Hotărârea nr. 230/2014

Hotărârea 230/2014 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172372/102/16.05.2014 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 1 din Hotărârea nr. 294/2010 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost completat prin Hotărârea nr. 37/2011 (completarea Hotărârii nr. 294/2010 (aprobarea Regulamentului de oruxni7arH furieționare~a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca) și art. 3 din Hotărârea nr. 85/2011 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează șefii compartimentelor de muncă din Primăria municipiului Cluj-Napoca, iar cu difuzarea acesteia, Serviciul Resurse umane.

Președinte de ședință

Ec. Florin-Valentin GFrga

Nr. 230 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 230/2014


Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a subdiviziunilor sale organizatorice, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.

Prin R.O.F. este stabilit modul de organizare a direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă din primărie, precum și relațiile ierarhice și de colaborare.

Date de identificare

în sensul Legii nr. 215/2001, republicată, Primăria municipiului Cluj-Napoca este o structură funcțională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local, dispozițiile primarului, soluționând problemele curente al colectivității locale, în această structură intrând: primarul, viceprimarii, secretarul municipiului și aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Locațiile Primăriei municipiului Cluj-Napoca sunt:

 • 1.  Str. Moților nr. 3-7;

 • 2.  Piața Unirii nr. 1-2;

 • 3.  Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 2-4 și nr. 1-3;

 • 4.  Str. Avram Iancu nr. 25;

 • 5.  Str. Ion Meșter nr. 10 - Primăria de cartier Mănăștur;

 • 6.  Str. Fabricii nr. 4 - Primăria de cartier Mărăști;

 • 7. Piața Liebcknecht nr. 7-8 - Primăria de cartier Iris;

 • 8.  Str. Traian Vuia nr. 41 - Primăria de cartier Someșeni;

 • 9.  Str. Al. Vlahuță nr. 46- 48 - Primăria de cartier Grigorescu;

 • 10. Str. Louis Pasteur nr. 60 - Primăria de cartier Zorilor;

 • 11. Aleea Băișoara nr. 4A - Primăria de cartier Gheorgheni.

Administrația publică în municipiul Cluj-Napoca este organizată și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea pnihh’.mr.lniu locale de interes deosebit.

Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Acest drept se exercită de consiliul local și primar, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice.

Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor de muncă și principalele tipuri de relații funcționale în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.


Structura de conducere a Primăriei este constituită din Primar - autoritate executivă, viceprimari, secretar, conducătorii direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată conform legii


Primarul municipiului Cluj-Napoca reprezintă municipiul Cl>^)l^^%r^^iile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau                  și\n justiție, conform art. 62 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.


In relațiile dintre Consiliul local, ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.

Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și Primăria municipiului Cluj-Napoca este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfășoară activitatea în baza raporturilor de muncă-conform prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul R.O.F., șefii compartimentelor de muncă (directori generali, directori, directori executivi, șefi de servicii, șefi de birouri) au următoarele responsabilități:

 • a) întocmesc rapoarte, referate, note pentru fundamentarea legalității și oportunității proiectelor actelor administrative precum și orice alte documente care asigură ducerea la îndeplinire a dispozițiilor actelor administrative și/sau normative;

 • b) solicită avizul de legalitate de Ia compartimentul de specialitate pentru rapoarte, referate, note întocmite pentru fundamentarea legalității și oportunității proiectelor de acte administrative;

 • c) asigură organizarea, coordonarea și controlul activității din cadrul compartimentelor de muncă condus prin: întocmirea Fișei postului pentru fiecare salariat; stabilirea sistemului de circulație a datelor, informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor de muncă și a celor care intră/ies la nivelul acestora;

 • d) fac propuneri de raționalizare a activității pentru realizarea obiectivelor compartimentelor de muncă în mod eficient și eficace, inclusiv propuneri de modificare, completare (actualizare) a R.O.F-ului compartimentelor de muncă.

Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

 • A. Relații de autoritate ierarhice:_______________________________________________________________________

 • a) subordonarea viceprimarilor față de Primarul municipiului Cluj-Napoca. Primarul poate delega viceprimarilor atribuțiile, în condițiile legii;

 • b) subordonarea directorilor generali, directorilor, directorilor executivi și șefilor compartimentelor de muncă față de Primarul municipiului Cluj-Napoca și, după caz, față de viceprimari sau față de Secretarul municipiului Cluj-Napoca, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

 • c) subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șeful ierarhic.

 • B. Relații de autoritate funcționale

Sunt stabilite de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu serviciile publice și instituțiile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și cu regiile autonome și societățile comerciale din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuțiile specifice fiecărui compartiment sau competențele acordate prin lege și/sau acte administrative emise în limitele prevederilor legale.

 • C. Relații de cooperare

 • a) Sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau între acestea și compartimentele corespondente din cadrul serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • b) Sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și compartimente similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din țară sau din stăinatate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

 • D. Relații de reprezentare

în limitele mandatului acordat de Primarul municipiului Cluj-Napoca, Secretarul municipiului Cluj-Napoca, viceprimarii sau personalul compartimentelor de muncă din structura organizatorică reprezintă Primăria municipiului Cluj-Napoca în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din țară sau străinătate;

Salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • E. Relații de inspecție și control

Sunt stabilite între compartimentele specializate în inspecție și control (Compartimentul Control intern și managementul calității, Serviciul Audit public intern, Direcția Generală Poliția locală), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca și instituțiile subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau care desfășoară activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte normative în vigoare.

în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile compartimentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se modifică și se completează conform legislației în vigoare anterior aprobării acestuia.

Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului.

Subdiviziunile manageriale și subdiviziunile executive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca așa cum au fost stabilite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

1.1 - CABINET PRIMAR

Cabinetul Primarului este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napuca, subordonai direct Primarului municipiului Cluj-Napoca? Structura organizatorică a Cabinetului Primarului este conform organigramei și statului de funcții aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Cabinetul Primarului are ca principale atribuții specifice:

 • -  reprezentarea instituției Primarului municipiului Cluj-Napoca în relația cu cetățeanul, administrația centrală și locală, alte instituții și organizații, persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în baza competențelor stabilite de Primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • - asigurarea colaborării dintre compartimentele Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât și dintre acestea și alte autorități și instituții ale administrației publice, regii autonome, societăți culturale, etc;

 • - asigurarea înregistrării, repartizării și urmăririi rezolvării corespondenței adresate Primarului municipiului Cluj-Napoca din partea cetățenilor, a Președinției, Guvernului și altor instituții;

 • - urmărirea soluționării și prezentării documentelor Ia termen de către compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, serviciile publice, instituțiile publice și regiile autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, autorități ale administrației publice centrale și locale, Președinția și Guvernul României, Instituția Prefectului Județului Cluj etc.;

 • - furnizează, la solicitarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, date și informați de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituției;

 • - întocmește agenda de lucru pentru Primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • - întocmește și actualizează baza de date a agendei telefonice cu toate compartimentele structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - întocmește note, referate și sinteze, răspunsuri către diverse instituții, ministere, Guvem etc,, la cererea Primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • - utilizează corespunzător sistemul informatic integrat;

 • -  răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului.

Cabinetul Primarului îndeplinește și alte atribuții stabilite prin dispoziții de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în condițiile legii.

 • 2.1 - CABINET VICEPRIMAR 1

2.2 - CABINET VICEPRIMAR 2

Cabinetul Viceprimarului este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, subordonat direct Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca. Cabinetul Viceprimarului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului Viceprimarului;

 • - redactează documente; transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;

 • - primește, pregătește și expediază corespondența;

 • - organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic;

 • - înregistrează și clasează scrisorile și cererile;

 • - furnizează informații folosind bazele de date; asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar;

 • - asigură activitățile de protocol;

 • - analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

 • - sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului;

 • - transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate;

 • - urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în termenul legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;

 • - colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului;

-menține legătura cu aparatul de specialitate al primarului, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cât șixu allr instiLuții din administrația publica;

 • - acordă informațiile solicitate de cetățeni, în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • - îndeplinește și alte sarcini dispuse de către Viceprimar, în condițiile legii.

Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului.

3 - SECRETARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Secretarul municipiului Cluj-Napoca face parte din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Secretarul municipiului Cluj-Napoca îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și contrasemnează hotărârile consiliului local;

 • b) participă la ședințele consiliului local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi. întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

 • g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local și de primar, după caz.

 • i) comunică, în termen de 30 zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:

 • - numele, prenumele și codul numeric personal al defunctului;

 • - data decesului, în format zi, lună, an;

 • - data nașterii, în format zi, lună, an;

 • - ultimul domiciliu al defunctului;

 • - bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;

 • - date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea. Atribuția menționată mai sus poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofițerii de stare civilă.

100.1 - COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă: Locația în care își desfășoară activitatea: Str. Moților nr. 1-3. Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - asigurarea implementării și dezvoltării sistemului de control intem/managerial la nivelul instituției, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, actualizat, precum și coordonarea dezvoltării sistemului de management al calității.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • a) Control intem/managerial:

 • 1. Dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin OMFP nr. 946/2005-repubIicat, în funcție de particularitățile uxganizalurictrșî funcționale âle instituției;

 • 2. Elaborarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial (SCIM) și supunerea spre dezbatere/aprobare comisiei de monitorizare și primarului municipiului;

 • 3. Urmărirea modului de realizare a activităților cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern (managerial);

 • 4. Centralizarea informărilor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea subsistemelor de control intem/managerial ale compartimentelor de muncă;

 • 5. întocmirea de informări/rapoarte cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intem/managerial, ori de câte ori este necesar;

 • 6. Clasarea, păstrarea și arhivarea documentației aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial;

 • 7. Consilierea compartimentelor de muncă cu privire la materialele necesare a fi elaborate în procesul dezvoltării SCIM;

 • 8. Propunerea unor direcții de acțiune pentru dezvoltarea SCIM în funcție de stadiul implementării standardelor de control intem/managerial;

 • 9. Asigurarea, din punct de vedere tehnic și metodologic, a monitorizării, organizării și îndrumării dezvoltării sistemului de control intem/managerial;

 • 10. Elaborarea și evidența documentației necesare desfășurării ședințelor comisiei de monitorizare;

 • 11. asigurarea unei comunicări eficiente între comisia de monitorizare și compartimentele instituției;

 • 12. Participarea la ședințele grupurilor de lucru constituite în cadrul comisiei de monitorizare;

 • 13. Asigurarea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor președintelui comisiei de monitorizare și primarului municipiului;

 • 14. Informarea comisiei de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentelor de muncă sau la nivelul instituției;

 • 15. Elaborarea unor proiecte de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituție;

 • 16. Evaluarea procedurilor operaționale sau de sistem elaborate în cadrul instituției;

 • 17. Sprijinirea compartimentelor de muncă ale instituției în identificarea/actualizarea obiectivelor specifice și a activităților desfășurate pentru realizarea acestora;

 • 18. Sprijinirea compartimentelor de muncă la identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice;

 • 19.  întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instituție, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul compartimentelor de muncă;

 • 20. Gestionarea sistemului de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelor specifice;

 • 21. Centralizarea informărilor și raportărilor întocmite la nivelul compartimentelor instituției și entităților publice de subordonare locală în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, în vederea întocmirii raportărilor periodice;

 • 22. Elaborarea proiectelor situațiilor centralizatoare și raportărilor periodice privind stadiul implementării sistemului de control intem/managerial.

 • b) Managementul calității:

 • 1. Identificarea nevoilor de îmbunătățire a sistemului de management al calității;

 • 2. Identificarea și implementarea instrumentelor de management al calității necesare instituției;

 • 3. Propunerea unor măsuri și obiective pentru dezvoltarea managementului calității;

 • 4. Identificarea fluxurilor referitoare la informațiile în domeniul calității;

 • 5. Asigurarea trasabilității serviciilor;

 • 6. Participarea la educarea și instruirea personalului;

 • 7. Elaborarea unor programe de acțiuni corective și preventive;

 • 8. Monitorizarea colectării, prelucrării și utilizării datelor referitoare la calitate;

 • 9. Coordonarea elaborării formularelor și procedurilor sistemului calității;

 • 10. Coordonarea identificării și menținerii sub control a proceselor incluse in sistemul calității;

 • 11. coordonarea și monitorizarea rezolvării neconformităților identificate;

 • 12. Evaluarea eficienței și eficacității instrumentelor calității;

 • 13. Evaluarea eficienței și progreselor măsurilor adoptate pentru dezvoltarea managementului calității;

 • 14. Evaluarea gradului de satisfacere a cerințelor cetățenilor prin monitorizare periodică;

 • 15. Coordonarea și monitorizarea inspecțiilor de procese și servicii;

 • 16. Planificarea auditurilor interne de calitate;

 • 17. Asigurarea efectuării auditurilor interne și de certificare;

 • 18. Raportarea rezultatelor auditurilor efectuate;

 • 19. Monitorizarea rezultatelor implementării politicii în domeniul calității.

D. Responsabilități:

 • - asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern (managerial);

 • - coordonează aplicarea în cadrul instituției a prevederilor OMFP nr. 946/2005 actualizat și Standardului SR EN ISO 9001/2008;

 • - asigură realizarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial și a raportărilor periodice privind stadiul implementării standardelor de control.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - urmărește modul de implementare a sistemului de control intem/managerial în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 actualizat și a sistemului de management al calității, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - colaborare cu toate compartimentele aparatului de specialitate al primarului, cu entități aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea Consiliului Local, cu Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar și Control.

 • 100.2 - COMPARTIMENTUL DOCUMENTE SECRETE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Str. Moților nr. 3.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - aplicarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform prevederilor HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și ale HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1.  Elaborează și supune aprobării conducerii unității normelor interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

 • 2. întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune spre avizare instituțiilor abilitate;

 • 3. Coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate;

 • 4. Asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate;

 • 5. Montiorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor calsificate și modul

de respectare a acestora;___

 • 6. îndeplinește și alte atribuții, conform HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și ale HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, precum și atribuții complementare ce derivă din implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate.

D. Responsabilități:

Răspunde de respectarea și implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Implementează măsurile de protecție a informațiilor clasificate, coordonează, consiliază și informează în legătură cu normele interne de protecție a informațiilor clasificate și a altor aspecte ce derivă din aplicarea acestora.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - relații cu compartimentele de muncă din cadrul Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și cu alte compartimente din instituție;

 • - relații directe cu compartimentele de muncă din instituție care dețin, utilizează sau întocmesc documente clasificate;

 • - relații directe cu instituții sau organizații din exterior care primesc sau expediază documente clasificate;

- asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, conform legii.

 • 101 - BIROUL MASS-MEDIA

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, camera 50.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Asigură relațiile de colaborare cu mass-media, instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale si cu cetățenii;

 • - Promoveză imaginea Primăriei municipilui Cluj-Napoca prin mediatizarea acțiunilor realizate de instuție și organizarea unor evenimente;

 • - Informează opinia publice cu privire la informațiile de interes public și la anunțurile instituției.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Asigură liberul acces la informațiile de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001 prin realizarea de comunicate, informări și anunțuri de presă;

 • 2. Monitorizează presa, identifică problemele și le repartizează spre soluționare departamentelor responsabile din cadrul instituției;

 • 4. Elaborează comunicatele de presă;

 • 5. Pregătește materialele necesare pentru organizarea conferințelor de presă ale primarului;

 • 7. Realizează și distribuie ziarul primăriei „Jurnalul Municipal”;

 • 8. Culege date, realizează materiale necesare pentru realizarea „Jurnalului Municipal”;

 • 9. Centralizează informațiile spre actualizare pe pagina de internet a primăriei;

 • 10.  Centralizează informațiile și realizează pliante informative cu privire la activitatea departamentelor din cadrul instituției;

 • 11. Realizeză campanii de informare;

______________12. Realizează răspunsuri adresate electronic pe site-ul primăriei și pe alte site-uri;__________________

 • 13. Realizează răspunsuri la întrebările adresate primarului în cadrul unor emisiuni televizate;

 • 14. Manifestă responsabilitate în ceea ce privește apariția anunțurilor și difuzarea spoturilor publicitare;

 • 15. Organizează și participă la dezbateri publice.

D. Responsabilități:

 • - Eficientizarea actului administrativ;

 • - Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;

 • - Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local, dispozițiilor primarului și a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Propune spre aprobare primarului proiectele de hotărâre;

 • - Realizează răspunsurile în conformitate cu Legea nr. 544/2001.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Biroul Mass-media colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale executivului primăriei, cu instituțiile și serviciile publice, regiile locale, asociațiile și organizațilei neguvemamentale.

 • 102 - SERVICIUL RESURSE UMANE

A. Datele de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Moților nr. 3, cam. 99; telefon 0264/596030/interior: 1020, 1021 sau 0264/430.240.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • B. Misiunea și scopul Serviciului Resurse umane: asigură elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de resurse umane și a procedurilor de lucru.

C. Activități și atribuții ce revin Serviciului Resurse umane

 • 3.1. Angajarea și integrarea salariaților:

 • a) recrutare;

 • b) selecție;

 • c) integrare.

 • 3.2. Motivarea salariaților:

 • a) evaluarea posturilor;

 • b) salarizarea;

 • c) motivarea nesalarială.

 • 3.3. Organizarea resurselor umane:

 • a) analiza și reevaluarea posturilor;

 • b) elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul Intern, R.O.F., Stat de funcții, Organigrama).

 • 3.4. Gestiunea personalului:

 • a) elaborarea, completarea C.I.M.;

 • b) gestiunea dosarelor profesionale și de personal;

 • c) gestiunea bazei de date a evidentei personalului;

 • d) elaborarea de documente de evidentă a personalului.

 • 3.5. Planificarea resurselor umane:

 • a) pregatirea/perfectioanrea salariaților;

 • b) promovarea salariaților.

 • 3.6. Evaluarea performantelor resurselor umane:

 • a) evaluarea performanțelorjrofeșionalg individuale; ________________~

 • b) evaluarea aptitudinală;

 • c) evaluarea medicală.

D. Responsabilități:

 • 1. întocmește referate, note prin care propune primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor în domeniul resurselor umane;

 • 2.  Propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activităților Serviciului Resurse umane prin punerea în aplicare a politicilor și procedurilor din domeniul resurselor umane;

 • 3. Răspunde de punerea în aplicare întocmai a actelor elaborate de Consiliul local și Primar, precum și a legilor ce reglementează domeniul resurselor umane;

 • 4. Răspunde de informarea la timp a salariaților cu privire la politicile și prevederile stabilite de către primar în domeniul resurselor umane.

E. Competente

 • a) verifica modul de aplicare și respectare a prevederilor R.I., A.C./C.C.M. aplicabil, propunând primarului municipiului Cluj-Napoca măsurile care se impun pentru respectarea lor;

 • b) verifica actele și documentele care au stat la baza întocmirii dosarului profesional și a dosarelor personale ale salariaților;

 • c) verifică utilizarea timpului de lucru de către salariați.

F. Sistemul de relații:

 • 1. intern - cu salariații instituției/compartimentele de muncă, serviciile publice din subordinea Consiliului local;

 • 2. extern - persoane fizice care sunt interesate pentru ocuparea unor posturi vacante sau care solicită în scris documente sau informații;

 • 3. persoane juridice: Consiliul Județean, Instituția Prefectului, I.N.A, I.T.M., A.J.O.F.M., Casa de pensii, A.N.F.P., instituții de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca și cu alte instituții publice în limita competențelor stabilite de primar.

 • 103 - SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația unde se desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

îmbunătățirea managementului instituției, prin:

-activități de asigurare efectuate în scopul de a furniza o eventuală independență a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvemanță;

-activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de conducere și monitorizare a activităților instituției în atingerea obiectivelor sale.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Atribuțiile compartimentului de muncă sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern și ale HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitățiide audit public intern (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), după cum urmează:

 • a) elaborarea normelor metodologice specifice instituției, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

 • b) elaborarea proiectului planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 _______________ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern ta nivelul insiihițrpf-

(primăriei);

 • c) efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanță) asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local;

 • d) auditarea, cel puțin o dată la trei ani, a următoarelor activități (fără a se limita la acestea): -activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

-plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

- administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale;

-concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;

-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

-alocarea creditelor bugetare;

-sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

-sistemul de luare a deciziilor;

-sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-sistemele informatice.

 • e) informarea structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • f) raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;

 • g) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;

 • h) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

 • i) verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și inițierea de măsuri corective necesare, în cooperare cu conducătorii entităților publice în cauză.

 • 2. Efectuarea de misiuni de consiliere în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern.

 • 3. Efectuarea altor acțiuni dispuse de conducătorul instituției.

D. Responsabilități:

 • a) îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • b) îndeplinirea obiectivelor instituției.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Independență deplină în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege pentru realizarea misiunilor de audit intern.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1. Din punct de vedere funcțional compartimentul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a conducătorului instituției (primar).

 • 2. Relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate structurile (compartimente, birouri, servicii și direcții) din instituție, de la care primește informațiile solicitate în desfășurarea misiunilor de audit cuprinse în fișele posturilor salariaților, proceduri de lucru, alte documente specifice activității fiecărui compartiment.

 • 3. Informațiile transmise către compartimentele din instituție sunt conținute de documentele

specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale ședințelor de deschidere și închidere ale_________

_______misiunilor fișe de identificare si analiză a pmhk-.nir.li ii (FIAP-uri ) proip<>te ale ninoanrlnr d<- andir rapoarte de audit, alte documente care fac obiectul corespondenței cu aceste structuri

 • 4. Serviciul audit public intern primește și transmite celorlalte compartimente din instituție și alte informații cuprinse în note interne, referate etc.

 • 5. Relațiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităților care se desfășoară în cadrul instituției conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepțional (ad-hoc) dispuse de către conducătorul instituției.

 • 6. In cadrul relațiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezintă conducătorul instituției.

 • 7. Pe plan extern relațiile serviciului audit public intern se stabilesc cu autorități și instituții publice

- entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale - persoane juridice private - asociații și fundații care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăți comerciale partenere (colaboratoare) - organizații internaționale - organizații partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

 • 8. Compartimentul de audit public intern solicită și primește de la entitățile din exterior informațiile pe care le consideră relevante în desfășurarea misiunilor de audit, conținute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fișele posturilor salariaților, regulamente de organizare și funcționare, balanțe și bilanțuri privind activitatea desfășurată, documente financiar-contabile, angajamente legale etc.).

 • 104 - SERVICIUL STRATEGII DE INFORMATIZARE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: sediul str. Moților, nr. 3, cam. 55-56.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - realizarea unui sistem informatic integrat care să ofere toate facilitățile pentru desfășurarea activității din cadrul adminsitrației publice în vederea oferirii de servicii prompte și de calitate către populație, transparență și deschidere către cetățeni.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Asigurarea funcționării optime a componențelor active și pasive de infrastructură;

 • 2. Asigurarea funcționării optime a softurilor și aplicațiilor, precum și gestionarea bazelor de date;

 • 3. Asigurarea conexiunilor între sedii, precum și a serviciului de internet;

 • 4. Asistarea implementării de softuri și aplicații noi, precum și a instruirii personalului în vederea utilizării optime a aplicațiilor;

 • 5. Gestionarea sistemului informatic al instituției;

 • 6. Dezvoltarea și realizarea integrabilității sistemului.

D. Responsabilități:

 • - asigurarea bunei funcționari a sistemului informatic în ansamblul său (infrastructura, comunicații, soft, bază de date).

E. Competenețe (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - adminstrarea sistemului informatic în totalitate (hardware; software; baze de date);

 • - stabilirea regulilor de exploatare, a acceselor și restricțiilor în sistem și în afara sistemului;

 • - gestionarea componentelor și dotărilor în sistem;

 • - stabilirea necesităților pentru dezvoltarea și extinderea sistemului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - relații de colaborare cu toate compartimentele la toate nivelele din punct de vedere informatic;

 • - relații de colaborare cu furnizorii de componente SI (hard, soft) și de servicii informatice^

 • - supervizare pentru toate compartimentele privind SI;

 • - relație de subordonare față de primar.

 • 105 - BIROUL RELAȚII EXTERNE ȘI INVESTITORI

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, camera 51.

Este subordonat direct Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Reprezentarea în plan extern a instituției;

 • - Organizarea/co-organizarea evenimentelor de relații externe desfășurate sub egida primăriei și a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Promovarea intereselor economice ale municipiului Cluj-Napoca;

 • - Creșterea din punct de vedere calitativ și cantitativ a investițiilor în municipiu prin întărirea capacității de absorbție a investițiilor străine.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Inițiază, implementează și evaluează proiecte bilaterale/trilaterale din domeniul relațiilor externe cu orașe partenere ale municipiului Cluj-Napoca;

 • 2. Menține relațiile de bună colaborare cu reprezentanții orașelor înfrățite cu municipiului Cluj-Napoca;

 • 3. Identifică noi orașe partenere ale municipalității clujene și supune spre aprobare propunerile de înfrățire/colaborare;

 • 4. Supune spre aprobare noile cereri de înfrățire/colaborare venite din partea unor orașe din străinătate;

 • 5. Organizează vizitele oficiale ale delegațiilor străine/misiunilor diplomatice străine în municipiul Cluj-Napoca;

 • 6. Organizează vizitele și delegațiile municipalității clujene în străinătate;

 • 7. îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de investigare, cercetare și cooperare în plan economic;

 • 8. Dezvoltă, propune, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;

 • 9. Extrage, prelucrează, stochează și diseminează informațiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine în municipiul Cluj-Napoca;

 • 10. Stimulează, organizează și prezidează întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală;

 • 11. Realizează, solicită și administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului;

 • 12. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrative aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • 13. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere;

 • 14. Asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

D. Responsabilități:

 • - Eficientizarea actului administrativ;

 • - Implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;__________________________________________

 • - Implementarea/ executarea sarcinilor de muncă rezultate din îndeplinirea atribuțiilor;

 • - Punerea în aplicare a hotărârilor de Consiliu, a dispozițiilor primarului și a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - de întocmire a documentelor;

 • - de propunere spre aprobare primarului și Consiliului local a proiectelor de hotărâre.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Biroul are relații de colaborare cu compartimentele interne ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, relații de colaborare/supervizare cu alte organizații, cu diverse instituții publice și private, societăți comerciale, asociații patronale, Camera de Comerț și Industrie Cluj, Direcția de Statistică Cluj, potențiali investitori din țară și din străinătate etc.

301 - SERVICIUL AUTORITATEA TUTELARĂ, ARHIVĂ

A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locația în care își desfășoară activitatea: sediul din Piața Unirii nr. 1, cam. 28,29/A și 29B.

Este subordonat secretarului și primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

Serviciul Autoritatea Tutelară, arhivă asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor trasate în sarcina autorității tutelare de Codul civil și celelalte acte normative incidente, precum și îndeplinirea tuturor atribuțiilor stabilite prin lege pe linia evidenței, păstrării, folosirii documentelor create și a informațiilor clasificate și a celorlalte sarcini trasate de conducerea instituției.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. îndeplinește atribuțiile instanței de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc, ori după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia;

 • 2. Instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea minorului la încheierea actelor juridice, pentru diverse situații în care părinții sunt în imposibilitatea să-și exercite atribuțiile ce le revin față de persoana și bunurile copilului;

 • 3. Instituie curatela conform art. 167, din Codul civil, modificat prin Legea nr. 54/2013;

 • 4. întocmește ancheta socială pentru încredințarea minorului unuia dintre părinți în cazurile de divorț și reglementarea vizitării minorului, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a notarului public;

 • 5. Verifică prin darea de seamă anuală, modul în care tutorele își îndeplinește sarcinile ce-i revin cu privire Ia persoana și bunurile minorului/interzisului;

 • 6. întocmește ancheta socială pentru punerea sub interdicție judecătorească și numirea tutorelui;

 • 7. întocmește ancheta socială necesară pentru obținerea indemnizației lunare pentru creșterea copilului în situația în care părinții nu sunt căsătoriți (H.G. nr. 1291/2012 de modificare și completare a Legii nr. 416/2001);

 • 8. Asistă vârstnicii la încheierea contractelor de întreținere;

 • 9. Mediează conflictele ce pot să apară în derularea contractelor de întreținere încheiate de vârstnici;

 • 10. Asigură evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite;

 • 11. Asigură evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice în/din depozitele de arhivă;

 • 12. Propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituției în situația în care constată neconcordanțe între prevederile lui și situația reală;

 • 13. Urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifică modul de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996, legea arhivelor naționale, modificată, de către compartimentele creatoare de documente, propune măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate conducătorului compartimentului respectiv;

 • 14. Verifică și preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozite;

 • 15. Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de către cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

 • 16. Pune la dispoziție pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, iar la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate, asigură reintegrarea acestora în fond;

 • 17. Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale incidente, menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă, propune măsuri de dotare corespunzătoare cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. a depozitelor, propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;

 • 18. Asigură legătură cu Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj;

 • 19. Pune la dispoziția delegatului Direcției Arhivelor Naționale Cluj toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunilor de control;

 • 20. Pregătește documentele (cu valoare istorică) și inventarele acestora în vederea predării lor la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj;

 • 21. Asigură selecționarea documentelor conform prevederilor Legii nr. 16/1996, modificată și a nomenclatorului arhivistic intern;

 • 22. Asigură predarea la topit a documentelor cu termen de păstrare expirat și respectiv la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj documentele cu termen de păstrare expirat în instituție;

 • 23. Asigură evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea, în condițiile legii a documentelor clasificate;

 • 24. Avansează propuneri pentru clasificarea ca secret de serviciu pentru documentele instituției.

D. Responsabilități:

 • - soluționează toate adresele înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca (C.I.C.) care vizează atribuțiile sale;

 • - întocmește anchetele sociale solicitate de parchete, instanțele judecătorești etc.;

 • - întocmește proiectele de dispoziție necesare protecției drepturilor copilului;

 • - asigură arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al instituției;

 • - respectă și asigură punerea în aplicare a legislației incidente, a regulilor stabilite;

 • -  propune primarului măsurile necesare și legale pentru soluționarea diverselor cazuri instrumentate;

 • - propune măsuri pentru îmbunătățirea activității proprii.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - serviciul asigură îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin autorității tutelare (conform prevederilor Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul unității administrativ teritoriale este autoritatea tuteleră) ca reprezentant al statului în unitatea administrativ teritorială, precum și atribuțiilor stabilite prin lege pe linia evidenței, păstrării, folosirii documentelor create și a informațiilor clasificate.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - serviciul colaborează cu toate compartimentele de muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului și soluționează sesizările din aria sa de competență, conform procedurilor sale interne;

 • - serviciul colaborează cu organismele similare din țară, cu autoritățile județene, organele de poliție, parchete, instanțe judecătorești, autorități ale administrației centrale, SRI, SIE și eliberează actele administrative solicitate sau efectuează operațiunile tehnico materiale solicitate.

 • 303 - SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

A. Date de identificare:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3 (intrare din str. Petru Maior), parter, cam. 8, 9,10,14.

Este subordonat Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul:

- apără drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de jurisdicție.

