Hotărârea nr. 247/2014

Hotărârea 247/2014 - Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2014.

în vederea repartizării, prin închiriere a locuințelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere a locuințelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre. Ligia Bocșe, loan Pop și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 198729/451/05.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru anul 2014. în vederea repartizării, prin închiriere a locuințelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere a locuințelor de serviciu din fondul aprobat prin Hotărârea nr. 580/2013. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății.


Nr. 247 din 19 iunie 2014

Jr. Aurora Roaca


(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 247/2014


CLUJ-NAPOCA

LISTĂ DE PRIORITĂȚI PRIVIND SOLICITANTII DE LOCUINȚE DE SERVICIU

> > >

PENTRU ANUL 2014

Nr. CRT.

NUME / PRENUME

PUNCTAJ

1

POP ADINA-ECATERINA

118

2

DRANCA DANIEL GAVRIL

93

3

RUS LEONORA-LOREDANA

80

4

HUZA DIANA RALUCA

74

5

RIZZOLI CANDIDO FLORIN

74

6

BABJUC RAZVAN-CIPRIAN

74

7

BACI SANDA

74

8

BRIE LIVIU CORNEL

70

9

CIREBEA DORINA-IOANA

64

10

PRECUP VICTOR

64

11

FODOR ALINA

64

12

POSTOLACHE RAMONA-LAVINIA

64

13

FODOR CRISTINA VICTORIA

NEELIGIBIL