Hotărârea nr. 281/2014

Hotărârea 281/2014 - Punerea la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a două terenuri în suprafaţă de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentinţe civile definitive şi irevocabile.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind punerea Ia dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a două terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a două terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 230179/30.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a două terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile;

Reținând prevederile următoarelor hotărâri judecătorești: Sentința civilă nr. 2605/2007, pronunțată în dosarul nr. 13625/211/2006, definitivă și irevocabilă; Sentința civilă nr. 4427/2007, pronunțată în dosarul nr. 2617/211/2007, ale Legii nr. 341/2004, actualizată, precum și ale Legii nr. 44/1994, actualizată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca, în vederea executării hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, după cum urmează: Sentința civilă nr. 2605/2007, pronunțată în dosarul nr. 13625/211/2006, definitivă și irevocabilă; Sentința civilă nr. 4427/2007, pronunțată în dosarul nr. 2617/211/2007, a unui număr de două terenuri, în suprafață de 500 mp. fiecare, identificate după cum urmează:

  • -  teren cu nr.-cadastral 306318, în suprafață de 500 mp., înscris în CF nr. 306318 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

  • -  teren cu nr. cadastral 306319, în suprafață de 500 mp., înscris în CF nr. 306319 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul revendicări, fond funciar și registru agricol.


Nr. 281 din 15 iulie 2014

(Flotârârea a fost adoptată cu 23 voturi)