Hotărârea nr. 251/2014

Hotărârea 251/2014 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, str. Voievod Gelu nr. 8; beneficiară: Varadi Kinga Andreea.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, str. Voievodul Gelu nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, str. Voievodul Gelu nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 171369 din 05.06.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Voievodul Gelu nr. 8, beneficiară: Varadi Kinga Andreea;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 425019/938 din 13.02.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str.


Voievodul Gelu nr. 8. beneficiară: Varadi Kinga Andreea, în vederea amplasării unei locuințe, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Voievodul Gelu (7,0 m. carosabil + două trotuare de câte 1,0 m. lățime)

  • •  lățimea de 8,0 m. a drumului de acces adiacent laturii nord a parcelei;

  • •  regim de înălțime: P+M (max. P+2E admis);

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă.

Drumul constituit din dezmembrarea terenului din parcelele alăturate va fi cu acces public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 251 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)