Hotărârea nr. 270/2014

Hotărârea 270/2014 - Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup X”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup X”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca. Grup X” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.210384/423/16.06.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Serviciului Investiții prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup X” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere'’, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup X”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr.270 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexa H.C.L. nr 270/2014                                  Buget

aferent cererii de finanțare - GRUP 10

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA            lei

Cheltuieli eligibile

Total Eligibil lei

TOTAL lei

Baza lei

TVA eligibila lei

1

2

3

4

5

6

7

1

Cap.l Cheltuitei pentu proiectare si asistenta tehnica

1.1

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

10,832.54

0.00

10,832.54

10,832.54

1,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0.00

821.34

0.00

821.34

821.34

1,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0.00

2,011.20

0.00

2,011.20

2,011.20

1,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

1,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

1.2

Proiectare si inginerie

0.00

13,937.00

3,344.88

17,281.88

17,281.88

1,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0.00

1,052.00

252.48

1,304.48

1,304.48

1,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0.00

3,211.00

770.64

3,981.64

3,981.64

1,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0.00

1,872.00

449.28

2,321.28

2,321.28

1,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0.00

7,802.00

1,872.48

9,674.48

9,674.48

1.3

Consultanta

0.00

41,000.00

9,840.00

50,840.00

50,840.00

1,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0.00

5,000.00

1,200.00

6,200.00

6,200.00

1,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0.00

15,000.00

3,600.00

18,600.00

18,600.00

1,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0.00

9,000.00

2,160.00

11,160.00

11,160.00

1,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0.00

12,000.00

2,880.00

14,880.00

14,880.00

1.4

Asistenta tehnica

0.00

27,000.00

6,480.00

33,480.00

33,480.00

1,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0.00

4,500.00

1,080.00

5,580.00

5,580.00

1,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0.00

9,500.00

2,280.00

11,780.00

11,780.00

1,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0.00

5,500.00

1,320.00

6,820.00

6,820.00

1,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0.00

7,500.00

1,800.00

9,300.00

9,300.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

92,769.54

19,664.88

112,434.42

112,434.42

2

Cap.2 Cheltuieli pentru investiția de baza

2.1

Construcții si Instalații

211,113.72

2,360,813.00

566,595.12

2,927,408.12

3,138,521.84

2,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

M            5,220.40

248,442.00

59,626.08

308,068.08

313,288.48

2,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

* z<C

113,239.28

557,951.00

133,908.24

691,859.24

805,098.522,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

41.146,92

355.006,00

85.201,44

440.207,44

481.354,36

2,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

51.507,12

1.199.414,00

287.859,36

1.487.273,36

1.538.780,48

TOTAL CAPITOL 2

211.113,72

2.360.813,00

566.595,12

2.927.408,12

3.138.521,84

3

Cap3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3,1

Organizarea de șantier

0,00

98.173,00

23.561,52

121.734,52

121.734,52

3,1,1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

50.804,00

12.192,96

62.996,96

62.996,96

3,1,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0,00

12.104,00

2.904,96

15.008,96

15.008,96

3,1,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0,00

12.104,00

2.904,96

15.008,96

15.008,96

3,1,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0,00

12.870,00

3.088,80

15.958,80

15.958,80

3,1,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0,00

13.726,00

3.294,24

17.020,24

17.020,24

3,1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

47.369,00

11.368,56

58.737,56

58.737,56

3,1,2,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0,00

9.023,00

2.165,52

11.188,52

11.188,52

3,1,2,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0,00

9.023,00

2.165,52

11.188,52

11.188,52

3,1,2,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0,00

9.022,00

2.165,28

11.187,28

11.187,28

3,1,2,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0,00

20.301,00

4.872,24

25.173,24

25.173,24

3,2

Cote legale

0,00

20.740,00

0,00

20.740,00

20.740,00

3,2,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

2.100,00

3,2,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

0,00

5.300,00

0,00

5.300,00

5.300,00

3,2,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

0,00

3.250,00

0,00

3.250,00

3.250,00

3,2,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

0,00

10.090,00

0,00

10.090,00

10.090,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

118.913,00

23.561,52

142.474,52

142.474,52

4

Cap4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

4,1

Informare si publicitate

0,00

16.000,00

3.840,00

19.840,00

19.840,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

16.000,00

3.840,00

19.840,00

19.840,00

5

Cap 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5,1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse si neprevăzute

105.127,20

0,00

0,00

0,00

105.127,20

5,1,1

Aleea Muscel nr. 6, Bl C4.

