Hotărârea nr. 26/2014

Hotărârea 26/2014 - Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. „ASOCIAŢIA METROPOLITANÃ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni şi Floreşti.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ" în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generala a Asociaților A.D.I. “Asociația de Transport Public Cluj”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61780/303/20.02.2014 al Serviciului Juridic-contencios prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generala a Asociaților A.D.I. “Asociația de Transport Public Cluj”, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Ia nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești;

Având în vedere adresa Primăriei Comunei Florești înregistrată la Primăria Cluj-Napoca sub nr. 57425/3/17.02.2014, HCL Comuna Florești 12/2014, HCL Comuna Chinteni nr. 31/17.02.2014 si HCL Comuna Ciurila nr. 11/14.02.2014;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, ale Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, ale HCL Cluj-Napoca nr. 128/15.03.2013, art. 5 alin. (2), 16 alin. (3) și 21 alin. (1) din Statutul Asociației, precum și ale art. 3 pct. 38 și 48 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d), 39 alin. 1 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se avizează caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se acordă mandat special domnului primar Emil Boc, reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, pentru:

 • a) aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c)  aprobarea caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, la nivelul comunelor Ciurila. Chinteni și Florești, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • d) aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin gestiune delegată, prin atribuire directă, la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești;

 • e) aprobarea proiectului contractului de delegare de gestiune a serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor Ciurila, Chinteni și Florești, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc și Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Cluj-Napoca, instituției Prefectului județului Cluj și Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj.

Nr. 26 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Regulament pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate efectuat în Asociația Metropolitana de Transport Public Local Cluj la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Art.l

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ- teritorială a Asociației Metropolitane de transport Public Local Cluj (AMTPC) și a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Serviciul se efectuează în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale actelor normative în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care Romani a este parte.

 • (3) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul AMTPC, sub coordonarea autorităților publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

 • (4) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare și funcționare a serviciului de transport local de persoane prin curse regulate, denumit în continuare - Serviciul.

Art.2

 • (1) Organizarea și funcționarea serviciului de transport public local prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a AMTPC are ca obiective:

 • (a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici în cadrul AMTPC, prin servicii de calitate;

 • (b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecția mediului, calității și eficienței serviciului;


 • (c) deplasarea în condiții de siguranță și confort, inclusiv prin a^ig^r^ a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora/^

 • (d) asigurarea transparenței în ceea ce privește delegarea g

stabilirea tarifelor:

 • (e) creșterea siguranței în exploatare și asigurarea continuității serviciului;

 • (f) protecția categoriilor sociale defavorizate;

A îl. 3

 • (I)In sensul prezentului Regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public local - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul serviciului;

 • 2. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

 • 3. autovehicul — orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie;

 • 4.  autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare, și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

 • 5. autoritate de autorizare - compartimentul specializat din cadrul AMTPC, autorizat pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre de către ANRSC;

 • 6. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 7. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale;

 • 8. cap de trase - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin curse regulate de transport public local;

 • 9. certificat de competență profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor;

 • 10. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite contra cost dreptul de folosință pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;

 • 11. copie conformă a licenței de transport - document eliberat în baza licenței de transport de către ARR în conformitate cu prevederile OG 2.7/2011 privind transporturile rutiere, pentru fiecare dintre vehiculele utilizare de operatorul de transport rutier Ia operațiuni dc transport rutier;

 • 12.cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinație, revine în punctul de plecare, în cadrul aceleași operațiuni de transport persoane;

13.inspecția tehnică periodică - operațiune de control periodic a vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;

14.întreprindere - agent economic, persoană fizică sau juridică, cu/ fără scop patrimonial, orice asociație sau grupare de persoane fără personalitate juridică, cu /fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;

15.licență de transport - document eliberat de ARR, în condițiile legii, care atestă că deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, acesta având acces la transportul public;

16.licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier/transportator autorizat să efectueze transport public de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

17.microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto;

18.omologare - procedură administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip d vehicule satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

 • 19. operator de transport rutier/transportator autorizat - orice întreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport public cu vehicule deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului, denumite în continuare vehicule deținute;

 • 20. persoană desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activității de transport, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe baza d contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport;

 • 21. program de circulație - document utilizat de transportul public de

persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul,capetele   de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru

îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 22. serviciul regulat de transport de persoane - reprezintă serviciul care asigură transportul de persoane la intervale stabilite, prin trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;

 • 23. stație publică punctul de pe taseul unui serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 24. traseu local pe teritoriul Asociației - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se desfășoară transportul public local de persoane prin curse regulate;

 • 25. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localități și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare, în conformitate cu prevederile art.3 pct 48 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 26. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public al persoanelor, utilizează vehicule rutiere deținute, în condițiile legii;

 • 27. utilizator al serviciului de transport public local - persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local

Secțiunea 2

5

Principiile și obiectivele transportului public local

Art.4

 • (1)Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordonanței de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Art.5

 • (1) Transportul public local din aria AMTPC se poate efectua numai cu autobuze urbane a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate,înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/ sau inspecției tehnice periodice,după caz,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.6

Transportul public local de persoane,în cadrul AMTPC se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră,persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

Art.7.

 • (1) Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 • a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului călător;

 • d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f) continuitatea serviciului de transport public local prin curse regulate.

 • (2) AMTPC va controla prestarea serviciilor de transport public local prin curse regulate desfășurat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre.

 • (3) AMTPC are obligația de a stabili strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea,dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localității și de cerințele de transport public local,evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Secțiunea 3

Licențe și alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate

Art.8

 • (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport/transportatorii autorizați care dețin licență de traseu valabilă.

J                              »

 • (2) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate,însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (3) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul AMTPC, cu respectarea Regulamentului de eliberare a licențelor aprobat prin hotărâre a adunării generale și a prevederilor legale în vigoare.

 • (4)1 icența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

Art.9

(1)Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează de operatorul de transport rutier doar cu autobuze urbane, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate și care dețin licență de traseu, conform legislației în vigoare.

Art.10

 • (1) Tariful pentru eliberarea licențelor de traseu va fi stabilit de către adunarea generală a AMTPC și va fi comunicat operatorului de transport.

 • (2) Tariful pentru eliberarea licențelor de traseu poate fi modificat de către adunarea generală ori de câte ori este necesar, ulterior fiind comunicat și operatorului de transport.

Art.ll

 • (1) Programul de transport se întocmește și se probă de către organul abilitat al asociației și este prevăzut în anexa la la caietul de sarcini al serviciului de transport public local efectuat în cadrul AMTPC.