C. Atribuții:

Serviciul juridic-contencios:

 • 1. Vizează, pentru legalitate și/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, în condițiile legii;

 • 2. Vizează, pentru legalitate referatele întocmite de către direcțiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • 3. Vizează, pentru legalitate referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâre, întocmite de către direcțiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice;

 • 4. Colaborează, la cerere, la întocmirea proiectelor de dispoziții și de hotărâri;

 • 5. Instrumentează dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt părți. In acest sens:

 • a) Studiază temeinic cauzele în care sunt reprezentate interesele primarului, ale municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • b) Analizează oportunitatea și legalitatea formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovării acestora;

 • c) Formulează întâmpinări în dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat în calitate de pârât;

 • d) Invoca excepții, formulează cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședință etc., ori de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens;

 • e) Analizează oportunitatea și legalitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate în dosare și, în cazul în care se impune, exercită căile de atac prevăzute de lege. în caz contrar, întocmește un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, care urmează a fi aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • f) Asigura reprezentarea primarului, municipiului și Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instanțe, pentru soluționarea dosarelor cu a căror instrumentare a fost încredințat;

 • g) Definitivează procesele și solicită investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, acestea urmând a fi comunicate direcțiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, spre știință ori punere în executare;

 • 6. întocmește și ține evidența contractelor de concesiune, închiriere, asociere, participațiune, vânzare-cumpărare etc., cu excepția contractelor guvernate de dispozițiile O.U.G nr. 34/2006;

 • 7. Vizează pentru legalitate încheierea contractelor pe care instituția le încheie cu terți;

 • 8.  Soluționează reclamațiile, sesizările, cererile, adresate Serviciului juridic-contencios sau repartizate acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

 • 9. Pune Ia dispoziția consilierilor locali datele solicitate de aceștia, în probleme ce intră în competența lor de soluționare, in condițiile legii;

 • 10. întocmește referate, proiecte de dispoziții și proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competența de soluționare a acestuia;

 • 11. Ia măsuri de soluționare a problemelor ridicate de cetățeni în audiențe, care intră în competența acestuia;

 • 12. Acordă asistență și consultanță juridică direcțiilor/serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice ori de câte ori se inregistrează o solicitare în acest sens;

 • 13. Participă la comisii de licitații, alte comisii înființate prin dispoziții ale primarului municipiului Cluj-Napoca și din care a fost propus să facă parte;

 • 14. Informează cetățenii cu privire la situația dosarelor în care aceștia și autoritatea publică locală sunt părți;

 • 15. La solicitarea direcțiilor/serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, redactează proiecte de contracte și participă, la cerere, la negocierea clauzelor legale contractuale;

 • 16. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredințate de către șeful ierarhic superior.

 • D. Responsabilități:

 • - vegheză asupra respectării legalității emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către instituție.

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - vizeaza pentru legalitate referatele care stau la baza proiectelor de acte administrative, precum și contractele pe care instituția le încheie cu terți.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii si primarul.

 • - Extern: cu instanțele de judecată, instituții publice, ONG-uri și societăți comerciale.

 • 304 - SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

 • A. Date de identificare ale compartimentului de munca:

Locul în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 92, 93, 94.

Este subordonat Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

Are în subordine: Compartimentul Revendicări.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1. Fond Funciar:

 • - Reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar;

 • - Rezolvarea solicitărilor cetățenilor privind problemele aferente utilizării, obținerii de sprijin din partea statului etc.;

 • - Evidența și urmărirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. Revendicări:

 • - Reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • - Rezolvarea solicitărilor cetățenilor privind problemele aferente utilizării, obținerii de sprijin din partea statului etc.;

 • - Evidenta și urmărirea revendicărilor în temeiul Legii nr. 10/2001 pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Registru Agricol:

 • - înregistrarea terenurilor pe categorii de folosință și zone de impozitare;

 • - Urmărirea evidenței animalelor;

 • - Eliberarea adeverințelor pentru acordarea de subvenții.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Fond Funciar

 • 1. îndeplinește toate sarcinile transmise de președintele și secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare: Legea nr. 18/1991, republicata, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005;

 • 2. îndeplinește toate sarcinile transmise de primar, viceprimari și secretar în condițiile legii;

 • 3. Verifică datele și informațiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente serviciului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare, răspunde de circulația, păstrarea și arhivarea documentelor;

 • 4. Planifică și organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • 5. Participă la punerea în posesia terenurilor a persoanelor îndreptățite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 247/2005;

 • 6. Participă în colaborare cu Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății la punerea în posesie a veteranilor de război și a luptătorilor în Revoluția din Decembrie 1989, conform Legii nr. 44/1994 și a Legii nr. 42/1990, republicată;

 • 7. întocmește procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptățite și ține evidența titlurilor de proprietate eliberate de Instituția Prefectului Județului Cluj, înmânându-le titularilor;

 • 8. Participă la constatarea efectelor produse de calamitățile naturale în agricultură;

 • 9. Dă consultații și informații publicului ce intră în competența de rezolvare a serviciului, ia măsuri de soluționare a problemelor ridicate de cetateni;

 • 10. Verifică cerererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, întocmește referatele care vor fi prezentate în comisia de fond funciar;

 • 11. Analizează expertizele tehnice și formulează punctul de vedere la propunerile ce decurg din acestea.

2. Compartimentul de revendicări:

 • 1. Stabilește situația juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetățenilor și a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului;

 • 2. Acordă informații publicului, pentru lămurirea situației juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 și a celor restituite foștilor proprietari;

 • 3. Verifică documentațiile de întabulare și parcelare, în concordanță cu înscrierea din C.F.;

 • 4. Identifică pe hărți topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 5. Instrumentează actele și documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;

 • 6. Pune la dispoziția compartimentelor din instituție, a altor instituții ale statului și cetățenilor informații, documente, relații despre situația juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 7. Eliberează copii după documentele existente în dosarele de revendicare;

 • 8. Ține evidența imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 9. Completează dosarele cu actele solicitate de la petenți pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 10. Solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001 (acțiuni juridice, concesiuni, situație locativă, revendicări în baza Legii nr.l 12/1995);

 • 11. întocmește referatele și dispozițiile pentru imobilele revenicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 12. Expediază dispozițiile către petenți;

_____________13. Corespondează cu petenții care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001;                —

 • 14. întocmește informări, referate, rapoarte, răspunsuri la audiențele conducerii, la sesizări și alte cereri ale catățenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 15. Transmite dosarele actualilor deținători ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 16. Alte sarcini transmise de către șefii ierarici superiori în condițiile legii.

3. Registrul agricol:

 • 1. Realizează evidența Registrului agricol la zi, conform legislației în vigoare;

 • 2. Eliberează pe baza Registrului agricol certificate de producător pentru valorificarea produselor agricole pe piață;

 • 3. Redactează răspunsurile la cererile adresate de producători privind modificări de poziții, adeverințe solictate în baza Registrului Agricol etc.;

 • 4. întocmește evidența efectivelor de animale pe circumscripții sanitar-veterinare, precum și opisul alfabetic;

 • 5. Eliberează bilete de proprietate în vederea vânzării animalelor;

 • 6. Transcrie în registrele agricole animalele vândute/cumpărate, produșii obținuți din fătări și animalele moarte;

 • 7. Eliberează adeverințele solicitate pentru obținerea drepturilor de șomaj, burse școlare;

 • 8. Centralizează datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;

 • 9. înregistrează de la gospodării producția vegetală si animală, cu respectarea legii;

 • 10. Verifică și avizează documentațiile depuse de persoanele fizice și juridice privind acordarea de subvenții producătorilor agricoli;

 • 11. întocmește dări de seamă statistice cu privire la evoluția efectivelor de animale și modul de utilizare a terenurilor;

 • 12. La sesizarea deținătorilor de terenuri, constată daunele provocate culturilor de factori climatici și de animale;

 • 13. Eliberează certificate de producător și le vizează trimestrial;

 • 14. Dă consultații și informații publicului în probleme ce intră în sfera de rezolvare a serviciului;

 • 15. Alte sarcini transmise de către șefii ierarhici superiori în condițiile legii.

D. Responsabilități:

 • - Răspunde pentru legalitatea întocmirii documentațiilor în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001, privind punerea în posesie, emiterea și eliberarea titlurilor de proprietate și a dispozițiilor primarului;

 • - Răspunde pentru legalitatea și veridicitatea datelor consemnate în registrul agricol și în completarea documentelor care fac obiectul activității compartimentului registru agricol;

 • - Răspunde pentru actele comunicate instanțelor de judecată, Instituției Prefectului Județului Cluj și altor organe abilitate ale statului implicate în acțiunea de reconstituire a dreptului de proprietate;

 • - Răspunde pentru legalitatea și corectitudinea adreselor eliberate persoanelor fizice și persoanelor juridice.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Are competență în emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării legilor fondului funciar, a celorlalte legi care reglementează dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole; ale Legii nr. 10/2001 precum și ale legislației registrului agricol;

 • - Are competențe în realizarea documentelor transmise instanțelor judecătorești și instituțiilor statului în domeniul legilor fondului funciar, a Legii nr. 10/2001 și a registrului agricol;

 • - Are competențe în eliberarea de adeverințe, dovezi și alte acte solicitate de petenți în vederea obținerii unor drepturi financiare în urma activităților care au ca obiect terenurile agricole.

F. Sistemul de relații în compartimentul de muncă:

Primește și transmite către compartimentele din cadrul primăriei și instituțiilor statului implicate ______________în aplicarea legilor proprietății, informații legate de fondul funciar, pe care-1 administrează sau se află în zona de competență a serviciului.

 • 304.1 - COMPARTIMENTUL REVENDICĂRI

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locul în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 98.

Este subordonat șefului Serviciului Revendicări, fond funciar și registru agricol.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001;

 • - Rezolvarea solicitărilor cetățenilor privind problemele aferente utilizării, obținerii de sprijin din partea statului etc.;

 • - Evidența și urmărirea revendicărilor în temeiul Legii nr. 10/2001 pe raza municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Stabilește situația juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetățenilor și a serviciilor din primărie;

 • 2. Acorda informații publicului, pentru lămurirea situației juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 și a celor restituite foștilor proprietari;

 • 3. Verifică documentațiile de întabulare și parcelare, în concordanța cu înscrierea din C.F.;

 • 4. Identifică pe hărți topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 5. Instrumentează actele și documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;

 • 6. Pune la dispoziția compartimentelor din instituție, altor instituții ale statului și cetățenilor informații, documente, relații despre situația juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 7. Eliberează copii după documentele existente în dosarele de revendicare;

 • 8. Ține evidența imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 9. Completează dosarele cu actele solicitate de la petenți pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 10. Solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001 (acțiuni juridice, concesiuni, situație locativă, revendicări în baza Legii nr. 112/1995);

 • 11. întocmește referatele și dispozițiile pentru imobilele revenicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 12. Expediază dispozițiile către petenți;

 • 13. Corespondează cu petenții care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001;

 • 14. întocmește informări, referate, rapoarte, răspunsuri la audiențele conducerii, la sesizări și alte cereri ale catățenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii 10/2001;

 • 15. Transmite dosarele actualilor deținători ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;

 • 16. Alte sarcini transmise de către șefii ierarici superiori în condițiile legii.

D. Responsabilități:

 • - Răspunde pentru legalitatea întocmirii documentațiilor în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și a dispozițiilor primarului;

 • - Răspunde pentru actele comunicate instanțelor de judecată, Instituției Prefectului Județului Cluj și altor organe abilitate ale statului implicate în acțiunea de reconstituire a dreptului de proprietate;

 • - Răspunde pentru legalitatea și corectitudinea adreselor eliberate persoanelor fizice și persoanelor juridice.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Are competentță în emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării Legii nr. 10/2001;

 • - Are competențe în realizarea documentelor transmise instanțelor judecătorești și instituțiilor statului cu atribuții în domeniul Legii nr. 10/2001.

F. Sistemul de relații în compartimentul de muncă:

Primește și transmite către compartimentele din cadrul primăriei și instituțiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietății, informații legate de prevederile Legii nr. 10/2001 care se află în zona de competență a Compartimentului Revendicări.

 • 305 - SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIUL ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Clădirea primăriei din str. Moților nr. 3, etj. II, cam. 95, 96 și 97.

Serviciul este subordonat Secretarului și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de munca:

 • 1. Misiunea: Deservirea eficientă și cu promptitudine a comunității clujene; pregătirea ședințelor Consiliului local; asigură materialele necesare desfășurării acestora, asigură, în condițiile legii, convocarea ședințelor consiliului și a comisiilor de specialitate, aduce la cunoștință publică hotărârile adoptate de Consiliul local, prin intermediul Biroului mass-media, înregistrează dispozițiile primarului, ține o evidență clară a dispozițiilor emise de primar, precum și a hotărârilor și actelor care rezultă în urma ședințelor Consiliului local, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor consiliului sau în vederea soluționării diverselor probleme; urmărește și informează primarul și consiliul local despre modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de către consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, asigură îndrumarea metodologică a asociațiilor de locatari/proprietari din municipiul Cluj-Napoca privind înființarea, organizarea și funcționarea acestora, în scopul realizării sarcinilor și obligațiilor care le revin, potrivit Legii nr. 230/2007 și a normelor de aplicare.

2. Scopul:

 • 1. Rezolvarea problemelor de competența serviciului, conform legislației în vigoare;

 • 2. Răspunde în timp legal la solicitările adresate de către persoane fizice și juridice și de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • 3. Păstrează în condiții optime dispozițiile primarului și documentele Consiliului local;

 • 4. Buna organizare și funcționare a asociațiilor de locatari/proprietari;

 • 5. Eficientizarea relației instituției cu asociațiilor de locatari/proprietari.

 • C. Atribuțiile Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală:

 • 1. Punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului cu care a fost încredințat;

 • 2. Elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a prgramelor, a studiilor, a analizelor și a statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentațiilor acestora, în vederea realizării competenței autorității publice;

3. Desfășurarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice;

 • 4. Pregătirea ședințelor Consiliului local - redactarea dispoziției Primarului de convocare a ședinței—a invitației -pentnrtoți-consilierii și direcțiile din cadrul aparatului --de specialitate'ak primarului și a comunicatului pentru presă; primirea, înregistrarea, trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor de ședință, pregătirea mapelor de ședință, anunțarea consilierilor locali despre data, ora și locul de desfășurare a ședințelor Consiliului local, distribuirea materialelor pregătite pentru a fi dezbătute în cadrul ședințelor, consilierilor locali, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, mediei locale, precum și executivului Primăriei;

 • 5. Redactarea referatelor și a proiectelor de hotărâre din inițiativa consilierilor locali;

6. Anunțarea consilierilor locali privind programarea ședințelor comisiilor de specialitate de către președinți/secretarii acestora;

 • 7. înscrierea cetățenilor, în registrul special, pentru rezolvarea problemelor acestora în cadrul comisiilor de specialitate;

 • 8. Participare Ia ședințele Consiliului local;

 • 9. Asigură înregistrarea în bune condițiuni a ședințelor consiliului local;

10.  Audierea casetelor cu înregistrarea ședințelor, transcrierea și redactarea pro-ceselor-verbale ale ședințelor Consiliului local;

 • 11. Corectarea cu amendamentele aprobate în plen a proiectelor de hotărâre care au fost aprobate în plenul ședinței și transmiterea lor către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru refacere;

 • 12. Redactarea hotărârilor (și a anexelor acestora), în cinci exemplare originale; semnarea și ștampilarea acestora prin grija serviciului;

 • 13. Multiplicarea și distribuirea hotărârilor Consiliului local compartimentelor din cadrul de specialitate al primarului, regiilor autonome de interes local;

 • 14. Comunicarea către serviciile publice din subodinea consiliului și petenților a hotărârilor adoptate, în urma solicitărilor lor;

 • 15. Comunicarea către petenți a neadoptării proiectelor inițiate în urma solicitării lor;

 • 16. Transmiterea de adrese tuturor birourilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca precum și a servicilor publice din subordinea consiliului privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care acestea au fost încredințate și stabilirea, fixarea unui termen pentru răspuns;

 • 17. întocmirea situațiilor trimestriale cu modul de îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate și înaintarea acestora în plenul ședințelor de consiliu;

 • 18. înregistrarea dispozițiilor primarului, în cinci exemplare, ștampilarea și îndosarierea acestora;

 • 19. Conducerea evidenței, în registre special destinate, cu dispozițiile primarului și cu hotărârile Consiliului local;

20. Comunicarea dispozițiilor primarului, în termen legal, la Instituția Prefectului Județului Cluj;

 • 21. Comunicarea hotărârilor Consiliului local, în termenul prevăzut de lege, la Instituția Prefectului Județului Cluj; pentru hotărârile adoptate în ședințele ordinare, transmiterea lor se face însoțite de referatele de specialitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului/servicilor publice din subordinea consiliului; precum și de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 22. Conducerea unui registru privind dispozițiile primarului cu caracter normativ;

23. întocmirea pontajelor cu prezența consilierilor locali la ședințele comisiilor de specialitate și ale Consiliului local;

 • 24. Colaborarea permanentă cu publicația “Jurnalul municipal” a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în vederea publicării dispozițiilor și a comunicatelor privind convocarea ședințelor Consiliului local, precum și a tuturor hotărârilor adoptate în ședințe;

25. Primirea și distribuirea corespondenței consilierilor locali;

 • 26. Rezolvarea corespondenței repartizată serviciului, în termenul stabilit de lege;

 • 27. Arhivarea tuturor materialelor de consiliu, a dispozițiilor și a actelor serviciului conform Nomenclatorului arhivistic, numerotarea acestora și transmiterea lor Serviciului Autoritatea tutelară, arhivă;

 • 28. Completarea permanentă a bazei de date privind hotărârile Consiliului local adoptate în

29. îndosarierea, numerotarea și sigilarea dosarelor cu materialele de ședință, pentru fiecare ședință în parte;

 • 30. Afișarea hotărârilor adoptate cu caracter normativ și a proceselor-verbale de ședință la panoul special amenajat din holul de lângă locația serviciului, precum și transmiterea lui în format electronic, în termenul stabilit de lege, Biroului mass-media pentru publicarea lor pe site-ul instituției;

31. întocmirea inventarului anual în patru exemplare a tuturor documentelor și predarea lor la Serviciul Autoritatea tutelară, arhivă;

 • 32. îndrumarea și sprijinirea asociațiilor de locatari/proprietari din municipiu în ceea ce privește: constituirea, organizarea și funcționarea acestora; drepturile și obligațiile proprietarilor; atribuțiile organelor de conducere, control și administrare; constituirea și utilizarea fondurilor/mijloacelor bănești; întreținerea și repararea proprietății commune; modul de repartizare a cheltuielilor;

 • 33. Soluționarea petițiilor și formulrea răspunsurilor scrise, în conformitate cu prevederile lgale în vigoare și la termenele stabilite de lege;

 • 34. Asigurarea atestării/autorizării administratorilor de imobile persoane fizice/juridice din municipiu, în conformitate cu prevederile legale și metodologiile aprobate de consiliul local; retragerea atestatului, în condițiile legii;

 • 35. Elaborarea și actualizarea bazei de date cuprinzând informațiile de identificare ale reprezentanților legali ai asociațiilor de locatari/proprietari și ale administratorilor de imobile (persoane fizice sau juridice) din municipiul Cluj-Napoca;

 • 36. Asigurarea exercitării controlului și verificarea financiar-contabilă asupra activității reprezentanților asociațiilor de locatari/proprietari, din oficiu sau la cerere, potrivit reglementărilor legale și regulamentelor interne;

 • 37. întocmirea unor note interne către Serviciul Inspecție comercială din cadrul Direcției Generale Poliția locală, în vederea aplicării unor sancțiuni contravenționale, când sunt constatate abateri de la prevederile legale, în vigoare;

 • 38. Preluarea, verificarea și înregistrarea “Situației soldurilor elementelor de activ și pasiv”, depusă semestrial de asociațiile de locatari/proprietari, în condițiile legii, inclusiv acordarea de consultanță privind întocmirea acesteia;

 • 39. întocmirea și distribuirea unor materiale de interes pentru asociațiile de locatari/ proprietari (formulare-tip, informații utile), care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora;

 • 40. Organizarea de ședințe cu reprezentanți ai asociațiilor de locatari/proprietari, în scopul verificării unor documente și/sau al medierii unor conflicte, în limita prevederilor legale.

 • 41. Asigurarea unei activități permanente de relații cu publicul, pentru preluarea unor documentații ale asociațiilor de locatari/proprietari și/sau furnizarea unor materiale de interes, inclusiv consilierea acestora în probleme specifice;

 • 42. Inițierea și promovarea unor proiecte de acte administrative cu caracter normativ, pentru reglementarea și îmbunătățirea unor aspecte din activitatea asociațiilor de locatari/proprietari;

 • 43. Afișarea citațiilor și a altor înscrisuri ale instanțelor judecătorești și ale poliției, precum și întocmirea proceselor-verbale de afișare, la cererea acestora; formularea de răspunsuri, acolo unde este cazul;

 • D. Responsabilități:

 • 1. Organizarea desfășurării ședințelor de Consiliu local, conform legislației în vigoare;

 • 2. Evidența și rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează

serviciului;                                                                                             -----

 • 3. Păstrarea în condiții optime a dispozițiilor primarului și a documentelor Consiliului local;

 • 4. Realizarea accesului rapid la informațiile legate de activitatea Consiliului local;

 • 5. Buna organizare și funcționare a asociațiilor de locatari/proprietari;

 • 6. Eficientizarea relației instituției cu asociațiilor de locatari/proprietari.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

- Organizează și supraveghează desfășurarea tuturor activităților.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1. Relații interne: Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu serviciile publice înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 2.  Primește toate materialele promovate de către executivul primăriei, de la secretarul municipiului, în vederea organizării și desfășurării ședințelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: proiectul de hotărâre avizat de către secretarul municipiului, referatul de specialitate aprobat de către primar și avizat de către Serviciul Juridic-contencios, materialele adiționale la proiect și referat; situații privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care aceste compartimente au fost încredințate cu ducerea lor la îndeplinire; informări, referate, rapoarte, note interne pentru mapa președintelui de ședință, în vederea prezentării, analizării, și aprobării acestora în plenul ședințelor de consiliu; informări, referate, rapoarte, note interne vizând activitatea curentă între aceste compartimente și serviciul nostru.

 • 3. Transmite mapele cu toate materialele de ședință, conform ordinii de zi; comunicatul de presă la Biroul mass-media cu ordinea de zi și datele tehnice privind desfășurarea ședințele consiliului local, precum și rapoartele de activitate, declarațiile de avere și de interese, alte date ale consilierilor locali; informări, referate, rapoarte, note interne vizând activitatea curentă; toate hotărârile adoptate în ședințele consiliului local.

 • 4. Relații externe: Colaborează cu Institiția Prefectului Județului Cluj, cu Consiliul Județean Cluj, cu regiile autonome de interes local (R.A.T., C.T.P., R.A.D.P.), cu toate persoanele fizice, autorități și instituții publice din administrația locală și centrală, cu persoane juridice de drept privat cu sau fără scop patrimonial.

 • 5. Cu Institiția Prefectului Județului Cluj.

 • 6. Primește adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa președintelui de ședință sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale.

 • 7. Transmite în termenul stabilit de lege, dispozițiile primarului municipiului Cluj-Napoca, hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; declarațiile de avere și de interese, alte date ale consilierilor locali; toate situațiile solicitate de către Instituția Prefectului Județului Cluj.

 • 8. Cu Consiliul Județean Cluj.

 • 9. Primește adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa președintelui de ședință sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale.

 • 10. Transmite ordinea de zi a tuturor ședințelor organizate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; toate situațiile solicitate de către Consiliul Județean Cluj.

 • 11. Cu regiile autonome de subordonare locală (R.A.T., C.T.P., R.A.D.P.).

 • 12. Primește adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa președintelui de ședință sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale; modul de îndeplinire al hotărârilor cu a căror îndeplinire acestea au fost încredințate.

 • 13. Transmite toate situațiile solicitate de către acestea; toate hotărârile adoptate de către Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca cu a căror îndeplinire acestea au fost încredințate; adrese privind modul de îndeplinire al hotărârilor cu a căror îndeplinire acestea au fost încredințate; copii ale unor hotărâri, la solicitarea acestora.

 • 14. Cu toate persoanele fizice sau juridice interesate de promovarea unor proiecte de hotărâre sau de adptarea unor hotărâri ale consiliului local.

 • 15. Primește solicitări privind transmiterea de copii ale unor hotărâri, de promovare a unor proiecte de hotărâre cu caracter normativ; adrese, sesizări, propuneri, reclamații etc. pe care serviciul, mai apoi, le transferă mapei președintelui de ședință sa» consilierilor personal, în carul în r.^ie xmiBi ~

-----sunt nominale; invitații, corespondență etc.

 • 16. Transmite răspunsurile, în termenul stabilit de lege, la toate solicitările; copii ale unor hotărâri adoptate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, alte materiale în vederea soluționării unor dosare, așa cum este cazul judecătoriilor, tribunalelor etc.

31 - DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Direcția de Evidență a persoanelor, se organizează în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

 • (1) Direcția de Evidență a persoanelor este constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001.

 • (2) Direcția de Evidență a persoanelor se constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3

 • (1) Scopul Direcției de Evidență a persoanelor este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor în sistem de ghișeu unic.

 • (2) Activitatea Direcției de Evidență a persoanelor se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art. 4

Activitatea Direcției de Evidență a persoanelor este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcția pentru Evidența persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. și de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj.

Art. 5

 • (1) Direcția de Evidență a Persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate și a cărților de alegător.

 • (2)  In vederea îndeplinirii prerogativelor Direcția de Evidență a Persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autoritățile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Art. 6

 • (1) Structura organizatorică, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 • (2) Organigrama Direcției de Evidență a persoanelor este prevăzută în Organigrama Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • (3) Statul de funcții al Direcției de Evidență a persoanelor este prevăzut în Statul de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7

Direcția de Evidență a persoanelor are atribuții pe linie de:

 • a) - evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate;

 • b) - stare civilă;

 • c) - informatică; __                                                                     ____~

 • d) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă și relații publice.

Art. 8

 • (1) Direcția de Evidență a persoanelor exercită atribuțiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competență.

 • (2) In vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea Direcției de Evidență a persoanelor are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

 • (3) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Direcției de Evidență a persoanelor și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a direcției. Același tip de relații se stabilesc între șefi și personalul subordonat.

Art. 9

 • (1) Direcția de Evidență a persoanelor are următoarea structura organizatorică:

 • A. Serviciul de Evidență a persoanelor (311);

 • B. Serviciul Stare civilă (313).

 • (2) La nivelul Direcției de Evidență a persoanelor, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează prin intermediul directorului executiv și a șefilor de servicii. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, șefii de serviciu pot angrena și alt personal specializat din cadrul structurii proprii.

Art. 10

 • (1) Direcția de Evidență a persoanelor primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din municipiul Cluj-Napoca și comunele arondate direcției, respectiv: Apahida, Așchileu, Baciu, Căianu, Cămărașu, Chinteni, Cojocna, Feleacu, Florești, Gilău, Jucu, Măguri Răcătău, Mărișel, Mociu, Palatca, Săvădisla, Suatu, Sâmpaul, Vultureni.

 • (2) Modificarea arondării teritoriale actuale a Direcției de Evidență a persoanelor se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea serviciului public comunitar județean, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date.

Art. 11

 • (1) Conducerea Direcției de Evidență a persoanelor este asigurată de un director executiv care reprezintă direcția în relațiile cu primarul, consiliul local, șefii direcțiilor din cadrul consiliului local și județean, instituția prefectului, precum și cu șefii unităților din M.A.I., cu alte instituții publice, persoane fizice sau juridice.

 • (2) Directorul Direcției de Evidență a persoanelor răspunde în fața primarului, consiliului local de întreaga activitate pe care o desfășoară potrivit fișei postului.

 • (3) în condițiile legii și reglementărilor specifice, directorul executiv poate delega unele atribuții din competența sa șefilor de servicii din subordine.

Art. 12

Conducerea compartimentelor de specialitate ale direcției este exercitată de șefii acestora, iar în lipsa lor de către o persoană desemnată de aceștia.

Art. 13

 • (1) Șefii structurilor subordonate Direcției de Evidență a persoanelor răspund de întreaga activitate pe care o desfășoară în fața directorului și a primarului.

 • (2) Personalul Direcției de Evidență a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața șefului serviciului, directorului executiv și primarului.

 • (3) Șefii structurilor subordonate Direcției de Evidență a persoanelor conduc întreaga activitate pe linia lor de competență și reprezintă direcția în relațiile cu celelalte structuri ale aparatului de specialitate al Primarului mun.Cluj-Napoca, consiliul județean, instituția prefectului, alte unităti ale M.A.I., autorități din afara ministerului, persoanele fizice sau juridice, conform delegării si dispozițiilor primite.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE SERVICII IT1II Pi im ir crt-vn rxnr a r total or evidentă a            —

---PERSOANELOR

Art. 14 - Direcția de Evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • - întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă;

 • - înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

 • - întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

-întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

 • - constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați;

 • - actualizează Registrul Județean de Evidență a Persoanelor, cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

 • - utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • - furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

 • - furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • - primește, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegător;

 • - primește de la structurile competente cărțile de identitate și cărțile de alegător pe care le eliberează solicitanților;

 • - ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • - constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • - îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea I

ATRIBUȚII PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15 - în domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • - primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărților de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

 • - primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

 • - primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

 • - înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • - răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

 • - desfășoară activități de distribuire a cărților de alegător;

 • - desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • - furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • - efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;

 • - identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • - colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

 • - asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

 • - soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;

 • - acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

 • - formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;

 • - asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • - răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • - organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;

 • - asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • - sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

 • - răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • - constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • - îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea II

ATRIBUȚII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 - Pe linie de stare civilă, Direcția de Evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • - întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

 • - înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • - eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 • - trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, Ia care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil alcetătenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile-dm-care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

 • - trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • - comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite;

 • - trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

 • - întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;

 • - dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

 • - atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

 • - propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

 • - reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

 • - primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

 • - primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 • - primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

 • - primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;

 • - primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

 • - înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

 • - transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

 • - înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din. registrul de stare civilă - exemplarul I;

 • - sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 • - eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 • - efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

 • - efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

 • - efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

 • - efectuează verificări cu privire Ia cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

 • - primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

 • - confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

- constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

 • - solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

 • - înregistrează, în R.N.E.P., mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ - teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităților administrativ - teritoriale de la domiciliul soților care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

-colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

 • - colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

 • - transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situația indicatorilor specifici;

 • - transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situația căsătoriilor mixte;

 • - desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • - asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

 • - formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • - răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • - execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere

nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;—=---------

 • - colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

 • - răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

 • - îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative.

Secțiunea III

ATRIBUȚII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 18 - Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • - actualizează Registrul Județean de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • - actualizează Registrul Județean de Evidență a Persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite;

 • - preia în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;

 • - preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

 • - operează în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

 • - clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • - operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • - colaborează cu primarul localității în vederea actualizării listele electorale permanente;

 • - desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

 • - execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 • - evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;

 • - participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii

 • B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. București;

 • - asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;

 • - asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • - formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Județean de Evidență a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea IV

ATRIBUȚII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ, SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL Art. 19 - în domeniul analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • - primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

 • - verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor clasificate;

 • - organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ-constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • - asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării; repartizează și expediază corespondența după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

 • - asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

 • - organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

 • - centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • - transmite serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, sintezele și analizele întocmite;

 • - asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 20

 • (1) Atribuțiile directorului executiv, ale șefilor de servicii și ale personalului cu funcții de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

 • (2) în raport de modificările intervenite în structura sau activitatea Direcției de Evidență a persoanelor, fișele posturilor vor fi reactualizate, cu aprobarea primarului.

 • (3) Pe baza extraselor din prezentul regulament directorul executiv întocmește fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură, pe care le aprobă primarul.

