Hotărârea nr. 245/2014

Hotărârea 245/2014 - Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriţei nr. 21.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196548/45/04.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune schimbarea destinației unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate precum și Avizul nr. 2699/16.04.2014 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21, în incinta Colegiului de Transporturi „Transilvania”, identificat sub denumirea de Căminul I, corp de clădire cu două scări, cu regim de înălțime P+3E, cu suprafața utilă de 1792 mp., precum și a terenului adiacent, în suprafață de 2900 mp., pe o perioadă de minimum 10 ani, conform Planului de situație ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2. Schimbarea destinației imobilului identificat la art. 1 operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 245 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


f'l T 0-

r

<-

<57i cJj

©

. EL

/


L>

UT

I H

"d id