 • (2) în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat prin hotărâre a adunării generale AMTPC, astfel:

 • a) Prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;

 • b) Prin introducerea de noi trasee;

 • c) Prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

 • d) Prin modificarea orelor din graficele de circulație;

 • e) Prin introducerea de stații noi;

 • f) Prin eliminarea de stații, la solicitarea operatorului de transport rutier. Art.12

 • (1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier/ transportator autorizat pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor, pentru care au obținut licențe de traseu.

 • (2) Operatorii de transport rutier/ transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate,următoarele documente:

 • a) Licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia,

 • b) Programul de circulație,

 • c) Copia conformă a licenței de transport,

 • d) Legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/ transportatorului autorizat,

 • e) Contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract.

 • f) Actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini,

 • g) Asigurarea pentru persoanele transportate și bagajelor acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat,în copie,

 • h) Certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil.

Secțiunea 4

s

Siguranță rutieră

Art. 13

(l)In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorul de transport care efectuează servicii de transport public local are obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea,aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Art.14

(1) Operatorul de transport autorizat care efectuează servicii publice de transport local are următoarele îndatoriri:

 • 1. să respecte reglementările legale în vigoare privind omologarea, înmatricularea,efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea,reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2. să utilizeze mijloacele de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică și certificate/' clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice,să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice,piese de schimb,materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4. să monteze,prin operatorii economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6. sâ informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate, modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cârdului conducătorului auto/tahograful digital după caz;

 • 9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului,prevenire și combatere a incendiilor,pe tot timpul efectuării transportului;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/ sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/ coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

 • 13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 14. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art.15

 • (1) Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr.761/1999 privind desemnarea,pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier,cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Sarcinile consilierului de siguranță sunt cele prevăzute în regulamentul pentru desemnarea,pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier,feroviar sau pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase,aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 1044/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;

 • 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

 • 5. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 6. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform prevederilor legale în vigoare și să utilizeze corect tahograful;

 • 7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 8. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art. 17

(1) Operatorul de transport care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art. 18

(l)Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

Secțiunea 5

Condițiile efectuării serviciului

Art. 19

 • (1) Serviciul asigură cerințele de deplasare a cetățenilor pe teritoriul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, în funcție de cererea de transport și capacitatea disponibilă.

 • (2) Serviciul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a. se efectuează numai de teritoriul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, respectiv în cadrul unităților administrativ - teritoriale membre ale asociației;

 • b. se execută pe rute și programe de circulație prestabilite de AMTPC;

 • c. se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui drept de administrare,înmatriculate sau înregistrate.după caz, în județul Cluj;

 • d. persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • e. pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport/ transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie individuale eliberate anticipat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • f. transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licență de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobată prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative.

Art.20

(1) Operatorii de transport autorizați care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate au următoarele obligații:

 • 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor de traseu, la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/ abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu AMTPC;

 • 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului,a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri aie costului abonamentului;

 • 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/ gratuități la transport;

 • 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap și femei însărcinate;

 • 10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călătorii aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz,tuburi de oxigen sau alte butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide,alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune,pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 13. să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

 • 14. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 15. să utilizeze numai legitimații/ abonamente de călătorie cu regim special, agreate de AMTPC;

 • 16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/ abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările în vigoare;

 • 17. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 18. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 19. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 20. să asigure prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 21. să dispună de echipaje de intervenție și depanare, dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;

 • 22. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/ suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

 • 23. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie,salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 24. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 25. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/' condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 26. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 27. pe părțile laterale ale mijloacelor de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

28.1a bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan de spart geamurile în caz de necesitate;

29.mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

Secțiunea 6

Drepturi și obligații

Art.21

(1) Drepturile și obligațiile operatorilor de transport rutier/ transportator autorizat care desfășoară activități de transport public local sunt prevăzute, în prezentul Regulament și caietul de sarcini ale serviciului și vor fi anexate la contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobat prin hotărâre a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj.

Art.22

(1)Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

 • a. operatorul de transport/ transportatorul autorizat care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii are dreptul să întrerupă prestarea serviciului în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către AMTPC, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului, în termenul și condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b. să încaseze tarifele aferente transportului;

 • c. să actualizeze tarifele aferente transportului;

 • d. să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport;

 • e. să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători;

 • f.  să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport,în condițiile stabilite;

 • g. să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • h. în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, conform legislației în vigoare,se pot adresa instanței competente;

 • i.  să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • j.  alte drepturi stabilite prin lege sau hotărâri ale AMTPC.

Art.23

(1)Operatorii de transport/ transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele obligații:

 • a. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • b. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • c. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 • d. să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • f.  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • g. să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate,siguranță, regularitate și confort;

 • h. să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • i.  să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • j.  să fundamenteze și să supună delegatarului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • k. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • l.  să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse se legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • m. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • n. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității;

 • o. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările; să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate precum și modificarea acestora;

să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

să asigure accesul organelor- AMTPC la informațiile privind executarea serviciului delegat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor;

să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziile tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării AMTPC;

să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat » » »

la baza eliberării licenței de transport/ autorizației de transport și a delegării gestiunii după caz;

documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

evidenta accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise asociației în cazul accidentelor grave de circulație;

alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

să furnizeze AMTPC informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/ sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

y. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

z. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență a bazei tehnologico-materiale aferente serviciului prestat;

aa. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-edilitare aferente serviciului prestat;

bb.alte obligații stabilite de lege.

Art.24

(l)Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a. licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;

 • b. programul de circulație;

 • c. copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto,din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportator autorizat;

 • e. actul de dare în administrare în original sau o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea document;

 • f. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • h. certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,valabil,după caz;

 • i.  alte documente stabilite prin lege sau prin hotărâri ale organelor AMTPC. Art.25

(l)Au calitate de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

Art.26

(1)Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a. să beneficieze,liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b. să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local;

 • c. să le fie aduse la cunoștință hotărârile adunării generale a AMTPC, cu privire la transportul public local;

 • d. să conteste hotărârile adunării generale a AMTPC în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii,

 • e. să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nercspectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f. să sesizeze AMTPC orice deficiente constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g. să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h. să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

 • i.  alte drepturi stabilite prin lege sau hotărâri ale organelor AMTPC.

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de transport public local.

Art.27

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a. să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege și/sau hotărâri ale AMTPC;

 • b. să achite costul legitimațiilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c. să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/ prestat pe baza contractelor;

 • d. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • f. să prezinte organelor de control documentele de identificare personală în cazul în care se constată săvârșirea unei contravenții;

 • g. alte obligații stabilite de lege.

Secțiunea 7

9

indicatorii de performanță

Art.28

(l)Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate se vor stabili de către AMTPC pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

Secțiunea 8

9

Dispoziții finale

Art.29

încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală după caz, în condițiile stabilite de actele normative din domeniul transporturilor rutiere.

