128

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11 +Rd. 1 1 *+Rd. 11**), din care:

9

31.306

15.840

3.403

1.452

10.611

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

37.600

19.000

4.200

1.800

12.600

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

16

0

16

0

0

c4) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

11*

1.200

642

0

0

558

c5) | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11**

-7.510

-3.802

-813

-348

-2.547

d)

din producția de imobilizări

12

850

340

79

293

138

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd. 21), din care:

14

390

35

126

139

90

fl)| din amenzi și penalități

15

150

33

38

41

38

f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l8), din care:

16

20

0

5

15

0

- active corporale

17

20

0

5

15

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

220

2

83

83

52

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

550

57

430

57

6

a)

din imobilizări financiare

23

300

0

300

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

150

42

68

36

4

d)

din dobânzi

26

100

15

62

21

2

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

55.070

22.965

10.751

8.210

13.144

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

54.555

22.926

10.543

8.120

12.966

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

44.128

19.928

8.038

5.591

10.571

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)

32

41.289

19.189

7.346

4.816

9.938

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

34.936

17.063

5.481

3.839

8.553

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

951

212

262

254

223

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

76

26

12

21

17

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

216

51

57

55

53

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

72

11

25

21

15

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

5.326

1.903

1.578

698

1.147

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

4

0

0

4

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.4l+Rd.42+Rd.45), din care:

40

999

265

218

296

220

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

750

205

169

229

147

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:

42

150

35

27

45

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12

0

6

5

1

b2)

- către operatori cu capital privat

44

138

35

21

40

42

c)

prime de asigurare

45

99

25

22

22

30

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd .69+Rd.78), din care:

46

1.840

474

474

479

413

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

550

138

138

138

136

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

2

0

0

2

0

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

47

12

11

12

12

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

32

8

8

8

8

- tichete cadou DOtrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

15

4

3

4

4

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

d)

Ch.

cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

3

3

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

3

3

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

46

14

14

9

9

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

101

24

27

25

25

-

cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:

64

51

14

14

12

1 1

- internă

65

34

9

9

8

8

- externă

66

17

5

5

4

3

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

350

89

88

87

86

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

95

29

24

22

20

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

414

100

107

132

75

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

283

62

79

93

49

>2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

85

25

16

26

18

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

42

12

11

12

7

14) necc

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și trporale, din care:

73

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

15)1

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

4

1

1

1

1

j)

alte cheltuieli

78

232

65

65

52

50

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

605

322

161

81

41

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0

0

0

0

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

120

40

30

30

20

e)

ch. cu taxa de mediu

84

5

2

1

1

1

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

480

280

130

50

20

C. Cheltuieli cu personalul    (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)

86

6.591

1.925

1.578

1.606

1.482

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

4.908

1.444

1.187

1.210

1.067

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.485

1.335

1.075

1.104

971

a) salarii de bază

89

3.219

890

789

770

770

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.245

435

281

328

201

c) alte bonificații (conform CCM)

91

21

10

5

6

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

423

109

112

106

96

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

110

30

30

30

20

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

300

75

75

75

75

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

3

0

3

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

10

4

4

1

1

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din

care:

100

100

13

24

30

33

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

97

10

24

30

33

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

3

3

0

0

0

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

215

73

47

47

48

a) pentru directori/directorat

105

150

59

30

30

31

- componenta fixa

106

150

59

30

30

31

- componenta variabila

107

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

108

65

14

17

17

17

- componenta fixa

109

65

14

17

17

17

- componenta variabila

110

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:

113

1.368

395

320

319

334

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1.006

293

232

234

247

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

24

7

6

5

6

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

252

72

60

59

61

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

67

19

17

16

15

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

19

4

5

5

5

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

0

0

0

0

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128),din care:

120

3.231

751

766

842

872

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd. 123), din care:

121

4

2

0

2

0

- către bugetul general consolidat

122

1

1

0

0

0

- către alți creditori

123

3

1

0

2

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

60

0

0

60

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

126

38

0

0

0

38

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

3.129

769

776

790

794

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:

128

0

-20

-10

-10

40

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

100

0

0

0

100

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

0

fl.2)

provizioane din legătură cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

f2) sau p

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere ierderi de valoare, din care:

131

100

20

10

10

60

f2.l) | din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

100

20

10

10

60

- din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

135

100

20

10

10

60

2

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

515

39

208

90

178

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:

137

245

5

110

10

120

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

200

0

100

0

100

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

45

5

10

10

20

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

270

34

98

80

58

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

262

33

97

76

56

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

8

1

1

4

2

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 -Rd.29)

145

50

4.174

-4.333

-4.324

4.533

venituri neimpozabile

146

300

0

0

0

200

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

200

0

0

0

200

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

8

634

-659

-657

689

V

Plăți restante

149

0

0

0

0

0

VI

Creanțe restante

150

1.400

2.100

2.800

1.700

1.400

Număr mediu lurjar de personal pe trimestru

151

125

125

125

125

125

Număr                     la sfârșitul fiecărui trimestru

----—---------

152

125

125

125

125

125
Director economic, Dr. ec. Ioan Moldova


Pagina 4 din 4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anul 2014

mii iei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2013

Valoare

Aprobat

Realizat /Preliminat

an curent 2014

an

2015

an

2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

7.425

7.257

11.085

7.520

3.938

1

Surse proprii, din care:

3.129

3.129

3.129

3.000

3.000

a) - amortizare

3.129

3.129

3.129

3.129

3.129

b) - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

400

232

4.940

3.500

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

3.896

3.896

3.016

1.020

938

- Fond de dezvoltare

2.900

2.900

3.000

1.000

920

- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)

996

996

16

20

18

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3.883

3.431

9.540

6.040

2.100

1

Investiții în curs, din care:

2.041

1.796

6.059

3.940

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

36

36

0

0

0

Producerea de energie electrica prin utilizarea panourilorfotovoltaice pe platforma CTZ-studiu de fezabilitate

31/12/2013

36

36

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

31/12/2015

1.700

1.456

2.940

3.940

0

Modernizare rețele termice aferente programului de Reabilitare a străzilor din mun. Cluj- Napoca (execuție lucrări)

31/12/2015

1.700

1.456

2.940

3.940

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

155

154

655

0

0

Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF) - vane pentru cămine

31/12/2014

155

154

655

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

150

150

2.464

0

0

Alimentare cu energie termica clienti noi

31/12/2014

150

150

2.464

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

970

1.500

1.500

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

470

1.000

1.000

Eficientizarea procesului tehnologic de producere si distribuție a agentului termic pentru apa calda de consum

31/12/2014

0

0

400

0

0

Sistem de telecitire-masura debit apa adaos la Centrala Termică de Zonă Someș Nord

31/12/2014

0

0

10

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Optimizarea sistemului de distribuție agent termic primar apa fierbinte-transformare PT in CT

31/12/2014

0

0

60

1.000

1.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

500

500

500

Eficientizarea sistemului centralizat de producție si distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic secundar

31/12/2014

0

0

500

500

500

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

742

684

1.611

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

742

684

1.611

0

0

Modernizarea/automatizarea centralelor termice-Inlocuire cazane in Centrale Termice Plopilor, 5 Zorilor, 13 Gheorgheni,                  5,13,14 Manastur

31/12/2013

258

257

0

0

0

Reabilitare coșuri de fum la centralele termice: 4 Gheorgheni, 16 Mănăștur, 10,12 Gheorgheni, 1 Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca

31/12/2014

358

357

455

0

0

Reabilitare instalații de alimentare cu gaz a centralelor termice

31/12/2014

70

69

100

0

0

Eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice prin implementarea unor unități de micro-cogenerare sau prin utilizarea resurselor regenerabile: energia solară pentru producerea energiei electrice la centralele termice-studiu de fezabilit.

31/12/2014

56

0

1.056

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

500

351

300

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

600

600

600

600

600

a) - interne

b) - externe (

600

600

600

600

600


Direc

Ec.Director economic, Dr. ec. loan MoldovanProgramul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr.

crt.

Arierate

Sold inițial an curent 2014

Reduceri

Sold final an curent 2014

Reduceri

Total an 2015

Sold final an 2015

Reduceri

Total an

2016

Sold final an 2016

Total an curent 2014

Din care : Surse an curent 2014

încăsari din creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

Rd. 1 a+Rd. 1 b), din care :

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

la.

