Hotărârea nr. 257/2014

Hotărârea 257/2014 - Aprobarea P.U.Z. – str. Kós Károly (nord) pentru parcelare şi construire locuinţe individuale şi colective; beneficiari: Hoda Ioan, Balea Nicolae, Oltean Nicolae-Vasile, Oltean Valeria, Oltean Gabriela-Florina, Oltean Dorinel, Salomie Bianca Andreea şi Salomie Radu-Florin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Kos Kăroly (nord) pentru parcelare și construire locuințe individuale și colective

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Kos Kăroly (nord) pentru parcelare și construire locuințe individuale și colective - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 174222 din 11.06.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Kos Kăroly (nord) pentru parcelare și construire locuințe individuale și colective, beneficiari: Hoda Ioan, Balca Nicolae, Oltean Nicolae-Vasile, Oltean Valeria, Oltean Gabriela-Florina, Oltean Dorinei, Salomie Bianca-Andreea și Salomie Radu-Florin;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 260121/677/11.09.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 340109/221 din 17.04.2014. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Kos Kăroly (nord), pentru parcelare și construire locuințe individuale și colective, beneficiari: Hoda Ioan. Balca Nicolae, Oltean Nicolae-Vasile, Oltean Valeria, Oltean Gabriela-Florina, Oltean Dorinei, Salomie Bianca-Andreea și Salomie Radu-Florin. în vederea parcelării și stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea și amenajarea zonei.

Prin PUZ se aprobă reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

o UTR L3c = zona locuințelor individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri, POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/ mp pentru P+2E, CUT max. = 0,6 ADC/mp pentru P+E;

0 UTR L3a' = zona caselor unifamiliale, cu maxim D+P+E+M, POT max. = 35% și CUT max. = 0.9 ADC/ mp pentru D+P+E+M, CUT max. = 0.6 ADC/mp pentru P+E;

o UTR Via = parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri în ansambluri rezidențiale și fâșii plantate publice.

Circulația se va asigura pe str. Kos Kâroly și pe drum proiectat cu lățimea de 9,0 m. (7.0 m. carosabil + 2 trotuare de câte 1,0 m.). în dreptul construcțiilor de locuințe colective se vor prevedea supralărgiri pentru amenajarea de parcări în lungul străzii. Alinierea minimă se stabilește la 5.0 m. față de limita spre str. Kos Kâroly și față de drumul de acces propus.

înălțimea la cornișă de 7,0 m. a caselor unifamiliale (din UTR L3a') va fi calculată de la cota terenului natural.

întreaga investiție va fi suportată de către beneficiarii prezentului PUZ. Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse se vor emite numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare, respectiv rețeaua stradală va fi executată la nivel de strat de rezistență și strat de uzură, iar rețelele edilitare vor fi asigurate pentru zona studiată.

Zona verde va fi amenajată de beneficiarii prezentului studiu (plantații și loc de joacă pentru copii), va avea acces public nelimitat și nu va fi împrejmuită.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.
Nr. 257 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)