Art. 21 - Personalul Direcției de Evidență a persoanelor va fi încadrat, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22 - Personalul Direcției de Evidență a persoanelor este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-1 privesc.

41 - DIRECȚIA ECONOMICĂ

Compartimentele de muncă din cadrul Direcției Economice:

 • 1. Serviciul Financiar;

 • 2. Serviciul Buget și execuție bugetară;

 • 3. Serviciul Contabilitate;

 • 4. Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca,

Str. Moților nr. 3, et. 2, cam. 26, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;

Str. Moților nr. 7, et. 1, ghișeele nr. 19, 20, 21, 22; Piața Unirii nr. 1, et. 1, sala ghișeelor de încasări; Primăria Manăștur, casierie; Primăria Marăști, casierie;

Primăria Iris, casierie;

Primăria Someșeni, casierie; Primăria Grigorescu, casierie; Primăria Zorilor, casierie; Primăria Gheorgheni, casierie.

Direcția Economică este subordonată Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - prelucrarea informațiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

 • - furnizarea informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat;

 • - întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situația activelor și datoriilor, situația acțiunilor deținute în numele statului român la societățile comerciale, contul de execuție a creditelor interne, conturile de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, situația raportării datoriei publice locale.

C. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Principalele informații primite de la compartimentele de muncă din primărie și din exterior, precum și cele transmise către compartimente de muncă din primărie și în exterior:

 • - Primește documente justificative de la toate compartimentele din primărie privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • - Primește notele de fundamentare de la ordonatorii terțiari de credite și regiile de subordonare locală;

 • - Transmite prevederile bugetare aprobate pe compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • - Colaborează cu toate compartimentele la inventarierea anuală a patrimoniului instituției;

 • - Colaborează pentru aplicarea O.M.F. nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice;

 • - Transmite prevederile bugetare ordonatorilor terțiari de credite și regiilor de subordonare locală;

 • - Transmite situațiile financiar-contabille către Direcția Generală a Finanțelor Publice, Administrația Finanțelor Publice a municipiului Cluj-Napoca, Instituților de credit, Ministerului finanțelor publice, Direcției Județene de Prestații Sociale, Institutului Național de Statistică.

Misiunea și scopul Direcției Economice sunt realizate prin intermediul celor patru compartimente:

411 - SERVICIUL FINANCIAR

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea:      Primăria municipiului Clui-Napoca,

Str. Moților nr. 3, et. 2, cam. 71, 72, 75;

Str. Moților nr. 7, et. 1, ghișeele nr. 19, 20, 21, 22; Piața Unirii nr. 1, et. 1, sala ghișeelor de încasări; Primăria Manăștur, casierie; Primăria Marăști, casierie;

Primăria Iris, casierie;

Primăria Someșeni, casierie; Primăria Grigorescu, casierie; Primăria Zorilor, casierie;

Primăria Gheorgheni, casierie.

Este subordonat directorului executiv al direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - efectuarea încasărilor și plăților în numerar și depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;

■ plata unor cheltuieli de judecată;                                                             ____

 • - acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale pentru deplasarea și verificarea deconturilor;

 • - calculul și plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente bugetului de stat și a bugetelor asigurărilor sociale.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Efectuarea și evidența încasărilor în numerar, întocmirea foilor de vărsământ și depunerea numerarului la trezorerie;

 • 2. Ridicarea de numerar de la trezorerie cu filă CEC și efectuarea plăților reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plată cheltuieli de judecată în numerar, trusou pentru nou născuți, neridicați și a sprijinului financiar pentru tinerii căsătoriți, plată premii de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, alte plăți în numerar;

 • 3. Plata cheltuielilor de judecată, a trusoului pentru nou născuți, neridicați și a sprijinului financiar pentru tinerii căsătoriți prin virament bancar;

 • 4. Calculul și plata drepturilor salariale pentru personalul propriu, etc.;

 • 5. întocmirea referatelor pentru plata unor cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare și alte obligații în baza unor sentințe;

 • 6. Raportarea și evidența încasărilor prin intermediul POS-lor la ghișeele de la casieria din str. Moților nr. 3, P-ța Unirii nr. 1 și cartiere;

 • 7. întocmirea statelor de plată pentru indemnizațiile consilierilor locali, pentru premii alocate prin hotărâri ale Consiliului local etc.;

 • 8. Verificarea deconturilor pentru deplasările în țară și străinătate.

D. Responsabilități:

 • - îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare;

 • - conducerea evidenței contabile în afara bugetului: angajamente bugetare și legale, ordonanțarea plăților pentru cheltuielile de personal;

 • - efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare;

 • - gestiunea numerarului la casierii și la casieria centrală;

 • - cunoașterea și punerea în aplicare a legislației și a normativelor interne în domeniu;

 • - păstrarea confidențialității informațiilor gestionate;

 • - răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea actelor emise.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - efectuarea controlului financiar preventiv asupra documentelor întocmite de Serviciul Financiar;

 • - efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;

 • - eliberarea de adeverințe cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate în întreținere, numărul zilelor de concediu medical, plata CAS și CASS etc.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Principalele informații primite de la compartimentele de muncă din primărie și din exterior, precum și cele transmise către compartimente de muncă din primărie și în exterior:

 • - colaborarea cu compartimentul contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operațiunilor de încasări și plăți efectuate de către Serviciul Financiar;

 • - colaborarea cu Serviciul Buget și execuție bugetară cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

 • - colaborează cu compartimentele care gestionează venituri ale bugetului local;

 • - preluarea dispozițiilor către casierie pentru încasări/plăți taxe fără debit etc. de la compartimentele care utilizează aceste taxe;

 • - preluarea cererilor pentru plata unor drepturi, eliberare adeverințe, plata unor cheltuieli de judecată;

 • - întocmirea de referate, proiecte de hotărâre și preluarea de referate și liste de restituiri taxe și impozite locale și alte taxe;

 • - primirea statului de funcții și alte documente justificative pentru calcularea drepturilor și reținerilor din salarii de la Serviciul Resurse umane, alte compartimente din primărie și din afara instituției;

 • - preluarea și soluționarea, împreună cu celelalte compartimente (după caz), a reclamațiilor și a sesizărilor formulate de către cetățeni;

 • - transmiterea situațiilor declarative cu privire la obligațiile de plată către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale etc.

 • 412 - SERVICIUL CONTABILITATE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 70.

Este subordonat directorului executiv al direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea furnizării informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat, sursele de finanțare, execuția de casă a bugetului local pe structura clasificației bugetare.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă

Conduce evidența contabilă pe următoarele secțiuni:

 • 1) Conturi de capitaluri;

 • 2) Conturi de active fixe;

 • 3) Conturi de stocuri;

 • 4) Conturi de terți;

 • 5) Conturi la Trezoreria statului și bănci comerciale;

 • 6) Conturi de cheltuieli;

 • 7) Conturi de venituri și finanțări;

 • 8) Conturi speciale.

Atribuții principale ale Serviciului Contabilitate:

 • 1. Verifică documentele justificative înaintate de către Direcția de Administrare, alte compartimente din instituție și efectuează plăți reprezentând achziții de bunuri și servicii, suportate din bugetul local, de la capitolul „ 51.02”Autorități executive”;

 • 2. Verifică încadrarea în creditele bugetare aprobate și dechise și calculează disponibil rămas de angajat înaintea efectuării cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetară și operează în modulul „Angajamente și ordonanțări";

 • 3. Conduce evidența sumelor alocate prin Hotărâri ale Consiliului local și informează, periodic, Serviciul de relații cu consiliul și administrație locală despre modul de ducere la îndeplinire a acestor hotărâri;

 • 4. întocmește și transmite extrase de cont pentru confirmarea soldurilor la furnizorii achitați din capitolul 51.02 „Autorități executive";

 • 5. Operează în modulul „Casă, bancă, parteneri" plățile efectuate pe obiective de invenstiții, având ca sursă de finanțare bugetul local, credite interne;

 • 6. Verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la Trezorerie împreună cu documentele justificative anexate;

 • 7. Verifică, contabilizează în modulul „Gestiune" și modulul „Casă, bancă, parteneri" notele de recepție, bonurile de consum, procesele verbale de recepție a mijloacelor fixe, primite de la Direcția de Administrare sau în cazul achiziționării de active fixe corporale sau necorporale, de la alte compartimente din instituție;

 • 8. Verificarea, contabilizarea consumurilor de materiale, obiecte de inventar, carburanți pe baza

BCF-urilor, a timbrelor poștale și fiscale pe baza borderourilor primite de la Registratură și casieria centrală în modulul „Gestiune" și modulul ..Contabilitate";________________________________________

 • 9. Verificarea jurnalelor de TVA, primite de la Serviciul Rate, chirii, tarife, prețuri și virarea sumelor la bugetul statului până la data de 25 a lunii următoare;

 • 10. Verificarea notelor contabile privind înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar, efectuarea de corecții, pe baza documentelor primite de la casieria centrală, respectiv registre de casă împreună cu centralizatoarele de încasări și deconturile de plăți, foi de vărsământ, pe tipuri de impozite și taxe, referate pentru restituiri de sume achitate în plus;

 • 11. Efectuarea viramentelor la bugetul local și bugetul statului pentru sumele încasate din vânzarea spațiilor comerciale;

 • 12. Efectuarea viramentelor la bugetul local și Consiliul județean din sumele încasate pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone;

 • 13. Calcularea și înregistrarea lunară pe cheltuieli a amortizării activelor fixe corporale și necorporale folosind metoda amortizării liniare;

 • 14. înregistrează în contabilitate debitele lunare, corecțiile la debit și suprasolvirile creanțelor nefiscale, pe baza Situațiilor primite de la Serviciul rate, chirii, tarife, prețuri;

 • 15. Verifică concordanța soldurilor dintre Balanța contabilă de verificare din "SICO" cu balanțele de verificare analitice de la Direcția de taxe și impozite locale și Serviciul Rate, chirii, tarife, prețuri;

 • 16. Comunică valoarea de inventar, personelor juridice, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri pentru spațiile închiriate și colaborează cu Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, în acest sens;

 • 17. Colaborează cu Direcția Tehnică și Serviciul Buget și execuție bugetară pentru stabilirea corectă, în funcție de plățile efectuate pe surse de finanțare, a valorii activelor fixe corporale în curs care sunt finalizate și urmează să fie înregistrate ca și active corporale;

 • 18. Valorificarea inventarierii bunurilor domeniului public și privat prin compararea cantităților și valorilor scriptice și faptice și înregistrarea diferențelor rezultate, conform proceselor verbale ale subcomisiilor de inventariere și a listelor de inventariere. întocmește procesul verbal al comisiei centrale de inventariere și înaintează spre aprobare directorului economic și conducătorului instituției;

 • 19. întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale conform Normelor metodologice emise de către Ministerul Finanțelor Publice și transmiterea acestora la termenele stabilite;

 • 20. Pregătește, pentru predare la arhiva generală a instituției, documentele justificative, pe termene de păstrare și întocmește un inventar în acest sens.

D. Responsabilități:

-Vizând calitatea lucrărilor încredințate spre efectuare;

-Respectarea instrucțiunilor Ministerului Finanțelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile, a Planului de conturi pentru instituții publice.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

-Realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislației aplicabile.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

-Documente și informații primite de la compartimentele din Primărie: documente justificative pentru efectuarea de plăți din bugetul local, note interne, procese verbale ale subcomisiilor de inventariere cu privire la inventarierea patrimoniului public și privat;

- Documente și informații transmise altor compartimente din Primărie și în exterior: informări, răspunsuri la note interne, programe de activitate, referate și proiecte de hotărâri ale Consiliului local, instrumente de plată pentru Trezorerie, situații financiare lunare, trimestriale, anuale, depuse la Direcția generală a finanțelor publice Cluj, somații și extrase de cont pentru confirmarea soldurilor de creanțe și datorii.

 • 413 - SERVICIUL RATE, CHIRII, TARIF E Șl PREȚURI---------------------------

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 31, 39 și 67.

Este subordonat directorului executiv al direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Realizarea veniturilor de natură nefiscală, în conformitate cu prevederile bugetare, capitolul venituri din închirieri și concesiuni și capitolul vânzări spații cu altă destinație, locuințe și terenuri.

C. Atribuțiile compartimentului de munca:

 • 1. Urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a contractelor de asociere/închiriere și concesiune precum și a celor de vânzare-cumpărare;

 • 2. Urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a abonamentelor pentru închirierea domeniului public al municipiului ocupat cu construcții provizorii;

 • 3. Elaborarea și întocmirea dosarelor în vederea recuperării creanțelor bugetare nefiscale pe calea instanței de judecată sau a executării silite și urmărirea finalizării acestor dosare;

 • 4. Analizarea, verificarea și pregătirea documentațiilor de prețuri precum și a actelor justificative, care se supun dezbaterii și avizării Comisiei de prețuri;

 • 5. Actualizarea de sume reprezentând obligații de restituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 și a prevederilor dispozițiilor primarului emise în acest scop.

D. Responsabilități:

 • - Certificarea necesității, oportunității, realității, exactității și legalității sumelor înregistrate în toate documentele generate de activitatea de încasare și urmărire a veniturilor din exploatarea domeniului public și privat al municipiului, precum și din exploatarea fondului imobiliar de stat;

 • - întocmirea proiectelor de acte administrative.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

-Propune spre aprobare măsuri de sancționare a contractelor și abonamentelor, în conformitate cu prevederile contractuale și cu legislația în vigoare, în cazul neîndeplinirii obligațiilor financiare. -Competențe stabilite prin dispoziție a primarului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Primește de la Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății contracte de concesiune, abonamente, contracte de închiriere/asociere și de vânzare-cumpărare emise și însușite spre luare în evidență precum și orice alte informații în legătură cu modificările survenite la aceste acte;

 • - Primește de la Direcția Tehnică contracte de închiriere spații comerciale - piețe precum și contracte de fațadizare/reabilitare termică a imobilelor, emise și însușite spre luare în evidență precum și orice alte informații în legătură cu modificările survenite la aceste acte;

 • - Colaborează cu Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Tehnică, Serviciul Juridic-contencios și Direcția Impozite și taxe locale în vederea realizării veniturilor prevăzute;

 • - Transmite Serviciului Contabilitate situațiile centralizatoare privind veniturile realizate în fiecare lună.

 • 414 - SERVICIUL BUGET ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3., cam. 69                                                              _________________

—Este subordonat directorului executiv al direcțieF^

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1. Elaborarea proiectului bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local și supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. Execuția bugetului general:

 • - Deschiderea și repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinațiile specificate în buget pentru bugetul propriu și pentru bugetul celorlalte instituții sau servicii publice subordonate din bugetul local;

 • -  Verificarea ordonanțările la plată, efectuarea plăților cheltuielilor, evidența analitică a angajamentelor bugetare și legale, obligațiilor de plată și a plăților pentru capitolele bugetare repartizate.

 • 3. Raportarea execuției bugetare:

 • - Lunar, trimestrial și anual se întocmesc și centralizează situații financiare asupra execuției bugetare și raportări în conformitate cu legislația în vigoare pentru bugetul propriu și pentru bugetul instituțiilor și serviciilor publice parte componentă a bugetului general.

 • 4. întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuție al bugetului general, situațiile financiare anuale ale regiilor de subordonare locală, etc.

 • 5. Exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operațiuni derulate prin Serviciul Buget și execuție bugetară.

 • 6. Aplicarea legislației de specialitate în vederea realizării atribuțiilor Serviciului Buget și execuție bugetară.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Elaborarea proiectului bugetului general (anual, la fiecare rectificare și în perspectivă pentru următorii patru ani), cuprinde activitate de fundamentare și determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanțarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competența și responsabilitatea autorității administrației publice locale. Bugetul general se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și după aprobarea acestuia se repartizează pe trimestre și se comunică Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj, direcțiilor din cadrul Municipiului Cluj-Napoca și fiecărui ordonator terțiar de credite.

 • 2. Execuția bugetară, respectiv partea privind: deschiderile și repartizările de credite bugetare conform Ordinului 501/2003 atât pentru bugetul propriu cât și pentru unitățile subordonate, verificarea ordonanțărilor de plată, plata cheltuielilor, evidența analitică a angajamentelor bugetare și legale, a obligațiilor de plată și a plăților pentru următoarele capitole de cheltuieli:

 • - pentru cheltuielile de capital sursa: buget local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local:

51 - Autorități publice;

61 - Ordine publică și siguranță națională;

 • 65 - învățământ;

 • 66 - Sănătate;

 • 67 - Cultură, recreere și religie;

 • 68 - Asigurări și asistență socială;

70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică;

74 - Protecția mediului;

81 - Combustibili și energie;

84 - Transporturi.

 • - pentru bunuri și servicii - buget local:______

67 Cultură, recreere și religie,

70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică;

74 - Protecția mediului;

 • 83 - Agricultură, Sivicultură;

 • 84 - Transporturi.

 • - pentru subvenții și transferuri- buget local:

 • 67 - Cultură, recreere și religie;

 • 68 - Asigurări și asistență socială

70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică;

81 - Combustibili și energie;

84 - Transporturi.

 • - dobânzi și rate de capital -buget local:

51 - Autorități publice;

55 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi;

70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică;

84 - Transporturi.

 • a) verificarea, prezentarea pentru aprobare la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului a Proiectelor de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și evidența acestora;

 • b) verificarea existenței creditelor bugetare disponibile în cazul propunerii de angajare a cheltuielilor;

 • c) verificarea ordonanțările Ia plată dacă acestea:

 • - au fost emise corect, corespund cheltuielilor angajate și suma este exactă;

 • - cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;

 • - există credite bugetare disponibile și completează ordonațările cu disponibilul înaintea și după efectuarea plății;

 • - documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • - numele și datele de identificare ale creditorului sunt corecte.

 • d) plata cheltuielilor, după verificarea prealabilă a respectării următoarelor condiții:

 • - cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate și ordonanțate;

 • - există toate documentele justificative care să justifice plata;

 • - semnăturile de pe documentele justificative aparțin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate să exercite atribuțiile ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;

 • - beneficiarul sumelor este cel îndreptățit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;

 • - suma datorată beneficiarului este corectă;

 • - documentele de angajare și ordonanțare au primit viza de control financiar preventiv;

 • - documentele sunt completate cu datele cerute de formular;

 • - alte condiții prevăzute de lege.

 • e) evidența analitică a angajamentelor bugetare - contul 8066;

 • f) evidența analitică a angajamentelor legale- contul 8067;

 • g) evidența analitică a obligațiilor de plată și a plăților, conturile 401.01, 401.03-Fumizori, 403-Efecte de plătit, 405- Efecte de plătit pentru active fixe și 7702- Finanțarea de la bugetele locale;

 • h) evidența analitică a plăților pe fiecare contract încheiat;

 • i) evidența garanțiilor reținute pe fiecare contract încheiat și deblocarea garanțiilor respective și a instrumentelor de garantare conturile 8050 și 8049;

 • j) evidența analitică a crediteloe de angajament aprobate și a creditelor de angajament angajate conturile 8071 și 8072.

 • 3. Raportarea Execuției Bugetare:

 • - raportări lunare:

 • a) execuția cheltuielilor efectuate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (în colaborare cu Serviciul Contabilitate);

 • b) execuția cheltuielilor din finanțările rambursabile interne și execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local (în colaborare cu Serviciul Contabilitate);

 • c) execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprir (Instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive, Cantina de Ajutor social și pensiune, Centrul Bugetar de administrare creșe, Direcția de Asistență socială și medicală, Serviciul public de inters local pentru administrarea parcărilor);

 • d) monitorizarea cheltuielilor de personal pentru ordonatorii terțiari și centralizarea la nivelul ordonatorului principal de credite;

 • e) situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ- teritorială;

 • f) centralizarea și verificarea corelațiilor referitoare la situația plăților restante și a bilanțului prescurtat pentru ordonatorii terțiari de credite.

 • - raportări trimestriale:

 • a) centralizarea și verificarea corelațiilor pentru situațiile financiare anuale și trimestriale pentu ordonatorii terțiari de credite;

 • b) întocmirea și verificarea unor componente ale situațiilor financiare anuale și trimestriale care țin de atribuțiile Serviciului Buget și execuție bugetară.

 • 4. întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuție al bugetului general, situațiile financiare anuale ale Municipiului Cluj-Napoca și ale regiilor de subordonare locală, etc.

 • 5. Exercitarea contolului financiar preventiv asupra proiectelor de operațiuni derulate prin Serviciul Buget și execuție bugetară:

 • a) angajamentele legale și bugetare;

 • b) deschiderilor și repartizărilor de credite bugetare;

 • c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate;

 • d) ordonanțării cheltuielilor.

 • 6. Asigură aplicarea legislației de specialitate în vederea realizării atribuțiilor Serviciului Buget și execuție bugetară și rezolvă corespondența repartizată.

D. Responsabilități:

 • - Realizarea corectă a lucrărilor încredințate;

 • - Transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situațiilor financiare;

 • - Respectarea instrucțiunilor Ministerului Finanțelor Publice privind întocmirea bugetului general.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislației în vigoare.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Documente și informații primite de la compartimentele din Primărie și de la unitățile subordonate: note justificative privind deschiderile și repartizarea de credite din bugetul local, documente justificative pentru efectuarea de plăți din bugetul general, note de fundamentare privind întocmirea bugetului general, note interne.

Documente și informații transmise altor compartimente din Primărie, unităților subordonate și în exterior: informări, răspusuri la note interne, programe de activitate, referate și proiecte de hotărâri ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget.

Relații cu Trezoreria, Direcția Generală a Finanțelor Publice, B.C.R.Cluj, diverși furnizori cu care Municipiul Cluj-Napoca are relații contractuale.

 • 42 - DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI

MANAGEMENT PROIECTE

Compartimente de muncă din cadrul Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte:                                      _______________________________

 • 1. Serviciul Relații comunitare și turism;

 • 2. Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte;

  • 2.1. Compartimentul Juridic;

 • 3. Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate;

 • 4. Direcția Evenimente publice și informare cetățeni. Compartimente de muncă din cadrul direcției:

  • 4.1. Serviciul Evenimente publice;

  • 4.2. Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni.

Direcția Evenimente publice și informare cetățeni este subordonată directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte este subordonată Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca

Str. Moților, nr. 3, etaj 1, cam. 46;

Str. Moților, nr. 3, etaj 1, cam. 51;

Str. Moților, nr. 3, etaj 1, cam. 52-53;

Str. Moților, nr. 3, etaj 1, cam. 54;

Str. Moților nr. 5 și nr. 7;

Bdl. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.

B. Misiunea și scopul Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

 • -  Serviciul Relații comunitare și turism presupune promovarea turistică a municipiului Cluj-Napoca, creșterea calității serviciilor turistice și diversificarea ofertei turistice cu noi posibilități de agrement și refacere pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca și pentru turiști, în scopul creșterii numărului de turiști și a veniturilor directe și indirecte din turism.

 • - Serviciul Evenimente publice organizează, promovează și spijină evenimentele publice care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea și valorificarea numeroaselor evenimente și parteneriate de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, precum și implementarea unor noi colaborări la nivel național și internațional ale municipalității prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătățirii imaginii instituției și a îndeplinirii obiectivelor acesteia este de a promova și spijini evenimentele locale și nu numai, care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca. In acest sens, compartimentul oferă planificarea și valorificarea numeroaselor evenimente și parteneriate de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca precum și implementarea unor noi colaborări la nivel național și internațional ale municipialității prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătățirii imaginii instituției în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • - Misiunea Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte este de a încuraja dezvoltarea locală a municipiului Cluj-Napoca. în acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum și implementarea planurilor strategice ale municipalității prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • - Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni asigură primirea și înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petițiilor sub orice formă din partea cetățenilor și instituțiilor; preluarea corespondenței aduse prin curier de la instanțele de judecată și efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenței la toate direcțiile din instituție; expedierea corespondenței prin biroul de expediere către poștă; scanarea documentelor înregistrate și distribuite.

 • - Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate presupune sprijinirea instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, a instituțiilor de cultură pentru desfășurarea în condiții optime a activităților acestora; sprijinirea activității sportive de performanță și sporturi pentru structurile sportive din Cluj-Napoca; susținerea culturii scrise și autovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio și televiziune.

421- SERV ICUL RELAȚII COMUNITARE Ș1TL RJSM                     ~

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Bdl. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.

Este subordonat directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - promovarea turistică a municipiului Cluj-Napoca, creșterea calității serviciilor turistice și diversificarea ofertei turistice cu noi posibilități de agrement și refacere pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca și pentru turiști, în scopul creșterii numărului de turiști și a veniturilor directe și indirecte din turism.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Informarea directă a turiștilor la Centrul de Informare turistică, Muzeul de Speologie „Emil Racoviță” și Tumul Croitorilor, cu privire la obiectivele și traseele turistice, baza turistică și posibilitățile de agrement; acces gratuit Ia internet pentru informații de interes turistic;

 • 2. Actualizarea bazei de date turistice; completarea fișelor pentru structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare din municipiul Cluj-Napoca; comunicarea/completarea informației de pe site și de pe rețeaua de infochioșcuri;

 • 3. Monitorizarea numărului de vizitatori și a altor indicatori turistici; monitorizarea cererii de materiale informative; monitorizarea numărului de circuite turistice/număr turiști pe țări de proveniență etc.; monitorizarea evenimentelor organizate sau la care s-a participat/număr participanți români și străini etc.; transmiterea informațiilor către Direcția Județeană de Statistică/primirea și prelucrarea informațiilor statistice cu privire la activitatea turistică;

 • 4. Editarea de materiale informative și de promovare turistică (pliante, broșuri, afișe, flyere, hărți, ghiduri turistice etc.) - culegerea și prelucrarea informațiilor (text și fotografii); traducerea informațiilor în limba engleză ș.a.; concepție grafică, design, prelucrare și pregătire pentru tipar;

 • 5. Distribuirea gratuită a materialelor informative la Centrul de Informare turistică, Muzeul de Speologie “Emil Racoviță”, Tumul Croitorilor și în alte locații de interes turistic sau cu ocazia unor evenimente care atrag vizitatori autohtoni și străini;

 • 6. Promovarea în reviste și publicații de specialitate/alte canale de promovare - internet, mass-media (presa scrisă/on-line, radio/TV);

 • 7. Promovarea prin Ministerul Turismului, birourile și reprezentanțele de turism din țară și din străinătate, orașele înfrățite etc.;

 • 8. Participarea la târguri de turism și alte manifestări expoziționale, seminarii, workshopuri și diferite evenimente de interes turistic și cultural;

 • 9. Organizarea de evenimente cu specific cultural-turistic la Centrul de Informare turistică, Muzeul de Speologie „Emil Racoviță”, Tumul Croitorilor - Centrul de Cultură urbană etc.;

 • 10. Organizarea unor circuite turistice și oferirea unor servicii de ghid;

 • 11. Realizarea și amplasarea unor indicatoare și panouri turistice, plăcuțe etc.;

 • 12. Activități de marketing turistic, studii de piață;

 • 13. Elaborarea și implementarea unor strategii și programe operaționale, protocoale de colaboare, parteneriate, proiecte de promovare și dezvoltare a turismului în municipiul Cluj-Napoca, cu finanțare din fonduri locale/guvemamentale/europene;

 • 14. Administrarea și promovarea Muzeului de Speologie „Emil Racoviță”;

 • 15. Administrarea și promovarea Turnului Croitorilor - Centru de Cultură urbană;

 • 16. Activități administrative: elaborarea unor proiecte de hotărâri și punerea în executare a actelor normative în vigoare; fundamentarea bugetului pentru Centrul de Informare turistică, Muzeul de Speologie „Emil Racoviță” și Tumul Croitorilor - Centrul de Cultură urbană; pregătirea documentațiilor pentru achizițiile publice ale serviciului și urmărirea contractelor; rezolvarea corespondenței repartizate și arhivarea documentelor; întocmirea rapoartelor de activitate ale serviciului și a celorlate documente interne etc.

D. Responsabilități:

 • - implementarea strategiei ofensive de valorificare a numeroaselor puncte tari și oportunități de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, ca destinație turistică și centru de dezvoltare a mediului de afaceri, academic, medical etc., precum și ca punct de plecare spre alte obiective și trasee turistice din județ;

 • - aplicarea politicilor raționale de dezvoltare și modernizare durabilă pe plan local în vederea eficientizarii actului de administrare a resurselor turistice.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - serviciu specializat, cu rol integrator, de coordonare a parteneriatului public-privat între autoritățile publice implicate în dezvoltarea turismului local, mediul academic, societatea civilă și sectorul privat, pentru atragerea investitorilor autohtoni și străini, publici și privați.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații funcționale:

 • - relații cu compartimentele de muncă din cadrul Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și cu Biroul Mass-media, Biroul Relații externe și investitori, Serviciul Spații verzi, monumente istorice și ecologie urbană și alte compartimente din primărie;

 • - relații cu patronatul și asociațiile non-profit din turism, cu reprezentanța locală a Ministerului Turismului, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Consiliul Județean Cluj, facultățile de turism de Ia Universitatea „Babeș-Bolyai” și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și cu alte autorități și instituții publice, organizații și persoane juridice private din sectorul turistic și cultural, în limita competențelor.

Relații de reprezentare:

 • - reprezentarea municipiului Cluj-Napoca și a Centrului de Informare turistică în relația cu operatorii locali din domeniul turistic, instituții și asociații din turism, precum și Ia diferite târguri de turism, manifestări expoziționale și alte evenimente de promovare turistică din țară și din străinătate, în limita competențelor.

 • 423 - SERVICIUL STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ, MANAGEMENT PROIECTE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 5, parter, cam. 1 și 2.

Este subordonat directorului general al Direcției Comunicare, relații publice și turism.

Are în subordine Compartimentul Juridic.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este de a încuraja dezvoltarea locală a municipiului Cluj-Napoca. în acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum și implementarea planurilor strategice ale municipalității prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătățirii activității instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Rol ca unitate de politici publice + Strategie de dezvoltare locală

 • 1. Coordonarea elaborării proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor și studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice;

 • 2. Elaborarea, împreună cu instituțiile implicate a unor prognoze orientative și programe de

dezvoltare economico-socială locale și supunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;_____________ —

-3. întocmirea anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică și socială a municipiului și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local;

 • 4. Propunerea către primar, Consiliul local de referate de specialitate vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcție de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice;

 • 5. Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factori interesați, pe domenii specifice menționate în cadrul strategiei;

 • 6. întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local.

Identificarea nevoilor comunității și raportarea lor la domenii de interes pentru finanțatori

 • 1. Identificarea problemelor economice și sociale ale municipiului care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca;

 • 2. Elaborare cereri finanțare;

 • 3. Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse inteme/exteme de finanțare nerambursabilă, precum și monitorizarea acestor surse de finanțare nerambursabilă;


 • 4. Inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanțatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituții/organizații cu abilități în managementul strategic și dezvoltării durabile;

 • 5. Promovarea către factorii interesați din municipiul Cluj-Napoca a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum și a ofertelor de programe din partea orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca.

Atragerea de finanțare nerambursabilă - management proiecte

 • 1. Atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;

 • 2. Acordarea de asistență potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local înființate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea și implementarea unor proiecte finanțate (co-fmanțate) din fonduri UE;

 • 3. Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare locală identificate;

 • 4. Monitorizarea și întocmirea rapoartelor intermediare și finale narative și financiare vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesați/compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită.