11.036,00

0,00

0,00

0,00

11.036,00

5,1,2

B-dul Nicolae Titulescu nr. 33, Bl Bl.

26.970,00

0,00

0,00

0,00

26.970,00

5,1,3

str. Uzinei Electrice nr. 15.

16.591,20

0,00

0,00

0,00

16.591,20

5,1,4

B-dul Nicolae Titulescu nr. 147, Bl 11

50.530,00

0,00

0,00

0,00

50.530,00

TOTAL CAPITOL 5

-105.127,20

0,00

0,00

0,00

105.127,20

TOTAL GENERAL

O *116.240,92

2.588.495,54

613.661,52

3.202.157,06

3.518.397,98“g PnO Vnr crt

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoare totala a cererii de finanțare din care:

3.518.397,98

a

valoarea neeligibila, inclusiv TVA aferent

316.240,92

b

Valoare eligibila

3.202.157,06

II

Contribuția proprie, din care:

1.597.103,74

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.280.862,82

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

316.240,92

III

Asistenta financiara neramburasbila solicitata

1.921.294,24

DEVIZ GENERAL GRI'P 10


privind cheltuielile necesare reallzârii “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUN CLUJ-NAPOCA" (str. Uzinei Electrice nr.15, B-dul N. Titulescu nr. 33, B-dul N. Titulescu nr.147. Aleea Muscel nr.6 )In mit him" auro la curau! lnfc>*urD 4,4 793 fi^uro din Oala Oa 24 03.2014

Nr cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (flrjTVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mu euru

Mu lei

Mii lei

Mu eurv

1

2

J.(XXXK)

4,«XX)00

5.001XXI

6.00000

7.t X MMM)

CAPITOLUL 1 Cheltuidi pentru obținerea fi amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

O.OlXXXj

0.00000

(1,00000

o.otxxx

0,(MMX Ml

1 2

Amenajarea terenului

O.OOOOt

o.txxxx

O.CXXXX

0.00000

O.OOOUU

1 3

Amenajări pentru protecția mediului >i aduccica la stare inițială

0.00000

O.IXXXX

O.OtXXM

O.OoOOU

O.OOOOU

total CAPITOL 1

0.00000

o.oootx

O.lMXXM)

0410000

04)0000

CAPITOLUL 2 Cheltuidi pentru utilitarilor necesare obiectivului

2 1

ICheltuieli pentru asigurarea utiliUUlor necesare

O.tXXXX

O.tXKXX)

0,00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

OJXMX»

04)0000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenți tehnici

3 1

Studii de teren

OJXXXX

O.OtXXX)

0.00000

O.OtXXX)

0.00000

3.2

Obținerea de avize, acordun și autorizațu

10.83254

2,41835

0.00000

10.83254

2.41835

3.3

Proiectare și ingjnene

I3.937O(

3.11142

3.34418

I7.2818X

3.85817

Etapa 1

O.tXMXX

0,00000

0.00000

0.00000

O.IXXXX)

3.3.1

Expertiza tehruca

Z.4I20O

<>.53848

0.57888

2.99088

0.66771

332

Audit energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferenta situate: existente a blocului de locuințe

4.15700

0.9280J

0,99768

5,15468

1,15078

33 3

Elaborare a documentației de avizare a lucraniior de intervctie

3J52OO

0.74833

0.XO44X

4.15648

0.92793

Euips 11

o.uouou

O.OtXXX)

0,00000

0,00000

0.00000

3 3.4

Elaborarea documentație tehnice pentru autorizarea executam lucrărilor de intervenție si obținerea ■vizelor si acordurilor necesare emitent auton/atiei de construire

0.66901)

