Hotărârea nr. 239/2014

Hotărârea 239/2014 - Hotărâre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 31-33, ap. 4 şi 5, în favoarea Universităţii de Artă şi Design Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea cu titlu gratuit a spațiilor cu altă destinație

decât cea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 31-33 ap. 4 și 5, în favoarea

Universității de Artă și Design Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 31-33 ap. 4 și 5, în favoarea Universității de Artă și Design Clu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Popa, Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 169205/451/14.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea cu titlu gratuit a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31-33, ap. 4 și 5, în favoarea Universității de Artă și Design Cluj;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31-33, ap. 4 și 5, în favoarea Universității de Artă și

Design Cluj, în următoarele condiții:

  • 1.  termenul atribuirii este de un an de la data adoptării prezentei hotărâri;

  • 2. destinația imobilului va fi sediul central, decanate, compartimente funcționale, săli de curs, laboratoare, ateliere didactice pentru învățământ și va fi folosit doar în scopul desfășurării activității Universității de Artă și Design Cluj, sub sancțiunea rezilierii contractului de comodat.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 239 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)Președinte de ședință,

Ec. Florin-Valentin

Contrasemiyg^yff

Secretarul m