Hotărârea nr. 276/2014

Hotărârea 276/2014 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de închiriere nr. 148262/2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148262 din 25.05.2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148262 din 25.05.2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 239929 din 07.07.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 148262 din 25.05.2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității Contractului de închiriere nr. 148262 din 25.05.2011, încheiat cu S.C. TB TURC S.R.L. pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 25.05.2014 până la data de 25.05.2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 276 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)