Art.30

 • (1) Prezentul regulament dace parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat în cadrul AMTPC încheiat între Compania de Transport Public Cluj Napoca SA. și AMTPC.

 • (2) In cazul în care, orice prevederi ale prezentului regulament devin discordante cu reglementările în domeniu și legislația națională sau comunitară, caietul de sarcini poate fi modificat.

Caiet de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, efectuat în Asociația Metropolitana de Transport Public Cluj (AMTPC) la nivelul unităților adminsitrativ-teritoriale membre

Secțiunea 1

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

 • (1) Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță maximă, prestat în cadrul AMTPC.

 • (2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat în cadrul AMTPC.

 • (3) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

 • (4) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

 • (5) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

Secțiunea 2

Cerințe organizatorice minimale

Art. 2

 • (1) Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de

circulație și care satisfac cerințele impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c)  respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/ înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f)  condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g) spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de tiansport;

 • h)  dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și dc depanare;

 • i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă:

 • j)   respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea. desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k) asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • l)  respectarea capacităților de transport și a programelor dc circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;

 • m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în regulamentul serviciilor de transport public local;

 • o) furnizarea către AMTPC a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare. în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

 • p) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q) statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t)  respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u) planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v) respectarea obligațiilor privind plata redevenței datorate delegatarului în conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat în cadrul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

 • w) alte condiții stabilite prin lege sau hotărâri ale organelor AMTPC.

Secțiunea 3

Sistemul de transport public local de persoane

Art. 3

 • (1)  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației se efectuează numai de operatorul de transport rutier căruia i s-a delegat gestiunea acestui serviciu de către Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

 • (2)  Operatonil de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr.l.

 • (3) Denumirea stațiilor, amplasarea și eventualele dotări pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului sunt prezentate în anexa 2.

 • (4) In vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a AMTPC, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a)  să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • b) în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • c) să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • d)  să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu autoritatea administrației publice locale și nominalizate în anexa 1b a prezentului caiet de sarcini;

 • e) în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • f) să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • g) să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de

reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/ gratuități la transport;

 • h) să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • i)  mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • j)  să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • k) să nu admită transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin formă ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • l) să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • m) să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

 • n) să îmbarce/ debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • o) să utilizeze numai legitimații/ abonamente de călătorie cu regim special agreate de către AMTPC;

 • p) să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/ abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • q) să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • r) să țină evidența curselor sosite și plecate la fiecare capăt de linie;

 • s) să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/ suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;

 • t) să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea

mijloacelor de transport;

 • u)  să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • v)  mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/ condiționare a

aerului în stare de funcționare;

v.') mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător,

 • x) pe părțile laterale ale mijlocului de transport va ti inscripționată denumirea executantului transportului;

 • y) la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

 • z)  mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

aa) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării AMTPC;

bb) mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

ce) să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate/ închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

dd)să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

ee) să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

fif) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

gg) să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de reparare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziționarea de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competivitate și eficiență economică;

hh) să prezinte programe pentru dezvoltare, modernizare și exploatare eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

ii) alte condiții stabilite prin lege sau hotărâri ale AMTPC.

Secțiunea 4

Condiții financiare minimale

Art. 4

 • (1) Tarifele pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat în cadrul AMTPC se stabilesc prin hotărâre a adunării generale a AMTPC pe baza fundamentării realizate de către operatorii de transport.

 • (2) Orice tarif privind transportul public local de persoane efectuat prin curse regulate se poate stabili, ajusta sau modifica de către AMTPC, numai pe baza normelor-cadru stabilite de către ANRSC prin Ordinul nr. 272/2007.

 • (3) Operatorul de transport va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort și siguranță al mijlocului de transport.

 • (4) Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorul de transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (5)  Operatorul de transport public local de persoane are obligația dobândirii statutului de operator de date cu caracter personal prin înscrierea în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, codul numeric personal și seria/ numărul actului de identitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea «latelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal .și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 • (6)  Operatorul serviciului de transport public local de persoane va utiliza un singur tip de legitimație de călătorie care va fi aprobat de către AMTPC.

 • (7) Toate tipurile de legitimații de călătorie tip cârd vor fi înregistrate la operatorul de transport și gestionate ca documente cu regim special.

 • (8) în cazul în care operatorul de transport efectuează și un alt tip de transport public, acestuia îi revine obligația de a ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

Secțiunea 5

Investiții minimale

Art. 5

 • (1) Investițiile pe care le va face operatorul de transport sunt reprezentate de:

 • a) investiții din surse proprii și/sau fonduri europene;

 • b) investiții din alocații bugetare;

 • (2) în perioada derulării contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local delegatul trebuie să realizeze cel puțin următoarele investiții:

 • a) dotarea stațiilor de transport public aferente traseelor din cadrul din cadrui AMTPC cu panouri pentru informarea dinamică a timpilor de plecare în cursă a mijloacelor de transport în comun.

 • b) afișarea în stațiile de transport public aferente traseelor AMTPC a graficului de circulație.

 • (3) în afara investițiilor menționate mai sus, operatorul de transport poate propune și alte investiții.

Secțiunea 6

Dispoziții finale

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat în cadrul AMTPC.

 • (2)  în cazul în care, orice prevederi ale prezentului caiet de sarcini devin discordante cu reglementările în domeniu și legislația națională sau comunitară, prezentul caiet de sarcini poate fi modificat.

 • (3) Prezentul caiet de sarcini are următoare anexe:

Anexa 1 : Programul de transport,

Anexa 2: Lista stațiilor de pe traseu.

TRANSPORT ZONA METROPOLITANA 1 COMUNA CHINTENI

Traseul nr. 1 - M 39: CHINTENI LA C. - CL UJ-NAPOCA

LUNI - VINERI

Plecări CHINTENILAC: 4,50 -5,50 -6,50 -7,50 -8,50....12,05 -13,05 -15,05 -16,05 -17,05.... 19,05 -21,05 -22,55;

Plecări CLUJ-NAPOCA:       5,20 -6,20-7,20 -8,20....11,35 -12,35 -14,35 -15,35 -

16,35.... 18,35-20,35-22,30;

SAMBATA

Plecări CHINTENILAC: 6,10 -8,10 -10,05...12,05 -15,05.... 18,05 -20,05 -22,00;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 5,25-7,25 - 9,35...U,35 -14,35......17,35 -19,35 -21,35;

DUMINICA

Plecări CHINTENILAC: 6,10 -8,05 -10,05...12,05 -15,05.... 18,05 -20,05 -22,00;

Plecări CLUJ-NAPOCA: * -7,35 - 9,35... 11,35 -14,35......17,35 -19,35 -21,35;

Traseulnr. 2-M38: SANMARTIN- CHINTENI- CLUJ-NAPOCA

LUNI-VINERI

4,40-6,30......15,25 -17,00;

* -5,40......14,25-16,15.