0.14935

0.16056

0.82956

0.18520

3 35

Intocrrurea proiectului tehnic si a detaliilor de

execuție

0.66900

0.14935

0.16056

0.82956

0,18520

3 3.6

Elaborarea caietului de sarcini aferent ducumentanex de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucranior de intervenție

0.66900

0.14935

0.16056

0,82956

0.18520

3.3 7

Asistenta tehnica dm partea proiectantului, indușiv participarea la inspecție tn fazele determinante

1.34000

UJ99I5

0.32160

1.66160

0.370*75

3 38

Elaborarea raportului la terminarea lucranior st elaborarea certificatului de performanta energetica ale blocului de locuințe izolat termic, pana la data recepției ia terminarea lucranior

0.66900

0,14935

0,16056

0.82956

0,18520

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0,00000

O.(XXXX)

0.00000

3.5

Consultantă

41.00000

9.15322

9.84000

50.84000

IIJ4W9

3.6

Asistentă tehnici (diriginte de șantier)

21.00000

4.6X823

5,04000

26.04000

5.81341

Asistenți tehnici (E-ON Gaz)

6.00000

1.33950

1.44000

7.44000

1.66097

TOTAL CAPITOL 3

92,76954

20.71072

19,66488

112,43442

25.10089

CAPITOLUL 4 Cbdtwieii pentru investiția de bozi

4.1

Construcții și instalații

2531.06600

565.05838

607.45584

313X^2184

700.66939

4 11

Lucran comune (reabilitarea (ermicn a pârtilor comune casa scaru, subsol, soclu, mvelitoare,. )

766.50300

371.12116

183.96072

950.46372

212.19024

4 12

Lucran propni (Reabilitarea termica a apartamentelor)

1556.39800

347,46456

373.53552

1929.93352

430.85505

4 I 3

Lucran neeiigibiie (Lucran ia fațada)

57,35700

12,80490

I3.7656X

71,12268

15.87608

4 1.4

Neeligtbtl propnu (Reabilitarea termica a apartamentelor) aferent apartamentelor

68,69300

15.33566

16,48632

85,17932

19.01621

4 1 5

Neeligtbtl comun (reabilitarea termica a pârtilor comune casa scani. subsol, sodu, mvelitoare,..) aferent pârtilor comune

44.20300

9.86828

10.60872

54.81172

12.23667

4.1.6

Lucran eligibile (Lucran la fațada)

37.91200

8.46382

9.098X8

47.01088

10.49314

4.2

Montaj utilaje tehnologice

<1.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje firi montaj >i echipamente de transport

0.00000

0.00000

(1.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

O.IXXXX)

0.00000

0,00000

o.ooooo

4 6

Acuve necorporaie

O.(XXMX)

0,00000

0,00000

O.IXXXX)

O.OtXXX)

TOTAL CAPITOL 4

2531,06600

<654*5838

607^5584

3138,52184

700,66939

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

98,17300

21.91704

23.56152

121.73452

27.17713

5.1.1 Lucrări de construcții

50.80400

11.34195

12,19296

62.99696

14.06402

5 1 2. Cheltuieli conexe organizăm șantierului

47,36900

10.57509

11.36856

58.73756

13,11311

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

20.74000

4.63019

0.00000

20.74000

4.63019

5 3

Chdtwdi diverse șt neprevăzute

84.78IXM)

18.92706

20,34720

105.12720

TOTAL CAPITOL 5

203.69300

45,47429

43.90872

247,60172

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe $i teate fi predare la beneficiar                   /

6.1

’regănrea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

/ * o.wto

6.2

Probe tehnologice șt teste

0,00000

0,00000

O.OtXXX*

0.00000

i      o/kxxjq .4

TOTAL GENERAL

2827.52854

631.24339

671,02944

3498.55798

--—

1w>7lk!

din care C+M

2620.21700

586.97542

631,01736

3249.06908

(              lA*.