Evidențe

 • 1. Realizarea unei evidențe a proiectelor derulate în municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene, gestionarea bazei de date privind activitățile/proiectele derulate în municipiul Cluj-Napoca din fondurile nerambursabile;

 • 2. Realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene;

 • 3. Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare și păstrarea evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe.

D. Responsabilități

 • - îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • - îndeplinirea obiectivelor instituției.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Autonomie și colaborare cu compartimente ale primăriei și din afara instituției în vederea planificării strategica în vederea dezvoltării comunitare;

 • - Managementul de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile programelor din alte surse decât bugetul local, cu parcurgerea întregului ciclu de proiect.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din instituție de la care primește informațiile necesare în desfășurarea demersurilor de planificare strategică, precum și în demersurile de atragere de fonduri nerambursabile și în administrarea acestora și evaluarea proiectelor.

Compartimentul primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate etc.

Pe plan extern - relațiile Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte se stabilesc cu:

 • 1. Autorități și instituții publice - entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice de drept public finanțate de la bugetul local, alte autorități publice centrale și locale, în special vizând autoritățile publice în cadrul cărora funcționează organisme intermediare pentru administrarea de programe operaționale sectoriale;

 • 2. Persoane juridice private - asociații și fundații cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategică, precum și a atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăți comerciale partenere (colaboratoare);

 • 3. Organizații internaționale - organizații partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte primește de la entitățile din exterior informațiile pe care le consideră relevante în desfășurarea activităților de planificare strategică și management de proiect, conținute în documentele pe care acestea le întocmesc și promovează în vederea susținerii dezvoltării comunității și promovării turistice: studii, analize, statistici, rapoarte, documente financiar-contabile etc. La rândul său, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte transmite entităților din exterior informații specifice activităților pe care le desfășoară cuprinse în studii și prognoze întocmite, fișe de identificare a programelor și analiza problemelor, cereri de finanțare, rapoarte asupra proiectelor, etc.

 • 423.1 COMPARTIMENTUL JURIDIC

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 5, parter, cam. 1 și 2.

Este subordonat Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Apără drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice aferente Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte sau în fața organelor de jurisdicție.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Vizează, pentru legalitate și/sau contrasemnează actele cu caracter juridic ale Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte, în condițiile legii.

 • 2. Vizează, pentru legalitate, referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâre, întocmite de către Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

 • 3. Vizează pentru legalitate încheierea contractelor aferente proiectelor derulate prin Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte pe care instituția le încheie cu terți~

 • 4. întocmește referate, proiecte de dispoziții și proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competența de soluționare a acestuia și a Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

 • 5. Acordă asistență și consultanță juridică Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte ori de câte ori se înregistrează o solicitare în acest sens.

 • 6. Participă la comisii de licitații, alte comisii înființate prin dispoziții ale primarului municipiului Cluj-Napoca și din care a fost propus să facă parte, referitor la proiectele derulate în cadrul Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

 • 7. La solicitarea Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte, redactează proiecte de contracte și participă, la cerere, la negocierea clauzelor legale contractuale; redactează orice alte documente juridice necesare bunei desfășurări a activității Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte și a proiectelor aferente.

8.. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredințate de către șeful ierarhic superior.

 • 9. Urmărește din punct de vedere juridic și legal derularea proiectelor Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

D. Responsabilități

Vegheză asupra respectării legalității emiterii actelor administrative încheiate sau emise de către instituție, aferente Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Vizeaza pentru legalitate documentele Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management de proiecte.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii si primarul;

 • - Extern: instituții publice, ONG-uri și societăți comerciale.

 • 424 - BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT, SOCIETATE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 52.

Este subordonat directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Sprijinirea instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, a instituțiilor de cultură pentru desfășurarea în condiții optime a activităților acestora;

 • - Sprijinirea activității sportive de performanță și sporturi pentru toți a structurilor sportive din Cluj-Napoca;

 • - Stimularea instituțiilor de cultură pentru reinserția acestora în circuitul cultural cu caracter de masă, pentru organizarea de festivaluri, cenacluri, cursuri, spectacole, simpozioane, expoziții;

 • - Susținerea culturii scrise și audiovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio și televiziune;

 • - Susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale;

 • - Cooperarea cu organismele de specialitate în vederea unei mai bune protecții a sănătății populației, a protecției copilului;

 • - Corelarea politicilor guvernamentale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generații, în

scopul atingerii unei dezvoltări social-economice și culturale durabile. Acțiunile în domeniu au în vedere o mal bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul; ----

 • - Realizarea unei colaborări optime cu ONG-urile, cu instituțiile cultural-educative din municipiu, pe sectoare specifice biroului.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activități din domeniul specific (teatre, filarmonici, biblioteci, biserici, muzee, universități, școli, grădinițe, spitale, structuri sportive, fundații, asociații, edituri, reviste de cultură, posturi de radio și televiziune etc);

 • 2. întocmirea de proiecte de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca și a Diplomei și medaliei ProUrbis;

 • 3. Corectarea proiectelor de hotărâre care au fost aprobate în plenul ședințelor de Consiliu local și amendate în urma dezbaterilor și depunerea lor la Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală;

 • 4. Participarea la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei și a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 5. Participarea la activități ale ONG-urilor clujene, ale școlilor și universităților, editurilor, muzeelor, instituțiilor de artă și cultură, structurilor sportive;

 • 6. Recepția și verificarea documentelor (facturi, chitanțe fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontări;

 • 7. întocmirea documentației necesare facturării sumelor alocate prin hotărâri de consiliu;

 • 8. Redactarea corespondenței specifice cu instituții de cultură, ONG-uri, culte, structuri sportive, persoane private;

 • 9. Preluarea corespondenței specifice Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate;

 • 10. înregistrarea, studierea și repartizarea corespondenței inspectorilor de specialitate;

 • 11. Asigurarea corespondenței cu compartimentele interne prin intermediul referatelor și notelor interne;

 • 12. Pregătirea corespondenței, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare;

 • 13. întocmirea și actualizarea permanentă a documentarului privind instituțiile locale de învățământ, a instituțiilor de cultură, a fundațiilor, a instituțiilor din domeniul religios, sport, turism, tineret;

A

 • 14. întocmirea de contracte de finanțare a structurilor sportive, instituții de cultură și ONG-uri locale care primesc finanțare nerambursablă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 15. întocmirea de cereri-tip de finanțare, contracte de finanțare, stabilirea unor criterii de finanțare pentru obținerea de alocări de sume de la bugetul local (structuri sportive, fundații și asociații, teatre, filarmonici, școli, universități etc.);

 • 16. Verificarea modului de punere în aplicare de către structurile sportive și ONG-uri a obligațiilor din contractele de finanțare;

 • 17. Urmărirea realizării obiectivelor asumate de către solicitant prin cererea de finanțare, conform proiectului de hotărâre și a devizului estimativ anexat;

 • 18. Organizarea de întâlniri periodice cu ONG-urile clujene și a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare;

 • 19. Ținerea permanentă a legăturii cu instituțiile locale de resort privind desfășurarea activităților specifice, informând și propunând executivului participarea nemijlocită la acestea.

 • 20. îndosarierea, numerotarea și arhivarea tuturor materialelor primite sau redactate de către Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate;

 • 21. Coordonarea activității Casei municipale de cultură a municipiului Cluj-Napoca;

 • 22. Participarea la manifestările cultural-artistice, sportive, științifice, religioase cu caracter local, național sau internațional;

 • 23. Colaborarea cu publicația instituției „Jurnalul municipal” și site-ul oficial al primăriei, în vederea publicării hotărârilor adoptate în ședințele Consiliului local și a anunțurilor cu caracter public;

 • - publicarea în Monitorul Oficial a anunțurilor de interes public;___________________________________

 • 24. îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor și strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor și statisticilor, precum și a documentației privind aplicarea și executarea legilor, necesare realizării competenței autorității publice.

D. Responsabilități:

 • - Verificarea documentelor înaintate spre decontare (facturi, chitanțe fiscale, bonuri valorice, devize estimative, note de recepție, bonuri de consum, oferte de preț etc.);

 • - Verificarea actelor înaintate Biroului pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre;

 • - Participarea la lucrările Comisiei de evaluare din școli, colegii, grupuri școlare, seminarii și grădinițe;

 • - Participarea în calitate de membri în Consiliile de administrație a școlilor, colegiilor, a grupurilor școlare, seminarii și grădinițe, structuri sportive;

 • - Verifică și înaintează Direcției Economice documentația referitoare la cheltuieli de funcționare, programe minimale etc., a Casei municipale de cultură a municipiului Cluj-Napoca.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Verifică documentele înaintate spre decontare (facturi, chitanțe fiscale, bonuri valorice, devizuri estimative, note de recepție, bonuri de consum, oferte de preț etc.);

 • - întocmește proiecte de hotărâre pentru ședințele Consiliului local și le depune la Serviciul Relații cu consiliul local și admnistrație locală, după obținerea semnăturii directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciului juridic-contencios, Secretarului municipiului, Primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • - Participă la lucrările Comisiei de evaluare din școli, colegii, grupuri școlare, seminarii și grădinițe;

 • - Participă în calitate de membri în Consiliile de administrație a școlilor, colegiilor, a grupurilor școlare, seminarii și grădinițe, structuri sportive;

 • - Verifică și înaintează Direcției Economice documentația referitoare la cheltuieli de funcționare, programele minimale ale Casei Municipale de Cultură a municipiului Cluj-Napoca;

 • - îndeplinește toate sarcinile atribuite de către directorul executiv al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, de primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • - Competențele compartimentului sunt stabilite, individual, prin fișele posturilor.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcției;

 • - Colaborează cu Direcția Economică în vederea decontării sumelor alocate prin hotărâre;

 • - Colaborează cu Serviciul juridic-contencios și Secretarul municipiului în vederea asigurării legalității proiectelor pregătite pentru ședințele Consiliului local;

 • - Colaborează cu Comisia de cultură a Consiliului local în vederea elaborării hotărârilor, a aplicării lor;

 • - Colaborează cu Comisia pentru sănătate, muncă, protecție socială, tineret și sport și Comisia pentru învățământ, cultură, drepturile omului, minorități și societate civilă a Consiliului local în vederea elaborării hotărârilor și aplicării lor.

 • - Colaborează cu Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activități nonprofit de interes local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării HCL nr. 304/ 20.04.2006;

 • - Colaborează, în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu instituțiile de cultură, de învățământ, cu structuri sportive, de cult, asociații și fundații din municipiu sau din țară pentru desfășurarea unor manifestări cultural-educativ, sportive, religioase și de tineret.

42.10. DIRECȚIA EVENIMENTE PUBLICE ȘI INFORMARE CETĂȚENI

Compartimente de muncă din cadrul Direcției Evenimente Publice și Informare Cetățeni:

422 - Serviciul Evenimente Publice;

 • 425 - Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

Direcția este subordonată directorului general al Direcției Comunicare, Dezvoltare locală și management proiecte.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, cam. 46, cam. 54;

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str.Moților nr.7 - Centrul de informare pentru cetățeni- sediul central și primăriile de cartier: Primăria Mănăștur - str. Ion Meșter nr. 10; Primăria Mărăști - str. Fabricii nr.4; Primăria Iris - Piața Liebcknecht nr. 7-8; Primăria Someșeni - str. Traian Vuia nr. 41; Primăria Grigorescu - str. Alexandru Vlahuță nr. 44-46-48 (în incinta Școlii Alexandru Vlahuță); Primăria Zorilor - str. Pasteur nr. 60; Primăria Gheorgheni - Aleea Băișoara nr. 4A.

B. Misiunea și scopul Direcției Evenimente Publice și Informare Cetățeni

 • - Serviciul Evenimente Publice organizează, promovează și spijină evenimentele publice care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea și valorificarea numeroaselor evenimente și parteneriate de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, precum și implementarea unor noi colaborări la nivel național și internațional ale municipalității prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătățirii imaginii instituției și a îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • - Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni asigură primirea și înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petițiilor sub orice formă din partea cetățenilor și instituțiilor; preluarea corespondenței aduse prin curier de la instanțele de judecată și efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenței la toate direcțiile din instituție; expedierea corespondenței prin biroul de expediere către poștă; scanarea documentelor înregistrate și distribuite. Serviciul asigură cetățenilor accesului gratuit și permanent la informație, în cadrul activității serviciului realizat în conformitate cu programul de lucru.

C. Atribuțiile Direcției Evenimente Publice și Informare Cetățeni

 • 1. Organizarea și promovarea în spațiul public a tuturor manifestărilor desfășurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Consiliului local.

 • 2. Sprijinirea evenimentelor publice care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca în măsura în care Primăria sau Consiliul local sunt parteneri ai acestora.

 • 3. Promovarea în rândul partenerilor Primăriei și Consiliului local a evenimentelor publice care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca și care asigură îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

 • 4. Preluarea, înregistrarea și distribuirea în instituție a tuturor solicitărilor, sesizărilor, petițiilor, documentelor oficiale potrivit procedurilor stabilite.

 • 5. Eliberarea și trimiterea tuturor documentelor eliberate sau trimise dinspre instituție înspre cetățeni sau înspre alte instituții, precum și activitățile conexe potrivit procedurilor stabilite.

 • 6. Oferirea de informații tuturor solicitanților (persoane fizice sau juridice) și îndrumarea lor către serviciile de specialitate, dacă este cazul.

D. Responsabilități:

 • - Respectarea legalității în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • - îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • - Ducerea la îndeplinire a dispozițiilor date-de-prifflaf-vioepFHfiaHrdifeetef-general;

 • - Comunicarea bidirecțională cu cetățenii și cu alte instituții legat de activitatea și atribuțiile instituției potrivit procedurilor stabilite.

 • - Implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 în domeniile legate de relații publice, participare publică și spațiu public.

E. Competențele (autoritatea) Direcției Evenimente Publice și Informare Cetățeni:

 • - Autonomie și colaborare cu compartimente ale primăriei și din afara instituției în vederea planificării și implicării în evenimente publice și parteneriate.

 • - Organizarea integrală a unor evenimente și manifestări, locale, naționale și internaționale.

 • - Asigurarea condițiilor și detalierea procedurilor necesare pentru implementarea Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 în domeniile legate de relații publice, comunicarea cu cetățenii, participare publică și spațiu public.

 • - Activitatea direcției se desfășoară în temeiul legislației în vigoare, a actelor, dispozițiilor, deciziilor primarului și hotărârilor de Consiliu local a căror ducere la îndeplinire a revenit direcției.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Direcția Evenimente Publice și Informare Cetățeni are relații funcționale cu toate compartimentele de muncă din cadrul instituției și cu organizații și instituții din afară acesteia, precum și cu cetățenii.

422 - SERVICIUL EVENIMENTE PUBLICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, etaj l,cam. 46.

Este subordonat directorului și directorului adjunct al Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este de a promova și sprijini evenimentele locale și nu numai, care se desfășoară în municipiului Cluj-Napoca. în acest sens, compartimentul oferă planificarea și valorificarea numeroaselor evenimente și parteneriate de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, precum și implementarea unor noi colaborări la nivel național și internațional ale municipalității prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătățirii imaginii instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

1. Promovarea și sprijinirea evenimentelor publice

Prin specificul activității din acest serviciu se primesc, atât prin Registratură, cât și prin poștă, acte și scrisori din partea diferiților petenți din municipiu și din alte localități și care, în funcție de specificul fiecăreia, sunt soluționate fie în cadrul serviciului, fie sunt direcționate către alte servicii din primărie.

Serviciul Evenimente publice s-a implicat la organizarea tuturor manifestărilor desfășurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Consiliului local: Ziua Națională a României, Ziua Poetului Național, Mihai Eminescu, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Independenței și Ziua Victoriei, Ziua Europei, Ziua Internațională a Femeii, Ziua Revoluției Române de la 1848, Ziua Unirii Basarabiei cu România, Ziua Eroilor, Ziua Copilului, Ziua Drapelului, Ziua Constituției, Ziua eliberării Clujului, precum și cele dedicate Sfintelor Sărbători de Paști și de Crăciun.

în sprijinul acestora, Serviciul Relații Comunitare și turism a asigurat realizarea diverselor materiale de protocol, în funcție de fiecare eveniment în parte: jerbe și buchete de flori, insigne, ■eocorde. stegulețe, felicitări, achiziționări de carte, cărți de vizită, etc.______

în cadrul acestor manifestări, au fost trimise invitații de participare unui număr mare de cetățeni, precum: cetățenilor de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, directorilor de instituții, regii autonome, agenți economici, bănci, școli, instituții de învățământ superior, armată, persoane particulare. Organizează ceremonii oficiale de înmânare a diplomelor de cetățean de onoare a municipiului Cluj-Napoca.

Pe lângă aceste activități, îndeplinește următoarele sarcini de bază:

 • 1. Asigurarea necesarului de produse alimentare și băuturi răcoritoare în cadrul ședințelor de Consiliu local, conferințelor de presă, licitațiilor ședințelor operative, inclusiv realizarea copiilor xerox distribuite în cadrul conferințelor de presă și a ședințelor de Consiliu local;

 • 2. întocmirea și expedierea felicitărilor cu ocazia zilelor de naștere a cetățenilor de onoare, personalităților științifice, politice și de cultură din țară și din străinătate, persoanelor cu merite deosebite;

 • 3. întocmirea corespondenței primarului;

 • 4. Actualizarea și exploatarea bazei de date formată în cadrul serviciului;

 • 5. Asigurarea cadrului optim pentru lansări de carte, expoziții și pentru realizarea simpozioanelor care se desfășoară în Sala de sticlă și în Sala mare a primăriei;

 • 6. Achiziționarea de produse de consum alimentar pentru protocolul primarului;

 • 7. Protocolul de primire a ambasadorilor străini în vizită la Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • 8. Achiziționarea materialelor de secretariat, papetărie;

 • 9. Achiziționare albume, mape, reviste de prezentare, plachete, cărți, casete, cocarde și materiale publicitare;

 • 10. Pregătirea și expedierea felicitărilor pentru zilele de naștere, zilele onomastice ale diverselor personalități din țară și străinătate, ale cetățenilor de onoare;

 • 11. Organizarea de mese festive (atunci când este cazul);

 • 12. Asigurarea asistenței protocolare la ședințele de Consiliu local, conferințe de prese, licitații, ședințe ale Executivului primăriei, la întâlnirile cu asociațiile de proprietari pe cartiere;

 • 13. Pregătirea mapei pentru primar, pentru ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului local;

 • 14. Pregătirea diplomelor de fidelitate și înmânarea lor familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă;

 • 15. înregistrarea corespondenței de la registratură și repartizarea lor în mapele primarului și redistribuirea acestora pe direcții;

 • 16. Distribuirea faxurilor primite;

 • 17. Analiză și întocmiri răspunsuri scrisori și expedierea acestora;

 • 18. Organizarea vizitelor Executivului primăriei în țară și străinătate;

 • 19. Organizarea protocolului pentru delegațiile din țară sau străinătate care vizitaează Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • 20. întocmirea și eliberarea autorizațiilor pentru manifestări publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 republicată;

 • 21. Organizarea simpozioanelor științifice și a altor ample manifestări culturale;

 • 22. Formularea, traducerea și discutarea protocoalelor de cooperare cu administrațiile partenere, respectiv pregătirea semnării acestora;

 • 23. Pregătirea vizitelor delegațiilor străine (persoane fizice, reprezentanți ai persoanelor juridice, ai autorităților publice din străinătate, ambasadori, consuli etc.), stabilirea programului acestora;

 • 24. Primirea delegațiilor străine;

 • 25. Stabilirea întâlnirii delegaților cu reprezentanții executivului și legislativului municipiului Cluj-Napoca, respectiv cu reprezentanți ai altor instituții și autorități din Cluj-Napoca;

 • 26. Pregătirea vizitelor de lucru în străinătate a reprezentanților executivului și legislativului municipiului Cluj-Napoca;

 • 27. Editarea unor broșuri și pliante ale municipalității (harta municipiului, pliant de prezentare a municipiului Cluj-Napoca în limba germană);

 • 28. Ghid turistic, mape de prezentare, obiecte promoționale atât pentru oficiali cât și pentru

delegațiile de copii aflate în vizită la diferite scolii ______

 • 29. Gestionează fluxul de informații între mediul cultural, de afaceri, academic, medical etc. și publicul larg;

 • 30. Gestionarea și reactualizarea bazei de date cu personalitațiile din toate mediile clujene;

 • 31. Redactează răspunsuri către instituțiile abilitate să rezolve problemele semnalate de cetățeni;

 • 32. Serviciul Evenimente publice ajută la menținerea unei imagini pozitive a municipiului Cluj-Napoca prin strategii eficiente de comunicare;

 • 33. Asigură satisfacerea nevoii de informare a cetățenilor cu privire la evenimentele ce urmează a avea loc.

Acțiunile Serviciului Evenimente publice constau mai ales în:

 • 1. Organizarea de evenimente: conferințe, ceremonii academice, seminarii, workshopuri cu audiență națională și internațională, concerte și festivaluri adresate întregii comunități;

 • 2. Relația cu mass-media: transmiterea comunicatelor de presă, organizarea conferințelor de presă, monitorizarea acoperirii media;

 • 3. Publicații: materiale de prezentare și promovare (afișe, broșuri, prezentări multimedia).

 • 4. Promovarea proiectelor municipiul Cluj-Napoca și a unor festivaluri de talie internațională cât și a altor evenimente, proiecte și propuneri;

 • 5. Sprijinirea contactelor între organizatorii diverselor evenimente la care municipiul Cluj-Napoca este partener;

 • 6. Menținerea contactelor cu alte instituții relevante pentru politica și viziunea municipiului Cluj-Napoca, instituții, ambasade, alte instituții educaționale, companii de media, asociații și organizații non-profit, companii private;

 • 7. Tactici pentru mediatizarea evenimentului: subiect în newsletter, știre, comunicat de presă;

 • 8. Știre pe site înainte și după eveniment;

 • 9. Tactici de promovare: afișe, fluturași, comunicate de presă;

 • 10. Acoperire media a evenimentului: fotografii și film. Fructificarea lor diferențiată în funcție de specificul evenimentului: conferință: CD cu fotografii și montaj film;

 • 11. Postarea lor pe site-ul www.primariacluinaDOca.ro.

 • 2. Necesități ale Seviciului Evenimente publice pentru buna desfășurare a evenimentului

- Date detaliate despre eveniment: coordonatorul (persoană responsabilă cu organizarea evenimentului la nivelul facultății/inițiatorul evenimentului), descriere (numele organizatorului, locul evenimentului, ora evenimentului, ziua), scop, obiective, participanți, parteneri, sponsori. Un text care va fi folosit ca bază pentru mediatizarea evenimentului;

 • - Programul evenimentului (cel oficial cât și, eventual, unul detaliat cu momente cheie);

 • - Lista de invitați;

 • - Număr estimativ de participanți;

 • - Sponsori sau parteneri;

 • - Dacă se dorește un afiș (ce informații să conțină afișul);

 • - Participanți la prezidiu;

 • - Alte detalii de protocol;

 • - Specificarea nevoilor pentru sală:

- logistică: climatizare, sonorizare, echipamente tehnice (microfoane, videoproiector, imprimantă, xerox, fax, telefon), flori, apă, catering etc.;

 • - Pentru acoperirea media: momentele în care să se fotografieze în cadrul evenimentului, timpul alocat filmării, în programul evenimentului: momentele în care intervenim noi.

 • D. Responsabilități

îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

Activitatea din cadrul Serviciului Evenimente publice se desfășoară în temeiul legislației în vigoare, respectiv a Constituției României, a Legilor nr. 60/1991 republicată, nr. 31/2004, nr. 215/2001, nr.75/1994, a Ordonanței nr. 80/2001, a actelor, dispozițiilor, deciziilor primarului și a hotărârilor de Consiliu local a căror ducere 1a îndeplinire a rcvcniț_bimuliii__________~

îndeplinirea obiectivelor instituției^

Implementarea strategiei ofensive de valorificare a numeroaselor puncte tari și oportunități de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, ca centru de dezvoltare a mediului de afaceri, academic, medical etc., precum și ca punct de plecare spre alte evenimente de anvergura națională și intemaționlă.

Gestionarea corespondeței primarului.

în cadrul serviciului se desfășoară un program de acțiune „Tineret”, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 7 din Legea 195/2001, în baza unui contract de voluntariat, care are o durată limitată de maxium 12 luni, conform regulamentului stabilit prin ședința de Consiliu local. Selecția și recrutarea voluntarilor se va face de către Direcția Comunicare relații publice și turism, Serviciul Evenimente publice și Serviciul Resurse umane pe baza unui interviu, având la bază cererea scrisă a voluntarilor. Programul se desfășoră pe diverse domenii: protecția mediului, activități comerciale, trafic rutier, ordine și siguranță publică, spații verzi etc. Informațiile primite pe fișe de actvitate sunt transmise către serviciile și instituțiile abilitate, răspunsurile venite de la acestea sunt comasate și transmise către voluntar în vederea rezolvării problemelor sesizate.

Asigură permanența la cabinetul primarului prin ofițerii de serviciu. Răspunde de întreaga activitate din instituție după încheierea programului de lucru, în zilele de sâmbătă și duminică, în timpul sărbătorilor legale.

Răspunde de rezolvarea cu promptitudine a situațiilor de urgență (inundații, calamități, accidente etc.), în strânsă colaborare cu poliția, pompierii, jandarmieria, regiile autonome sau direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Emite autorizații de manifestări publice pe raza municipiului Cluj-Napoca în baza Legii nr. 60/1991.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Autonomie și colaborare cu compartimente ale primăriei si din afara instituției în vederea planificării si implicării în evenimente și parteneriate;

 • - Organizarea integrală a unor evenimente și manifestări, naționale și internaționale (ex. 31 Decembrie, 1 Decembrie, conferirea titlului de cetățean de onoare etc.);

 • - Activitatea din cadrul Serviciului Evenimente publice se desfășoară în temeiul legislației în vigoare, respectiv a Constituției României, a prevederilor Legilor nr. 60/1991 republicată, nr. 31/2004, nr. 215/2001, nr.75/1994, a Ordonanței nr. 80/2001, a actelor, dispozițiilor, deciziilor primarului și hotărârilor de Consiliu local a căror ducere la îndeplinire a revenit biroului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat directorului adjunct, directorului și directorului general ai Direcției comunicare, relații publice și turism.

Relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la care primește informațiile necesare în desfășurarea demersurilor de organizare a evenimentului, precum și în demersurile de atragere a unor noi parteneriate.

Compartimentul primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate etc.

Pe plan extern viziunea Serviciului Evenimente publice dorește implicarea în cât mai multe evenimente și parteneriate alături de:

 • - autorități și instituții publice - entități publice de subordonare locală (regii autonome, instituții publice), persoane juridice;

 • - persoane juridice private - asociații și fundații cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare a evenimentelor, prin intermediul programelor beneficiază de fonduri de ia bugetul local, societăți comerciale partenere (colaboratoare) organizații internaționale;

 • - având în vedere faptul că municipiul Clui-Napoca pctp un însemnat centru cultural, jdniiuKiiHtiv șr educațional, cu tm împortant potențial economic și ținând cont de contactele permanente pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca le stabilește cu diferiți reprezentanți ai unor misiuni diplomatice, delegații străine, oameni de afaceri, personalități din toate domeniile de activitate, se realizează diferite seturi de materiale de protocol pentru prezentarea municipiului.

Serviciul Evenimente publice primește de la entitățile din exterior informațiile pe care le consideră relevante, în desfășurarea activităților de organizare și implicare în evenimentele care vizează reprezentarea municipiului Cluj-Napoca în relația cu operatorii locali din orice domeniu, instituții și asociații, precum și la diferite târguri, manifestări expoziționale și alte evenimente de promovare din țară și din străinătate, în limita competențelor.

425 - SERVICIUL CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca,str. Moților nr. 7 -

Centrul de Informare pentru cetățeni-sediul central și primăriile de cartier:

-Primăria Mănăștur - Str. Ion Meșter nr. 10;

-Primăria Mărăști - Str. Fabricii nr. 4 ;

-Primăria Iris - Piața Liebcknecht nr. 7-8 ;

-Primăria Someșeni - Str. Traian Vuia nr. 41;

-Primăria Grigorescu - Str. Alexandru Vlahuță nr. 46-48;

-Primăria Zorilor - Str. Pasteur nr. 60;

-Primăria Gheorgheni - Aleea Băișoara nr. 4A .

Este subordonat directorului general, directorului și directorului adjunct al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Primirea și înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petițiilor sub orice formă din partea cetățeniilor și instituțiilor;

 • - Preluarea corespondenței aduse prin curier de Ia instanțele de judecată și efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenței la toate direcțiile din instituție ;

 • - Expedierea corespondenței prin biroul de expediere către Poștă;

 • - Scanarea documentelor înregistrate și distribuite ;

 • - Prin intermediul Primăriilor de cartier participă la scurtarea timpului și a efortului afectat de cetățean rezolvării unei probleme personale sau comune unui grup;

 • - Evitarea stress-ului cetățeanului, generat de cele mai multe ori de dificultatea lui de a depista modalitățile de a obține unele drepturi legale sau informații utile și instituția, serviciul sau persoana care îi poate rezolva problema;

 • - Asigurarea accesului gratuit și permanent la informație, atât din domeniul administrației locale cât și din alte domenii de activitate.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Ghișeul eliberări documente:

Eliberare documentații și arhivare/clasare:

 • - avize siguranța circulației;

 • - autorizații de spargere;

 • - organizări de șantier;

 • - certificate de înregistrare mopede și utilaje;

 • - certificate de radiere mopede și utilaje;

 • - autorizații de liberă trecere;

 • - acorduri de funcționare;

 • - anexe la acordurile de funcționare pentru alimentația publică;

 • - autorizații de construire (prelungire de autorizații de construire); ____ ____

 • - autorizații de-desființare-f preiungii rdc amrizațiî de desființare);

 • - certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism);

 • - certificate de confirmare a desființării construcției;

 • - certificate de atestare a edificării construcțiilor;

 • - avize de comisie tehnică de urbanism (avize oportunitate, PUZ, PUD).

întocmire și calcul dispoziții de încasare pentru:

-organizări de șantier;

-acord de funcționare;

-taxă viză alimentație publică;

-întocmire și calcul dispoziții de încasare taxe de urbanism (conf. HCL nr.59/2013).