- buget general consolidat

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

lb.

- alp£xc4jtori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

: qc.c. /n.imtfuvlfrSn


Director economic, Dr. ec. loan Moldovan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sfîrșit an precedent 2013

Valoare anuală scadentă în anul curent 2014

Valoare anuală scadentă în anul 2015

Valoare anuală scadentă în anul 2016

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabile

Comisi

oane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabile

Comisi

oane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabile

Comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curentă

a) mii lei

7.500

1

0

0

ol

0

0

0

0

0

ol

0>

0

0

0

0

0

0

Total A

7.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Credite pentru investiții (Banca Europeană pentru Investiții)

(mii le

i)                           mii euro

al) mii euro

2.350

15

733

170

133

37

0

0

163

133

30

0

0

156

133

23

0

0

a2) mii lei

10.407

3.299

1.029

600

167

262

0

735

600

135

c

0

704

600

104

0

0

Total B mii lei

10.407

3.299

1.029

600

167

262

0

735

600

135

0

0

704

600

104

0

0

Total A+B mii lei

17.907

0

3.299

1.029

600

167

262

0

735

600

135

0

0

704

600

104

0

0

NOTA: Linia de credit pentru activitatea curentă (capital de lucru) este accesata în funcție de necesarul zilnic de plăți neacoperite din încasări și se


Director economic, Dr. ec. loan Moldovan


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2013

an curent 2014

an 2015

an 2016

Preliminat/

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti

restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti

restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care sa determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior

31.12.2014

X

X

35

0

30

0

25

0

2

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice

31.12.2014

X

X

160

0

140

0

130

0

3

Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de enegie electrică

31.12.2014

X

X

155

0

130

0

120

0

5

Total Pct. I

X

X

350

0

300

0

275

0

jt.

11

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Scăderea producției furnizată datorită debranșărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

31.12.2014

X

X

-340

0

-306

0

-279

0

4

Total Pct. II

X

X

-340

0

-306

0

-279

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 1+Pct.n

40

0

50

0

44

0

40

0


Directofl ge

Ec. EmiDirector economic, Dr. ec. IoanNotă de fundamentare a Indicatorilor economico-financiari pe anul 2014

Regia Autonomă de Termoficare CIuj-Napoca are ca principal obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în municipiul Cluj-Napoca. Din producția anuală cca. 95% este furnizată populației și cca. 5% este furnizată agenților economici și instituțiilor.

Venituri

Pentru anul 2014 regia prognozează o producție de energie termică de 180.000 Gcal. din care 171.000 Gcal. pentru populație și 9.000 Gcal. pentru agenții economici și instituții.

 • I. Veniturile estimate a fi realizate în anul 2014 sunt în sumă de 55.120 mii lei din care:

 • 1.  Venituri din exploatare 54.570 mii lei - rând 2 din Buget.

 • 2.  Venituri financiare 550 mii lei - rând 5 din Buget.

Cheltuieli

II. Pentru producția de energie termică de 180.000 Gcal. a anului 2014 estimăm efectuarea unor cheltuieli totale în sumă de 55.070 mii lei din care:

 • 1.  Cheltuieli de exploatare 54.555 mii lei lei - rând 8 din Buget.

 • 2. Cheltuieli financiare 515 mii lei - rând 20 din Buget.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor prezentate mai sus rezultă pentru anul 2014 un profit de 50 mii lei repartizat conform reglementărilor în vigoare.

Investițiile în anul 2014 vor fi finanțate din surse propii 3.600 mii lei (din care 600 mii lei rambursări rate aferente creditului pentru investiții angajat la Banca Europeana pentru Investiții), din alocații de la bugetul local 4.940 mii lei și se urmărește identificarea altor surse în sumă de 1.000 mii lei.

Diferențele semnificative ale veniturilor și cheltuielilor din anului 2014 față de anul 2013 rezultă din nivelul producției fizice planificată a fi realizată în anul 2014 care este de 84,5% față de anul 2013.

Rândul 104 „Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete” din Anexa 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” reprezintă sumele aferente contractului de mandat a directorului general și indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație ( 7 persoane ).

Rândul 146 „Venituri neimpozabile” din Anexa 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” reprezintă venituri din dividende.