PRO V'. r» a UtlT • 1


PROIECTANT GENERAL:
BENEFICIAR:5. DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA, B-DUL N. TITULESCU NR 33“

In mii fei/mii auro la curmi Infowro 4,4733 lermro din date de 24 03.20J 4

Nr crt

Denumirea cjpitok'kv ji subcapitolelor de cheltuiri

Vak»rc |fari TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mu la

Mti tura

Mu la

Mu la

Mu curo

1

2

3.00000

4.00000

5,(XXXM)

6.00000

7.00000

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru oblinerr* ți amenajarea terenului

1 I

Obțmerea terenului

U.OOUOU

O.IXXXM)

o.ooucx

O.iXXXX)

0.00000

1 2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.000(10

O.OfXXX)

1 3

Amenajăn pentru protoețo mediului Și aducerea h stare inițiali

n.ooooo

0.00000

U.OOOIX

0.00000

O.OfXXX)

TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilităților necesare obiectivului

2 1

ChclUudi pentru asigurarea utilitarilor necesare

0.00000

0.00000

o.ooow

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3 Chriluidi pentru proiectare și asistenți tehnici

3 1

Studii dc teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

32

Obținerea dc avize, acorduri și autonzațh

2.01120

0,44900

0.00000

2.01120

0.44900

33

Proiectare ji mțpnene

321100

0.71685

0.77064

3.98164

0 88890

Ecp* 1

3.3 1

Expertiza tehnica

0,55600

0.12413

0.13344

0.68944

0.15392

332

Audrt energetic U elaborarea certificatului dc performanta energetica aferenta situației existente a blocului de locuințe

0,95800

021387

022992

1.18792

0.26520

33 3

Elaborare a documentației dc avizare a lucianilor de întcrvctic

0.77200

0.17235

0,18528

0.95728

021371

Etapa II

3 3.4

Elaborarea documentația tehnice pentru autorizarea executam lucrărilor ifc intervenție si obținerea avizelor S> acordurilor necesare cnuteni autorizației de construire

0.15400

0.03438

0.03696

0,19096

0.04263

3.3 5

întocmirea proiectului tehnic u a detaliilor de

execuție

0.15400

0.03438

0.03696

0.19096

0.04263

3 36

Elaborarea caietului de sarcini aferent documentația de ainbuire dc către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor dc intervenție

0.15400

0.03438

0.03696

0.19096

0.04263

3.3.7

Asistenta tehnica din partea proiectantului. inclusiv participarea la inspecție in tarele determinante

0.30900

0.06898

0.07416

0.38316

0.08554

3.38

Elaborarea raportului la terminarea lucrurilor si elaborarea certificatului dc performante energetica ale blocului dc locuințe izolat termic, porta la dala recepția b terminarea lucranlor

0.15400

0.03431

0.03696

0.19096

0.04263

3.4

Organizarea procedurilor dc «schi zinc

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

35

Consuhancfl

15.00000

3.34874

3.6OOOO

18.60000

4.15243

3 6

Asistenți lehmcd (diriginte de șantier)

8.00000

1.71599

1,92000

9,92000

2.21463

Asistenți lehmeâ (E-ON Gaz)

1.50000

0.33487

0.36000

1.86000

0.4Î524

TOTAL CAPITOL 3

29.72220

6.63546

6.65064

3627284

8.12021

CAPTTOLVL 4 Chetwldi pentru investiția de barzi

4.1

Construcții și instalații

649.27300

144.94966

155.82552

805.09X52

179.73558

4 1 I

Lucruri comune (reabilitarea termica a panilor comune casa scani. subsol, soclu, invchtoare. )

136.33100

30.43578

32.71944

169.05044

37,74037

4 1.2

Lucrări proprii (Reabilitarea termica a

apartamentelor)

413.00800

92.20369

99.12192

512,12992

114.33258

4 1.3

Lucran ncdigibile (Lucrări In feuda)

25.98200

5.80046

6.23568

32.21768

7.19157

4.! 4

Nccligibil propriu (Reabilitarea termica a apartamentelor) aferent apartamentelor

37,33300

8.33456

8,95992

46.29292

10.33486

4 1.5

Neelnțibtl comun (reabilitarea termica a pârtilor comune- casa scani. subsol, soclu, invclrtoarc. .) aferent pârtilor comune

28.00700

625254

6.72168

34.72868

7.75315

4 I 6

Lucruri eligibile (Lucrări la fațada)

