Hotărârea nr. 236/2014

Hotărârea 236/2014 - Aprobarea Înţelegerii de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca şi municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea înțelegerii de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Stoica Doru Mugurel, Constantea Radu Mihai, Șurubaru Gheorghe, Morar Dan Ioan și Dreoni Giacomo;

Analizând Referatul nr. 173924/105/19.05.2014 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune aprobarea înțelegerii de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză;

Reținând Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/20I8 și Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 33754/20.05.2014.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, Se aprobă înțelegerea de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca și municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din hotărâre, în cele trei variante (română-engleză-chineză).

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și investitori.

Președinte de ședință,

Ec. Florin-Valentin Gli^a


Nr. 236 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ÎNȚELEGERE DE COLABORARE între municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză, denumite în continuare „Părți”,

au convenit prin prezenta înțelegere următoarele:

Articolul 1. Obiective

în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare între cele două orașe, precum și în scopul promovării înțelegerii reciproce și prieteniei între locuitorii municipiului


Chineză, prin consultări prietenești reciproce, au convenit să stabilească relații de colaborare potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Populară Chineză.

Părțile se angajează să depună eforturi, pe baza principiilor egalității și reciprocității, pentru încurajarea contactelor prietenești între locuitorii lor, să promoveze schimburile de bune practici și experiențe în privința dezvoltării în perspectivă a orașelor.

Articolul 2. Domenii de cooperare


iate de


:conpmie,


Această colaborare va îmbrăca toate formele stabilite prin comun acord în următoarele domenii: sănătate, asistență socială, ștjiț industrie, educație, artă, cultură și sport.

Articolul 3. Cooperarea economică

Autoritățile locale competente vor crea condiții favorabile pentru desfășurarea de activități comerciale de către persoane fizice și juridice din cele două unități administrativ teritoriale. Totodată, se va acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile mici și mijlocii și participării la târgurile și expozițiile organizate în România și Republica Populară Chineză. De asemenea, Părțile pot conveni acțiuni de cooperare și schimburi cu parteneri străini în cadrul legal stabilit de legislațiile statelor lor.

Articolul 4. Aspecte financiare

Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri de Colaborare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Articolul 5. Autorități competente

Autoritățile competente sunt Primarul și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și Primarul și Consiliul Local al municipiului Ningbo din Republica Populară Chineză.

Articolul 6. Amendarea înțelegerii

Prezenta înțelegere poate fi amendată sau completată în baza acordului reciproc, în scris al Părților. Amendamentele "și completările intră în vigoare în conformitate cu procedurile stipulate în primul paragraf al Articolului 7.

Articolul 7. Aplicarea și încetarea valabilității înțelegerii

Prezenta înțelegere se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării ei.

Fiecare din părți poate denunța înțelegerea, printr-o notificare scrisă, trimisă celeilalte părți, altfel înțelegerea își va înceta valabilitatea la data primirii respectivei notificări.

A                               A

încetarea prezentei înțelegeri nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel de către Părți.

Semnată la Ningbo, la.....iunie 2014, în două exemplare originale, în limbile română,

chineză și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru

Pentru

Municipiul Ningbo

Republica Populară Chineză


Municipiul CIuj-Napoca, județul Cluj

România

Primar Emil Boc


Primar Lu Ziyue

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

The Municipality of Cluj-Napoca, Cluj County, Romania

and

The Ningbo Municipal People's Government, People's Republic of China

The Municipality of Cluj-Napoca, Cluj County, Romania and The Ningbo Municipal People's Government, People's Republic of China hereinafter called „Parties”, hereby have agreed upon the following:

Article 1. Objectives

For the purpose of further developing friendship and cooperation relations between the two cities and promoting mutual understanding and friendship between the inhabitants of Cluj-Napoca, Romania and the inhabitants of Ningbo, People's Republic of China, through friendly consultations, the Parties have reached an agreement on the establishment of a collaboration relationship in accordance with their competences and the legislation in force in Romania and People's Republic of China.

The two sides agree to make concerted efforts, on the basis of equalîty and reciprocity, to promote friendly contacts between their inhabitants and.exchange of good practices and experiences regarding the future development of the two cities.

Article 2. Areas of cooperation

This collaboration will take all forms established by mutual agreements in the following areas: health, social assistance, medical Sciences, economy, industry, education, art, culture and sport.

Article 3. Economic cooperation

Both local authorities will create favorable conditions for conducting commercial activities of the natural persons and the legal entities from the two cities. In addition, special attention will be given to the cooperation between Small and Medium Enterprises and to the participation in fairs and exhibitions organized in Romania and People's Republic of China. Also, the Parties may agree on actions of cooperation and exchanges with foreign partners in accordance with the legal framework established by the laws of their countries.

Artiele 4. Financial aspects

The Parties shall independently bear all the expenses during the implementation of the present Memorandum of Understanding, within the limits established by the național laws of both countries.

Article 5. Competent aut horit ies

The competent authorities are the Mayor and the City Council of Cluj-Napoca Municipality and the Mayor and the City Council of Ningbo Municipal People's Government, People's Republic of China.

Article 6. Amending the Memorandum of Understanding

The Memorandum of Understanding may be amended or supplemented through written agreement of the Parties. The amendments and additions shall enter into force in accordance with the procedures from Article 7, first paragraph.

Article 7. Implementation and termination of the Memorandum of Understanding

The Memorandum of Understanding shall be signed for an unlimited period of time and shall be effective on the date of signature.

Each Party may terminate the Memorandum of Understanding by written notice sent to the other Party, therefore the Memorandum of Understanding shall be terminated on the date of receipt of such notification.

The termination of the Memorandum of Understanding will not affect the implementation of programs and projects initiated during its validity, unless so agreed by the Parties.

Signed in Ningbo City, on June .... 2014, in two original copies in Romanian, Chinese and English, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.

For


For

Municipality of Cluj-Napoca, Cluj County   Ningbo Municipal People's Government

ROMANIA                      PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

, ^TfSlO^ . &

MmAK4g57$ftTtTKl'ă]£iî ,                        A£«

n

7^B£¥^a3W»-t .                     , ^Oî®$rtî£T

mmimwOo

Itb

: Z£'                    &1L

SOlfcWo

H

itt^ , 5R7j

0 HKW

=W

h ±w$n

tâcn^^B^^riîî&WTKiS'^rn-fe, 4’^AmgTmKOsa^riî

■feo

a

TOH®m , ^W&S^WjW^WTCo

MAm»

-b

ÎSC&£M£iT^IW® , â&?:£H&£$o

, &#550a WJWJSgo tZ^^WT 2014^6^ H ,                    , ^^^5,Jg3Ei=x

£11» , P)T<*^»«±4g|^o            , U£î§»^;fto

^Jg^£>S<£fcS*rtSH^îWfi 4^AEK3llB=rMM

TftK Emil BOC                 îfr-fe        Lu Ziyue