6,00

7,30;


Plecări SANMARTIN:

Plecări CLUJ-NAPOCA:

Plecări SANMARTIN:

Plecări CLUJ-NAPOCA:

Traseulnr. 3-M37: FEIURDENESATU LUNG-PADURENI-CLUJ-NAPOCA

LUNI + JOI

Plecări FEIURDENI:    6,30........16,45;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 5,45........16,00;

MARTI + VINERI

Plecări SATU LUNG:    6,30........16,45;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 5,45........16,00;

PROIECT TRANSPORT ZONA. METROPOIITANA

I. Trasee actuale:

Traseul nr. 1: FLORESTJ - CLUJ-NAPOCA

LUNI - VINERI

Plecări FLORESTJ: 5,00-5,20-6,00-6,20-6,50^7,00-7,10-7,30-7,45-8,10-8,40-9,15-10,00-11,05-11,55-12,45-13,05-13,15-13,30-13,45-14,00-14,15-14,30-14,50-15,05-15,15-15,30-

 • 15.45- 16,05-16,15-16,30-16,45-17,05-17,15-17,30-17,45-18,00-18,15-19,00-19,15-19,30-20,00-20,30-21,00-22,00-22,55

Plecări CLUJ-NAPOCA:   4,50-5,25-5,50-6,20-6,45-7,20- 7,40-8,10-8,45-9,15-10,20-

11,20-12,15-12,30-12,45-13,00-13,15-13,30-13,45-14,00-14,15-14,30-14,45-15,00-15,15-

 • 15.30- 15,45-16,00-16,15-16,30-16,45-17,00-17,15-17,30-17,45-18,15-18,30-18,45-19,25-

 • 19.45- 20,30-21,30-22,35

SAMBATA - DUMINICA

Plecări FLORESTI:      6,10-7,00-8,00-9,00... 10,30... 12,00-13,00-14,00-15,00-16,00-

17,00... 18,30-20,00-21,00;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 5,45-6,35-7,30-8,30...10,00...11,30-12,30-13,30-14,30-15,30-16,30. ..18,00-19,30-20,30-22,15;

Traseul nr. 2: CETATEA FETEI - CLUJ-NAPOCA

LUNI - VINERI

Plecări CETATEA FETEI: 5,05-5,50-6,30-6,45- 7,00- 7,30-8,10-8,40-9,30-10,30-11,45-

19,00-19,45-20,45-21,30-22,00;

Plecări    CLUJ-NAPOCA:5,30-6,20-7,00-7,30-~8,10-9,OD-IO,00-11,00-11,45-12,30-13,15-

14,90-14^0-14,45-15,00-15,30-15,45-16,15-17,00-17,30-17,45-18,1-5-19,00-19,30-20,15-21,00-21,30-22,30;

SAMBATA - DUMINICA

Plecări CETAT. FETEI: 6,00-7,00-8,00-9,00-11,00-12,00-13,00-14,00-15,00-16,00-17,00-18,00-20,00-21,00-22,00;

Plecări CLUJ-NAPOCA: 6,30-7,30-8,30-9,30-11,30-12,30-13,30-14,30-15,30-16,30-17,30-

 • 18.30- 20,30-21,30-22,20.

Traseul nr. 3: LUNA DE SUS - CLUJ-NAPOCA

LUNI - VINERI

Plecări LUNA DE SUS: 5,15-6,15-6,50... 11,00... 13,00-15,00-16,00-17,00...19,25 -20,55; Plecări CLUJ-NAPOCA: 4,50-5,50-6,20... 10,20... 12,20-14,30-15,30-16,30... 18,30 -20,30;

SAMBATA - DUMINICA

Plecări LUNA DE SUS:      7,55........19,55;

Plecări CLUJ-NAPOCA:     7,30........19,30;

Traseulnr. 4: TAUTI- CLUJ-NAPOCA

SAMBATA

Plecări TAUTI::         8,40........18,40;

Plecări CL UJ-NAPOCA: 8,00.........18,00;

DUMINICA

10,40........13,00;

10,00........12,00;


Plecări TA UTI::

Plecări CL UJ-NAPOCA:

II. Trasee, propuse:

Trase ul nr. 1: Cart. CE TATII - CLUJ-NAPOCA

Dus: Str. Eroilor — Str. Cetatii — Str. Tautului — Str. Poligonului — Str. A. Iancu — CI. Fior ești — Str. Bucium;

întors: Str. Bucium — CI. Floresti - Str. A. Iancu - Str. Cetatii — Str. Eroilor.

STAȚIILE:

Dus: Eroilor — Cetatii — Sub Cetate — Poligonului — Drum Tauti — Oncos — Metro - Polus Center — Bucium;

întors: Bucium — Cora — Metro — Oncos — Drum Tauti — Complex — Sub Cetate — Cetatii - Eroilor.

Traseul nr. 2: Cart. CETATII- CLUJ-NAJPOCA

Dus: Str. S. Barnutiu - Str. Gh. Doja - Str. M. Kogalniceanu - Str. Someșului-Str. A. Iancu — CL Floresti — Str. Bucium;

întors: Str. Bucium —CI. Floresti — Str. A. Iancu — Str. S. Barnutiu.

STAȚIILE:

Dus: Primăria - Kogalniceanu - Horea - Drum Tauti — Oncos — Metro - Polus Center - Bucium;

întors: Bucium - Cora - Metro - Oncos — Drum Tauti - Horea -Kogalniceanu- Primăria.

Traseul nr. 3: LUNA DE SUS - CLUJ-NAJPOCA

Dus: Luna de Sus — DN1 — Str. A. Iancu — CI. Floresti — Str. Bucium;

Întors: Str. Bucium — CI. Floresti — Str. A. Iancu — DNJ — Luna de Sus.

Programele de circulație urmează a fi stabilite funcție, de cerințele locuitorilor.

TRASEUL Si STAȚIILE

LINIEI M 16

CLUJ - NAPOCA - PASAJ CIURILA

l&O TRASEUL:

Dus: Str. Observatorului - CI. Turzii — Str. Făgetului - Salicea -Ciurila -Pasaj Autostrada;

întors: Pasaj Autostrada - Ciurila — Salicea - Str. Făgetului - CI. Turzii -Str. Observatorului.

STAȚIILE:

Dus: Observatorului — Drum Făget — Diana — Vila Tusa — Salicea — Ciurila - Primăria Ciurila - Pasaj;

întors: Pasaj - Primăria Ciurila - Ciurila - Salicea - Vila Tusa - Diana — Dacia Service -Observatorului.

