Hotărârea nr. 243/2014

Hotărârea 243/2014 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii, între intersecţiile cu străzile Avram Iancu şi Observatorului, prin trecerea în subteran a reţelei de alimentare aferente”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii, între intersecțiile cu străzile Avram Iancu și Observatorului, prin trecerea în subteran a

'                rețelei de alimentare aferente” l

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii, între intersecțiile cu străzile Avram Iancu și Observatorului, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187111 din 28.05.2014 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii, între intersecțiile cu străzile Avram Iancu și Observatorului, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii, între intersecțiile cu străzile Avram Iancu și Observatorului, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 243 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 243/ 2014


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii, între intersecțiile cu străzile Avram Iancu și Observatorului, prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Calea Turzii, între intersecțiile cu străzile Avram Iancu și Observatorului

INDICATORI TEHNICI:

Număr total stâlpi: 83

Număr total aparate de iluminat refolosite și relocate: 100 (pe 17 stâlpi se montează aparate duble)

Lungimea totală a rețelei de iluminat (fără realimentarea străzilor adiacente):3722 m

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 883.584,44 LEI + TVA / 200.068,93 EURO + TVA

Din care C+M 883.584,44 LEI + TVA / 200.068,93 EURO + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

>

  • • Durata de realizare a investiției: 4 luni


  • • Finanțarea investiției: buget local

DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de „Iluminat public Calea Turtii - zona intre str. Avram lancu Observatorului"


investiții si str.


în rrii lei/mii euro la cursul 1 euro=4,4164 lei (cursul la

data de 26.05.2014)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenuluiObținerea terenului Amenajarea terenului


Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială


TOTAL CAPITOLUL ICAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL II          j       0       I       0


I. .. °                         . -.1 ~ °. .1 ........;

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică


Studii de teren


Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații


Proiectare și inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță

Asistență tehnică

TOTAL CAPITOLUL 3


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază


Construcții și instalații Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Utilaje fără montaj și echipamente

Dotări

Active necorporale


TOTAL CAPITOLUL 4


Organizare de șantier


TOTAL CAPITOLUL S


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
883.58

883.58


1095.64


248.OB


1095.64 ,.