Hotărârea nr. 259/2014

Hotărârea 259/2014 - Aprobarea P.U.Z. – str. Nicolae Drăganu – str. Fadrusz Janos – str. Vasile Conta – str. Dimitrie Paciurea; beneficiare: S.C. SAF ADRIA IMPEX S.R.L. şi S.C. TERASTAR S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Nicolae Drăganu - str. Fadrusz Janos - str. Vasile Conta - str. Dimitrie Paciurea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Nicolae Drăganu - str. Fadrusz Janos - str. Vasile Conta - str. Dimitrie Paciurea - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 116567 din 12.06.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Nicolae Drăganu - str. Fadrusz Janos - str. Vasile Conta - str. Dimitrie Paciurea, beneficiare: S.C. SAF ADRIA Impex S.R.L. și S.C. TERASTAR S.R.L.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 361315/68 din 20.02.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 194972/805 din 28.10.2013. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. î. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Nicolae Drăganu - str. Fadrusz Janos - str. Vasile Conta - str. Dimitrie Paciurea. beneficiare: S.C. SAF ADRIA Impex S.R.L. și S.C. TERASTAR S.R.L., în vederea stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea și amenajarea zonei, teren neconstruit.

Prin PUZ se aprobă reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

  • • UTR 4 = subzona locuințelor colective medii cu P+3,4 E, situate în afara zonei protejate, POT max. = 30 % și CUT max. = 1,2 mp. ADC/mp.;

  • • UTR 9 = subzona locuințelor colective medii cu P+3.4 E, situate în afara zonei protejate, POT max. = 32 % și CUT max. = 1,2 mp. ADC/mp.;

  • • UTR 10 = subzona activităților legate de culte (biserică), POT max. = 27% și CUT max. = 0,6 mp. ADC/mp.;

  • • UTR 11 = subzona echipamentelor publice la nivel de cartier și complex rezidențial extinse sau propuse, POT max. = 25% și CUT max. = 0,5 mp. ADC/mp.;

  • • UTR 12 = parcări, gădini publice orășenești și de cartier, scuaruri în ansambluri rezidențiale și fâșii plantate publice - scuar.

Beneficiarul va ceda cu titlu gratuit către Primăria Cluj-Napoca următoarele: suprafața de teren de 600 mp. pentru amenajarea unui parc, lângă biserică și 1000 mp. pentru construirea unei gădinițe, care după finalizare va fi cedată de asemenea. Nu vor fi recepționate lucrările de construire a locuințelor decât după recepționarea și cedarea grădiniței, împreună cu terenul aferent de 1000 mp., către Municipiul Cluj-Napoca.

Autorizațiile de construire pentru construcțiile propuse se vor emite numai după realizarea. în baza unor proiecte de specialitate a rețelelor tehnico-edilitare și a rețelei stradale și după cedarea suprafeței de 600 mp pentru amenajarea parcului. Autorizarea construcțiilor se va face în paralel: construcțiile pentru locuințe și grădinița.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 259 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)