Hotărârea nr. 255/2014

Hotărârea 255/2014 - Aprobarea P.U.D. construire clădire cu laborator de tehnică dentară şi două locuinţe S+P+2E, str. Frunzişului nr. 9-11; beneficiar: Jamgossian Daniel Gabris.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire clădire cu laborator de tehnică dentară și două locuințe S+P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire clădire cu laborator de tehnică dentară și două locuințe S+P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104358 din 10.05.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire cu laborator de tehnică dentară și două locuințe S+P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11, beneficiar: Jamgossian Daniel Gabris;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 299942/927 din 23.01.2014. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire cu laborator de tehnică dentară și două locuințe S+P+2E, str. Frunzișului nr. 9-11, beneficiar: Jamgossian Daniel Gabris, pentru amplasarea unei construcții cu funcțiuni mixte, amenajarea accesului și a incintei, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  accesul auto și pietonal din str. Frunzișului;

  • •  regim de înălțime propus: S+P+2E;

  • •  staționarea autovehiculelor în interiorul parcelei.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului la 6,0 m. Drumul va li cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens. înaintea emiterii autorizațiilor de construire. Va fi respectată reglementarea ca funcțiunile comerciale sau serviciile profesionale să nu depășească suprafața de 200 mp. ADC.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.. dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 255 din 19 iunie 2014

(1 Iotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)