Hotărârea nr. 253/2014

Hotărârea 253/2014 - Aprobarea P.U.D. Centru de Educaţie şi Cultură a Copiilor – Calea Floreşti nr. 83A; beneficiară: Fundaţia Centrul de Educaţie şi Cultură a Copiilor „Sfântul Ioan Botezătorul”.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Centru de Educație și Cultură a Copiilor - Calea Florești nr. 83A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Centru de Educație și Cultură a Copiilor - Calea Florești nr. 83A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 150203 din 12.06.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de Educație și Cultură a Copiilor -Calea Florești nr. 83A. beneficiară: Fundația Centrul de Educație și Cultură a Copiilor. Sfântul loan Botezătorul;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 315944/813 din 16.10.2013. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Eegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Centru de Educație și Cultură a Copiilor -Calea Florești nr. 83A. beneficiară: Fundația Centrul de Educație și Cultură a Copiilor. Sfântul loan Botezătorul, în vederea amplasării unei clădiri de învățământ, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația PUD reglementează:

  • •  retragerea față de limita posterioară la min. 4.80 m.;

  • •  retragerea față de limita nordică la min. 2.0 in.;

  • •  accesul auto și pietonal din alee publică;

—regimul de înălțime P+Eț—

  • •  staționarea autovehiculelor în interiorul parcelei, respectând regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006. Zona amenajată pentru parcări nu se va împrejmui.

în vederea autorizării se va dezmembra și înscrie cu titlu de „drum” suprafața de 49 mp. teren necesară pentru asigurarea aleii de acces la blocul D39. Drumul va fi cu acces public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.. dar nu mai mult de un an de la aprobare.