Hotărârea nr. 231/2014

Hotărârea 231/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 şi nr. 13/2014 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr.

406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 și nr. 13/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 și nr. 13/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 165345/424/12.05.2014 al Direcției Generale, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 și nr. 13/2014;

Reținând prevederile art 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 și nr. 13/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

 • - modificarea poziției nr. 6, punctul 1 din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Borza Ioana Sanda și numirea domnului consilier Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe;

 • - modificarea poziției nr, 19, punctul l din lista n nil ăl ilnr ih1 învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Borza Ioana Sanda și numirea domnului consilier Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe’,

 • - modificarea poziției nr. 51, punctul 2 din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier Turdean Ovidiu Laurean și numirea doamnei consilier Bocșe Ligia;

 • - modificarea poziției nr. 52, punctul 1 din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Bocșe Ligia și numirea domnului consilier Turdean Ovidiu Laurean.

  Art. H. Anexa astfel modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. HI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


  Contrasemnează/7^-Secretarul muni Jr. AURORAJ
Nr. 231 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 231/2014


Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • 1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

  Nr. crt.

  1.


Denumirea unității școlare și adresa I Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație

2.


3.


Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4


Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96


Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56


Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10


Liceul de Muzică „Sigismund

Toduță”

str. Paris nr. 60


Colegiul Tehnic de Industrie

Alimentară „Raluca Ripan”

str. Bistriței nr. 21


Liceul Teoretic „Eugen Pora”

str. Mogoșoaia nr. 6


Școala Gimnazială „Liviu

Rebreanu”

str. Moldoveanu nr. 1


Colegiul Tehnic “Napoca”


 • 1. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Popa Adrian- consilier local

 • 3. Popa Sorana

 • 1. Gliga Fio rin-Valentin - consilier local

 • 2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

 • 3. Valentin Peter

 • 1. Tarcea Dan Ștefan - consilier local

 • 2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

 • 3. Tiberiu Groza

 • 1. Popa Irimie Emil - consilier local

 • 2. Bărbos Ioan

 • 1. Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

 • 2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

 • 3. Alexandru Marc - prof. nniv. dr.r Academia dg

Muzică „Gheorghe Dima”

 • 1. Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe -consilier local

 • 2. Bob Dorin - S.C. MIB Prodcom S.R.L. (AROVIT)

 • 3. David Adriana - cadru didactic USAMV

 • 1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

 • 2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ.,

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

 • 3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la

Facultatea de Știința Mediului

 • 1. Morar Dan Ioan — consilier local

 • 2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar

creșe


 • 1. Chifor Lazăr Ovidiu - consilier 1

  10.


  11

  15.


  str. Taberei nr. 3


  Școala Gimnazială „Constantin

  Brâncuși”

  str. Horticultorilor nr. 1


  Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130


  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

  Aleea Herculane nr. 1

  Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A


  Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67


  Seminarul Teologic Ortodox

  P-ța Avram Iancu nr. 18


  Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21


  Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2


  Școala Gimnazială „Ion

  Agârbiceanu”

  str. Grădinarilor nr. 1


  Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11


 • 2. Drimuș Ioan - S.C. Est Company

 • 3. Marchiș Angela - Hotel „Victoria”

 • 1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

 • 2. Szocs Viorica - reprezentant al Exclusive Car

Detalind

 • 1. Oniga Gabriel Mihai - consilier local

 • 2. Moga Cătălin - asist, dr. ing., Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică

 • 3. Așchilean Cristina, jurist - S.C. ACI Cluj S.A.

 • 1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

 • 2. Berar Oana - S.C. Geo Consulting S.R.L.

 • 1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

 • 2. Stanciu Miorița - S.C. NAPOMAR S.A.________

 • 3. Ciupan Cornel - prof. dr. ing., Universitatea Tehnică

 • 1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

 • 2. Boca Ambrozie - preotul parohial

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • 3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • 1. Mureșan Adrian - consilier local

 • 2. Carmen Misaroș - Seviciul management obiective culturale

 • 3. Adina Ioana Pop - Seviciul management obiective culturale

 • 1. Gered Imre - consilier local

 • 2. Deăk Ferenc

 • 3. Kovacs Săndor

 • 1. Oniga Gabriel Mihai - consilier local

 • 2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

 • 1. Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe -consilier local

 • 2. Tiberiu Cerghi - președintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

  3. Gheorghe Coman - prof. univ. dr., Facultatea de


  20.


  Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4


  Matematică și Informatică, UBB

  • 1. Rațiu Radu Florin - consilier local

  • 2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea


  21


  Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr, 78-80


  Tehnică

  • 1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

  • 2. Duca Dorel - prof. dr., Facultatea de Matematică

  Informatică, UBB

  • 3. Marina Țopa - prof. dr. ing., decan, Facultatea de

  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia


  22


  Școala Gimnazială “Traian

  Dârjan”

  str. Traian Vuia nr. 76


  Informației, Universitatea Tehnică

  • 1. Bîldea loatt - consilier local

  • 2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”


  23.


  Colegiul Național „George

  Barițiu”

  str. Emil Isac nr. 10


  • 1. Turdean Ovidiu Laurean- consilier local

  • 2. Vasile Zotic - conf. univ. dr., Facultatea de

  Geografie, UBB

  • 3. Mihai Păunescu - reprezentant al PrintArt


  24


  Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14


  • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

  • 2. Varga Marius - preot paroh

  • 3. Csoma Botond - consilier local


  25.