8.61200

1.92262

2.06688

10.67X88

2.38305

4.2

Montaj uhlaje tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4 4

Utilaje firi montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dorin

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4 6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

649.2 7300

144.94966

15542552

80539852

179,7355*

CAPITOLUL 5 Ahe cheltuirii

5 1

Organizare <k șantier

21.12700

4.71659

5.1PO48

26.19-48

534857

5 1 1 Lucrin de construcții

12.10400

2.70221

2.90496

15.00896

3.35074

5 1 2 Cheltuirii conexe organizării șantierului

9.02300

2.01431

2,16552

11,18852

2.49783

5 2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

5.30000

1.18322

0.00000

5.30000

1,18322

5 3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

21.75000

4.85567

5.22000

26,97000

6,02103

TOTAL CAPITOL 5

48,17700

10,75548

1029048

58,46748

13.052*2

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

62

’robc tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL GENERAL

727.17220

162.34059

177.76664

899.938*4

200.90*60

din care C+M

670,40000

149.66624

16049600

83129600

185.5*414


PROIECTANT GENERAL:


BENEFICIAR:


5. DEVIZ GENERAI.


pnvind cheltuielile necesare realizării “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA, STR UZINEI ELECTRICE NR. 15"
In mii MmH •una la curau! mtoauro 4,4793 Mauro din data da 24.03.2014

Nr crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (ftră TVA)      |    TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii curo    |    Mii lei

Mii lei

Mii euro

I

2

3.00000

4.00000   |   5.00000

6.00000

7.00000

CAPITOLUL l Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

II

Obținerea terenului

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

I 2

Amenajarea terenului

0,00000

0.00000

0 00000

0.00000

0.00000

I 3

Amenajări pentru protecția mediului și «Încerca la stare inițială

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilităților necesare obiectivului

2.1

|Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

4.00000

0,89300

o.uoooo

4.00000

0.89300

3.3

Proiectare ți inginerie

1,87200

0,41792

0,44928

2.32128

0.51822

Frapa 1

3.3.1

Expertiza tehnica

0.32400

0,07233

0.07776

0,40176

0.08969

3 3 2

Audtt energetic ți elaborarea certificatului de performanta energetica aferenta situattet existente a blocului de locuințe

0.55800

0,12457

0.13392

0.69192

0.15447

3 3 3

Elaborare a documentației de avizare a lucram lor de tntervetie

0.45000

0.10046

0.10800

0,55800

0.12457

Etapa D

3 34

Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executam lucrărilor de intervenție ți obținerea avizelor ți acordurilor necesare emiterii autorizației de construire

0.09000

0.02009

0,02160

0,11160

0.02491

3 3 5

întocmirea proiectului tehnic st a detaliilor de

execuție

0.09000

0,02009

0.02160

0.11160

0.02491

3 3.6

Elaborarea caietului de sarcini aferent documentației de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenție

0.09000

0.02009

0.02160

0.11160

0.02491

3.3 7

Asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv participarea la inspecție in fazele determinante

0.18000

0.04018

0.04320

0.22320

0,04983

3.3 8

Elaborarea raportului la terminarea lucrărilor st elaborarea certificatului dc performanta energetica ale blocului de locuințe izolat termic, pana la data recepției la terminarea lucrărilor

0.09000

0,02009

0.02160

0,11160

0,02491

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultantă

9.00000

2.00924

2.16000

11.16000

2,49146

36

Asistență tehnică (diriginte de șantier)

4.00000

0,89300

0,96000

4.96000

1,10732

Asistenți tehnici (E-ON Crxzi

1.50000

0J3487

0.36000

1.86000

0,41524

TOTAL CAPITOL 3

20J72OT

4.54803

3.92928

24 JOI 28

S.4Î524

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalații

388,18900

86,66287

93.16536

481.3543 6

107.46196

4 l.l

Lucran comune (reabilitarea termica a panilor comune: casa scant, subsol, soclu, invelitoare. )

76.50900

17.08057

18.36216

94.87116

21,17991

4 1 2

Lucran proprii (Reabilitarea termica a apartamentelor)