ORARUL LINIEI M J 6

CLUJ - NAPOCA - CIURILA

LUNI - VINERI

Observatorului - Ciurila

 • 6.30  - 7,00

 • 15.30 - 15,55

 • 17.30 - 17,55

TARIFE CIURILA 2014

Nr. linie

TRASEUL

Km/

Sens

Tarif bilet

Tarif abonament

M16

CLUJ-NAPOCA - SALICEA

12,00

4,00

100,00

- CIURILA

16,00

5,00

110,00

CIURILA - SALICEA

4,00

2,00

60,00

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ

Str. Moților nr. 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj


STUDIU DE OPORTUNITATE

în vederea delegării gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ pentru unitățile administrativ-teritoriale membre

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 263/2007, art. 5 alin. 2 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ( A.N.R.S.C.) privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, în vederea inițierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, se întocmește prezentul Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, care cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute la alm. 3, respectiv următoarele:

 • > descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

 • > situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

 • > investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

 • > motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

 • > nivelul minim al redevenței, după caz;

 • > durata estimată a contractului de delegare.

 • A. Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale , în scopul asigurării transportului public local.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-sc efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

-se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite dc către Consiliul Local; -se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localități precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare;

-se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

-persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite statii;

-pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit dc Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

-transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini.

în conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport rutier local de persoane. Traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercom uni tară sunt considerate trasee locale în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 38 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

„Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice” în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice

Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj a fost constituită la data de 15.03.2013, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005. Aceasta are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local prin servicii regulate din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj sunt:

1         Municipiul Cluj          324.576 locuitori

 • 2.        Comuna Apahida         10.865 locuitori

 • 3.         Comuna Florești           22.813 locuitori

 • 4.        Comuna Baciu            10.317 locuitori

 • 5.        Comuna Chinteni           3.065 locuitori

 • 6.        Comuna Ciurila             1.594 locuitori

 • 7.        Comuna Feleacu            3.923 locuitori

Din totalul de 377.153 locuitori din arealul Asociației Metropolitane de

Transport Public Cluj, 86% dintre aceștia locuiesc în Cluj-Napoca, municipiul având rol de centru polarizator al regiunii datorită legăturilor multiple (sociale, culturale, economice) pe care le arc cu toți membrii AMTP Cluj.

Deși între orașe și zonele periurbane sunt foarte multe diferențe, problemele cu care se confruntă acestea nu se opresc la marginea orașelor și nu pot fi rezolvate decât într-un mod coerent, printr-un ansamblu de măsuri adoptate la nivel regional. Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multiplii, inclusiv de modelele de așezări umane și de consum, de organizarea producției și de infrastructura disponibilă. Având în vedere această complexitate, orice intervenție în sectorul transporturilor trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung cu privire la mobilitatea sustenabilă a persoanelor și a bunurilor, nu în ultimul rând fiindcă politicile de natură structurală au nevoie de mult timp pentru a fi puse în practică și trebuie planificate cu mult timp înainte.

Argumente în favoarea modernizării serviciului de transport public prin transformarea traseelor județene din zonele periurbane ale municipiului Cluj-Napoca în trasee de transport public local intercomunitar (metropolitan):

 • 1.    Implementarea serviciilor publice integrate de transport călători, așa cum sunt definite prin art. 2 lit. m) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 - serviciile interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor și un orar unic de transport.

 • 2.    La nivelul Europei există 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute. Datorită multiplelor avantaje care le reprezintă, în aceste zone metropolitane au fost constituite sisteme de transport public urban în urmă cu 20 de ani sau mai mult.

 • 3.    Satisfacerea necesităților de deplasare în cea mai mare măsură posibilă prin intermediul unor moduri de transport ecologic - transportul local intercomunitar, care este indispensabil în prevenirea creșterii poluării. în prezent, transportul județean nu este atractiv pentru populația din comunele limitrofe deoarece nu parcurg zonele de interes din municipiu iar oprirea se face în diferite autogari situate în zone periferice ale orașului, cu pierderi însemnate de timp pentru utilizatori. în majoritatea cazurilor, timpul pierdut pentru călătoria din autogară până la zona de interes din municipiul Cluj-Napoca (serviciu, școală, instituții publice, etc.) este la fel de mare ca timpul necesar pentru deplasarea din comună până în

A

autogara centrului polarizator al regiunii. In locul deplasării cu autobuzul, cetățenii din comunele periurbane aleg deplasarea cu automobilul, ceea ce generează o presiune foarte mare asupra traficului din municipiu, aglomerare și poluare, care pot fi mult diminuate prin trecerea la transportul public local intercomunitar:

- în cazul în care ar avea regim de trasee locale pe teritoriul asociației, mijloacele de transport pot intra în municipiu pe arterele cu trasee urbane și pot opri în orice stație, aceste suprapuneri peste transportul urban existent făcându-se într-o proporție rezonabilă și riguros reglementată în AMTP Cluj. Cetățenii din comunele limitrofe transportați cu economii însemnate de timp în acest mod pot ajunge direct la destinație, pot fi preluați de rezerva de capacitate de pc traseele urbane actuale sau cu suplimentări de capacitate reglementate, suplimentări de trafic care, în combinație cu structuri tarifare atractive, sunt cu mult mai puțin nocive pentru circulația din municipiu decât numărul ridicat al autoturismelor neocupate la întreaga capacitate.

4.    Program de transport unic și grafice de circulație integrate:

 • - reducerea timpului de deplasare datorită graficelor de circulație care permit, interconectate și reglementate unitar pentru toate traseele din zona geografică deservită, transbordări mai bine coordonate și sancționate de către o singură autoritate de autorizare AMTP Cluj;

 • - fiecare consiliu local membru al AMTP Cluj își va aproba graficele de circulație ale curselor care le deservesc, introducerea de noi curse sau prelungiri de trasee, corelarea capacităților de transport cu modificările fluxurilor de călători, modificându-le prin hotărâre de consiliu local și AGA a asociației ori de câte ori situația o impune și cu efecte imediate pentru utilizatori.

 • - eliminându-se dezechilibrele actuale dintre centru și aria limitrofă vor apărea, pentru prima dată, fluxuri de călători în prezent inexistente dinspre municipiu înspre zona peri urbană.

 • - în stadiul actuaî, indiferent de modificările în opțiunile de transport ale cetățenilor, aceste trasee având regim de transport județean se pot modifica doar o singură dată pe an iar consiliul local nu are putere de decizie, nefiind de competența sa ci a consiliului județean.

 • - în actuala organizare, corelările dintre graficele de circulație din transportul județean și cel urban sunt empirice, fiecare autoritate având stabilite propriile priorități, neexistând sancțiuni pentru nerespectarea corelării graficelor și nici autoritate competentă care să le aplice.