  ---------►


  Liceul Waldorf


  1. Olah Emese - consilier local


  -str. Sergiu Celibidache nr. 8-12


  -2. Cândea Adriana - reprezentant almediulurdg


afaceri

 • 3. Laszlo Bakk Aron - reprezentant al Fundației

„Educație pentru Libertate”

26


Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7


 • 1. Csoma Botond - consilier local

 • 2. Molnos Lajos, scriitor


27


Liceul „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9


3. Grabân Szolt

 • 1. Rezi Elek

 • 2. Hegedus Csilla

 • 3. Talpas Botond


28.


Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19


 • 1. Anastase Claudia Gina - consilier local

 • 2. Roib Voichița - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică


3. Carmen Nicula


29.


Școala Gimnazială „Horea”


1. Tarcea Dan Ștefan - consilier local


1

str. Horea nr. 19A

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare

Economică și Socială

30.

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

1. Morar Dan Ioan - consilier local

2. Dărăbanțu Mircea - prof. dr. ing., Facultatea de

Chimie și Inginerie Chimică, UBB

3. ing. Pripon Vasile - S.C. Farmec S.A.

31.

Școala Gimnazială de Muzică

„Augustin Bena”

str. Horea nr. 19/B

1. Dreoni Giacomo - consilier local

2. Elena Chircev - conf. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

32.

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46

1. Dreoni Giacomo - consilier local

2. ing. Alina Felicia Varadi - administrator Casa Bio

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

1. Mureș an Adrian- consilier local

2. Emil Luca - prof. univ. dr., USAMV

3. drd. Simona Niște - Universitatea Tehnică

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

str. Constanța nr. 6

1. Popa Adrian - consilier local

2. Mera Mircea - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Berințan Dănuț Ioan - Praktiker Cluj

35.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2

1. Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

2. Fărcaș Cristian - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

3. El Haves Arthur Roland

36.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

1. Pop Ioan - consilier local

2. Mircea Borcilă - prof. univ. dr., Facultatea de

Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Ioan Chirilă - prof. dr., Facultatea de Teologie

Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

37.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

1. Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

2. Cioflica Liviu - pastor baptist

3. Pandre Daniela - medic

38.

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

1. Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

3. Anca Beniamin - pastor adventist

39.

Școala Gimnazială „Al. Vaida-

Voevod”

str. Oltului nr. 83

1. Stoica Doru Mugurel - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

40.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

1. Popa Adrian - consilier local

2. Oltean Sanda - S.C. Electrica Furnizare Cluj

3. Micu Dan Ovidiu - prof. univ., Universitatea Tehnică

41.

Școala Gimnazială “Radu Stanca”

str. Zorilor nr. 27

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. Pintican Ioan - rep. agent eco., S.C. Servinstal S.R.L.

42.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

1. Olah Emese - consilier local

2. Somogyi Gyula

3. Duy Erika

43.

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

1. Horvath Anna - consilier local

2. Kinizsi Zoltan

3. Dane Tibor Kalman

44.

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20

1. Pop Ioan - consilier local

2. Monica Costin — economist, Spitalul Clinic Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

45.

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”

str. Mănăștur nr. 24

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

3. prof. Bozântan Florin - preot, consilier eparhial

46

Școala Gimnazială

“Iuliu Hațieganu”

(fostă nr. 21)

1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea

str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Tehnică

47.

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”

str. Avram Iancu nr. 3

1. Anastase Claudia Gina - consilier local

2. Adrian Benda- șef lucrări, USAMV

3. Dulca Mirela - patron, Societatea „Beauty Land”

48.

Liceul de Coregrafie și Artă

Dramatică „Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2

1. Mihaiu Ligia - consilier local

2. Trifan Rareș - director, Opera Română

3. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

49.

Liceul de Informatică „Tiberiu

Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142

1. Stoica Doru Mugurel - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

3. Marcel Anghel - consultant manager

50.

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9

1. Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

2. Dragoș Aurora — consilier sportiv, Direcția

Județeană pentru Tineret și Sport

3. Ilea Bonda Violeta - Asociația Județeană a Părinților din învățământul Preuniversitar Cluj

51.

Școala Gimnazială „Octavian Goga” str. Peana nr. 16

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Bocșe Ligia - consilier local

52.

Colegiul Național „George

Coșbuc”

str. Avram Iancu nr. 70-72

1. Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S.C. BIMET S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

53.

Liceul Teoretic „Avram Iancu" str. Onisifor Ghibu nr. 25

1. Bîldea Ioan - consilier local

2. Tarcea Dan Ștefan - consilier local

3. Dreoni Giacomo - consilier local

54.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Iulian Birou - prof. univ., Facultatea de Inginerie Chimică, Universitatea Tehnică

3. Incze Adrian Lucian - reprezentant al S.C. Stelco Servicii S.R.L.

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație

1.

■ -

Școala Gimnazială „ELF” (fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4,

----------A'?£4/44AiM1-----------

Constantea Radu Mihai - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Moisin Radu Marin - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum”

(fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Gered Imre - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Popa Irimie Emil - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”

Pop Ioan - consilier local

(fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

6

Liceul Tehnologic „ Virgil Madgearu”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Oniga Gabriel Mihai- consilier local

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova”

(fostul Grup Școlar „Didactica Nova”) str. Horea nr. 19/A, tel. 0264/591475

Tarcea Dan Ștefan - consilier local

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Morar Dan Ioan - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10,

tel. 0264/596697

Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana”

Constantea Radu Mihai - consilier local

Aleea Moldoveanu nr. 3 te. 0723/537819

11

Școala Primară „Kinderland”

str. Aron Denusianau nr. 42 0364/104617

Popa Irimie Emil - consilier local