271.22200

60,55009

65.09328

336.31528

75.08211

4 1.3

Lucran neeltgtbile (Lucran la fațada)

4.83500

1.07941

1,16040

5.99540

1,33747

4 14

Nedigtbtl propriu (Reabilitarea termica a apartamentelor) aferent apartamentelor

20.17800

4.50472

4.84272

25.02072

5.58585

4 1.5

Neehgibil comun (reabilitarea termica i panilor comune, casa seini, subsol, soclu, invelitoare, ) aferent pârtilor comune

8.17000

1.82395

1,96080

10.13080

236169

4.1.6

Lucruri eligibile (Lucian la fațada)

7.27500

1.62414

1.74600

9,02100

2.01293

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

43

Utilaje, echipamente tehnologice șt funcționare cu

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje firi montaj $i echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4 5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

46

Active necurporale

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

388.18904

86,66287

93.16536

48135436

107,46196

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

21 «89200

4.88737

5.25408

27.14608

6.06034

5 1 1 Lucrări de construcții

12,87000

2.87322

3.08880

15,95880

3.56279

5.1 2 Cheltuieli conexe organizăm șantierului

9.02200

2.01415

2.16528

11.18728

2,49755

5 2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

3,25000

0.72556

0.00000

3.25000

0,72556

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

13.38000

2,98707

3,21120

16.59120

3,70397

TOTAL CAPITOL 5

3832204

8.60000

8.46328

46,98728

18/48987

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

6 2

Probe tehnologice 51 teste

0.00000

0,00000

o.otxnn

n.noooo

0.00000

TOTAL CAPITOL 6

O.OOOOfi

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL GENERAL

447,08300

9941091

10545992

552,64292

12337707

din care C+M

401,05900

9145024

98,41944

49731316

11352230BENEFICIAR:


privind cheltuielile necesare realizării "CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA.B-DUL N. HTULESCU NR. 147"


Nr cn


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuielito


Valoare (ftrâ TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

Mu euto

Mu curo

Mn le»

Mm lei

TVA Mu lei

1

2

3.00000

4,00000

\000v0

6,00000

7.00000

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea $i amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

O.OOOOC

0.00000

O.OOOOC

0.00000

0.00000

1 2

Amenajarea terenului

o.oooot

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

1 3

Amenajări pentru proteepa mediului j> aducerea la stare inițială

O.OOOOC

0.00000

O.OOOOC

0.00000

0.00000

TOTAL C.API1 OL 1

O.OOOOC

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilităților necesare obiectivului

2 1

ICheltuteb pentru asigurarea uuhtanloi necesare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 2

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.80000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare >i asistență tehnică

3.1

Studii de ieren

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

3.2

Obpnerea de avize, acorduri ți autorizații

4,00000

0.89300

0.00000

4.00000

0,19300

3 3

Proiectare și inginerie

7.80200

1,74179

1,87248

9,67448

2.15982

Etapa l

33.1

Expertiza tehnica

I.35OOO

030139

032400

1.67400

0.J7372

33 2

Audit energetic si elaborarea certificatului de performanta energetic* aferenta srtuatiei existente a blocului de locuințe

2.32600

0.51928

0.55824

2.88424

0.64390

333

Elaborare a documentației de avizare a lucranilor de mtervebe

1.87600

0.41882

0.45024

232624

0.51933

Etapa O

334

Elaborarea documentație tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție si obținerea avizelor d acordurilor necesare emiterii autorizației de construire

0.37500

0,08372

0.09000

0,46500

O.IO38I

33.5

întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.37500

0.08372

0.09000

0.46500

O.IO38I

33.6

Elaborarea caretului de sarciru aferent documentației de atribuire de cane coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenție

037500

0,08372

0,09000

0,46500

O.IO38I

337

Asistenta tehnica din porte* proiectantului, inclusiv participare* la inspecție in fazele determinante

0.75000

0.16744

0.18000

0.93000

0.20762

33 8

Elaborarea raportului 1* terminarea lucrărilor si elaborarea cern ficatului de performanta energetici ale blocului de locuwite izolat termic, pana la dara recepție» la terminarea lucranlor