5. Utilizarea de pachete tarifare atractive - avantaje:

 • - reduceri tarifare la deplasările combinate, în care se utilizează cel puțin 2 mijloace de transport pentru a ajunge la destinație, pentru îndeplinirea nevoilor de mobilitate a utilizatorilor și atragerea în noul sistem de transport public a posesorilor de autoturisme. în prezent, având regim de trasee județene, tarifele sunt aprobate de către Consiliul Județean iar titlurile de călătorie nu sunt valabile în transportul urban din municipiu;

 • - aprobarea tarifelor de către fiecare administrație publică membră pentru traseele care o deservesc, urmată de hotărârea AGA a asociației de dezvoltare, în strânsă legătură cu condițiile de transport pe care și le dorește fiecare comună și pe care le poate monitoriza și sancționa nemijlocit.

6. Introducerea unui sistem integrat al rețelei de transport:

acestea permit aplicarea prevederilor Directivei 2010/40/UE privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, sisteme care furnizează utilizatorilor și participanților la trafic vulnerabili date de bază privind călătoria precum: orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei.

Pe aceleași principii, este dezvoltat transportul metropolitan în UE unde, în plus față de legislația din țara noastră, traseele au regim de trasee locale pe o rază de 50 km în junii centrului urban polarizator. Acesta a fost și argumentul în baza căruia Regulamentul 561/20C6/CE a preluat din legislația țărilor membre exceptarea utilizării tahografului pentru mijloacele de transport persoane prin servicii regulate pe trasee cu lungimea liniei de până la 50 km - art.3 lit. a din Regulamentul 561/2006/CE. In Turcia, țară nemembră UE, traseele locaie se extind până la distanța de 100 km în jurul centrului urban polarizator.

Punerea la dispoziția cetățenilor din arealul AMTP Cluj a acestor servicii este în strânsă legătură cu asigurarea unui sistem de transport sigur, extins, de înaltă calitate și la prețuri accesibile dar și cu determinarea cu care factorii responsabili se vor implica în dezvoltarea cu fermitate a transportului public metropolitan în baza deciziei de înființare a AMTP Cluj.

 • B. Situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia

în municipiul Cluj-Napoca, în prezent, transportul public de persoane este organizat ca transport public local de persoane prin curse regulate iar operator este Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

în cele 6 comune membre ale AMTP Cluj, în prezent, transportul public de persoane este organizat ca transport rutier județean.

Rețeaua de transport public local prin curse regulate cu autobuze pe raza unităților administrativ-teritoriale membre AMTP Cluj este compusă din 22 linii de transport local de persoane, conform prevederilor art. 3 pct. 38 și pct. 48 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere, respectiv 3 linii de tramvaie, 7 linii de troleibuze si 41 linii de autobuze in Cluj - Napoca .

Programul de transport, graficele de circulație, traseele liniilor, lungimea acestora și numărul stațiilor vor fi prevăzute într-o anexă a caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în AMTP Cluj. Stațiile de transport public prin curse regulate cu autobuze în cele 6 comune din AMTP Cluj, sunt in număr de 342. In municipiul Cluj - Napoca sunt 313 statii de autobuz, 54 de troleibuz si 36 de tramvai. Stațiile împreună cu mobilierul urban din municipiul Cluj-Napoca vor fi prevăzute într-o anexă la Contractul-cadru de delegare de gestiune a serviciului de transport public local.

Principalele date de exploatare pentru toate cele 7 unități administrativ-teritoriale sunt următoarele:

 • - lungimea totală a traseelor liniilor (dus/întors): 1156,7 km;

 • - kilometri comerciali: 10.914.457 km/an;

 • - număr de călătorii: 97.788.498 călătorii/an;

 • - parcul activ: 180 autobuze si 10 microbuze;

 • - parcurs total: 28.558 km/zi;

 • - număr de curse: 2131 curse/zi;

 • - număr de călătorii: 267.481 călătorii/zi;

Date de exploatare/zi lucrătoare, pentru municipiul Cluj-Napoca:

 • - Parcurs total:

 • - autobuze: 23.294 km

 • - troleibuze: 9.972 km

 • - tramvaie: 2.843 km

 • - Număr de curse:

-autobuze 1.886

-• troleibuze: 859

- tramvaie: 220

■■ Număr de călătorii / zi: 375.215 din care 253.579 cu autobuze

Raportat la programul de transport din AMTP Cluj, în Cluj-Napoca se realizează:

 • -  81,3 % din total km parcurși/zi;

 • -  88,5 % din numărul de curse zilnice;

 • -  95 % din total călătorii efectuate într-o zi.

Ținând seama de numărul liniilor de transport, lungimea traseelor acestora și numărul de călătorii pe an, în vederea asigurării capacității de transport pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ale AMTP Cluj, sunt necesare un număr de 180 autobuze de categoria M2 sau M3 si 10 microbuze.

Operarea pe rețeaua de transport public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca este asigurată de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., in subordinea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, reorganizata prin transformarea in societate comerciala avand ca acționar unic Municipiul Cluj-Napoca. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A operează cu 41 linii de autobuze, 7 linii de troleibuze si 3 linii de tramvaie.

In municipiul Cluj-Napoca urmeaza să se implementeze sistemul de transport inteligent, conform, prin introducerea sistemului iar prin delegarea gestiunii serviciului se are in vedere dezvoltarea acestuia și în comunele limitrofe, prin AMfP Cluj.

Tarifele de călătorie actuale în transportul public local de persoane prin curse regulate în municipiul Cluj-Napoca sunt în conformitate cu HCL nr. 135 / 15.03.2013.

Tarifele de călătorie actuale la transportul public județean de persoane prin curse regulate pe traseele ce deservesc comunele membre AMTP Cluj sunt stabilite intern de către firmele care execută transportul.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite prin Ord. 272/2007 al ANRSC, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit, în conformitate cu art. 43 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

In conformitate cu prevederile legale, după atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de către Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, unitățile administrativ teritoriale membre pot acorda facilități de transport pentru următoarele categorii de persoane:

Pentru serviciul de transport public local de persoane organizat de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială respectivă beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane:

 • - veteranii și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de război,

 • - persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;

 • - luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din 1989;

 • - persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - donatorii de sânge beneficiază de abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioada de 1 lună pentru fiecare donator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 și a Hotărârii de Guvern nr. 1364/2006;

Facilități la transportul public iocal, altele decât cele obligatorii prin lege, și prevederile legislative care permit acordarea acestora prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

A

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. m, ale art. 1 alin. (6) lit. e și ale art. 17 alin. 1 lit. o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, autoritățile administrației publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public pentru următoarele categorii de persoane:

 • - pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaș;

 • - elevi;

 • - studenti;

 • - tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în conformitate cu Legea nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • - alte categorii sociale în conformitate cu prevederile legale.

După atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de către AMTP Cluj, subvențiile acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate, se vor asigura, la tariful aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. Zona Metropolitana Cluj, in condițiile legii.        ____

 • C. Investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului:

Actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Cluj-Napoca trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre AMTP Cluj, fiind necesare următoarele investiții:

 • - amenajarea stațiilor de autobuz cu mobilier urban, echipate cu panouri pentru informarea dinamică a timpilor de sosire a mijloacelor de transport în comun;

 • - afișarea în stațiile de transport public de pe traseele AMTP Cluj a hărții schematice și a programului de transport;

 • - în conformitate cu art. 65 din Ordinul M.A.l. 353/2007 autoritățile administrației publice locale membre AMTP Cluj vor asigura, fiecare pe teritoriul său administrativ, semnalizarea rutieră (indicator bus) și iluminarea zonelor stațiilor de autobuz;

 • - adaptarea stațiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spațiilor de acces spre ușa de intrare în mijlocul e transport;

 • - adaptarea treptata a tuturor mijloacelor de transport în comun pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 448/2006 republicată;

•• în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, sub autoritatea delegatarului (AMTP Cluj) și în colaborare sau în parteneriat cu organizațiile persoanelor cu handicap, operatorul de transport public local (delegatul) va realiza programe speciale de transport al persoanelor cu handicap, în conformitate cu art. 22 lit. C din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - modernizarea parcului auto și folosirea unor autobuze cât mai noi, cât mai puțin poluante, care să îndeplinească ultimele noime EURO de poluare;

 • - folosirea unor autobuze și tramvaie cu dotări superioare pentru a asigura condiții optime de călătorie indiferent de perioadă: încălzire, aer condiționat, iluminat interior corespunzător, etc;

 • - realizarea de proiecte de cercetare și de demonstrație pentru vehicule cu emisii reduse sau emisii zero și a combustibililor alternativi;

 • - imprimarea cu caractere mari și în culori contrastante a indicativului rutei mijloacelor de transport în comun și afișarea materialelor în mijloacele de transport în comun;

 • - asigurarea vânzării biletelor de călătorie in unitățile adminsitrativ-teritoriale cu populație numeroasa si in stațiile din municipiul Cluj - Napoca stabilite de comun acord cu AMTP Cluj;

Realizarea investițiilor va fi obligația operatorului delegat pe parcursul derulării contractului.

 • D. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autoritățile administrației publice locale, pe bază de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune delegată sau prin alte modalități prevăzute de lege.

în conformitate cu art. 23 alin. 1 și 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:

“Gestiunea delegată este forma de atribuire prin coneesionarc a serviciului de transport public local prin care autoritățile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și la exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

în cadrul unei localități, al unei asociații de dezvoltare comunitară sau al unui î 7                                                J

județ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv, a asociației de dezvoltare comunitară, după caz.”

Conform prevederilor art. 4 lit. a din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC delegarea de gestiune este “procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociație de dezvoltare comunitară, în calitate de delegat , atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență sau autorizație de transport, după caz, în calitate de delegant, în condițiile prezentelor norme cadru, gestiunea serviciilor de transport public local, precum și exploatarea sistemului de utilități publice aferent.”

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 12 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice: “Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit.

 • a) - g) se stabilește în baza prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. In cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.”

Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmește pe baza normelor - cadru privind organizarea și derularea gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Conform art. 8 din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC, “autoritatea publică/asociația de dezvoltare comunitară atribuie contractul de delegare a gestiunii prin:

a) licitație publică deschisă;

 • b) negociere directă, în cazul în care două licitații publice deschise consecutive nu conduc la desemnarea unui câștigător sau în situația în care, după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte;

 • c) atribuire directă, fără licitație, în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007:

- societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile;

- societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, in calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică, așa cum sunt definite la art. 22 alin. (2)-”

Delegarea gestiunii serviciului de transport se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe de bază:

- actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Cluj-Napoca trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre ale Asociației;

 • - serviciile de utilități publice se organizează și se gestioneză de către autoritățile administrativ - teritoriale în raport cu infrastructura tehnico -- edilitară existentă, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - serviciile'de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit exigenței/cerinței fundamentale: continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - A.MTP Cluj în baza cerințelor specifice ale fiecărui Consiliu Local membru va introduce în conținutul regulamentelor, caietelor de sarcini și contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, funcționarea, gestionarea și finanțarea serviciilor de utilități publice, respectiv administrarea, exploatarea și finanțarea obiectivelor de investiții din infrastructura tehnico - edilitară a localităților, în funcție de particularitățile acestora, de interesele actuale și de perspectivă ale comunităților respective, conform art. 50 alin. 3 din Legea 51/2006.

Având în vedere cele de mai sus, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul AMTP Cluj se va realiza prin atribuire directă, fără licitație, în conformitate cu legislația în vigoare. Contractul de delegare a gestiunii serviciului se va încheia cu un singur operator de transport regional, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Cluj-Napoca întrucât acesta îndeplinește condițiile din Legea serviciilor de transport public local nr 92/2007 art. 30 alin. (2) lit. b și anume este “societate comercială rezultată ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, a! cărui capital social este deținut, în totalitate sau în parte. în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile.’’ Aqes*a va avea Jreptul de a opera pe teritoriul administrativ al /SMTP Cluj în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, obligații stabilite în cadrul contractului de delegare, Regulamentului de transport local și în cadrul întregii documentații de atribuire.

hi ceea cc privește motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local trebuie avut în vedere faptul că transportul public urban este al 4-lea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea socială.

La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme de trafic în zonele urbane, transportul în comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere energetic și cu emisii mai reduse de gaze de efect de seră decât transportul cu autoturismul (1 autobuz - 70 autoturisme care ocupă în trafic 1 km de arteră urbană, la o viteză de deplasare de 50 km/oră). Printre principalele probleme cu care se confruntă atât autoritățile locale cât și operatorii de transport sunt neglijarea consecințelor tehnice ale dezvoltării urbane asupra traficului, lipsa coordonării între transportul urban și cel din zonele limitrofe precum și statutul social diferit al mijloacelor de transport : automobilul fiind considerat modem iar transportul în comun demodat, destinat persoanelor cu resurse financiare limitate, care nu-și pot permite un autoturism. In acest scop, nu este nevoie numai de sporirea atractivității transportului public de călători și a infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, ci și limitarea în mod conștient a utilizării automobilului deoarece nu există fonduri și spațiu suficiente penuu dezvoltarea simultană a infrastructurii rutiere pentru automobile și pentru transportul public de călători pe distanțe scurte.

La creșterea atractivității transportului public nu contribuie numai calitatea și cantitatea ofertei în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informația furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condițiile creșterii continue a eficienței transportului public de călători. Dacă se va ajunge la o optimizare în acest domeniu, va putea crește și gradul de recuperare a cheltuielilor.