 • 2. Ghișeul unic:

-înregistrarea documentelor de toate tipurile (contestații PVCC, completări dosare Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 18/1991, certificat de producător, plan de încadrare în tarla, plan parcelare, prelungire contract locuință/teren, curte/teren, garaj/gradină, cumpărare locuință/teren curte, cereri arhivă, atribuire teren pentru construire locuință, formular voluntariat, manifestare publică, stagiu practică, atribuire/transcrire concesiune loc de veci etc);

 • - oferirea de informații tuturor solicitanților și îndrumarea lor către serviciile de specialitate;

 • - preluarea dosarelor de locuință fond de stat și locuințe ANL;

 • - preluarea corespondenței de la instanțele de judecată și de la Poșta Română;

 • - preluare plicuri licitații și a contestațiilor/clarificărilor și predarea lor spre compartimentele de specialitate;

 • - preluarea curierilor și a poștei rapide;

 • - preluarea și înregistrarea cererilor de parcări;

 • - furnizarea de informații generale la solicitările cetățenilor și dirijarea lor către departamentele sau instituțiile abilitate pentru soluționarea acestora;

 • - înscrieri în audiență în baza informării nr. 225038/46/10.11.2009;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru avizele de principiu de la Direcția Tehnică (aviz Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local, aviz Serviciul Administrare căi publice, aviz Serviciul Spații verzi și monumente istorice, aviz colectare deșeuri);

 • - preluarea și verificarea documentaților pentru autorizații de spargere;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru autorizații de liberă trecere;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru certificate de înregistrare mopede și utilaje;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru certificate de radiere mopede și utilaje;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru obținerea acordului de funcționare;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru înscrierea asociațiilor de proprietari în programul de reabilitare termică;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru desfășurarea activității de taxi;

 • - preluarea și verificarea documentațiilor pentru activități de comerț stradal (permanent sau sezonier);

 • - înregistrarea cererii pentru parola on-line și eliberarea pe loc a acesteia;

 • -  înregistrarea mailurilor intrate prin intermediul adresei audiențe@primaricluj napoca.ro, înregistrarea lor în sistem, comunicarea numărului lor la solicitant și distribuirea către serviciul de specialitate în vederea soluționării și apoi transmiterea răspunsului final la solicitant;

 • - preluarea, înregistrarea în sistem (Infocet) a cererilor de parcare venite ordine de la cetățeni, distribuirea pe compartimentul de specialitate și comunicarea Online a numărului de înregistrare solicitantului;

 • - preluarea, verificarea, înregistrarea documetațiilor de urbanism:

-autorizații de construire (prelungiri de autorizații de construire);

 • - certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism);

 • - certificate de atestare a edificării construcțiilor;

 • - adeverințe de încadrare în intra/extravilan terenuri;

-adeverințe de nomenclatură stradală și de încadrare în zona de impozitare fiscală;

-planuri de situație;

 • - autorizații de desființare (prelungiri autorizații de desființare);__________________________________

 • - certificat de confirmare a desființării construcției;

-avize de comisie tehnică de urbanism (avize oportunitate, PUZ, PUD);

-aprobare în Consiliul local a documentațiilor de urbanism (PUZ, PUD);

 • - înregistrare documente de alte tipuri;

 • - întocmire și calcul dispoziții de încasare pentru:

 • - autorizații de libera trecere;

 • - taxe privind autorizațiile de taxi;

 • - întocmire și calcul dispoziții de încasare taxe de urbanism (conf. HCL nr. 59/2013);

 • 3. Compartiment expediere (back-office):

 • - ridicarea tuturor ducumentelor înregistrate și distribuirea pe compartimente, trecerea în registrele de evidență și predarea pe baza de semnătură la secretarele compartimentelor instituției;

 • - primirea, expedierea și francarea corespondenței pe bază de borderouri a tuturor răspusurilor emise de direcțiile de specialitate din cadrul instituției;

 • - coordonează expedierea corespondenței din instituție asigurând relația permanentă cu Poșta Română;

 • - asigura relația permanentă cu primăriile de cartier în vederea bunei desfășurări a relațiilor cu publicul;

 • - pe baza ordinelor de plat încarcarea/creditarea mașinii de francat cu contavaloarea expedierii plicurilor;

 • - justificarea către contabilitate a sumelor rezultate pe baza borderourilor care cuprind suma cu care a fost expediat fiecare plic în parte;

 • - confruntare lunară a borderourilor și sumelor cu Serviciul Contabilitate;

 • - scanarea documentelor înregistrate și distribuite in baza referatului nr. 7480/425/08.01.2013, către:

 • - 1 - Primar;

 • - 3 - Secretar;

 • - 2.2 - Viceprimar;

 • - 2.1 - Viceprimar;

 • - 101 - Biroul Mass- media;

 • - 42 - Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte;

-102 - Serviciul Resurse umane;

-105 - Biroul Relații externe și investitori;

-305 - Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală;

 • - 45 - Direcția Patrimoniu municipiului și evidența proprietății (dosare locuință);

-scanarea documentelor la cererea colegilor din instituție pentru alte compartimente decât cele menționate mai sus, scanarea HCL-urilor;

-întocmirea referatelor pentru creditarea mașinii de francat, pentru consumabile (riboanele cu care funcționează mașina de francat, pentru role aparat electronic numere de ordine), etc.

 • - înregistrarea mailurilor intrate prin intermediul adresei comunicat@Drimariaclujnapoca.romassmedia@Drimariaclujnapoca.ro. înregistrarea lor în sistem, comunicarea numărului lor la solicitant pe mail prin intermediul Biroului Mass-media și distribuirea către serviciul de specialitate în vederea soluționării;

D. Responsabilități:

 • - respectă legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • - răspunde de ducerea la îndeplinire a dispozițiilor date de primar, viceprimari, director general, director, director adjunct, șef serviciu;

 • - asigură accesul cetățenilor la informații legate de activitatea și atribuțiile instituției;

 • - comunică modalitatea de rezolvare a unor probleme care țin de atribuțiile instituției;

 • - sprijină cetățenii în vederea întocmiri unor cererei și completarea unor dosare;

 • - centralizarea informațiilor și realizarea unor materiale informative.

E. Competențete (autoritatea) compartimentului de muncă--

 • - cunoașterea legislației privind înregistratea petițiilor, sesizărilor și cererilor;

 • - răspunde de ducerea la îndeplinire a dispozițiilor date de primar, viceprimari, director general, director, director adjunct, șef serviciu;

 • - asigură accesul cetățenilor la informații legate de activitatea și atribuțiile instituției;

 • - comunică modalitatea de rezolvare a unor probleme care țin de atribuțiile instituției;

 • - sprijină cetățenii în vederea întocmiri unor cererei și completarea unor dosare;

 • - centralizarea informațiilor și realizarea unor materiale informative;

 • - respectă legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații funcționale:

 • - relații cu toate compartimentele de muncă din cadrul primăriei, cu autorități și instituții publice, precum și cu cetățenii.

 • 43 - DIRECȚIA URBANISM

Compartimente de muncă:

 • 1. Serviciul Urbanism;

 • 2. Serviciul Autorizări construcții;

 • 3. Compartimentul Strategii urbane.

A. Date de indentificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își defășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3. cam. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - elaborează certificate de urbanism în vederea:

 • - informează cu privire la statutul juridic, economic și tehnic al imobilelor; obținerii autorizațiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de documentație tehnico-economică „Studiu de fezabilitate”;

 • - soluționează cererile în justiție; operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci cînd operațiunile respective au ca obiect împărțeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții, precum și constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil;

 • - elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizațiilor de construire de către Consiliul Județean Cluj, pentru investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca sau pentru investițiile care se aprobă de Guvern;

 • - întocmește adeverințe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri și/sau construcții) în intra/extravilan;

 • - întocmește adeverințe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;

 • - întocmește adeverințe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulație;

 • - acordă relații publicului în probleme de urbanism;

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administrația publică locală în vederea informării solicitanților cu privire la regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, precum și cu privire la cerințele urbanistice care urmează a fi îndeplinite și lista cu acordurile și avizele necesare în vederea autorizării:

 • - emite autorizații de construire/demolare; prelungește autorizațiile de construire/demolare;

 • - emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor;

 • - emite adeverințe de confirmare a existenței construcțiilor ridicate fără autorizație de construire;

 • - răspunde la note interne și întocmește informări;

 • - răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată;________________

 • - întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;

 • - oferă informații cetățenilor în cadrul programului cu publicul;

 • - emite adeverințe de inexistență a construcțiilor.

Scopul - dezvoltarea orașului prin edificarea de construcții noi.

Compartimentul Strategii urbane:

 • - Are ca misiune principală promovarea și gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare urbană durabilă;

 • - Urmărește prin documentațiile de urbanism stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localității în acord cu potențialul acesteia și cu aspirațiile locuitorilor;

 • - Coordonează activitatea de urbanism desfășurată pe teritoriul municipiului și urmărește respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului este un proces continuu, complex și interactiv, având la bază documentațiile: plan urbanistic general (P.U.G.), planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) cu regulamentele aferente și planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.).

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • - aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții - republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoprice, precum și toate H.G., O.U.G., H.C.L. și ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului și autorizare a lucrărilor de construcții;

 • - preia, verifică, analizează și promovează documentațiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism și emiterii adeverințelor;

 • - efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse anlizei;

 • - studiază documentațiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. și P.U.Z./P.U.D., după caz), precum și actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism și H.C.L.);

 • - preia cereri pentru emiterea avizului primarului, verifică documentațiile anexate, redactează avizele și le înaintează spre semnare șefilor ierarhici;

 • - preia cererile pentru adeverințe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, verifică documentația anexată, întocmește adeverințe conform prevederilor P.U.G.;

 • - preia cererile și întocmește adeverințe privind adresele administrative ale imobilelor;

 • - eliberează actele emise petenților direct sau prin expediere prin poștă;

 • - întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâre referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • - soluționează, în condițiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetățeni;

 • - întocmește note interne și informări;

 • - colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;

 • - desfășoară activitatea de relații cu publicul;

 • - verifică, analizează și promovează documentațiile depuse în vederea emiterii autorizațiilor de construire/desființare;

 • - organizează și întocmește evidența și circuitul documentelor serviciului;

 • - efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;

 • - elaborează autorizații de construire, autorizații de desființare, adeverințe de confirmare a desființării construcțiilor, certificate de atestare a edificării construcțiilor, răspunsuri la note interne, elaborează dovezi de existentă a construcțiilor, răspunsuri la instanțele de judecată, răspunsuri la adrese;

 • - efectuează calculul și inștiințează beneficiarii în privința regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;

 • - acordă informații publicului;

__- întocmește note interne, referate, informări:_____________ —------------—

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei;

 • - preia documentațiile de urbanism și le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism precum și Comisiei operative spre analiză și avizare;

-urmărește completarea documentațiilor avizate și pregătește documentele pentru promovare în Consiliul local;

 • - gestionează documentațiile de urbanism aprobate;

 • - identifică și prezintă factorilor de decizie disfuncționalitățile urbanistice existente și propunerile de remediere și dezvoltare;

 • - colaborează cu celelalte direcții din primărie, instituții și organisme din teritoriu și specialiști, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului;

 • - colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și celorlalte organe centrale, agenți economici, organisme și organizații neguvemamentale în vederea desfășurării activității de amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel local;

 • - realizează actualizarea, întreținerea, și utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.

D. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informații și rezolvării competente a cererilor și sesizărilor.

 • 431 - SERVICIUL URBANISM

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 66.

Este subordonat directorului executiv, arhitectului șef și primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • a) elaborează certificate de urbanism în vederea:

 • - informării cu privire la statutul juridic, economic și tehnic al imobilelor; obținerii autorizațiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de documentație tehnico-economică „Studiu de fezabilitate”; cereri în justiție; operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci cînd operațiunile respective au ca obiect împărțeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții, precum și constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil;

 • b) elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizațiilor de construire de către Consiliul Județean Cluj, pentru investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca sau pentru investițiile care se aprobă de Guvern;

 • c) întocmește adeverințe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri și/sau construcții) în intra/extravilan;

 • d) întocmește adeverințe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;

 • e) întocmește adeverințe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulație;

 • f) acordă informații publicului în probleme de urbanism.

 • g) introduce numerele administrative nou atribuite și străzile nou propuse prin documentații de urbanism aprobate în aplicația creată de Franzke&Schubert;

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administrația publică locală în vederea informării solicitanților cu privire la regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, precum și cu privire la cerințele urbanistice care urmează a fi îndeplinite și lista cu acordurile și avizele necesare în vederea autorizării.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă________________________________________________

 • - aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum și toate H.G., O.U.G., H.C.L. și ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului și autorizare a lucrărilor de construcții;

 • - preia, verifică, analizează și promovează documentațiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism și emiterii adeverințelor;

 • - efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse anlizei,

 • - studiază documentațiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. și P.U.Z./P.U.D., după caz), precum și actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism și H.C.L.);

 • - preia cereri pentru emiterea avizului primarului, verifică documentațiile anexate, redactează avizele și le înaintează spre semnare șefilor ierarhici;

 • - preia cererile pentru adeverințe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, verifică documentația anexată, întocmește adeverințe conform prevederilor P.U.G.;

 • - preia cererile și întocmește adeverințe privind adresele administrative ale imobilelor;

 • - eliberează actele emise petenților direct sau prin expediere prin poștă;

 • - întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâre referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • - soluționează, în condițiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetățeni;

 • - întocmește note interne și informării;

 • - colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;

 • - desfășoară activitatea de relații cu publicul.

D. Responsabilități:

 • - este responsabil de actele întocmite din punct de vedere tehnic;

 • - urmărește încasarea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor primarului și a adeverințelor;

 • - asigură arhivarea certificatelor de urbanism, a documentațiilor tehnice aferente acestora și a adeverințelor de încadrare în intra/extravilan și de atribuire a adreselor administrative;

 • - asigură managementul documentelor gestionate de compartiment prin utilizarea programului INFOCET.

E. Competențe (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informații și rezolvării competente a cererilor și sesizărilor.

 • 432 - SERVICIUL AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 59,60, 61.

Este subordonat directorului executiv, arhitectului șef și primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

-emite autorizații de construire/demolare; prelungește autorizațiile de construire/demolare;

 • - emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor;_____________________________________

 • - emite adeverințe de confirmare a existenței construcțiilor ridicate fără autorizație de construire;

 • - răspunde la note interne și întocmește informări;

 • - răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată;

 • - întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;

 • - oferă informații cetățenilor în programul cu publicul;

 • - emite adeverințe de inexistență a construcțiilor.

Scopul - dezvoltarea orașului prin edificarea de construcții noi.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Aplică Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 350/2201 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată de Legea nr. 289/2006, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum și toate H.C.L., H.G., O.U.G. și ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de autorizare a lucrărilor de construcții;

 • 2. Verifică, analizează și promovează documentațiile depuse în vederea emiterii acordurilor unice și apoi a autorizațiilor de construire/desființare;

 • 3. Organizează și întocmește evidența și circuitul documentelor serviciului;

 • 4. Efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;

 • 5. Elaborează autorizații de construire, autorizații de desființare, adeverințe de confirmare a desființării construcțiilor, certificate de atestare a edificării construcțiilor, răspunsuri la note interne, elaborează dovezi de existentă a construcțiilor, răspunsuri la instanțele de judecată, răspunsuri la adrese;

 • 6. Efectuează calculul și inștiințează beneficiarii în privința regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;

 • 7. Acordă informații publicului;

 • 8. întocmește note interne, referate, informări;

 • 9. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

D. Responsabilități:

 • - este responsabil de actele întocmite din punct de vedere tehnic;

 • - urmărește încasarea taxelor la emiterea autorizațiilor de construire/desființare și, ulterior, la terminarea lucrărilor regularizează taxa pentru emiterea autorizației de construire (A.C.).

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă;

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informații și rezolvării rapide și competente a cererilor și sesizărilor.

 • 433 - COMPARTIMENTUL STRATEGII URBANE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 62, 63.

Este subordonat directorului executiv, arhitectului șef și primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Compartimentul Strategii urbane are ca misiune principală promovarea și gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare urbană durabilă;

 • - Urmărește prin documentațiile de urbanism stabilirea direcțiilor dezvoltăm spațiale a locahtăfa-în acord cu potențialul acesteia și cu aspirațiile locuitorilor;

 • - Coordonează activitatea de urbanism desfășurată pe teritoriul municipiului și urmărește respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate.

Activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului este un proces continuu, complex și interactiv, având la bază documentațiile: Plan Urbanistic General (P.U.G.), planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) cu regulamentele aferente și planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.).

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Preia documentațiile de urbanism și le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism precum și Comisiei operative spre analiză și avizare;

 • 2. Urmărește completarea documentațiilor avizate și pregătește documentele pentru promovare în Consiliul local;

 • 3. Gestionează documentațiile de urbanism aprobate;

 • 4. Identifică și prezintă factorilor de decizie disfuncționalitățile urbanistice existente și propunerile de remediere și dezvoltare;

 • 5. Colaborează cu celelalte direcții din primărie, instituții și organisme din teritoriu și specialiști, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului;

 • 6. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și celorlalte organe centrale, agenți economici, organisme și organizații neguvemamentale în vederea desfășurării activității de amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel local;

 • 7. Realizează actualizarea, întreținerea și utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.

 • 8. Gestionează și urmărește aplicarea regulamentului local aprobat prin H.C.L. nr. 153/10.04.2012, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului.

D. Responsabilități:

 • - Verifică documentațiile de urbanism prezentate spre avizare și aprobare, privind respectarea legislației referitoare la urbanism;

 • - Asigură buna funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Comisiei operative de urbanism;

 • - Participă la ședințele Comisiei de urbanism a Consiliului local și după caz (la invitație), la ședințele de avizare ale Agenției de Protecție a Mediului, Consiliului Județean Cluj, Comisiei monumentelor istorice etc.;

 • - întocmește temele de proiectare și alte documente preliminare pentru lansarea studiilor de urbanism de interes major și le supune avizării Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

 • - Furnizează solicitanților informațiile publice de urbanism pe care le deține;

 • - Urmărește încasarea taxelor de aviz conform legii.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - întocmirea și redactarea avizelor Comisiei de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Furnizarea de informații de specialitate solicitanților (identificare amplasamente, corelare cu studii de urbanism, extrase din documentații de urbanism);

 • - Punerea la dispoziția solicitanților interni sau externi de planuri topo (identificare, racord secțiuni, selecție lager-uri, vizualizare, plotare).

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Are relații funcționale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informații și rezolvării rapide și competente a cererilor și sesizărilor.

 • 44 - DIRECȚIA TEHNICĂ

Compartimente de muncă:

 • 1. Serviciul Administrare căi publice;

 • 2. Serviciul Administrare cimitire domeniul public;

 • 3. Serviciul Tehnic, reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice;

 • 4. Serviciul Spații verzi, monumente istorice, ecologie urbană;

 • 5. Serviciul Investiții;

 • 6. Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local;

 • 7. Serviciul Achiziții publice;

 • 8. Serviciul Administrare hale și piețe;

 • 9. Serviciul de Salubritate;

 • 10.  Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local.

A. Date de indentificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își defașoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 4.

Este subordonat Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - întocmește programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor;

 • - întocmește acte și documente specifice derulării procedurilor de achiziție publică: referate, note justificative etc.;

 • - întocmește Planul anual de achiziții;

 • - întocmește rapoarte ale procedurii și comunicări privind rezutatul procedurii etc.;

 • - întocmește fișe de date în vederea desfășurării procedurilor de achiziție;

 • - întocmește raportarea anuală privind achizițiile publice derulate și o transmite la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

 • - întocmește răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanți;

 • - întocmește puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziție publică;

 • - întocmește acte și note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;

 • - întocmește răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetățeni;

 • - întocmește anunțurile de participare/invitațiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;

 • - întocmește proiecte de hotărâre privind desfășurarea achzițiilor publice;

 • - întocmește notificări către UCVAP.

Scopul - derularea achizițiilor publice în scopul realizării investițiilor necesare dezvoltării orașului și asigurarea achiziționării bunurilor necesare desfășurării în condiții normale a muncii în cadrul instituției.

 • - asigurarea punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispozițiilor primarului, a viceprimarilor cu care se încredințează spre îndeplinire Direcția Tehnică. Crează cadrul favorabil și se preocupă de realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul anual de investiții;

 • - asigurarea funcționarii activitățiilor specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca;

 • - organizarea, verificarea și recepționarea activităților de :

 • - salubrizare stradală;_______________ -

 • - deszăpezire;

 • - salubrizare menajeră;

 • - încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement;

 • - deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • - tratarea și întreținerea câinilor fără stăpân;

 • - întreținerea și decolmatarea cursurilor de apă;

 • - înlocuirea parapeților și efectuarea de lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii;

 • - lucrări consolidare și restaurare monument Matei Corvin;

 • - întreținere și decolmatare recipienți stradali;

 • - întreținerea și modernizarea fântânilor arteziene și cișmelelor;

 • - lucrări de pavoazare;

 • - întreținerea WC-urilor publice;

 • - amplasarea și vidanjarea toaletelor ecologice;

 • - plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului;

 • - alunecări de teren;

 • - iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural;

 • - reparații curente la unități de învățământ preuniversitar;

 • - reparații curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român;

 • - revitalizare imobile aflate în centrul civic al municipiului Cluj-Napoca;

 • - asigurarea desfășurării activităților specifice în piețele agroalimentare și a factorilor necesari derulării acestora în condiții cât mai optime, atât pentru comercianți cât și pentru cetățeni, respectarea legislației în vigoare;

 • - amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, zonele verzi aferente locurilor dejoacă pentru copii;

 • - reparații și întreținere aparate de joacă pentru copii și dotări urbane;

 • - doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar;

 • - amenajarea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă și dotări urbane;

 • - protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;

 • - întocmirea registrului de spațiilor verzi;

 • - documentații, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde;

 • - implementarea AKUIS comunitar privind probleme de protecția mediului;

 • - întocmirea documentațiilor privind reabilitarea unor parcuri și zone verzi;

 • - reabilitarea, restaurarea și repararea monumentelor istorice și plăcilor comemorative de for public;

 • - elaborarea planurilor de acțiune privind protecția aerului, apelor de suprafață și subterane;

 • - reglementarea circulației, parcării, staționării și opririi pe străzi a vehiculelor și pietonilor;

 • - optimizarea traseelor mijloacelor de transport în comun și amplasării stațiilor acestora;

 • - eliberarea autorizațiilor pentru spargerile în zona drumului și domeniului public;

 • - eliberarea autorizațiilor speciale de liber acces pentru aprovizionare și autovehicule de transport marfă pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public etc.;

 • - urmărirea lucrărilor la rețelele edilitare: predarea- recepția lucrărilor de refacere, urmărirea executării refacerilor pentru spargerile etc.;

 • - eliberarea aprobărilor pentru restricții și închideri ale circulației rutiere;

 • - organizarea licitațiilor pentru achiziționare de produse, servicii și lucrări în domeniul semnalizării rutiere și a transporturilor locale;

 • - înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării (tramvaie, troleibuze, mopede, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum și vehiculele cu tracțiune animală);

 • - asigurarea promovării concurenței între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizați, cărora li s-a atribuit executarea serviciului:

 • - accesul egal și nediscnminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața transportului public local;

 • - garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

 • - administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport, proprietate a municipiului;

 • - deplasarea în condiții de siguranță și de confort a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • - efectuarea demersurilor necesare pentru îmbunătățirea și eficientizarea transport public local inclusiv implementarea sistemului de ticketing;

 • - asigurarea recuperării integrale a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;

 • -  asigurarea autonomiei sau independenței financiare a operatorilor de transport și a transportatorilor autorizați;

 • - satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației pe teritoriul municipiului prin servicii de calitate;

 • - dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente; -monitorizarea managementului regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind transportul public local și modalitățile de funcționare a acestui serviciu;

 • - rezolvă toate problemele de competența direcției conform prevederilor legislației în vigoare și răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice și juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • - Asigură efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări și consolidări ale drumurilor și podurilor, precum și consolidări ale alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte și asigură verificarea potrivit legii prin specialiști verificatori de proiecte atestați;

 • - Urmărește execuția lucrărilor prin inspectorii care exercită rolul proprietarului și investitorului și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau agenți de consultanță specializați pe tot parcursul realizării lucrărilor;

 • - Asigură soluționarea neconformităților, defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;

 • - Asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

 • - Asigură obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de lege și autorizația de construcție;

 • - Asigură recepția lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție;

 • - Asigură întocmirea, păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;

 • - Asigură urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcției și reglementărilor tehnice;

 • - întocmirea caietelor de sarcini pentru licitații de proiectare și execuție;

 • - Urmărește executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;

 • - întocmește baza de date privind sesizările cetățenilor municipiului, a societăților comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări, propune și urmărește execuția lucrărilor solicitate de către cetățenii municipiului Cluj-Napoca;

 • - Urmărește execuția lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor și podurilor prin personalul propriu și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor conform devizelor de lucrări acceptate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • - întocmește programe anuale de reparații și întreținere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferată din municipiul

 • - întocmește referate și proiecte de hotărâre și urmărește ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;

 • - Asigura întocmirea informărilor către cetățeni prin conferințele de presă, dezbateri publice și întâlniri cu asociațiilede locatari/proprietari;

 • - întocmește programe pe termen scurt, mediu și lung, privind întreținerea și reparția străzilor, aleilor și trotuarelor din municipiu;

 • - Asigură punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului cu care a fost încredințat;

 • - întocmește programul anual de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - întocmește documentațiile descriptive pentru obiectivele de investiții care urmează a fi promovate;

 • - Asigură publicitatea necesară, în vederea efectuării licitațiilor (mass-media, Monitorul Oficial etc.);

 • - Asigură condițiile necesare desfășurării licitațiilor, rezolvând în același timp eventualele contestații;

 • - întocmește contractele de execuție sau achiziție pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesați rezultatele;

 • - Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora în condiții optime;

 • - Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse în programului anual de investiții;

 • - Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuție în concordanță cu sumele alocate prin buget;

 • - întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților la obiectivele de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, achizțtii) și le înaintează pentru plată către Direcția Economică;

 • - Pune în executare legi și acte normative;

 • - Reprezintă interesele instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, din țară sau străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul instituției;

 • - Respectă cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor;

 • - Verifică evidența și valabilitatea concesiunilor;

 • - Programează înhumările pentru toate cimitirele primăriei;

 • - Coordonează întreaga activitate privind achizițiile publice în cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca urmărind demararea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform OUG nr. 34/2006 cu completările și modificările ulterioare;

 • - Elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

 • - Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 și HG nr. 925/2006;

 • - Aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • - Constituie și predă pentru păstrare dosarul achiziției publice către compartimentul de specialitate;

 • - Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate atat în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cât și din cadrul regiilor autonome și societăților comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca atunci când este numit;

 • - Asigură cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

 • - Asigură și urmărește desfășurarea activității de comercializare a produselor și a serviciilor de

piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului;__________________________________

 • - Se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice pentru buna desfășurare a activitățiilor direcției;

 • - Asigură finanțarea potrivit prevederilor legii;

 • - Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiții;

 • - în vederea întocmirii programului de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, colectează propuneri din partea compartimentelor de lucru ale primăriei, regiilor subordonate și cetățenilor;

 • - întreprinde toate acțiunile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții;

 • - Comunică în scris regiilor subordonate, după aprobarea bugetului, obiectivele și sumele prevăzute în programul de investiții;

 • - întocmește proiecte de hotărâre pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - întocmește raportări lunare pentru Consiliul județean Cluj privind realizarea obiectivelor de investiții;

 • - întocmește trimestrial situația statistică privind stadiul realizării obiectivelor de investiții.

 • - Monitorizarea activității Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale și evaluarea activității acestora de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca - în calitate de autoritate publică tutelară, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea lor;

 • - întocmirea actelor administrative pentru aprobarea de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a Planurilor de Administrare (elaborate de Consiliile de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale), care cuprind strategia de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

 • - Propune spre aprobarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca comisiile (organizate la nivelul autorității publice tutelare) pentru desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale;

 • - întocmirea actelor administrative în vederea numirii/revocării membrilor Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale;

 • - întocmirea Contractelor de mandat având obiect administrarea regiilor autonome, care vor fi încheiate între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate publică tutelară și administratorii regiilor autonome și întreprinderilor comerciale. Contractele de mandat constituie anexe la actele administrative de numire;

 • - întocmirea de informări către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu privire la Rapoartele semestriale elaborate de Consiliile de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale privind activitatea acestor unități (care includ și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor);

 • - Salubrizare stadală:

 • - urmărirea activității de salubrizare stradală care constă în: măturat manual și mecanic a carosabilului și a trotuarelor, întreținerea curățeniei, spălatul și stropitul stăzilor, curățat rigole, montarea coșurilor pentru deșeuri stradale, colectarea și transportarea deșeurilor voluminoase, încărcat și transportat rampe clandestine, încărcat și transportat deșeuri din piețe.

 • - Deszăpezire:

 • - urmărirea activității de deszăpezire care constă în: înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă cu mijloace mecanizate, curățarea manuală a zăpezii din piețe și de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăștierea materialului antiderapant mecanizat și manual, evacuarea zăpezii și gheții, spargerea lentilelor și podurilor de gheață apărute pe căile de acces.

 • - Salubrizare menajeră:

- urmărirea activității de salubrizare menajeră care contă în: colectarea și transportarea deșeurilor menajere de către societățile care prestează serviciul de salubrizare menajeră în municipiul Cluj - Napoca, stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodărești, propuneri de modernizare și reparare la punctele gospodărești existente, se organizează și se verifică colectarea selecivă a materialelor reciclabile (hârtie carton, PET-uri, sticlă) precum și colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocaznice, eliberarea de avize de principiu pentru colectarea deșeurilor reciclabile de către agenții economici.

 • - încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement:

 • - urmărirea activității de colectat, încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement.

 • - Deratizare, dezinsecție și dezinfecție:

 • - urmărirea activitățății de deratizare și dezinsecție a dominiului public, precum și deratizarea desinsecția și dezinfecția unităților de învățământ școlare și preșcolare.

 • - Activitatea de ecarisaj:

 • - urmărirea activității de prindere, întreținere și tratare câini fără stăpân de pe domeniul public conform Legii nr. 227/2002, privind gestionarea câinilor fără stăpân;

 • - rezolvarea sesizărilor cetățenilor legate de câinii fără stăpân.

 • - întreținere și decolmatare cursuri de apă:

 • - urmărirea lucrărilor de întreținere, curățare și decolmatare a cursurilor de apă de pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum și regularizarea cursurilor de apă.

 • - întreținere și decolmatare recipienți stradali:

 • - în colaborare cu Compania de apă Someș Cluj, pe baza unui program se execută lucrări de curățare și decolmatare a recipienților de colectare a apelor pluviale.

 • - înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii:

 • - urmărirea lucrărilor de înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii.

 • - întreținere și modernizare fântâni arteziene și cișmele:

 • - urmărirea activității de întreținere a fântânilor arteziene și cișmelele pentru buna funcționare a acestora și modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public.

 • - Lucrări consolidare și restaurare a monumentului Matei Corvin:

 • - urmărirea finalizării lucrărilor de consolidare și restaurare la monumentul Matei Corvin.

 • - Lucrări de pavoazare:

 • - urmărește activitatea de pavoazare, precum și cu ocazia unor comemorări sau manifestări artistice.

 • - întreținere WC-uri publice:

 • - coordonează activitatea de întreținere, reparare și modernizare a WC-urilor publice aflate în administrarea R.A.D.P. Cluj -Napoca.

 • - Amplasare și vidanjarea toaletelor ecologice:

 • - stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice, urmărirea activității de întreținere și vidanjare a acestora, precum și urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestării publice.

 • - Plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului:

 • - urmărirea realizării planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambient.

 • - Alunecări de teren:

 • - monitorizarea zonelor cu risc de alunecare de teren, urmărirea lucrărilor de consolidare și stopare a fenomenului.

 • - Iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural:

 • - urmărirea funcționării iluminatului public și celui decorativ-omamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii rețelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv.

 • - Reparații curente la unități de învățământ preuniversitar:

 • - propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;

 • - urmărirea execuției lucrărilor la unități de învățământ preuniversitar;

 • - recepționarea lucrărilor.

-Reparații curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român:

 • - propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;

 • - urmărirea execuției corespunzătoare a lucrărilor;

------------- recepționarea lucrărilor.

 • - Revitalizare imobile aflate în centrul civic al municipiului Cluj-Napoca:

 • - propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;

 • - urmărirea execuției corespunzătoare a lucrărilor;

 • - recepționarea lucrărilor;

 • - încheierea contractelor de împrumut cu toti proprietarii a căror imobile sunt in curs de revitalizare.

 • - întocmește și realizează programele anuale privind menținerea viabilității și perfecționarea dispozitivului de semnalizare rutieră;

 • - Dezvoltă dirijarea circulației prin semaforizarea inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - Organizează și desfășoară licitații pentru achiziționarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare asigurării siguranței circulației și transportului local;

 • - Coordonează sistemul de monitorizare și dispecerizare a traficului;

 • - Urmărește comportarea în timp a dispozitivelor și materialelor, produselor și echipamentelor întrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;

 • - Pregătește și organizează ședințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale;

 • - Menține permanent legături cu cetățenii orașului. Poliția Rutieră, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare etc.;

 • - Eliberează autorizațiile de spargere pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public (investiții rețele, branșamente, racorduri, intervenții accidentale- avarii rețele);

 • - Acordă avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru construcții civile, instalații subterane, amplasarea în zona drumului public a instalațiilor, panourilor publicitare etc.;

 • - Participă la predările de amplasament pentru refaceri și la recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție și recepția finală luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun;

 • - Analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc. inclusiv închiderea temporară a circulației;

 • - Analizează și optimizează traseele și amplasarea stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • - întocmește și actualizează baza de date cuprinzând elementele de siguranță a circulației, spargerile

și refacerile acestora, străzile municipiului;

 • - Urmărește ca transporturile rutiere pentru aprovizionare cu marfa și circulația autovehiculelor de tonaj să se desfășoare în baza autorizațiilor speciale de liber acces;

 • - întocmește programe anuale pentru: corelarea lucrărilor de investiții la rețelele edilitare și perfecționarea dispozitivului de semnalizare rutieră;

 • - Verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice din cadrul municipiului Cluj-Napoca privind siguranța circulației;

 • - Perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora;

 • - Transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului în domeniul sau de activitate;

 • - Participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare);

 • - Execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și constructori;

 • - Ia măsuri de sancționare atunci când se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu dispozițiile primarului;

 • - Analizează periodic împreună cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor în trama stradală aflate în derulare;

 • - Coordonează întocmirea și difuzează administratorilor de rețele edilitare planul de coordonare a lucrărilor edilitare în anul calendaristic de referință;

 • - întocmește și actualizează planul cu organizarea circulației în municipiu. întocmește și analizează_________

cu Poliția Rutieră planurile de marcaj stradal;

 • - Verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate; întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice; eliberează legitimații speciale de acces și parcare în zonele cu restricții; stabilește măsuri care să conducă Ia reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor;

 • - Stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

 • - Actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interj udețean, național, feroviar sau aerian de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;

 • - înaintează propuneri privind concesionarea și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • - Autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local, respectiv:

- transportul public de persoane prin curse regulate executate cu autobuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

 • - transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

 • - transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;

 • - transportul public local de mărfuri în regim contractual;

 • - Contribuie la elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • - Are în vedere asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, ori prin lege;

 • - Evaluarea fluxurilor de transport de persoane și de mărfuri și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • - Realizează demersurilor necesare realizării studiilor de fezabilitate ce se impun privitoare la înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • - Sprijină acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare. în acest sens, colaborează cu compartimente din primărie, cu atribuții specifice;

 • - Analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor de transport conform prevederilor legale;

 • - Face demersurile pentru întocmirea contractelor de atribuire/delegare a gestiunii serviciului de transport public local respectiv întocmește licențele de traseu pentru operatorii de transport;

 • - Propune și întocmește programul de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • - Stabilește în colaborare cu reprezentații operatorilor de transport traseele principale și secundare ale serviciului de transport public local, precum și stațiile publice și autogările aferente acestora;

 • - Identifică și asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici, precum și cele care aparțin de dispozitivul de semnalizare rutieră;

 • - Asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor;

 • - Analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii ______autorizațiilor de transport și a copiilor conforme aleacestora respectiv autorizațiilor taxi, 4n-

conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • - întocmește proiecte de hotărâre în ceea ce privește reglementarea acordării copiilor conforme a autorizațiilor de transport sau autorizații taxi;

 • - Asigură înscrierea noilor solicitanți de autorizații taxi și ține evidența listelor de așteptare;

 • - Asigură reatribuirea autorizațiilor taxi anuale;

 • - Analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor în regim de închiriere, conform Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Verifică, întocmește și supune spre aprobare documentația privind suspendarea, anularea autorizațiilor taxi, conform legislației în vigoare;

 • - Propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociațiile reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • - Colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice și juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislației în vigoare, în ceea ce privește activitatea de transport;

 • - Verifică modul în care operatorii de transport își îndeplinesc obligațiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite și în baza prevederilor legislative în vigoare;

 • - Rezolvă corespondența repartizată.

D. Responsabilități

 • - întocmirea programului anual de investiții;

 • - Organizarea și asigurarea condițiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiții;

 • - Urmărirea realizării acestor obiective;

 • - Decontarea lucrărilor executate;

 • - Recepția obiectivelor de investiții finalizate;

 • - Rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează direcției;

 • - Asigură aplicarea legilor și actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;

 • - Asigură aplicarea hotărârilor;

 • - De asemenea asigură relațiile cu publicul și evidența activităților specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului;

 • - Este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic, aplicarea legislației specifice achizițiilor publice, de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic și financiar.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea primarului prevederile legislației specifice în domeniu;

 • - Organizează și supraveghează desfășurarea tuturor activităților legate de direcție, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenției viceprimarului, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca;

 • - Conducerea de activități, proiecte, programe;

 • - Evaluarea, revizuirea și propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;

 • - Formulări de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite;

 • - Estimarea, asigurarea și gestiunea financiară, tehnică, materială;

 • - Implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă;

 • - Soluționează problemele constate conform competențelor compartimentului sau propune soluții de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unități subordonate sau care colaborează cu primăria precum și persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne

_____________1____

 • - colaborează cu direcțiile și compartimentele din cadrul primăriei primind și furnizând informații specifice direcției, care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren și sunt de competența acestora.

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

 • - Primește și furnizează informații referitoare la probleme specifice Serviciului Relații comunitare și turism și Biroului Mass-media;

Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

 • - Primește și furnizează informații privind activitățile specifice compartimentului de muncă -referitoare la locuințe fond de stat, spații cu altă destinație, alte imobile fond de stat aflate în administrare;

 • - Transmite și primește informații privind situația juridică a unor terenuri pe care se înregistrează probleme privind activitatea specifică compartimentului de muncă.

Biroul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă-PSI

 • - Transmite și primește informații privind problemele existente în zone care prezintă pericol (alunecări de teren, obturare cursuri de apă, inundații etc.).

Direcția Urbanism

 • - Transmite și primește informații privind existența autorizațiilor de construire, organizările de șantiere, respectarea prevederilor privind avizele pentru diverse lucrări de constucție.

Direcția Economică

 • - Primește și transmite informații specifice activității compartimentelor de activitate.

Relații de reprezentare

 • - Când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului.

Relații de control

 • - Față de regii, agenții prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăți comerciale cu care are conrtacte încheiate.

Relații externe

Relații cu unități din exterior:

colaborează cu:

 • - regiile autonome;

 • - diferite societăți comerciale cu care are închiate contracte de lucrări, servicii, produse, contracte de colaborare.

 • - Institutul de Medicină Legală;

 • - Toate unitățile de ânvățământ, grădinițele din municipiu;

 • - Inspecția de Stat în Construcții;

 • - Comitetul pentru situații de urgență „Avram Iancu”;

 • - Direcția de Sănătate Publică;

 • - SC Eon Gaz;

 • - SC Electrica SA;

 • - SC RomTelecom;

 • - Oficiul Național de Cadastru Geodezie și Publicitate Imobiliară;

 • - Poliția Municipală, Politia Rutiera;

 • - Guvernul României, diferite ministere;

 • - Judecătoria Cluj;

 • - Tribunalul Cluj-Napoca;

 • - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;

 • - Inspectoratul Județean de Cultură - Comisia Zonală de Monumente Istorice;

 • - Garda de mediu;

 • - Inspectoratul de mediu;

 • - Direcția sanitar veterinară;

 • - Compania de apă Someș;

 • - Regia Autonomă de Termoficare;_________________________________________________________

 • - Jandarmeria;

 • - Consiliul Județean;

 • - Instituția Prefectului Județului Cluj;

 • - Compania Naționala de Investiții;

 • - Curtea de Conturi;

 • - Regia Autonomă a Domeniului Public;

 • - Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

 • - Compania Națională Apele Române;

 • - Institutul de sănătate publică „Iuliu Moldovan”;

 • - Persoane fizice etc.

Furnizează informații-privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizărilor populației etc.

Primește informații -privind problemele de interes pentru activitatea compartimentului.

 • - Un capitol aparte și foarte important este constituit de relațiile cu populația municipiului.

 • - Anual se primesc, verifică și se răspunde la mii de sesizări și reclamații primite din partea populației pe teme din cele mai variate:

 • - depozitări de deșeuri, puncte gospodărești;

 • - activitatea din cadrul asociațiilor de locatari- reabilitarea termică;

 • - iluminat public și iluminat ornamental;

 • - căi publice, poduri, podețe;

 • - alunecări de teren;

 • - câini comunitari;

 • - salubrizare stradală, salubrizare menajeră;

 • - spații verzi și monumente istorice;

 • - fântâni arteziene;

 • - deversări de ape reziduale;

 • - locuințe insalubre în imobilele proprietate de stat;

 • - tăieri de arbori, toaletare, întreținere zone verzi;

 • - poluare;

 • - distrugerea spațiilor verzi;

 • - canalizare recipienți stradali;

 • - autorizări de spargeri a domeniului public;

 • - probleme de siguranța circulației;

 • - activitatea firmelor de salubritate menajeră;

 • - activitatea firmelor de salubritate stradală;

 • - activități comerciale în piețe;

 • - cimitire în privința locurilor de veci, a construcțiilor de morminte, întreținere a curățeniei în cimitire;

 • - investiții pe domeniul public etc.

Sesizările se primesc pe diverse canale de informație:

 • - reclamații scrise;

 • - internet;

 • - telefonice pe telefonul 984;

 • - reclamații verbale făcute direct la sediul primăriei;

 • - reclamații primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informațiilor în interiorul instituției se face prin:

 • - note interne;

 • - referate;

 • - informări;

 • - rapoarte de activitate zilnice și lunare și anuale;

 • - programe de activitate lunare și anuale.

Comunicarea informațiilor în exterior se face prin adrese primite și expediate colaboratorilor.

Comunicarea cu populația se face prin :_________________________________________________

 • - reclamații scrise, telefonice, verbale primite din partea populație;

 • - răspunsuri scrise, răspunsuri transmise pe internet, informații transmise verbal cetățenilor de către inspectorii serviciului, în funcție de situație.

 • - relațiile cu presa scrisă și audio-video care primește informațiile solicitate direct sau prin intermediul Biroului Mass-media în funcție de dispozițiile primite pe cale ierarhică în această privință.

 • 441 - SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam 6.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

- întocmește programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor;

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Asigură efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări și consolidări al drumurilor și podurilor, precum și consolidări ale alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte și asigură verificarea potrivit legii prin specialiști verificatori de proiecte atestați;

 • 2. Urmărește execuția, verificarea și acceptarea situațiilor de lucrări la plata prin personalul serviciului și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau agenți de consultanță specializați pe tot parcursul realizării lucrărilor;

 • 3. Asigură soluționarea neconformităților, defectelor aparute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;

 • 4. Asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

 • 5. Asigură obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de lege și autorizația de construcție;

 • 6. Asigură recepția lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție;

 • 7. Asigură întocmirea, păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției;

 • 8. Asigură urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcției și reglementărilor tehnice;

 • 9. întocmirea caietelor de sarcini pentru licitații de proiectare, execuție si consultanță;

 • 10. Urmărește executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;

 • 11. întocmește baza de date privind sesizările cetățenilor municipiului, a societăților comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări, propune și urmărește execuția lucrărilor solicitate de către cetățenii municipiului Cluj-Napoca;

 • 12. Urmărește execuția lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor și podurilor prin personalul propriu și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor conform devizelor de lucrări acceptate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • 13. întocmește programe anuale de reparații și întreținere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferată din municipiu;

 • 14. întocmește referate și proiecte de hotărâre și urmărește ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;

 • 15. Asigura întocmirea informărilor către cetățeni prin conferințele de presă, dezbateri publice și întâlniri cu asociațiile de locatari/proprietari;

 • 16. întocmește programe pe termen scurt, mediu și lung, privind întreținerea și reparația străzilor, aleilor și trotuarelor din municipiu, precum și modernizarea străzilor,

 • 17. Asigură punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului cu care a fost încredințat.

D. Responsabilități:

este responsabil de actele întocmite și de deciziile luate pe linie tehnică și financiară.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu (construcții drumuri, poduri, achiziții, administrație locală).

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • a)Intern:

Relații ierarhice: subordonat față de director;

Relații funcționale: cu toate compartimentele din cadrul primăriei;

Relațiii de control: a stării drumurilor;

Relații de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului.

b)Extern:

Relații cu autorități și instituții publice: regii, Instituția Prefectului Județului Cluj, Consiliul județean, Inspecția în Construcții, Curtea de Conturi, D.R.D.P;

Relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații;

Relații cu organizații neguvemamentale :asociații;

Relații cu persoane fizice.

 • 442 - SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE DOMENIUL PUBLIC

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: str. Avram Iancu nr. 26-28.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

- Asigurarea funcționării activităților specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Punerea în executare a prevederilor legilor și actelor normative (Legea nr. 189/2000, Legea nr. 341/2005, Legea nr. 44/1994, HG nr. 925/2006, OUG nr. 34/2006);

 • 2. Elaboreză proiecte de acte normative și alte reglementări specifice autorității sau instituției publice și asigură avizarea acestora;

 • 3. Gestionarea resurselor financiare;

 • 4. Reprezintă interesele instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară sau străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul instituției publice;

 • 5. Participă la realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a instituției publice;

 • 6. Execută la timp și calitativ deciziile autorităților publice în problemele ce țin de competența compartimentului;

 • 7. Dirijeză sectorul de muncă încredințat, manifestă inițiative și perseverență, asigură îndeplinirea necondiționată a sarcinilor ce stau în fața autorității publice;

 • 8. Rcspcctă-cu strictețe drepturile și-libertățile cetățenilor; -------

 • 9. Examinează la timp propunerile, cererile și plângerile cetățenilor în domeniul activității specifice de serviciu, în conformitate cu legislația;

 • 10. Ține cont de sondajele care studiază opinia publică privind activitatea serviciului;

 • 11. Păstrează secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum și informațiile despre cetățeni de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor, respectând legislația;

 • 12. Propune primarului proiecte de hotărâre legate de activitatea serviciului;

 • 13. Asigură informarea publicului privind traseul de urmat pentru obținerea documentelor necesare, precum și orice fel de relații privind activitatea specifică serviciului;

 • 14. Asigură conducerea corectă a evidenței și se întocmesc notele de comandă către Regia Autonomă a Domeniului Public pentru săpatul gropilor;

 • 15. Efectuează încasări în numerar conform HCL în vigoare;

 • 16. Evidențiază operațiuni financiare și se conduce evidența registrului de casă, se depun zilnic încasările la caseria cetrală;

 • 17. Verifică actele de stare civilă și certificatele de îmbălsămare privind decedații;

 • 18. Verifică evidența și valabilitatea concesiunilor;

 • 19. Eliberează la cerere copii extras index către notariatele publice;

 • 20. Efectuează programarea înhumărilor pentru toate cimitirele primăriei;

 • 21. Conduce evidența înhumărilor în registru specific;

 • 22. Verifică în teren sesizările concesionarilor privind eventualele necorelări între evidențele scrise și situația din teren;

 • 23. Predă la fața locului amplasamentele către noii concesionari;

 • 24. Asigură asistență PSI la cimitirele publice.

D. Responsabilități:

 • - Asigurarea aplicării legilor și actelor normative în vigoare privind activitatea specifică (Legea nr. 189/2000, Legea nr. 341/2005, Legea nr. 44/1994, HG nr. 925/2006, OUG nr. 34/2006);

 • - Asigurarea aplicării hotărârilor;

 • - însușirea corectitudinii datelor publice înscrise în evidențele specifice și a informaților furnizate petenților.

E. Competențe (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Aplicarea prevederilor Regulamentului de funcționare a cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL nr. 38/2007;

 • - Propunerea de inițiere a unor hotărâri de Consiliu local care privesc activitatea specifică serviciului;

 • - Soluționarea cererilor și sesizărilor petenților;

 • - Conducerea de activități, proiecte, programe;

 • - Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;

 • - Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relațiile organizaționale existente;

 • - Formulări de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite;

 • - Elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor;

 • - Estimarea, asigurarea și gestiunea financiare, tehnice, materiale;

 • - Managementul sistematic al informației;

 • - Monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;

 • - Implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă.

F. Sistemul de relații ale compartimentului de muncă:

 • - Relații funcționale: cu toate serviciile din cadrul primăriei;

 • - Relații de control: fața de regii, agenții prestatori de servicii și P.F.A. care execută lucrări de construcții și reparații morminte și monumente funerare;

-Relații de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului;

 • - Relații cu autorități și instituții publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, InstitutuHfe-Medicină Legală, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Instituția Prefectului județului Cluj, Consiliul Local, Direcția Sanitară, Curtea de Conturi, Spitale, Biserici, Asociații și Fundații neguvemamentale;

 • - Relații cu persoane juridice private: Notari publici, Asociații și Fundații neguvemamentale;

 • - Relații cu organizații internaționale: nu este cazul;

 • - Relații cu organizații neguvernamentale: Asociații și Fundații neguvemamentale;

 • - Relații cu persoane fizice1, cu concesionarii locurilor de veci, turiști.

 • 443 - SERVICIUL TEHNIC, REPARAȚII IMOBILE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 12,12A, 18.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - organizarea, verificarea și recepționarea activităților de:

- întreținere și modernizare fântâni arteziene și cișmele;

 • - lucrări pavoazare;

 • - plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului, actualizarea hărții de zgomot; -alunecări de teren;

 • - reparații curente la unități de învățământ preuniversitar;

 • - reparații curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român;

 • - revitalizare imobile aflate în centrul civic al municipiului Cluj-Napoca;

 • - iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural;

 • - amenajare secții de votare.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

1. întreținere și modernizare fântâni arteziene și cișmele

-urmărirea activității de întreținere a fântânilor arteziene și cișmelele pentru buna funcționare a acestora și modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public.

-obținerea licenței pentru furnizare muzică în spații publice, pentru fântâna arteziană din Piața Avram Iancu.

2. Pavoazarea zonelor stabilite de pe raza municipiului Cluj-Napoca

-urmărește activitatea de pavoazare a zonelor stabilite de pe raza municipiului Cluj-Napoca precum și cu ocazia unor comemorări sau manifestări publice.

3. Plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului, inclusiv harta de zgomot

 • - urmărirea realizării planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambient;

 • - urmărirea actualizării hărții de zgomot.

4. Alunecări de teren

 • - monitorizarea zonelor cu risc de alunecare de teren, urmărirea lucrărilor de consolidare și stopare a fenomenului.

5. Reparații curente la unități de învățământ preuniversitar

 • - propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;

 • - urmărirea execuției lucrărilor la unități de învățământ preuniversitar;

 • - recepționarea lucrărilor.

6. Reparații curente la imobilele aflate in proprietatea Statului Roman

 • - propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;

 • - urmărirea execuției corespunzătoare a lucrărilor;

 • - recepționarea lucrărilor.

7. Revitalizare imobile aflate in centrul civic al municipiului Cluj-Napoca___-

-= propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;

 • - urmărirea execuției corespunzătoare a lucrărilor;

 • - recepționarea lucrărilor;

 • - încheierea contractelor de împrumut cu toți proprietarii a căror imobile sunt în curs de revitalizare.

8. Iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural

 • - urmărirea funcționării iluminatului public și celui decorativ-omamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii rețelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv.

9. Amenajarea secțiilor de votare

-confecții și reparații materiale necesare dotării secțiilor de votare inclusiv dotarea secțiilor cu mobilierul necesar în vederea asigurării desfășurării în bune condiții a acțiunilor organizate pentru alegeri;

-achiziția lucrărilor sși urmărirea modului de desfășurare a activităților necesare amenajării secțiilor de votare;

-pregătirea, curațarea materialelor necesare dotării secțiilor;

-recepționarea lucrărilor/serviciilor.

D. Responsabilități:

 • - aplicarea actelor normative pentru buna funcționare a activităților menționate mai sus, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii și asigurarea protecției mediului înconjurător.

 • E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie.

 • 444 - SERVICIUL SPAȚII VERZI, MONUMENTE ISTORICE, ECOLOGIE URBANĂ

 • A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 1.

Este subordonat directorului exeutiv al Direcției Tehnice și primarului.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Organizarea, verificarea și recepționarea activităților de :

 • - amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;

 • - reparații și întreținere aparate de joacă pentru copii și dotări urbane;

 • - doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar;

 • - amenajarea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă și dotări urbane;

 • - protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;

 • - întocmirea registrului spațiilor verzi;

 • - documentații, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde;

 • - implementarea AQUIS comunitar privind problemele de protecția mediului;

 • - întocmirea documentațiilor privind reabilitarea unor parcuri și zone verzi;

 • - reabilitarea, restaurare și reparare monumente istorice și plăci comemorative de for public;

 • - eliberarea de avize pentru construcții;

 • - elaborarea planurilor de acțiune privind protecția aerului, apelor de suprafață și subterane.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

  1. Amenajarea și întreținerea zonelor verzi


 • - urmărirea activității de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii care constă în; lucrări curente, lucrări sezoniere și lucrări specifice de zone verzi (plantații și amenajările de noi zone verzi).

 • 2. Reparații și întreținere aparate de joacă pentru copii și dotări urbane

 • - urmărirea activității de reparații și întreținere aparate de joacă pentru copii și dotări urbane care constă în: inventarierea și verificarea locurilor de joacă pentru copii în vederea întocmirii necesarului de reparații și de asemenea planului de întreținere curentă a dotărilor urbane.

 • 3. Doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar

 • - urmărirea activității de doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar care contă în: verificarea solicitărilor privind tăieri de arbori, stabilirea necesității tăierii exemplarelor de arbori considerați în declin fiziologic și întocmirea programelor.

 • 4. Amenajarea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă și dotări urbane

 • - stabilirea și urmărirea lucrărilor de amenajare sau modernizare a locurilor de joacă prin montarea de aparate de joacă pentru copii conforme normelor de utilizare, montarea de bănci tip parc și coșuri de gunoi, montarea de pavaje din compozit și pavaje din cauciu.

 • 5. Protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice

 • - urmărirea activitățății de montarea a gardurilor metalice necesare pentru delimitarea și protejarea zonelor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și gardurilor vii.

6. întocmirea registrului spațiilor verzi

 • - măsurători, identificare specii, stare de sănătate, dimensiuni, vârstă, amplasarea în funcție de anumite repere și cartare, centralizarea datelor, întocmirea fișelor tehnice, întocmirea hărții în sistem GIS și întocmirea dosarului pentru fiecare zonă verde în parte. Actualizarea registrului din doi în doi ani sau de câte ori este necesar.

7. Documentații, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde

 • - întocmirea documentațiilor și obținerea avizelor necesare pentru realizarea proiectelor privind cadastrul verde, casa verde și energia verde.

8. întocmirea documentațiilor privind reabilitarea unor parcuri și zone verzi

-întocmirea caietelor de sarcini pentru efectuarea studiilor de fezabilitate și lucrările necesare privind reabilitarea unor parcuri și zone verzi.

9. Implementarea AQUIS comunitar privind problemele de protecția mediului

 • - planuri de acțiune și programe de măsuri pentru conștientizarea populației privind reducerea efectului de poluare asupra aerului, apelor de suprafață și subterane, mediului înconjurător.

10. Reabilitarea, restaurare și reparare monumente istorice și plăcilor comemorative de for public

 • - urmărirea activității de reabilitare, restaurare și reparare a monumentelor istorice și plăcilor comemorative de for public, inventarierea, monitorizarea și întocmirea documentațiilor necesare în vederea executării lucrărilor de refacere a a monumentelor istorice și plăcilor comemorative de for public.

11. Eliberarea de avize pentru construcții

 • - verificarea și eliberarea avizelor construcțiilor a căror realizare au impact asupra zonelor verzi.

12.  Elaborarea planurilor de acțiune privind protecția aerului, apelor de suprafață și subterane

 • - studii, planuri de acțiune și programe de măsuri pentru reducerea efectului de poluare asupra aerului, apelor de suprafață și subterane și mediului înconjurător.

D. Responsabilități:

 • - aplicarea actelor normative pentru buna funcționare a activităților menționate mai sus, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii și asigurarea protecției mediului înconjurător.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă

 • - colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei.

 • 445 - SERVICIUL INVESTIȚII

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, parter, cam. 3

Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispozițiilor primarului, a viceprimarilor și a directorului Direcției Tehnice cu care se încredințează spre îndeplinire Serviciului Investiții. Crează cadrul favorabil și se preocupa de realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul anual de investiții.

Rezolvă toate problemele de competența serviciului conform prevederilor legislației în vigoare și răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice și juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Asigură punerea în executare a legilor și actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului cu care a fost încredințat Serviciul Investiții;

 • 2. întocmește programul anual de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj - Napoca;

 • 3. întocmește caietele de sarcini pentru obiectivele de investiții care urmează a fi promovate;

 • 4. Asigură publicitatea necesară, în vederea efectuării licitațiilor (mass-media, Monitorul Oficial, etc.);

 • 5. Asigură condițiile necesare desfășurării licitațiilor, rezolvând în același timp eventualele contestații;

 • 6. întocmește contractele de execuție sau achizțtie pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesați rezultatele;

 • 7. Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora în condiții optime;

 • 8. Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse în programului anual de investiții;

 • 9. Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuție în concordanță cu sumele alocate prin buget;

 • 10. întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților la obiectivele de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, achiziții) și le înaintează pentru plată către Direcția Economică;

 • 11. Asigură finanțarea potrivit prevederilor legii;

 • 12. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiții;

 • 13. în vederea întocmirii programului de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca colectează propuneri din partea compartimentelor de lucru ale primăriei, regiilor subordonate și cetățenilor;

 • 14. întreprinde toate acțiunile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții;

 • 15. Comunică in scris regiilor subordonate, după aprobarea bugetului, obiectivele și sumete~ prevăzute în programul de investiții;

 • 16. întocmește proiecte de hotărâre pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 17. întocmește rapoarte lunare pentru Consiliul județean Cluj privind realizarea obiectivelor de investiții;

 • 18. întocmește trimestrial situația statistică privind stadiul realizării obiectivelor de investiții;

 • 19. Rezolvă corespondența repartizată.

D. Responsabilități:

 • - întocmirea programului anual de investiții;

 • - Organizarea și asigurarea condițiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiții;

 • - Urmărirea realizării acestor obiective;

 • - Decontarea lucrărilor executate;

 • - Recepția obiectivelor de investiții finalizate;

 • - Rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează seviciului.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Organizează și supraveghează desfășurarea tuturor activităților legate de Serviciul Investiții, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenției directorului Direcției Tehnice, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

 • F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații funcționale:

 • - solicită din partea compartimentelor de muncă a primăriei informații utile pentru întocmirea programului de investiții, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investiții sau problemelor cetățenilor;

 • - aceleași informații și cu același scop, se solicită regiilor subordonate primăriei sau diferitelor societăți comerciale, instituții (societăți de proiectare sau execuție lucrări, consilii județene, prefecturi, ministere, primării, inspectorate, etc.);

 • - la rândul său, Serviciul Investiții furnizează informații către toate compartimentele de muncă a primăriei, societăți comerciale, instituții sau cetățeni.

Relații de reprezentare:

 • - prin dispoziția primarului asigură participarea în cadrul unor comisii.

 • 446 - SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI URBANE, REȚELE EDILITARE ȘI TRANSPORT LOCAL

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 24A, 25, 26.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 • 1. Reglementarea circulației, parcării, staționării și opririi pe străzi a vehiculelor și pietonilor;

 • 2. Optimizarea traseelor mijloacelor de transport în comun și amplasării stațiilor acestora;

 • 3. Eliberarea autorizațiilor pentru spargerile în zona drumului și domeniului public;

 • 4. Eliberarea autorizațiilor speciale de liber acces pentru aprovizionare și autovehicule de transport

marfă pe raza municipiului Cluj-Napoca;__

 • 5. Acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public etc.;

 • 6. Urmărirea lucrărilor la rețelele edilitare: predarea-recepția lucrărilor de refacere etc.;

 • 7. Eliberarea aprobărilor pentru restricții și închideri ale circulației rutiere;

 • 8. Organizarea licitațiilor pentru achiziționare de produse, servicii și lucrări în domeniul semnalizării rutiere și a transporturilor locale;

 • 9. înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării (tramvaie, troleibuze, mopede, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum și vehiculele cu tracțiune animală);

 • 10. Asigurarea promovării concurenței între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizați, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;

 • 11. Accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața transportului public local;

 • 12. Garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

 • 13. Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a municipiului;

 • 14. Deplasarea în condiții de siguranță și de confort a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • 15. Efectuarea demersurilor necesare pentru îmbunătățirea și eficientizarea transportului public local inclusiv implementarea sistemului de ticketing;

 • 16. Asigurarea recuperării integrale a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;

 • 17. Asigurarea autonomiei sau independenței financiare a operatorilor de transport și a transportatorilor autorizați;

 • 18. Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației pe teritoriul municipiului prin servicii de calitate;

 • 19. Dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

 • 20. Consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind transportul public local și modalitățile de funcționare a acestui serviciu.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. întocmește și realizează programele anuale privind menținerea viabilității și perfecționarea dispozitivului de semnalizare rutieră;

 • 2. Dezvoltă dirijarea circulației prin semaforizarea inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • 3. Organizează și desfășoară licitații pentru achizțtionarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare asigurării siguranței circulației și transportului local;

 • 4. Coordonează sistemul de monitorizare și dispecerizare a traficului;

 • 5. Urmărește comportarea în timp a dispozitivelor și materialelor, produselor și echipamentelor întrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;

 • 6. Pregătește și organizează ședințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale;

 • 7. Menține permanent legături cu cetățenii orașului, Poliția Rutieră, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare etc.;

 • 8. Eliberează autorizațiile de spargere pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public (investiții rețele, branșamente, racorduri, intervenții accidentale- avarii rețele);

 • 9. Acordă avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru construcții civile, instalații subterane, amplasarea în zona drumului public a instalațiilor, panourilor publicitare etc.;

 • 10. Participă la predările de amplasament pentru refaceri și la recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, in perioada de garanție și recepția finafă-luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun;

 • 11. Analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc. inclusiv închiderea temporară a circulației;

 • 12. Analizează și optimizează traseele și amplasarea stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • 13. întocmește și actualizează baza de date cuprinzând elementele de siguranță a circulației, spargerile și refacerile acestora, străzile municipiului;

 • 14. Urmărește ca transporturile rutiere pentru aprovizionare cu marfa și circulația autovehiculelor de tonaj să se desfășoare în baza autorizațiilor speciale de liber acces;

 • 15. întocmește programe anuale pentru; corelarea lucrărilor de investiții la rețelele edilitare și perfecționarea dispozitivului de semnalizare rutieră;

 • 16. Verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice din cadrul municipiului Cluj-Napoca privind siguranța circulației;

 • 17. Perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora;

 • 18. Transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului în domeniul sau de activitate;

 • 19. Participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare);

 • 20. Execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și constructori;

 • 21. Ia măsuri de sancționare atunci când se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu dispozițiile primarului;

 • 22. Analizează periodic împreună cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor în trama stradală aflate în derulare;

 • 23. Coordonează întocmirea și difuzează administratorilor de rețele edilitare planul de coordonare a lucrărilor edilitare în anul calendaristic de referință;

 • 24. întocmește și actualizează planul cu organizarea circulației în municipiu, întocmește și analizează cu Poliția Rutieră planurile de marcaj stradal;

 • 25. Verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate; întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice; eliberează legitimații speciale de acces și parcare în zonele cu restricții; stabilește măsuri care să conducă la reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor;

 • 26. Stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

 • 27. Actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, național, feroviar sau aerian de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;

 • 28. înaintează propuneri privind concesionarea și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • 29. Autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local, respectiv;

 • - transportul public de persoane prin curse regulate executate cu autobuze, tramvaie, troleibuze;

 • - transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

 • - transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;

 • - transportul public local de mărfuri în regim contractual;

 • 30. Contribuie la elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de

transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;_____________ -

 • 31. Are in vedere asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, ori prin lege;

 • 32. Evaluarea fluxurilor de transport de persoane și de mărfuri și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • 33. Realizează demersurilor necesare realizării studiilor de fezabilitate ce se impun privitoare la înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a municipiului;

 • 34. Sprijină acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare. în acest sens, colaborează cu compartimente din primărie, cu atribuții specifice;

 • 35. Analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor de transport conform prevederilor legale;

 • 36. Face demersurile pentru întocmirea contractelor de atribuire/delegare a gestiunii serviciului de transport public local respectiv întocmește licențele de traseu pentru operatorii de transport;

 • 37. Propune și întocmește programul de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 38. Stabilește în colaborare cu reprezentații operatorilor de transport traseele principale și secundare ale serviciului de transport public local, precum și stațiile publice și autogările aferente acestora;

 • 39. Identifică și asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici, precum și cele care aparțin de dispozitivul de semnalizare rutieră;

 • 40. Asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor;

 • 41. Analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor de transport și a copiilor conforme ale acestora respectiv autorizațiilor taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • 42. întocmește proiecte de hotărâre în ceea ce privește reglementarea acordării copiilor conforme a autorizațiilor de transport sau autorizații taxi;

 • 43. Asigură înscrierea noilor solicitanți de autorizații taxi și ține evidența listelor de așteptare;

 • 44. Asigură reatribuirea autorizațiilor taxi anuale;

 • 45. Analizează și verifică documentația depusă de persoanele fizice și juridice în vederea emiterii autorizațiilor în regim de închiriere, conform Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • 46. Verifică, întocmește și supune spre aprobare documentația privind suspendarea, anularea autorizațiilor taxi, conform legislației în vigoare;

 • 47. Propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociațiile reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • 48. Colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice și juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislației în vigoare, în ceea ce privește activitatea de transport;

 • 49. Verifică modul în care operatorii de transport își îndeplinesc obligațiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite și în baza prevederilor legislative în vigoare.

D. Responsabilități:

Este responsabil de actele întocmite și de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic și financiar.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității serviciului;

 • 2. Propune proiecte de hotărâre de consiliu local referitoare derularea activităților serviciului;

 • 3. Cunoașterea legislației în domeniu (construcții, instalații, achiziții publice, administrație locală, cod rutier, regimul drumurilor, transport local etc.).

F. Sistemul de relații al compartimentului de munca:

Intern:

 • - Relații ierarhice: - subordonat față de director.

 • - Relații funcționale: - cu toate serviciile din cadrul primăriei.

 • - Relații de control: - a stării tehnice a drumurilor inclusiv a mobilierului urban și a semnalizării rutiere.

 • - Relații de reprezentare: - participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului.

Extern:

 • - Relații cu autorități și instituții publice: deținători de rețele edilitare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Instituția Prefectului Județului Cluj, Consiliul județean, Consiliul local, Inspecția în Construcții, Curtea de conturi, CNANDR, instituții publice etc.

 • - Relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații, fundații, organizații, asociații reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu etc.

 • - Relații cu organizații neguvemamentale: asociații, fundații, etc.

 • - Relații cu persoane fizice: corespondența cu cetățenii.

448 - SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 4.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - întocmește acte și documente specifice derulării procedurilor de achiziție publică: referate, note justificative etc.;

 • - întocmește Planul anual de achiziții;

 • - întocmește rapoarte ale procedurii și comunicări privind rezutatul procedurii etc.;

 • - întocmește fișe de date în vederea desfășurării procedurilor de achiziție;

 • - întocmește raportarea anuală privind achizițiile publice derulate și o transmite la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

 • - întocmește răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanți;

 • - întocmește puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziție publică;

 • - întocmește acte și note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;

 • - întocmește răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetățeni;

 • - întocmește anunțurile de participare/invitațiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;

 • - întocmește proiecte de hotărâre privind desfășurarea achzițiilor publice;

 • - întocmește notificări către UCVAP.

Scopul - derularea achizițiilor publice în scopul realizării investițiilor necesare dezvoltării orașului și asigură achiziționarea bunurilor necesare desfășurării în condiții normale a municii în cadrul instituției.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Coordonează întreaga activitate privind achizițiile publice în cadrul primăriei municipiului

Cluj-Napoca urmărind demararea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform OUG nr. 34/2006 modificată;__________________________

 • 2. Elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

 • 3. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • 4. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 și HG nr. 925/2006;

 • 5. Aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 6. Constituie și predă pentru păstrare dosarul achiziției publice către compartimentul de specialitate;

 • 7. întocmește materiale și analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum și a directorului Direcției Tehnice cu care se încredințează pentru ducerea la îndeplinire Serviciului Achiziții publice;

 • 8. Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate atât în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cât și din cadrul regiilor autonome și societăților comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca atunci când este numit;

 • 9. Asigură cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

 • 10. Se preocupă în permanență de buna desfășurare a activității Serviciului Achiziții publice, executând cu loialitate și bună credință sarcinile primite, în limitele legale de competență;

 • 11. Se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice;

 • 12. Acordă consultanță de specialitate;

 • 13. întocmește note interne, referate, informări;

 • 14. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

D. Responsabilități:

 • - este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic - aplicarea legislației specifice achizițiilor publice.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informații și rezolvării rapide și competente a cererilor de realizare achiziții, alte cereri.

449 - SERVICIUL ADMINISTRARE HALE ȘI PIEȚE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3;

Piața agroalimentară Flora;

Piața agroalimentară Hermes;

Piața agroalimentară Zorilor; Piața Ira, Abator și Grigorescu.

Este subordonat: directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - întocmește acte și documente specifice necesare administrării piețelor: referate, note justificative etc.;

 • - întocmește și supune aprobării Regulamentul de funcționare a piețelor;

 • - întocmește situații lunare cu privire la încasările din piețele agroalimentare;

 • - întocmește informări cu privire la activitatea compartimentului de muncă;

 • - întocmește raportarea anuală privind încasările și cheltuielile compartimentului de muncă;

 • - întocmește răspunsuri la cererile primite din partea producătorilor agricoli, societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate privind repartizarea locurilor în piețele administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 • - participă și întocmește răspunsuri la audiențe;

 • - întocmește acte și note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;

 • - întocmește răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetățeni;

 • - întocmește și urmărește împreună cu Serviciul Achiziții publice derularea procedurilor de licitație pentru spațiile comerciale situate în piețele agroalimentare;

 • - întocmește proiecte de hotărâre promovate de serviciu și urmărește ducerea la îndeplinire a acestora.

Scopul-asigurarea desfășurării activităților specifice în piețele agroalimentare și a factorilor necesari derulării acestora în condiții cât mai optime, atât pentru comercianți cât și pentru cetățeni, respectarea legislației în vigoare.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Coordonează întreaga activitate a serviciului și asigură îndeplinirea obiectivelor acestuia;

 • 2. Asigură și urmărește desfășurarea activității de comercializare a produselor și a serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului;

 • 3. Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale și nu permite accesul altor comercianți;

 • 4. Veghează la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței așa cum sunt prevăzute în Regulamentul-cadru;

 • 5. Asigură respectarea criteriilor de selectare a comercianților ;

 • 6. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților;

 • 7. întocmește materiale și analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum și a directorului Direcției Tehnice cu care se încredințează pentru ducerea la îndeplinire Serviciul Administrare hale și piețe;

 • 8. Asigură relația permanentă cu Direcția Generală Poliția locală, în vederea realizării unui nivel calitativ de desfășurare a activităților din piețe, condiții stabilite de legislația în vigoare, cu respectarea normelor de protecție a muncii, de igiena și sănătate;'

 • 9. Asigură împreună cu Serviciul Achiziții publice cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

 • 10. Se preocupă în permanență de buna desfășurare a activității Serviciului Administrare hale și piețe, executând cu loialitate și bună credință sarcinile primite, în limitele legale de competență;

 • 11. Se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice pentru buna desfășurare a activității compartimentului de muncă;

 • 12. întocmește note interne, referate, informări;

 • 13. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

D.  Responsabilități:

 • - este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic - aplicarea legislației în vigoare specifice activităților din piețe.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei.

450. SERVICIUL DE SALUBRITATE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca Este subordonat: directorului executiv al direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

-organizarea, verificarea și recepționarea activităților de :

 • - salubrizare stradală

 • - deszăpezire

 • - salubrizare menajeră

-încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement

 • - deratizare, dezinsecție și dezinfecție

 • - tratarea și întreținere câini fără stăpân

 • - întreținere și decolmatare cursuri de apă

 • - întreținere și decolmatare recipienți stradali

 • - întreținere WC-uri publice

 • - amplasare și vidanjarea toaletelor ecologice

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Salubrizare stadală

-urmărirea activității de salubrizare stradală care constă în: măturat manual și mecanic a carosabilului și a trotuarelor, întreținerea curățeniei, spălatul și stropitul stăzilor, curățat rigole, montarea coșurilor pentru deșeuri stradale, colectarea și transportarea deșeurilor voluminoase, încărcat și transportat rampe clandestine, încărcat și transportat deșeuri din piețe.

Deszăpezire

-urmărirea activității de deszăpezire care constă în: înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă cu mijloace mecanizate,curățarea manuală a zăpezii din piețe și de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăștierea materialului antiderapant mecanizat și manual, evacuarea zăpezii și gheții, spargerea lentilelor și podurilor de gheață apărute pe căile de acces.

Salubrizare menajeră

-urmărirea activității de salubrizare menajeră care contă în:colectarea și transportarea deșeurilor menajere de către societățile care prestează serviciul de salubrizare menajeră în municipiul Cluj -Napoca, stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodărești,propuneri de modernizare și reparare la punctele gospodărești existente, se organizează și se verifică colectarea selecivă a materialelor reciclabile( hârtie carton, PET-uri„ sticlă) precum și colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocaznice, eliberarea de avize de principiu pentru colectarea deșeurilor reciclabile de către agenții economici.

încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement

-urmărirea activității de colectat, încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement.

Deratizare, dezinsecție și dezinfecție

-urmărirea activitățății de deratizare și dezinsecție a dominiului public, precum și deratizarea desinsecția și dezinfecția unităților de învățământ școlare și preșcolare.

Activitatea de ecarisaj

-urmărirea activității de prindere, întreținere și tratare câini fără stăpân de pe domeniul public conform Legii nr. 227/2002, privind gestionarea câinilor fără stăpân;

-rezolvarea sesizărilor cetățenilor legate de câinii fără stăpân.

întreținere și decolmatare cursuri de apă

-urmărirea lucrărilor de întreținere, curățare și decolmatare a cursurilor de apă de pe raza municipiului Cluj - Napoca, precum și regularizarea cursurilor de apă.

întreținere și decolmatare recipienți stradali

-în colaborare cu Compania de apă Someș ChijjTe baza unui_program_șe execută lucrări de curățare-și decolmatare a recipienților de colectare a apelor pluviale.

întreținere WC-uri publice

-coordonează activitatea de întreținere, reparare și modernizare a WC-urilor publice aflate în administrarea RADP Cluj -Napoca.

Amplasare și vidanjarea toaletelor ecologice

-stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice, urmărirea activității de întreținere și vidanjare a acestora, precum și urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestării publice.

D. Responsabilități:

 • - aplicarea actelor normative pentru buna funcționare a activităților menționate mai sus, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii și asigurarea protecției mediului înconjurător.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei.

44.10 - COMPARTIMENTUL PENTRU MONITORIZAREA MANAGEMENTULUI REGIILOR AUTONOME ȘI ÎNTREPRINDERILOR COMERCIALE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, Moților nr. 3;

Este subordonat: directorului executiv al Direcției Tehnice și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Monitorizarea activității Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și ale întreprinderilor comerciale, precum și evaluarea activității acestora de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca - în calitate de autoritate publică tutelară, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea lor;

 • 2. întocmirea actelor administrative pentru aprobarea de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a Planurilor de Administrare (elaborate de Consiliile de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale), care cuprind strategia de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

 • 3. Propune spre aprobarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca comisiile (organizate la nivelul autorității publice tutelare) pentru desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale;

 • 4. întocmirea actelor administrative în vederea numirii/revocării membrilor Consiliilor de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale;

 • 5.  întocmirea Contractelor de mandat având obiect administrarea regiilor autonome și întreprinderilor comerciale, care vor fi încheiate între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate publică tutelară și administratorii regiilor autonome și întreprinderilor comerciale. Contractele de mandat constituie anexe la actele administrative de numire;

 • 6. întocmirea de informări către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu privire la-Rapoartele semestriale elaborate de Consiliile de administrație ale regiilor autonome și întreprinderilor comerciale privind activitatea acestor unități (care includ și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor);

 • 7. Propune măsuri pentru îmbunătățirea activității de coordonare și control a Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca - în calitate de autoritate publică tutelară, pentru regiile autonome și întreprinderilor comerciale.

D. Responsabilități:

 • - îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor specifice compartimentului;

 • - îndeplinirea obiectivelor instituției.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - folosirea computerului și a programelor specifice serviciului;

 • - cunoașterea legislației în domeniu.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

- Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei și regile autonome/întreprinderile comerciale .

 • 45 - DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

Compartimentele de muncă din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății:

 • 1. Serviciul Administrare spații, terenuri;

  • 1.1. Compartimentul Vânzări bunuri imobile;

 • 2. Serviciul Autorizări comerț;

 • 3. Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru.

 • 4. Biroul Cadastru, topometrie.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 68, 78-83, 88-91.

Este subordonat primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Evidența patrimoniului public și privat aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca-terenuri și construcții;

 • - Administrarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca;

 • - Păstrarea evidenței tehnice a tuturor contractelor de concesionare/ asociere/ închiriere/ comodat, a abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici care ocupă, cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale respectivul teren, crearea și reactualizarea bazei de date a acestora;

 • - Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractuale respectiv a a obiectului contractelor din evidențe privind imobilele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca;

 • - Autorizarea activităților de comerț: întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial și publicitar, întocmirea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente mijloacelor de publicitate stradală precum și a celor de comerț stradal (care au făcut obiectul licitației publice);

 • - Emiterea acordurilor de funcționare pentru activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 - republicată, Legea nr> 650/2002 șl Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare-a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 - republicată și H.C.L. nr. 467/2009;

 • - Actualizarea permanentă a bazei de date privind agenții economici ce desfășoară activități de alimentație publică pe raza municipiului Cluj-Napoca și care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art. 268, alin. (5) și (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local;

 • - Gestionarea, organizarea și punerea în aplicare a cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Crearea bazei de date privind patrimoniul municipiului;

 • - Verificarea situației juridice a imobilelor (terenuri și construcții) din patrimoniul municipiului;

 • - Vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorității locale;

 • - Păstrarea evidenței tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare;

 • - Crearea și actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul Biroului Vânzări bunuri imobile;

 • - Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.

 • - Vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorității locale;

 • - Păstrarea evidenței tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare;

 • - Crearea și actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul Biroului Vânzări bunuri imobile;

 • - Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

Atribuții realizate prin intermediul Serviciului Administrare spații, terenuri:

 • 1. întocmirea referatelor de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la - modul de administrare a bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca pentru obiective de interes public.

- solicitările formulate de către persoane fizice/juridice cu privire la bunurile aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, prin prezentarea de informări/referate necesare analizei și dezbaterii acestora în comisiile de specialitate/consiliul local.

 • 2. Colaborează cu Serviciul Achiziții publice în vederea întocmirii documentațiilor și asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitație: caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, planul de situație, întocmește anunțul publicitar, obține certificatul de urbanism, furnizează, celor interesați, informații cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor, întocmește referate privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea licitațiilor.

 • 3. Urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale de natură tehnică pentru imobilele supuse concesionării/ asocierii/închirierii/comodatului/atribuirii, întocmește acte adiționale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor sau a altor clauze contractuale.

 • 4. Verifică pe teren fiecare cererile de concesiune/asociere/închiriere/comodat/atribuire, supune analizei comisiilor de specialitate și urmare a avizului favorabil al acestora supune spre analiza si decizie proiectele de hotărâri de consiliu cu privire la acestea.

 • 5. Verifică periodic pe teren modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de natură tehnică care fac obiectul contractelor din evidențele serviciului.

 • 6. Ține evidența tehnică a contractelor din evidențe, precum și a documentației și corespondenței aferente acestora și le supune aprobării comisiei de specialitate, respectiv consiliului local, conform procedurilor instituite.

 • 7. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind solicitările de locuințe, pregătește documentațiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de prioritate la repartizarea locuințelor, respectiv a referatelor de specialitate și a proiectelor de hotărâre cu privire la această problematică.

 • 8. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind solicitările de locuințe în regim de închiriere realizate prin ANL, pregătește documentațiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de prioritate la repartizarea locuințelor, respectiv referatele de specialitate și proiectele de hotărâre cu privire la această problematică.

 • 9. Ține evidența cererilor si a dosarelor privind atribuirea terenurilor pentru tineri conform Legii nn-

----t5/200r--

A

 • 10. întocmește contractele de concesiune/închiriere/comodat/atribuire a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local.

 • 11. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea actelor administrative locatarului, pentru semnarea lor de către părți, transmiterea operativă a contractelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcției Economice în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-fmanciare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea și preluarea acestuia.

 • 12. întocmește informări pentru Comisiile mixte de atribuiri spații cu altă destinație în vederea prelungirii contractelor de închiriere sau asociere sau în cazul unor transcrieri și asocieri între firme sau persoane fizice sau juridice.

 • 13. în situația in care unii agenți economici își schimbă obiectul de activitate, încheie contracte de asociere sau închiriere cu terți, modifică structura spațiului fără acordul Consiliului local, nu întrețin spațiul, va iniția procedura de reziliere prin promovarea unui referat în acest sens. în cazul aprobării acestuia de către ordonatorul principal de credite va proceda la transmiterea acestuia Serviciului Juridic-Contencios însoțit de toate actele necesare.

 • 14. Ține evidența solicitărilor pentru spații cu altă destinație, primite din partea persoanelor fizice sau juridice.

 • 15. Colaborează cu Serviciul Tehnic, reparații imobile și cu Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru pentru actualizarea informațiilor cu privire la modificările constructive.

 • 16. întocmește și gestionează contractele de vânzare-cumpârare pentru spațiile comerciale și de prestări servicii, pentru locuințele ce fac obiectul Legii nr. 112/1995 și Decretul-lege nr. 61/1990, precum și pentru terenurile curte ce se vând în baza hotărârilor de consiliu, conform provedurilor și în limitele date de lege.

 • 17. Pregătește și înaintează la Serviciul Juridic-contencios materialul aferent cazurilor de locuințe ocupate abuziv sau subînchiriate în vederea evacuării pe cale de instanță.

 • 18. Primirea, verificarea, soluționarea și arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicită locuință, verificarea documentelor depuse la dosar și înaintarea acestora comisiei de sprecialitate.

 • 19. întocmirea listei de priorități la locuințe, în conformitate cu punctajele stabilite de comisiile de specialitate, în vederea repartizării locuințelor.

 • 20. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind concesionarea terenurilor pentru tineri conform HCL nr. 310/1998, întocmește contractele de concesiune a terenurilor pentru tineri, conform hotărârilor Consiliului local.

A

 • 21. întocmește referate și contracte de închiriere teren cu destinația grădină, în conformitate cu HCL nr. 37/1993, întocmește acte adiționale referitoare la modificarea contractelor de închiriere teren cu destinația grădină.

 • 22. întocmirea actelor adiționale la contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor construite pentru tinerii căsătoriți, conform prevederilor OUG nr. 19/1994.

 • 23. Soluționează, în condițiile legii, a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, cererile, sesizările și reclamațiile adresate serviciului.

 • 24. întocmește informări și referate privind activitatea specifică serviciului.

 • 25. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

Atribuții realizate prin intermediul Biroului Vânzări bunuri imobile din cadrul Serviciului Administrare spații, terenuri:

 • 1. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare Ia activitățile specifice compartimentului.

 • 2. întocmește documentații și asigură cadrul organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru vânzarea imobilelor.

 • 3. Urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale întocmește acte adiționale acolo unde este cazul;

 • 4. Ține evidența contractelor de vânzare cumpărare, a documentației care a stat la baza vânzării, respectiv a corespondenței aferentă acestora.

 • 5. Supune analizei comisiilor de specialitate, și ulterior, în caz de aviz favorabil, consiliului local, conform procedurilor instituite, cererile He ,-mnpăr ire buniirilnr imobila—:—:—z—z—'—z—:

 • 7. întocmește contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local.

 • 8. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea hotărârilor deliberativului local către solicitanții care au formulat cereri de cumpărare a bunurilor imobile.

 • 9. Ia măsurile ce se impun pentru semnarea contractelor de către părți, și transmiterea acestora către serviciile specializate în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-financiare.

 • 10. întocmește informări, acolo unde este cazul, pentru Comisiile de vânzare.

 • 11. Pregătește și înaintează la Serviciul Juridic-contencios materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile.

 • 12.  Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

Atribuții realizate prin intermediul Serviciului Autorizări comerț:

 • 1. Urmărește realizarea măsurilor stabilite referitoare la rezolvarea proiectelor de dotare a municipiului Cluj-Napoca în concordanță cu necesitățile comunității locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;

 • 2. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • 3. Colaborează cu Serviciul Achiziții publice în vederea întocmirii documentațiilor și asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitație: caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, planul de situație, întocmește anunțul publicitar, obține certificatul de urbanism, furnizează, celor interesați, informații cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor, întocmește referate privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea licitațiilor;

 • 4. Propune, prin proiecte de hotărâri de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, precum și cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru agenții economici, după cum urmează: -Taxe pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, stabilite prin abonamente întocmite pe perioadă determinată;

-Taxe pentru ocuparea domeniului public cu construcții provizorii având destinația desfășurării de activități comerciale (tonete, terase de alimentație publică, piețe provizorii, etc.);

-Taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local respectiv taxe pentru ocuparea domeniului public cu mobilier publicitar, etc.

 • 5. întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale;

 • 6. întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu căi de acces;

 • 7. Verifică exactitatea datelor și informațiilor furnizate de agenții economici, în vederea întocmirii contractelor de asociere, a tuturor avizelor și autorizațiilor specifice Serviciului Autorizări comerț, întocmește procese verbale de menționare a celor constatate pe teren;

 • 8. întocmește informări și referate privind activitatea specifică de autorizări comerț;

 • 9. Colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competențele serviciului;

 • 10. Ține evidența tehnică a abonamentelor de ocupare a domeniului public, precum și a documentației și corespondenței aferente acestora;

 • 11. Asigură transmiterea spre luare în evidență și urmărire din punct de vedere economico-financiar a tuturor contractelor de asociere, abonamentelor, autorizațiilor, etc. către Direcția Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri;

 • 12. Taxează producătorii agricoli particulari din alte localități care desfac produse de sezon pe raza municipiului Cluj-Napoca; urmărește ca desfacerea acestor produse să se facă în locurile stabilite prin dispozițiile primarului sau hotărâri ale consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 13. întocmește abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de șantier;

 • 14. Verifică documentații care stau la baza emiterii acordurilor de funcționare înregistrate de către agenții economici care desfășoară activități comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, înaintarea acestora spre analiza Comisiei de aprobare a acordurilor de funcționare constituită prin dispoziția primarului;

 • 15. întocmirea acordurilor de funcționare agenților economici care au primit acceptul comisiei de specialitate și al adresei de amânare sau refuz motivat acelora care trebuie să prezinte în completare acte sau nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare;

 • 16. Luarea măsurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrativ fiscale locatarului, pentru semnarea lor de către părți, transmiterea operativă a abonamentelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcției Economice în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-financiare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ fiscal locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea și preluarea acestuia;

 • 17. întocmirea anexelor la acordurile de funcționare emise localurilor de alimentație publică, privitoare la taxa de viză anuală ce trebuie încasată de la agenții economici ce desfășoară aceste activități;

 • 18. Propune prin proiecte de hotărâri taxele de pășunat pe terenurile cu destinația pășune proprietatea municipiului, în administrarea RADP;

 • 19. Asigură continuitatea contractelor de pază pentru pădurile aflate în proprietatea municipiului;

 • 20. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului; Atribuții realizate prin intermediul Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru:

 • 1. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • 2. Furnizează date privind situația juridică a imobilelor (terenuri și construcții), celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice și fizice, altor autorități si instituții, cu excepția aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001;

 • 3. Efectuează măsurători topografice privind identificarea și delimitarea proprietăților Statului Român, întocmește schița parcelelor și transpunerea acestora pe suport topografic;

 • 4. Asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:

 • a) în baza informațiilor /lucrărilor efectuate de către DPMEP;

 • b) în baza documentațiilor înaintate de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiții, construcții, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri și construcții) înscrise în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

 • 5. Determină, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafețe, realizarea unor schițe, planuri, prin diverse proiecții la scară a detaliilor topografice, a poziției configurației si mărimii suprafețelor terenurilor pe categorii de folosință și pe proprietari precum și a construcțiilor;

 • 6. Primește și verifică documentațiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte și propune conducerii însușirea acestora prin hotărâre a Consiliului local;

 • 7. Obținerea de la arhive a actelor și planurilor care au stat la baza preluării imobilelor de către Statul Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 8. Participarea la efectuarea măsurătorilor si a constatărilor din teren in vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, în cauzele la care Statul Roman este parte, pentru imobilele fond de stat;

 • 9. Transmite Serviciului Juridic-contencios observațiile tehnice asupra rapoartelor de expertiză;

 • 10. Completează fișele locuințelor care se vând din fondurile statului cu date referitoare la modul de preluare la stat a acestora;

 • 11.  Efectuează demersurile necesare pentru promovarea acțiunilor judecătorești privind reconstituirea dreptului de proprietate al Statului Român pentru imobilele neevidențiate în cartea funciară și pentru cele în care nu este operat modul de preluare la statul roman in vederea întabularii;

 • 12. Eliberează copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor;

 • 13. Supune spre avizare solicitările cetățenilor privind situația juridică a imobilelor în vederea eliberării autorizației de construire pentru executarea de lucrări la imobilele închiriate sau intervenții la clădiri aflate în coproprietate cu statul român și pentru amplasarea de construcții provizorii în curți;

 • 14. Supune spre aprobare solicitările cetățenilor cu privire la extinderi, concesionări, mansardări, firme luminoase, la imobilele unde statul român este coproprietar;

 • 15. Efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea imobilelor (culegerea documentelor) care constituie donații sau a celor părăsite de foștii proprietari și propune serviciului juridic promovarea acțiunilor judecătorești care se impun;

 • 16. Corespondența cu petiționarii care au depus notificări în baza Legii 501/2002;

 • 17. Comunică Direcției Economice imobilele care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari, și respectiv imobilele care intră în proprietatea autorității locale, în vederea scoaterii/introducerii acestora în inventar și în evidențele contabile;

 • 18. Asigură păstrarea și completarea dosarelor juridice ale imobilelor fond de stat;

 • 19. Constituie baza de date privind patrimoniul municipiului (terenuri și construcții), pe care o actualizeaza permanent raportat la prevederile punctului C alin. 5 din actualul Regulament de organizare și funcționare;

 • 20. Verifîcă documentația pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată;

 • 21. Asigură informații din punct de vedere al proprietății pentru imobilele aparținând domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca, pentru care la nivel decizional se intenționează concesionarea, asocierea, închirierea, atribuirea în folosință gratuită;

 • 22. Analizează documentația pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată, transmite propunerile către Instituția Prefectului județului Cluj;

 • 23. în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, analizează vecinătățile și actele de proprietate ale societăților comerciale și întocmește proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăților societăților comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • 24. Asigură identificarea terenurilor proprietate privată a municipiului care intră sub incidența pct. 1 din H.G. nr. 468/1998 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, care nu au făcut obiectul atestării dreptului de proprietate pentru a fi preluate pe bază de protocol de la societățile comerciale în cauză;

A

 • 25. întocmește documentații topo-cadastrale pentru proprietățile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca, conform legislației în vigoare;

 • 26. Verifică documentațiile de comasare redistribuire a documentațiilor de întabulare și parcelare, în concordanță cu înscrierile din Cartea Funciară;

 • 27. întocmește informări și referate privind activitatea specifică serviciului;

 • 28. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului. Atribuții realizate prin intermediul Compartimentul Cadastru, topometrie:

 • 1. Efectuează măsurători topografice privind identificarea și delimitarea proprietăților Statului Român, întocmește schița parcelelor și transpunerea acestora pe suport topografic;

 • 2. Asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCPI astfel:

 • a) în baza informațiilor /lucrărilor efectuate de către DPMEP;

 • b) în baza documentațiilor înaintete de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiții, construcții, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri și construcții) înscrise în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Determină, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafețe, realizarea unor schițe, planuri, prin diverse proiecții la scară a detaliilor topografice, a poziției configurației si mărimii suprafețelor terenurilor pe categorii de folosință și pe proprietari precum și a construcțiilor;

 • 4. Primește și verifică documentațiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte și propune conducerii însușirea acestora prin hotărâre a Consiliului local;

 • 5. In conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, analizează vecinătățile și actele de proprietate ale societăților comerciale și întocmește proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăților societăților comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • 6. întocmește documentații topo-cadastrale pentru proprietățile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislației în vigoare;

 • 7. Verifică documentațiile de comasare redistribuire a documentațiilor de întabulare și parcelare, în concordanță cu înscrierile din Cartea Funciară.

D. Responsabilități:

 • - ține evidența tehnică a contractelor din evideța serviciului și a actelor adiționale aferente acestora;

 • - întocmește documentațiile și asigură cadrul organizatoric pentru concesionarea/ închirierea imobilelor prin licitație;

 • - urmărește respectarea aducerii la cunoștința agenților economici a deciziilor Comisiei de aprobare a acordurilor de funcționare;

 • - urmărește însușirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat de către agenții economici care dețin construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren;

 • - urmărește însușirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren;

 • - urmărește transmiterea anexei cu taxa de viză anuală agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică și a încasării acesteia la bugetul local;

 • - asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri și construcții)

aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deține acte în acest sens sau i se pun la dispoziție acte apte de intabulare;

 • - ține evidența dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.

