Hotărârea nr. 242/2014

Hotărârea 242/2014 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion, prin trecerea în subteran a reţelei de alimentare aferente”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1 87834 din 28.05.2014 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea jistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 242 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr.242/ 2014

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion prin trecerea în subteran a rețelei de alimentare aferente”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Aleea Stadion

INDICATORI TEHNICI:

Număr total stâlpi: 32

Număr total aparate de iluminat sponsorizare: 48 (16 axial, 32 orientate înspre trotuar) Lungimea totală a rețelei de iluminat (Iară realimentarea străzilor adiacente): 574 m

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 231.755, 49 lei cu TVA / 52.476,11 EURO + TVA

Din care C+M 231.755, 49 lei cu TVA-/ 52.476,11 EURO + TV/

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 2 luni

  • • Finanțarea investiției: buget local


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Iluminat public Aleea Stadion"