0.37500

0,08372

0.09000

0,46500

O.IO38I

34

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

3 5

Consultantă

12.00000

2.67899

2.88000

14,88000

332195

36

.Asistență tehnici (diriginte de șantier)

* 6.00000

1,33950

1.44000

7.4-U5OO

1.66097

Asistenți tehnică (E-ON Gaz)

--■.7.7-77™:------------------

1.50000

--

0.33487

0. .16000

* * 6 A5248

1.86000

0.41524

CAPITOLUL

4 Cheltuieli peu

tru investiția d

bază

4 1

Construcții și instalații

1240.95200

277.04150

297.82848

1538,78048

343.53046

4 II

Lucran comune (reabilitarea termica a pârtilor comune casa scării, subsol, soclu, mvditoarc,..)

482,42800

107.70165

115,78272

598,21072

133.55005

4 12

Lucran propm (Reabilitare* termica ■ apartamentelor)

698,12700

155,85627

167.55048

865.67748

193.26078

4.1 3

Lucran necligibile (Lucrări la fațada)

22.33000

4.98515

53 5920

27,68920

6,18159

4 1 4

Neeligibtl propnu (Reabilitarea termica a apartamentelor) aferent apartamentelor

11,18200

2.49637

2,68368

13,86568

3.09550

4.1 5

Nedigibil comun (reabilitarea termica a parelor comune casa scării, subsol soclu, invditoare,.. ) aferent pârtilor comune

8.02600

1,79180

1.92624

9,95224

2.22183

4| 6

Izjcran eligibile (Lucran la fațada)

18.85900

4.21026

4.52616

23.38516

532072

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

44

Utilaje fără montaj și echipamente de nanspon

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

45

Dotări

0.00000

0.00000

O.OOOOC

0.00000

0,00000

46

Active neczirporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

1140.95200

277.04 ISO

297 32848

1538.78048

343.53046

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

34.02700

7.59650

8,16641

42.19348

931966

5 1 1 Lucrin de construcții

13,72600

3,06432

3,29424

17.02024

3.79975

5 1 2 Cheltuieli conexe organizăm șantierului

20,30100

4.53218

4.87224

25.17324

5.61990

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.09000

2.25258

0.00000

10,09000

235258

53

Cheltuirii diverse și neprevăzute

40,75000

9.09740

9.78000

50.53000

1138078

TOTAL CAPITOL S

84,36700

18,94649

17.94648

10231348

2X95302

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe și leite și predare la beneficiar

6 1

’regitirua personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

62

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOL6

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1357.12100

302.97613

32232744

1679,44844

374.93447

din careC+M

1274.97900

284.63800

305,99496

1530.97396

352.95012


PROIECTANT GENERAL


BENEFICIAR:privind cheltuielile necesare realizării "CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA. ALEEA MUSCEL NR. 6"

Tn mu iaVmii auro la cursul Irrfoauro 4,4793 Mauro din data da 14.03 2014

Ni crt

Denumirea capii ulcior ji subcapitolelor de chehuieh

Valoare tfiri TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mu lei

Mu euro

Mufei

Mii lei

Mu curo

I

2

3.1XMMK)

4.00000

5.00000

6.00000

7.00000

CAPITOLUL I Cheltuirii pentru obținerea ji amenajarea terenului

I 1

Obține i ea terenului

O.OOX»

0,00000

O.tXXXX)

O.OtXXX»

0.00(881

12

Amenajarea terenului

(>.00000

OJXJOOO

O.tXXXX)

O.tXXXX)

O.tXXXX)

1 3

Amcnajâr. pentru protecția mediului și aducerea la sure inițiali

o.ooooo

0.00000

0,00000

O.OOOOO

o.oooon

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

030000

O.ikXiOO

0,00000

0.00000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utili tal ilor necesare obiectivului

2 I

Cheltuieli pentru xvgutarea ultlitanloi necesare

0.00000

0.00000

0.00000

O.(XXXX)

0.00000

TOTAL CAPITOL 2

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii ce teren

O.OOGOO

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

32

Obținerea de avize, acorduri p autorizații

0,82134

0,18336

o.otxxx)

