Hotărârea nr. 260/2014

Hotărârea 260/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Aleea Peana şi alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca“- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81987/441/07.03.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 260 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 260/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare Aleea Peana și alei adiacente, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •   Capacități:

- STRADA

Lungime aleea principală:                   L = 566.05 ml

alei adiacente:                        L = 710.00 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou+ranforsat: S = 11.199,00 mp

Suprafață trotuar nou+ranforsat:                    S = 2.729,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):             S = 13.928,00 mp

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)                                   -3.723,071 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 3.685,194 mii RON

  • •  Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal

constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


SC DlrcRIT SRL. J12'590.'20C1,CUI RO13845570. Capital social: 200400 le: IBAN. RO11 B*RL 0130 '202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napcca IBAN: RC37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napocacc


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “Modernizare aleea Peana si alei adiacente”

in mii lei/mii euro Is cursul BNR        4.5173 lei/euro din data ce 25.02.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

| mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

| mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1 1

1

1.1

Obținerea terenului

o.ooo|        o.oool        o.ooo|        o.oool       o.ooc

1.2

Amenajarea terenului

o.oool        o.ooo|        o.oooj        O.OOOl       o.ooc

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.ooc

o.ooo|        o.ooo|        o.oool       o.ooc

TOTAL CAPITOL 1

0.000

o.ooo|       0.000|       0.000

O.OOC

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I                                             I

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la Utilitati (energie electrica, telecomunicații)

0.000

o.ooc

O.OOC

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

o.ooc

o.ooc

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

2.500

0.553

0.600

3.100

0.686

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

o.oool

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier 0.16%(C+M)

5.896,

1.305

1.415

7.311

1.619

TOTAL CAPITOL 3

8.396

1.859

2.015

10.4111

2.305

CAPITOLUL 4

1

Cheltuieli pentru investiția de baza

1

4.1

Construcții si instalații

3685.194

815.796

884.446

4.569.640|

1.011.587

4.2

Montaj utilaj tehnologic

1

4.3

utilaje,echipamente tShgfilggiQft SL&DIStKWWle ae.m.optaj          i

L

_

_

--------------------------1-------------------------

“O-

Utilaje fara montaj si echipamente ce transport--

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

3685.194|

815.796

884.446

4,569.64C|

1,011.587

I

CAPITOLUL 5

1

Alte cheltuieli

1

5.1

Organizare de șantier

1

5.1.1.Lucrări de construcții'

0.000|

0.000

o.ooo|

0.000|

C.OOO

>. 1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

o.oool

0.000

o.oool

o.oooj

0.000

5.2

Comisioane.taxe.cote legale,cestul creditului

I                                                             I

5.2.1 C

Controlul calitatii prin inspecția de stat in c-tii 0.8%(C+M)

29 482|

6.5261

o.oool

29.4621

6.526

5.2.2 C

lașa constructorului 0,5%(C+M)

0.000|

o.oool

o.ooo|

o.oool

0.000

5.2.3 [Costul creditului

o.oool

o.oool

o.oool

o.oool

0.000

5.3 [Cheltuieli diverse si neprevăzute

o.oool

o.oool

o.oool

o.oool

0.000

[TOTAL CAPITOL 5

’   29.4321

6.52sj

o.oooj

291432 j

'6.526

|CAPITOLUL 6

I

[Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

T

1 '

6.1 [Pregătirea personalului de exploatare

o.oool

0.000]

• O.OCOl

o.oool

0.000

6.2 | Probe tehnologice si teste

o.oool

o.oool

o.oool

o.oflcU-

---0.000

ITOTAL CAPITOL 6                                      .|

o.oool

o.oool

o.oool

x W M

T

OTAL GENERAL

3723.071]

324.181|

336.462|

/4^0^-

Din care C+M

3685.194.

815.796

834.446',

4,56X&$jT

NOTA: Devizul general este intocmit cu preturi conform oferta

/

>/

Bd. Muncii nr18, 400641 Cluj-Mapcca Tel: *40(0)264452311, *40(0)264452314

Fax: *40(01264452312; E-mail. office(S)diferit.eu. www.diferit.eu