Hotărârea nr. 258/2014

Hotărârea 258/2014 - Aprobarea P.U.Z. – Calea Turzii nr. 247 şi a P.U.D. – parcelare şi construire ansamblu de imobile cu funcţiune mixtă; beneficiară: Neag Nicoleta.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Turzii nr. 247 și a Planului Urbanistic de Detaliu - parcelare și construire ansamblu de imobile cu funcțiune mixtă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Turzii nr. 247 și a Planului Urbanistic de Detaliu - parcelare și construire ansamblu de imobile cu funcțiune mixtă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 201736 din 11.06.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Turzii nr. 247 și a Planului Urbanistic de Detaliu - parcelare și construire ansamblu de imobile cu funcțiune mixtă, beneficiară: Ncag Nicoleta;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 131654/256 din 15.05.2014, Avizul de oportunitate nr. 102748/153/25.03.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Turzii nr. 247, pentru stabilirea de reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

  • •  UTR CM3 = zonă mixtă conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale,

_____________ colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir). activități productive nepoluante și locuințe, POT max. = 45% și CUT max. = 2,2 ADC/ mp;

  • •  UTR V = spațiu verde - grădină de cartier cu acces public nelimitat.

Accesul la parcele se va asigura dintr-o stradă dezvoltată la lățimea de 11,0 m (trotuar de 1,0 m pe latura sudică + 6,0 m carosabil + o bandă de 2,0 m. lățime pe latura nordică a străzii pentru parcări în lung + un trotuar de 2,0 m. pe latura nordică a străzii). Alinierea minimă se stabilește la 3,0 m. față de limita spre strada din care se face accesul.

Art. 2. - Se aprobă documentația PUD prezentată pentru construire ansamblu de imobile cu funcțiune mixtă, D+P+3E și D+P+4E+R, pe parcele proprietate privată.

Amplasarea pe parcele a construcțiilor respectă prevederile regulamentului de urbanism al PUZ - Calea Turzii nr. 247, pentru parcelare și construire imobile cu funcțiune mixtă, aferent UTR CM3, în ceea ce privește: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, regim de înălțime, retragerea clădirii de la aliniament, retragerea față de limita posterioară, retragerea față de limitele laterale. Documentația PUD reglementează:

  • •  accesul auto și pietonal din strada propusă la lățimea de 11,0 m.;

  • •  staționarea autovehiculelor în fiecare incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare în municipiu, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

    Art. 3. - întreaga investiție va fi suportată de către beneficiara prezentei documentații.


Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse se vor emite numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare, respectiv strada de pe care se face accesul la parcele va fi executată la nivel de strat de rezistentă și strat de uzură, iar rețelele edilitare vor fi asigurate pentru zona studiată. în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum" a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului străzii la 11,0 m. Drumul va fi cu acces public nelimitat. Zona verde va fi amenajată de beneficiarii prezentului studiu (plantații și loc de joacă pentru copii), va avea acces public nelimitat și nu se va împrejmui.

Art. 4. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 258 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)