Hotărârea nr. 282/2014

Hotărârea 282/2014 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 224134/451/24.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei Ia Hotărârea nr. 575/2013;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 cu poziția 14, care va cuprinde imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 21, ap. 100, compus dintr-o cameră, wc și duș cu S.U. de 10 m.p.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 282 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi )