Hotărârea nr. 240/2014

Hotărârea 240/2014 - Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor, în data de 23.06.2014, ora 12 şi, respectiv, ora 14, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din Bucureşti, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în data de 23.06.2014, ora 12,00 și respectiv ora 14,00, Ia sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din București, B-duI Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în data de 23.06.2014, ora 12,00 și respectiv ora 14,00, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din București, B-duI Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 183957 din 26.05.2014 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se supune analizei și dispunerii deliberativului local mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în data de 23.06.2014, ora 12,00 și respectiv ora 14,00, Ia sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din București, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

—Art. 1. Se mandatează domnul Radu Constantea. consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în data de 23.06.2014, ora 12,00 și respectiv ora 14,00, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A CONSULTANTS IPURL, din București, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5 în sensul de a vota „abținere11 pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și de a vota „pentru pct. A si B, împotrivă pct. C si D si abținere pentru pct. E”, puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Radu Constantea. Direcția Economică, Serviciul Juridic-contencios și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


Nr. 240 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)