Este extrem de important să se estimeze costurile reale ale transportului cu automobilul, iar pentru aceasta este indispensabilă intemalizarea costurilor externe ale acestuia (cheltuieli legate de întârzieri și de consumul sporit de combustibil datorită congestionării traficului, poluarea urbană produsă în detrimentul sănătății publice și a atractivității orașelor, poluarea fonică, acapararea unor suprafețe de către traficul auto în mers și staționar, etc.). Intemalizarea costurilor externe în domeniul transporturilor ar contribui în mod evident la creșterea competivității transportului public de călători.

jd. redeverdei

Prin art. 4 afin. I lit. c din Regulamentul nr. 1370/2007/CE privind serviciile de transport feroviar și rutier de călători se stabilesc “modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, redevențele aferente infrastructurii, întreținerea și reparațiile autovehiculelor de transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a capitalului.”

Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt în final recuperate de la utilizatori, regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în concordanță cu politica AMTP Cluj, redevența minimă, modalitatea și termenul de plată vor fi stabilite în baza contractului de delegare de gestiune.

F. Durata estimată a contractului de delegare

Durata contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în AMTP Cluj este de 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 lit. a din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

PROIECT

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPOR1 PUBLIC LOCAL, PRIN CURSE REGULATE LA NIVELUL ASOCIAȚIEI METROPOLITANE DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ ’

CAP. 1 Părți contractante

Asociația dc dezvoltare intercomunitară “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ (AMTPC), cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moților nr. 5, județul Cluj, reprezentată prin.........................., având funcția de..............., pe de o parte, în calitate de delegatar,

si

Operatorul de transport............................pe de altă parte, în calitate de delegat,

In temeiul Legii nr. 92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local; Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92/10.04.2007; a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local, a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public nr. 263/06.12.2007; Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAP. 2 Obiectul contractului de delegare a gestiunii

ART. 1

Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a fumiza/presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale AMTPC.

ART. 2

Obiectivele delegatarului sunt:

 • a)  îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • c) protecția mediului înconjurător.

ART. 3

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului suni următoarele:

 • a) bunuri de retur, sunt bunurile transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații delegatarului In cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

 • c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

CAP. 3 Dispoziții generale

ART.4

Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

CAP. 4 Durata contractului

ART. 5

Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 ani de Ia data intrării în vigoare a prezentului contract.

ART. 6

Durata contractului de delegare a gestiunii este corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deținute.

CAP. 5 Redevența

ART. 7

Redevența este de...........lei/lună/unitate administrativ-teriioriala și va fi plătită lunar.

ART. 8

Delegatul are obligația ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată a redevenței datorate pentru primul an de activitate.

ART. 9

Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin ordin de plată, în contul nr......................, deschis

la.......................

CAP. 6 Drepturile părților

ART 10 Drepturile delegatului

Delegatul arc următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciului prestat;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract. în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/tarifu! aprobat conform legislației în vigoare:

 • e) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor conform prevederilor legale;

/ART. 11 Drepturile de legatarul ui Delegatarul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

 • b) de a corela efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat;

 • d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnieo-edilitare aferente serviciului public delegat;

 • e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

 • f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzarc-cumpărare cu privire la aceste bunuri. In termen delO zile de la încetarea contractului, delegatarul este obligai să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

 • g) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului,

 • h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare.

CAP. 7 Obligațiile părților

ART. 12 Obligațiile delegatului

Delegatul are următoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/fumizării serviciului/activității delegate;

 • b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;

 • c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

 • d) să servească toți utilizatorii din unitățile administrativ-teritoriale membre ale AMTPC unde i-a fost delegat serviciul;

c) să respecte indicatorii de perfoimanță prevăzuți în regulamentul serviciului delegat:

1) să furnizeze delegataralui informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurcnțiale oferite de normele legale în vigoare;

 • h) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini. în condiții de calitate și eficiență;

 • i) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea /delegată:

 • j) să nu subdelege serviciul și bunur ile care fac obiectul delegării;

 • k) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

 • l) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

 • m) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

 • n) să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

 • o) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

 • p) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

r) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forța majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

s) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

ș) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii:

t) să realizeze investițiile necesare pentru efectuarea serviciului în condiții de siguranță și confort;

ț) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

u) în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natur ă să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt AMTPC, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • v) să mențină, după caz, un număr optim de angajați, conform politicii de menținere, recalificare și protecție socială;

x) să respecte normele în vigoare referitoare la politica privind resursele umane și politica socială.

ARI. 13 Obligațiile delegatarului Delegatarul are următoarele obligații:

 • a) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • b) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat. în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • c) să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • d) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • e) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

0 să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

g) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora, îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între delegat și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice;

CAP. 8 Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora ART. 14

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura dc stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

ART. 15

Tariful pentru o călătorie pe rutele de transport public de persoane este de___lei, la data semnării

prezentului contract.

CAP. 9 încetarea contractului de delegare a gestiunii

ART. 16

Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract;

b) în căzui în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

c.) prin reziliere în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului delegat sau a unei părți importante din acesta;

 • e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

 • f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

CAP. 10 Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual

ART. 17

Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiu) echilibrului financiar al delegării serviciului între drepturile care ii suni acordate delegatului și obligațiile sale care îi sunt impuse prin prezentul contract.

ART. 18

Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit.

CAP. 11 Clauze contractuale referitoare Ia împărțirea responsabilităților de mediu între părți

ART. 19

Delegatul se obligă ca în perioada derulării contractului să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului.

CAP. 12 Forța majoră

.ART. 20

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de ncexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de..........de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să

își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP. 13 Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

ART.21

Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional între părțile contractante.

ART.22

Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

ART.23

în cazul în care orice prevederi ale acestui Contract devin discordante cu reglementările sau iegislația națională sau din Uniunea Europeană, contractul poate fi modificat. Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract Părțile vor modifica acele clauze contradictorii, în sensul scopului acestui contract, cât mai repede posibil.

CAP. 14 Condiții de exploatare a sistemului

ART.24 (1) Condițiile de exploatare sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și completată, precum și de alte acte normative specifice transportului public local de persoane.

 • (2) Delegatul trebuie să presteze serviciul delegai folosind mijloace de transport care să icspecte prevederile legale cu privire la siguranța în trafic și proiecția mediului.

 • (3) Delegatul trebuie să dețină licență de transport valabilă, iar mijloacele de transport pe care le va utiliza pe durata contractului vor îndeplini condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

CAP. 15 Interdicția subdelegării și cesionarea contractului

ART.25

Se interzice delegatului să încheie cu terții contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat.

ART.26

Cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând delegatului, cu aprobarea delegatarului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAP. 16 Răspunderea contractuală

ART. 27 (1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Părțile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitățile pentru neîndcplinirea fiecăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract.

CAP. 17 Litigii

ART. 28

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente potrivit legii.

CAP. 18 Alte clauze

ART. 29 (1) Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

(2) Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data de__și a fost încheiat

în două exemplare.

DELEGATAR,                        DELEGAT,