Hotărârea nr. 24/2014

Hotărârea 24/2014 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 17.02.2014.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 17.02.2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 17.02.2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21700/423/20.01.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 17.02.2014;

Reținând prevederile art. 36 alin. 3 lit. c) și 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5, 125 și 204 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Gliga Florin pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 17.02.2014, în sensul de a vota „abținere” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Comunicare, relații Publice și turisim și domnul Gliga Florin, consilier local, reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

de ședință,

nese


Nr. 24 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)