Hotărârea nr. 283/2014

Hotărârea 283/2014 - Alipirea şi însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Şesului nr. 23.

HOTĂRÂRE

privind alipirea; și însușirea documențațtei iapo-cad astrale- de: a lipire u imobilelor si luate în

ttiumcipiubGliij-Napoca, steȘesului-ra; :.23

Consiliul local al mrimeipiului;Clțy“Napoca/mtmutîn:|edmță €ndifîarâ.

Examinând proiectul de :.fetărâra- privind? aii pire a și însușirea documentației tppo-eadastmte de ■alipire a- imobilelor situate? în? municipiul Cluj-Napoca,. ste- Șesului im 23 - proiect din: inițiativa . primarului::

:Analizând Referatul nra22I996; dm.'23.,05?2:0Wal :Direcțteî..patri:mo:raul municipiului și/evidența ■proprietății ■ prin -cate :se. propune; alipirea. șl ?însușirea, documentației ■tbpo-cadastele-' de ■ -alipire a imobilelor situate în municipiul Clirj-Napoca,/sțr, Șesului .nr, 23;

Reținând?.prevederile Ordinului? nr. :63-4/200:6:,-.afe: Legii? cadastrului șî Ipublicității foiobiliâro nr. 7Z1?99ț5?:și. ale Legii nr, 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând- avizul comisiei: de-specialițate;?

Pbteiyiț/dîspozițiunilor/art,. 36, 39 :aL 1 ?și.:.45:. din Legea nr, 21-50001 alșdmimstmției publice-focale,;. republicată; tu modiKcări.le șt completările ulterioare,

HOTÂRĂȘ IE:

:ArtL (1):.S e ■ aproba:: alipirea;' următoareto r inia biter

-■ ■imobîlul’teien-uu-ur-cad/-262339? teren îiț suprafață de 273? mp., .înscris rin C-R nn -262-339 Gluj-Năpoca (nr? -C,F. vechi-173578), drepttde: proprietate,. :cu?ti:tlu:de?drept: cumpărate, dobâiiditfovin. convenție, după cum-unnează:

 • - cote actuală 1/2,Ap: favoarea domnuiui: Neamț Rform-George, ea:bun propriu,

 • - cată actuală 1:/X în favoarea domnului ?Badiu. Aurel .și .a.-aoamriei .Badțu .fosefîna-■Marietta,ca bun-.comun,

* îmobilyl-teren cu nn cad, .3.0590:5,' teren- în. suprâfeBdc?.5.0::mp., înscrișiii C.R M 3-0-5905 Cluj -Napoca, drept de. proprietate, în BvaarW Municipiului: Cluj-Napoca,

(2)- Prin alipirea celor două urtebilu rezulta u parcelă nouă, în supraBia- de 323 mp,, cute va. fiîfliterisă Îti-OR NOU,, cu-drept, de proprietate, astfel:

- Asupra, cotei de: 273/323/ pane, drept: de. proprietate,- cii titlu de cumpărare, dobândit: prin convenție,: dupa. cum urmează:

 • - c®a actuală :172:, înfavo^ea .domnului: WamțiFIarin-Geoîse.-ea hun/propriu,:

 • - :coța: acnmlă: .172,. în: -favoarea: rfemnufei: Badiu:. Aurel și a doamnei: Badiu iosenua-Mărieita^.câ: btm comun,:

* Asupra cutei âe 50/323 parte, drept de-proprietate, in &warea:Munidpiuhn:Cluj-N:ap0eă,:

' (3 ■) -Asupra' cotei de '50f323:.părte.dîn:parcW nouă, în-suprafață/de-323:.:inp., înscrisă In ■C.F, W0U,. drept de. proprietatein .favoarea- Municipiului -Cluj-Napoca,.: se aprebă/înșcriereadreptutui de concesiune, pe durata: de 49: ailț ni favoarea WiBrolui Neamț Florin-George, având CaO                a.domnuluiB-adi:u,A.urei,. avâad.G.NBdoamnei .Badiu-

loserina-Mărîetta, avârtd/C.N.P;

: Artj. :S.e uiSUșeșteiDbcum.entațiatopo-câdastraMde/alipire,: a. imobilelor- situate: în. municipiul Cluj--Napoca, :str Șesului ni, 23, îxrtscm® de P.F.A.. Terebesy Alexandru Iqan, ce 'se constituie: în Anexă :și ifece- parte Integrantă din :preMta::botărfee,

ArtX■ Gu îndeplinirea prevederilor- :hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul..

■-.municipiului.|i evidența proprietății., Direcția: econom ică-șrServwi uf JuridiC-eonteneios,Nr.: 2:B- ■din .î^ iulie j014 țllotârârea a trist -adoptată ■cu.'23 voturi)

Anexă la Hotărârea ini, ■2.83720:j4

CONfl-OT

PARTE-A SClISAr

 • *         Fișsv prafecțulm

 • *     Conpnutul dwwtșpe

 • *       Memotiulx-cănk

■s         .'A- ?• te r CHteK < 262.1/''* Ci 4-t. .pcm

 • *        1 Cbe 1 de ml ș care te parcdcfe r

  tepeg..

  l-pag.: te pag

  1 pag


PARTEA DESENATĂ:

1 Plan de în cadra re în: zonă

* Plai le amplasament și cel mitara a imobf im cu pmpuuore de adpi-re-:

*■ -Pian de amplasament șt delimitare a .imobilului .ce rezulta din. alipire

1 C-'-te:* >r-te g

>te-‘ pl ■teSlrCS- A


Jyte u î