Hotărârea nr. 248/2014

Hotărârea 248/2014 - Aprobarea listei de repartizare, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu, persoanelor înscrise în lista de priorităţi pentru anul 2014.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea listei de repartizare, prin închiriere

a locuințelor de serviciu persoanelor înscrise în lista de priorități pentru anul 2014,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, prin închiriere a locuințelor de serviciu persoanelor înscrise în lista de priorități pentru anul 2014, - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre, Ligia Bocșe, Ioan Pop și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 198732/451/05.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune privind aprobarea listei de repartizare, prin închiriere a locuințelor de serviciu persoanelor înscrise în lista de priorități pentru anul 2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Locuințele vor fi predate după efectuarea lucrărilor de reparații/igienizare, chiria urmând a fi percepută de la data procesului-verbal de predare-primire.

  • (2) Termenul închirierii este până la data de 19 mai 2015, cu posibilitate de prelungire cu acordul prealabil al Consiliului local.

  • (3) Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă și încetează de drept la încetarea contractului de muncă/raporturilor de serviciu.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 248 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la I Iotărârea nr. 248/2014


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDERE


A ATRIBUIRII,PRIN ÎNCHIRIERE A LOCUINȚELOR DE SERVICIU

OBIECTUL

REPARTIȚIEI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII, PRIN

ÎNCHIRIERE

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

STRADA

NR.

NR.

APARTAMENT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

UTILĂ

TEREN

CURTE

AFERENT

1

POP ADINA ECATERINA

1

1RA1OVA

9

10

2

91,02

35

n

2

DRANCA DANIEL GAVRIL

2

jHEORGHE

>INCAI

16

4

1

43,81

5

3

RUS LEONORA-LOREDANA

3

>1 DECEMBRIE

?89

60

34

1

27,15

11,10