0.82134

0.18336

3.3

Proiectare și inginerie

1,05200

0,23486

0.2524X

1.30448

039122

Etapa 1

3.3.1

Expertiza tehnica

O.ISZOO

0.04063

U.04368

03236*

0.0303*

332

Audi! energetic 0 elaborarea certificatului de performanta energetica aferenta situaiiei existente ■ blocului de locuințe

OJ1500

0.07032

0,07560

0,39060

0.08720

3 33

Elaborare a documentației de «vizare a lucramlcr de intervetie

0,25400

0.05671

0,06096

0.31496

0.07031

Etapa II

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

3.3 4

Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executam lucrărilor de intervenție si obținerea avizelor si acord uni or necesare emiterii autorizației de construire

0.05000

0.01116

0.01200

0.06200

0.01384

3 35

întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.05000

0.01116

0.01200

0,06200

0,01384

3 36

Elaborarea caietului de sarcini aferent documentați» de ainbuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucranlor de intervenție

0,05000

0.01116

0.01200

0.06200

0.01384

3.3.7

Asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv participarea la inspecue tn fazele determinante

o.ioioo

0.02255

0.02424

0.12524

0.02796

338

Elaborare* raportului la terminarea lucranlor si elaborarea certificatului de performanta energetica ale blocului de locuințe izolat termic, pana la data recepția la terminarea lucranlor

0.05000

0.01116

0.01200

0.06200

0.01384

3.4

Organizarea proccdunlor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.U0U00

3.5

Consultanți

5.00000

1.11625

130000

6.20000

1,38414

36

Asistenți tehnici (diriginte de șantier)

3.00000

0.66975

0,72000

3.72000

0,83049

Asistenți tehnici (E-ON Gaz)

I.StXXX»

0J3487

0,36000

1.86000

0,41524

CAPITOLUL

4 Cheitaidi pen

tru investiția d

bază

4.1

Construcții ți instalații

252.65200

56,40435

60,63648

313.2884*

69.94139

4 I 1

Lucran comune (reabilitarea termica a pârtilor comune casa scării, subsol, soclu, învelitoare. )

71.23500

15.90315

17,0'7640

88.33140

19.71991

4 1 2

Lucrări propni (Reabilitarea termica a apartamentelor)

174.04100

38.85451

41,76984

2I5.8IG84

48.17*759

4 13

Lucran necligibde (Lucran la fațada)

4JIOOO

0.93988

1,01040

5.22040

1.16545


co ..4 l 3

Lucran eligibile (Lucran la fațada)

3.I66OG

O.7O(,8I

0.75984

392584

0,87644

4 2

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0.00000

O.OOOOO

0.00000

0.00000

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu

0.00000

0,00000

O.tXXXX)

0.01X8)0

0.00000

4 4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

o.ooooc

O.tXXXX)

0.00000

o.otMton

o.ooouu

45

Dotin

O.OOtXXi

0,00000

0.00000

o.ootxw

0.00000

46

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.01)000

oooooo

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

25235200

56,40435

M) 33648

31338*48

69.94139

CAPITOLUL 5.Alte chdtuidi

5 1

Orgaruzaxe de jart ier

21.12760

4,71659

54)7048

26.19748

534857

5.1 1 Lucrin de construcții

12.10400

2.70221

2,90496

I5.DWW6

3.35074

5.1 2. Cheltuieli conexe organizăm șantierului

9,02300

2,01438

2,16552

11.18X52

2.49783

52

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

2.10000

0,46X82

O.OOOOO

2.10000

0.46882

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

X.90<XX)

1.98692

2.13600

11.03600

2.46378

TOTAL CAPITOL 5

31,12700

7,17233

730648

3933348

8.78117

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe fi tesle fi predare la beneficiar

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

O.tXXXX)

62

Probe tehnologice și tesle

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

o.ooooo

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

O.OOOOf

TOTAL GENERAL

296.15234

66.11576

7037544

36632778

81,82702

dio care C+M

273.77900

61.12093

65,70696

339,44596

75.78996


PROIECTANT GENERAL:


BENEFICIAR: