Hotărârea nr. 249/2014

Hotărârea 249/2014 - Aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Ligia Bocșe. Lazăr Ovidiu Chifor, Ioan Bîldea și Ovidiu Valeriu Florian;

Analizând Referatul nr. 199270/451/05.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996. republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L


construite din fonduri A.N.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul

Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

Art.3. (1) Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. 1 vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare. în condițiile legii.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii municipiului și evidența proprietății.


Nr. 249 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la I lotărârea nr. 249/2014


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII,

PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.

I

OBIECTUL

REPARTIȚIEI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA A TRIBUIRII, PRIN

ÎNCHIRIERE

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTAMENT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

UTILĂ

1

BUGAR ROBERT ARPAD

6

MI

HEDINȚI

41

M2

II

29

1

44,69 MP