Hotărârea nr. 256/2014

Hotărârea 256/2014 - Aprobarea P.U.D. ansamblu de birouri şi servicii S+P+5E+2R+Et şi locuinţe colective S+P+10E+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46; beneficiară: S.C. FELINVEST S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

ansamblu de birouri și servicii S+P+5E+2R+Et și locuințe colective S+P+IOE+Et, str. Henri Barbussc nr. 44-46

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu -ansamblu de birouri și servicii S+P+5E+2R+Et și locuințe colective S+P+IOE+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202401 din 11.06.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu dc birouri și servicii S+P+5E+2R+Et și locuințe colective S+P+IOE+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46, beneficiară: S.C. Felinvest S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64976/275 din 15.05.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu de birouri și servicii S+P+5E+2R+Et și locuințe colective S+P+IOE+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46, beneficiară: S.C. Felinvest S.R.L., în vederea stabilirii reglementărilor pentru construirea unui ansamblu de birouri, servicii și locuințe colective, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcțiilor pe parcelă;

  • •  amenajarea incintei - circulații interioare, locuri de parcare, spații verzi, etc;

  • •  accesul auto din str. Henri Barbusse, din str. Călan și din str. Cibinului iar cel pietonal din str. Henri Barbusse și din str. Cibinului;

  • •  regimul de înălțime: 2S+P+5E+2R+Et și 2S+P+10E+Et;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare în municipiu, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Prezentul PUD modifică parțial PUD - ul aprobat prin Hotărârea nr. 375/2007 și se încadrează în PUZ - ul aprobat prin aceași hotărâre.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 256 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)