Hotărârea nr. 263/2014

Hotărârea 263/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 81/2012 (aprobarea programului de transport şi a traseelor pentru cele două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 81/2012

(aprobarea programului de transport și a traseelor pentru cele două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 81/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 203.456 din 11.06. 2014 al Direcției de Asistență Socială și

Medicală prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 81/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 81/2012, care va avea următorul conținut: „Art. 1. începând cu data de 1 martie 2012, se aprobă programul de transport pentru cele două microbuze special adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap și majorarea cheltuielilor de transport în limita sumei de 27.000 lei/lună, care se suportă din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală”.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


Președinte fie ședință,

Ec. Flotin-Valentin GLIGA


OȘCA


Nr. 263 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi).