Hotărârea nr. 246/2014

Hotărârea 246/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 517/2013 (aprobarea solicitării de trecere a unei părţi din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, din proprietatea Statului Român şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 517/2013 (aprobarea solicitării de trecere

a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, din proprietatea Statului român și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și administrarea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 517/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196542/04.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 517/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 517/2013 (aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, din proprietatea Statului român și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a unui teren în suprafață de 1395 mp., ocupat de căi de acces auto și pietonale, identificat ca parte din imobilul în suprafață totală de 21299 mp., cu nr. topo. 21358/2/1/1/2/1, 21358/1, înscris în CF nr. 263883 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 124563, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, din proprietatea publică a Statului român și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 246 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)