 • - răspunde de evidența tehnică a contractelor de vânzare-cumpărare și a actelor adiționale aferente acestora;

 • - răspunde de prezentarea documentelor/clarificări în legătură cu acestea în procedura prealabilă aprobării în comisiile de specialitate/consiliului local și ulterioare acestora documentațiile și asigură cadrul organizatoric pentru vânzarea bunurilor imobile prin licitație/negociere directă.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - supune analizei prin informări și referate îmbunătățirea activității specifice direcției;

 • - supune analizei, prin proiecte de hotărâri de consiliu concesionarea/ asocierea/ închirierea/ comodatul sau alte forme de transmitere în folosință în condițiile legii, a imobilelor din evidențe.

 • - propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal și publicitar, taxa de pășunat etc.;

 • - propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea acordurilor de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț cu produse alimentare, nealimentare și servicii de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri și construcții) aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deține acte în acest sens sau i se pun la dispoziție acte apte de intabulare;

 • - ține evidența dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului;

 • - întocmește, raportat la aspectul de legalitate din punct de vedere al proprietății, referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce privește modificarea situației juridice a imobilelor, identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în cartea funciară, darea în folosință gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aflate în patrimoniul unității administrativ teritoriale;

 • - face propuneri pentru îmbunătățirea activității direcției prin referate și informări;

 • - NU are competență a se pronunța pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.- supune analizei prin informări și referate îmbunătățirea activității specifică a serviciului;

 • - întocmește contracte de vânzare-cumpărare/acte adiționale a imobilelor din evidențe, conform

hotărârilor Consiitufmiocal;                                                                      -

 • - prezintă prin informări/referate de specialitate toate informațiile de ordin tehnic în vederea analizării și dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile în condițiile legii;

 • - întocmește contracte de vânzare-cumpărare/acte adiționale a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local;

 • - pregătește și înaintează la Serviciul Juridic-contencios materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;

 • - desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate direcțiile, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor ce țin de competența direcției.

 • a) colaborare cu secretarul municipiului:

 • - primește și furnizează informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului;

 • - colaborează cu Serviciul Revendicări, fond funciar și registrul agricol pentru verificarea situației juridice a imobilelor.

 • b) colaborare cu Direcția Economică;

 • - înaintează spre viză de control financiar preventiv contractele/actele adiționale sau orice documente care necesită viză;

 • - furnizează date privind imobilele aflate în evidențele direcției;

 • - asigură transmiterea către Direcția Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri spre urmărire și ținere a evidenței economico-financiare a tuturor contractelor și abonamentelor de ocupare temporară a locurilor publice, din evidențe;

 • - transmite informații privind abonamentele/contractele emise, spre luarea în evidența financiar contabilă a instituției și urmărirea acestora din punct de vedere economic;

 • - furnizează informații privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, pe măsura modificărilor efectuate în cartea funciară.

 • c) colaborare cu Direcția Urbanism:

 • - primește informații referitoare la construcțiile provizorii autorizate de pe raza municipiului și a căilor de acces la spațiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat.

 • d) colaborare cu Direcția Tehnică:

 • - furnizează informații cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiții, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;

 • - furnizează informații privind identificarea diferitelor locații de interes, la solicitarea acestora;

 • - furnizează informații cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidențe, la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - colaborarea cu Serviciul Achiziții publice în vederea întocmirii documentațiilor și asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru închirierea imobilelor destinate amplasării teraselor, chioșcurilor prin licitație: planul de situație, obține certificatul de urbanism, în sensul transmiterii tuturor datelor de ordin tehnic in vederea întocmirii documentațiilor pentru licitații.

 • e) colaborare cu Direcția Impozite și taxe locale

 • - în vederea realizării respectării legislației fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.

 • f) colaborare cu Direcția Generală Poliția locală:

 • - furnizează informații privind proprietățile, mnniHpjului (terenuri si coiixti m jîi) țri efectuării verificărilor ce se impun Ia imobilele de pe raza municipiului;

 • - efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;

 • - pune la dispoziția compartimentelor de specialitate cărțile funciare referitoare la diferite imobile;

 • - furnizează informații referitoare la contractele în derulare privind proprietățile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun Ia imobilele de pe raza municipiului;

 • - pune la dispoziția compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situație anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte;

 • - verifică modul de respectare a clauzelor contractuale;

 • - solicită sprjin în evacuarea persoanelor care folosesc abuziv imobile din evidențe;

-furnizează informații privind documentațiile înregistrate de agenții economici în vederea autorizării activității comerciale ce se desfășoară la punctele de lucru;

-furnizează informații privind agenții economici care ocupă domeniului public și privat cu construcții provizorii, din evidențe;

-furnizează informații privind persoanele deținătoare de animale care beneficiază de acceptul folosirii pășunilor;

-primește informații din teren referitoare la activitatea ce se desfășoară în cadrul structurilor de vânzare, informații referitoare la legalitatea amplasării construcțiilor provizorii pe domeniul public precum și a celor definitive privind căile de acces la spațiile comerciale situate la parterul imobilelor colective.

 • g) colaborare cu Serviciul Juridic-Contencios

 • - înaintează spre viză de legalitate contractele/actele adiționale;

 • - înaintează spre viză de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de hotărâre

 • - solicită verificarea situației juridice a imobilelor din punct de vedere al existenței/inexistenței litigiilor asupra bunurilor immobile ale municipiului;

 • - solicită puncte de vedere cu privire Ia situații care privesc latura juridică, în legătură cu bunurile imobile.

Relații externe:

 • - colaborează cu Autoritatea de sănătate publică a Județului Cluj, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Garda Națională de Mediu, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Poliția municipiului Cluj-Napoca;

 • - furnizează informații referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întrunește săptămânal în vederea analizării documentațiilor înregistrate de agenții economici în scopul obținerii autorizației și orarului de funcționare;

 • - colaborează cu Consiliul Județean Cluj, precum și cu alți titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de inițierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;

 • - colaborează cu Instituția Prefectului județului Cluj pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată;

 • - furnizează și primește informații către instituțiile publice privind problemele de interes comun.

451- SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 79-83.

Are în subordine Compartimentul Vânzări bunuri imobile.

Este subordonat directorului executiv și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1. Administrarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca;

 • 2. Păstrarea evidenței tehnice a tuturor contractelor de concesionare/asociere/închiriereZ         ---

 • 3. Crearea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul serviciului;

 • 4. Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractuale respectiv a a obiectului contractelor din evidențe privind imobilele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. întocmirea referatelor de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la - modul de administrare a bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca pentru obiective de interes public.

- solicitările formulate de către persoane fizice/juridice cu privire la bunurile aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, prin prezentarea de informări/referate necesare analizei și dezbaterii acestora în comisiile de specialitate/consiliul local.

 • 2. Colaborează cu Serviciul Achiziții publice în vederea întocmirii documentațiilor și asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitație: caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, planul de situație, întocmește anunțul publicitar, obține certificatul de urbanism, furnizează, celor interesați, informații cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor, întocmește referate privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea licitațiilor.

 • 3. Urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale de natură tehnică pentru imobilele supuse concesionării/ asocierii/închirierii/comodatului/atribuirii, întocmește acte adiționale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor sau a altor clauze contractuale.

 • 4. Verifică pe teren fiecare cererile de concesiune/asociere/închiriere/comodat/atribuire, supune analizei comisiilor de specialitate și urmare a avizului favorabil al acestora supune spre analiza si decizie proiectele de hotărâri de consiliu cu privire la acestea.

 • 5. Verifică periodic pe teren modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de natură tehnică care fac obiectul contractelor din evidențele serviciului.

 • 6. Ține evidența tehnică a contractelor din evidențe, precum și a documentației și corespondenței aferente acestora și le supune aprobării comisiei de specialitate, respectiv consiliului local, conform procedurilor instituite.

 • 7. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind solicitările de locuințe, pregătește documentațiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de prioritate la repartizarea locuințelor, respectiv a referatelor de specialitate și a proiectelor de hotărâre cu privire la această problematică.

 • 8. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind solicitările de locuințe în regim de închiriere realizate prin ANL, pregătește documentațiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de prioritate la repartizarea locuințelor, respectiv referatele de specialitate și proiectele de hotărâre cu privire la această problematică.

 • 9. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind atribuirea terenurilor pentru tineri conform Legii nr. 15/2003.

 • 10. întocmește contractele de concesiune/închiriere/comodat/atribuire a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local.

 • 11. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea actelor administrative locatarului, pentru semnarea lor de către părți, transmiterea operativă a contractelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcției Economice în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-fmanciare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea și preluarea acestuia.

 • 12. întocmește informări pentru Comisiile mixte de atribuiri spații cu altă destinație în vederea prelungirii contractelor de închiriere sau asociere sau în cazul unor transcrieri și asocieri între firme sau persoane fizice sau juridice.

 • 13. în situația in care unii agenți economici își schimbă obiectul de activitate, încheie contracte de asociere sau închiriere cu terți, modifică structura spațiului fără acordul Consiliului local, nu întrețin spațiul, va iniția procedura de reziliere prin promovarea unui referat în acest sens. în cazul aprobării acestuia de către ordonatorul principal de credite va proceda la transmiterea acestuia Serviciului Juridic-Contencios însoțit de toate actele necesare.

 • 14. Ține evidența solicitărilor pentru spații r» «it» destinație, primite din paile^per»oane1or4mee-- sau juridice.

 • 15. Colaborează cu Serviciul Tehnic, reparații imobile și cu Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru pentru actualizarea informațiilor cu privire la modificările constructive.

 • 16. întocmește și gestionează contractele de vânzare-cumpărare pentru spațiile comerciale și de prestări servicii, pentru locuințele ce fac obiectul Legii nr. 112/1995 și Decretul-lege nr. 61/1990, precum și pentru terenurile curte ce se vând în baza hotărârilor de consiliu, conform provedurilor și în limitele date de lege.

 • 17. Pregătește și înaintează la Serviciul Juridic-contencios materialul aferent cazurilor de locuințe ocupate abuziv sau subînchiriate în vederea evacuării pe cale de instanță.

 • 18. Primirea, verificarea, soluționarea și arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicită locuință, verificarea documentelor depuse la dosar și înaintarea acestora comisiei de sprecialitate.

 • 19. întocmirea listei de priorități la locuințe, în conformitate cu punctajele stabilite de comisiile de specialitate, în vederea repartizării locuințelor.

 • 20. Ține evidența cererilor și a dosarelor privind concesionarea terenurilor pentru tineri conform HCL nr. 310/1998, întocmește contractele de concesiune a terenurilor pentru tineri, conform hotărârilor Consiliului local.

 • 21. întocmește referate și contracte de închiriere teren cu destinația grădină, în conformitate cu HCL nr. 37/1993, întocmește acte adiționale referitoare la modificarea contractelor de închiriere teren cu destinația grădină.

 • 22. întocmirea actelor adiționale la contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor construite pentru tinerii căsătoriți, conform prevederilor OUG nr. 19/1994.

 • 23. Soluționează, în condițiile legii, a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, cererile, sesizările și reclamațiile adresate serviciului.

 • 24. întocmește informări și referate privind activitatea specifică serviciului.

 • 25. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilități:

 • - răspunde de evidența tehnică a contractelor din evideța serviciului și a actelor adiționale aferente acestora;

 • - răspunde de îndeplinirea clauzelor contractuale care au ca obiect patrimoniul municipiului, din punct de vedere tehnic, în procedurile prealabile aprobării din comisii/dispoziția Primarului/a consiliului local și ulterioare acestora;

 • - întocmește documentațiile și asigură cadrul organizatoric pentru concesionarea/închirierea imobilelor;

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - supune analizei prin informări și referate îmbunătățirea activității specifică a serviciului;

 • - prezintă prin informări/referate de specialitate toate informațiile de ordin tehnic în vederea analizării și dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind concesionarea/asocierea/închirierea/comodatul sau alte forme de transmitere în folosință în condițiile legii, a imobilelor din evidențe;

 • - întocmește contractele de concesiune/închiriere/comodat/atribuire a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local;

 • - în situația in care unii agenți economici își schimbă obiectul de activitate, încheie contracte de asociere sau închiriere cu terți, modifică structura spațiului fără acordul Consiliului local, nu întrețin spațiul, va iniția procedura de reziliere prin promovarea unui referat în acest sens. în cazul aprobării acestuia de către ordonatorul principal de credite va proceda la transmiterea acestuia Serviciului Juridic-Contencios însoțit de toate actele necesare;

 • - întocmește și gestionează contractele de vânzare-cumpărare pentru spațiile comerciale și de prestări servicii, pentru locuințele ce fac obiectul Legii nr. 112/1995 și Decretul-lege nr. 61/1990, precum și pentru terenurile curte ce se vând în baza hotărârilor de consiliu, conform provedurilor și în limitele date de lege;

 • - pregătește și înaintează la Serviciul Jurldlc-contencios materialul aferent cazurilor dc locuințe ocupate abuziv sau subînchiriate în vederea evacuării pe cale de instanță;

 • - întocmirea listei de priorități la locuințe, în conformitate cu punctajele stabilite de comisiile de specialitate, în vederea repartizării locuințelor;

 • - întocmirea actelor adiționale la contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor construite pentru tinerii căsătoriți, conform prevederilor OUG nr. 19/1994;

 • - desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor ce țin de competența serviciului.

 • a) colaborare cu Direcția Generală Poliția locală

 • - furnizează informații referitoare la contractele în derulare privind proprietățile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;

 • - pune la dispoziția compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situație anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte;

 • - solictă spijin în evacuarea persoanelor care folosesc abuziv imobile din evidențe/constatări a modului de îndeplinire a contractelor.

 • b) colaborare cu Direcția Economică

 • - înaintează spre viză de control financiar preventiv contractele/actele adiționale sau orice documente care necesită viză;

 • - furnizează date privind imobilele aflate în evidențele serviciului;

 • - asigură transmiterea către Direcția Economică, Serviciul rate, chirii, tarife, prețuri spre urmărire și ținere a evidenței economico-financiare a tuturor contractelor și abonamentelor de ocupare temporară a locuirlor publice, din evidențe;

 • c) colaborare cu Direcția Impozite și taxe locale

 • - în vederea realizării respectării legislației fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.

 • d) colaborare cu Direcția Tehnică

 • - furnizează informații cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidențe.

 • e) colaborare cu Secretarul municipiului

 • - primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

 • - înaintează spre avizare proiectele de hotărâre ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

 • - solicită Serviciului Revendicări, fond funciar și registrul agricol verificarea situației juridice a imobilelor din punct de vedere al legilor speciale în materia revendicării.

e) colaborare cu Serviciul Juridic-Contencios

 • - înaintează spre viză de legalitate contractele/actele adiționale;

 • - înaintează spre viză de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de hotărâre;

 • - solicită verificarea situației juridice a imobilelor din punct de vedere al existenței/inexistenței litigiilor asupra bunurilor immobile ale municipiului;

 • - solicită puncte de vedere cu privire la situații care privesc latura juridică, în legătură cu bunurile imobile.

Relații cu externe:

 • - furnizează și primește informații către instituțiile publice privind problemele de interes comun.

 • 451.1. COMPARTIMENTUL VÂNZĂRI BUNURI IMOBILE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam K3 și fifl.

Este subordonat Șefului Serviciului Administrare Spații, Terenuri și directorului executiv al direcției.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1. Vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorității locale;

 • 2. Păstrarea evidenței tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare;

 • 3. Crearea și actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului;

 • 4. Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice compartimentului.

 • 2. întocmește documentații și asigură cadrul organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru vânzarea imobilelor.

 • 3. Urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale întocmește acte adiționale acolo unde este cazul;

 • 4. Ține evidența contractelor de vânzare cumpărare, a documentației care a stat la baza vânzării, respectiv a corespondenței aferentă acestora.

 • 5. Supune analizei comisiilor de specialitate, și ulterior, în caz de aviz favorabil, consiliului local, conform procedurilor instituite, cererile de cumpărare a bunurilor imobile.

 • 7. întocmește contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local.

 • 8. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea hotărârilor deliberativului local către solicitanții care au formulat cereri de cumpărare a bunurilor imobile.

 • 9. Ia măsurile ce se impun pentru semnarea contractelor de către părți, și transmiterea acestora către serviciile specializate în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-financiare.

 • 10. întocmește informări, acolo unde este cazul, pentru Comisiile de vânzare.

 • 11. Pregătește și înaintează la Serviciul Juridic-contencios materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile.

 • 12.  Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

D. Responsabilități:

 • - răspunde de evidența tehnică a contractelor de vânzare-cumpărare și a actelor adiționale aferente acestora;

 • - răspunde de prezentarea documentelor/clarificări în legătură cu acestea în procedura prealabilă aprobării în comisiile de specialitate/consiliului leal și ulterioare acestora documentațiile și asigură cadrul organizatoric pentru vânzarea bunurilor imobile prin licitație/negociere directă.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - supune analizei prin informări și referate îmbunătățirea activității specifică a serviciului;

 • - prezintă prin informări/referate de specialitate toate informațiile de ordin tehnic în vederea analizării și dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile în condițiile legii;

 • - întocmește contracte de vânzare-cumpărare/acte adiționale a imobilelor din evidențe, conform hotărârilor Consiliului local;

 • - pregătește și înaintează la Serviciul Juridic-contencios materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;

 • - desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor oe țin de competența cnmpartiiiirritiiliii

 • a) colaborare cu Direcția Generală Poliția locală

 • - furnizează informații referitoare la contractele în derulare privind proprietățile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;

 • - pune Ia dispoziția compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situație anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte;

 • - solictă spijin în constatări a modului de îndeplinire a contractelor sau orice situații.

 • b) colaborare cu Direcția Economică

 • - înaintează spre viză de control financiar preventiv contractele/actele adiționale sau orice documente care necesită viză;

 • - furnizează date privind imobilele aflate în evidențele serviciului;

 • - asigură transmiterea către Direcția Economică, Serviciul rate, chirii, tarife, prețuri spre urmărire și ținere a evidenței economico-financiare a tuturor contractelor din evidențe.

 • c) colaborare cu Direcția Impozite și taxe locale

 • - în vederea realizării respectării legislației fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.

 • d) colaborare cu Direcția Tehnică

 • - furnizează informații cu privire Ia diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidențe.

 • e) colaborare cu Secretarul municipiului

 • - primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

 • - înaintează spre avizare proiectele de hotărâre ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

 • - solicită Serviciului Revendicări, fond funciar și registrul agricol verificarea situației juridice a imobilelor din punct de vedere al legilor speciale în materia revendicării.

e) colaborare cu Serviciul Juridic-Contencios

 • - înaintează spre viză de legalitate contractele/actele adiționale;

 • - înaintează spre viză de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de hotărâre

 • - solicită verificarea situației juridice a imobilelor din punct de vedere al existenței/inexistenței litigiilor asupra bunurilor immobile ale municipiului;

 • - solicită puncte de vedere cu privire la situații care privesc latura juridică, în legătură cu bunurile imobile.

Relații cu externe:

 • - furnizează și primește informații către instituțiile publice privind problemele de interes comun.

452 - SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 101.

Este subordonat directorului executiv și primarului.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - Autorizarea activităților de comerț: întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial și publicitar, întocmirea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente mijloacelor de publicitate stradală precum și a celor de comerț stradal (care au făcut obiectul licitației publice);

 • - Emiterea acordurilor de funcționare pentru activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, Legea nr. 650/2002 și Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, republicată și H.C.L. nr. 467/2009. Acordul de funcționare se emite agenților economici care desfășoară activități comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv cele de alimentație publică, prevăzute în anexa-ordonanței:

 • - Actualizarea permanentă a bazei de date privind agenții economici ce desfășoară activități de alimentație publică pe raza municipiului Cluj-Napoca și care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art. 268, alin. (5) și (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local;

 • - Păstrarea evidenței tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici care ocupă, cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale respectivul teren și reactualizarea bazei de date a acestora;

 • - Păstrarea evidenței tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici sau persoane fizice care ocupă, cu căi de acces, organizări de șantier, respectivul teren și reactualizarea bazei de date a acestora.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Urmărește realizarea măsurilor stabilite referitoare la rezolvarea proiectelor de dotare a municipiului Cluj-Napoca în concordanță cu necesitățile comunității locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;

 • 2. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâre pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice serviciului;

 • 3. Colaborează cu Serviciul Achiziții publice în vederea întocmirii documentațiilor și asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitație: caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, planul de situație, întocmește anunțul publicitar, obține certificatul de urbanism, furnizează, celor interesați, informații cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor, întocmește referate privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea licitațiilor;

 • 4. Propune, prin proiecte de hotărâre de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, precum și cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru agenții economici, după cum urmează:

 • - taxe pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, stabilite prin abonamente întocmite pe perioadă determinată;

 • - taxe pentru ocuparea domeniului public cu construcții provizorii având destinația desfășurării de activități comerciale (tonete, terase de alimentație publică, piețe provizorii etc.);

 • - taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, taxe pentru ocuparea domeniului public cu mobilier publicitar, etc.

 • 5. întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale;

 • 6. întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat ocupat cu căi de acces;

 • 7. Verifică exactitatea datelor și informațiilor furnizate de agenții economici, în vederea întocmirii contractelor de asociere, a tuturor avizelor și autorizațiilor specifice Serviciului Autorizări comerț, întocmește procese verbale de menționare a celor constatate pe teren;

 • 8. întocmește informări și referate privind activitatea specifică Serviciului Autorizări comerț;

 • 9. Colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competențele serviciului;

 • 10. Ține evidența tehnică a abonamentelor de ocupare a domeniului public, precum și a documentației și corespondenței aferente acestora;

 • 11. Asigură transmiterea spre luare în evidență și urmărire din punct de vedere economico-financiar a tuturor contractelor de asociere, abonamentelor, autorizațiilor etc. către Direcția Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri;

 • 12. Efectuează inventarierea anuală, conform legislației în vigoare, a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate construcții provizorii destinate desfășurării de activități comerciale, panouri publicitare, stații multifuncționale etc. Transmite rezultatele acestei inventarieri, în vederea reactualizării inventarului întocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;

 • 13. Taxează producătorii agricoli particulari din alte localități care desfac produse de sezon pe raza municipiului Cluj-Napoca; urmărește ca desfacerea acestor produse să se facă în lucurile stabiliteprin dispozițiile primarului sau hotărâri ale consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 14. întocmește abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de șantier;

 • 15. Verifică documentații care stau la baza emiterii acordurilor de funcționare înregistrate de către agenții economici care desfășoară activități comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, înaintarea acestora spre analiza Comisiei de aprobare a acordurilor de funcționare constituită prin dispoziția primarului;

 • 16. întocmirea acordurilor de funcționare agenților economici care au primit acceptul comisiei de specialitate și al adresei de amânare sau refuz motivat acelora care trebuie să prezinte în completare acte sau nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare;

 • 17. Luarea măsurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrativ fiscale locatarului, pentru semnarea lor de către părți, transmiterea operativă a abonamentelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcției Economice în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-fmanciare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ fiscal locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea și preluarea acestuia;

 • 18. întocmirea anexelor la acordurile de funcționare emise localurilor de alimentație publică, privitoare la taxa de viză anuală ce trebuie încasată de la agenții economici ce desfășoară aceste activități;

 • 19. Propune prin proiecte de hotărâri taxele de pășunat pe terenurile cu destinația pășune proprietatea municipiului, în administrarea R.A.D.P.;

 • 20. Asigură continuitatea contractelor de pază pentru pădurile aflate în proprietatea municipiului;

 • 21. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilități:

 • - urmărește respectarea aducerii la cunoștința agenților economici a deciziilor Comisiei de aprobare a acordurilor de funcționare;

 • - urmărește încasarea taxei aferente emiterii acordurilor de funcționare;

 • - urmărește însușirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat de către agenții economici care dețin construcții provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren;

 • - urmărește însușirea abonamentelor de închiriere a domeniului public și privat, în scopul taxării agenților economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren;

 • - urmărește transmiterea anexei cu taxa de viză anuală agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică și a încasării acesteia la bugetul local.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - face propuneri pentru îmbunătățirea activității serviciului prin referate și informări;

 • - propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal și publicitar, taxa de pășunat etc.;

 • - propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea acordurilor de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț cu produse alimentare, nealimentare și servicii de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor ce țin de competența serviciului.

 • a) colaborare cu Direcția Generală Poliția locală

 • - furnizează informații privind documentațiile înregistrate de agenții economici în vederea autorizării activității comerciale ce se desfășoară la punctele de lucru;

 • - fbmlzează informații privind agenții economici care ocupa domeniului public și privat—cuconstrucții provizorii, din evidențe;

 • - furnizează informații privind persoanele deținătoare de animale care beneficiază de acceptul folosirii pășunilor;

 • - primește informații din teren referitoare la activitatea ce se desfășoară în cadrul structurilor de vânzare, informații referitoare la legalitatea amplasării construcțiilor provizorii pe domeniul public, precum și a celor definitive privind căile de acces la spațiile comerciale situate la parterul imobilelor colective.

 • b) colaborare cu Direcția Urbanism

 • - primește informații referitoare la construcțiile provizorii autorizate de pe raza municipiului și a căilor de acces la spațiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat.

 • c) colaborare cu Direcția Economică

 • - furnizează informații privind abonamentele/contractele emise, spre luarea în evidența financiar contabilă a instituției și urmărirea acestora din punct de vedere economic.

 • d) colaborare cu Direcția Tehnică

 • - furnizează informații cu privire la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • e) colaborare cu Secretarul municipiului

 • - primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile primarului;

 • - furnizează informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile primarului.

Relații cu unităti din exterior:

»                     r

 • - colaborează cu Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Cluj, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Garda Națională de Mediu, Oficiul județean pentru rotecția consumatorilor, Poliția municipiului Cluj-Napoca:

 • - furnizează informații referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întrunește săptămânal în vederea analizării documentațiilor înregistrate de agenții economici în scopul obținerii autorizației și orarului de funcționare;

 • - primește informații privind problemele de interes comun.

453 - SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 89, 90, 91.

Este subordonat directorului executiv și primarului.

Are în subordine Biroul Cadastru, topometrie (454).

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • a. Reglementarea, din punt de vedere al cărții funciare, a patrimoniului public și privat aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca -terenui și construcții;

 • b. Gestioneaza, organizează si pune in aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • c. Verifică situația juridică a imobilelor(terenuri și construcții) din patrimoniul municipiului.

C. Atribuțiile Serviciului Evidență Patrimoniu și Cadastru:

 • 1. întocmește referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru ședințele Consiliului local referitoare la activitățile specifice serviciului.

_______________2. Furnizează date privind situația juridică a imobilelor (terenuri si construcții), lA’-loriafar compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice și fizice, altor autorități si instituții, cu excepția aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.

 • 3. Efectuează măsurători topografice privind identificarea și delimitarea proprietăților Statului Român, întocmește schița parcelelor și transpunerea acestora pe suport topografic,

 • 4. Asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCPI astfel:

 • a) în baza informațiilor /lucrărilor efectuate de către DPMEP;

 • b) în baza documentațiilor înaintate de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiții, construcții, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri și construcții) înscrise în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

 • 5. Determină, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafețe, realizarea unor schițe, planuri, prin diverse proiecții la scară a detaliilor topografice, a poziției configurației si mărimii suprafețelor terenurilor pe categorii de folosință și pe proprietari precum și a construcțiilor.

 • 6. Primește și verifică documentațiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte și propune conducerii însușirea acestora prin hotărâre a Consiliului local.

 • 7. Obținerea de la arhive a actelor și planurilor care au stat la baza preluării imobilelor de către Statul Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 8. Participarea la efectuarea măsurătorilor si a constatărilor din teren in vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, in cauzele Ia care Statul Roman este parte, pentru imobilele fond de stat.

 • 9. Transmite Serviciului juridic observațiile tehnice asupra rapoartelor de expertiza.

 • 10. Completează fișele locuințelor care se vând din fondurile statului cu date referitoare la modul de preluare la stat a acestora.

 • 11.  Efectuează demersurile necesare pentru promovarea acțiunilor judecătorești privind reconstituirea dreptului de proprietate al Statului Român pentru imobilele neevidențiate în cartea funciară și pentru cele în care nu este operat modul de preluare la statul roman in vederea întabularii.

 • 12. Eliberează copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor.

 • 13. Supune spre avizare solicitările cetățenilor privind situația juridică a imobilelor în vederea eliberării autorizației de construire pentru executarea de lucrări la imobilele închiriate sau intervenții la clădiri aflate în coproprietate cu statul român și pentru amplasarea de construcții provizorii în curți.

 • 14. Supune spre aprobare solicitările cetățenilor cu privire la extinderi, concesionări, mansardari, firme luminoase, la imobilele unde statul român este coproprietar.

 • 15. Efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea imobilelor (culegerea documentelor) care constituie donații sau a celor părăsite de foștii proprietari și propune serviciului juridic promovarea acțiunilor judecătorești care se impun.

 • 16. Corespondența cu petiționarii care au depus notificări în baza Legii 501/2002.

 • 17. Comunică Direcției economice imobilele care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari, și respectiv imobilele care intră în proprietatea autorității locale, în vederea scoaterii/introducerii acestora în inventar și în evidențele contabile.

 • 18. Asigură păstrarea și completarea dosarelor juridice ale imobilelor fond de stat.

 • 19. Constituie baza de date privind patrimoniul municipiului (terenuri și construcții), pe care o actualizeaza permanent raportat la prevederile punctului C alin 5 din actualul Regulament de organizare și funcționare.

 • 20. Verifică documentația pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art.36 al Legii nr. 18/1991, republicată.

 • 21. Asigură informații din punct de vedere al proprietății pentru imobilele aparținând domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca, pentru care la nivel decizional se intenționează concesionarea, asocierea, închirierea, atribuirea în folosință gratuită.

 • 22. Analizează documentația pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată, transmite propunerile


ale societăților comerciale și întocmește proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăților societăților comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 24. Asigură identificarea terenurilor proprietate privată a municipiului care intră sub incidența pct. 1 din H.G.468/1998 pentru modificarea și completarea H.G. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, care nu au făcut obiectul atestării dreptului de proprietate pentru a fi preluate pe bază de protocol de la societățile comerciale în cauză.

 • 25. întocmește documentații topo-cadastrale pentru proprietățile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislației în vigoare.

 • 26. Verifică documentațiile de comasare redistribuire a documentațiilor de întabulare și parcelare, în concordanță cu înscrierile din Cartea Funciară.

 • 27. întocmește informări și referate privind activitatea specifică serviciului.

 • 28. Desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Atribuțiile Biroului Cadastru, Topometrie:

 • 1. Efectuează măsurători topografice privind identificarea și delimitarea proprietăților Statului Român, întocmește schița parcelelor și transpunerea acestora pe suport topografic.

 • 2. Asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCPI astfel:

 • a) în baza informațiilor /lucrărilor efectuate de către DPMEP;

 • b) în baza documentațiilor înaintete de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiții, construcții, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri și construcții) înscrise în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Determină, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafețe, realizarea unor schițe, planuri, prin diverse proiecții la scară a detaliilor topografice, a poziției configurației si mărimii suprafețelor terenurilor pe categorii de folosință și pe proprietari precum și a construcțiilor.

 • 4. Primește și verifică documentațiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte și propune conducerii însușirea acestora prin hotărâre a Consiliului local.

 • 5. în conformitate cu prevederile HG nr.834/1991, analizează vecinătățile și actele de proprietate ale societăților comerciale și întocmește proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăților societăților comerciale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 6. întocmește documentații topo-cadastrale pentru proprietățile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislației în vigoare.

 • 7. Verifică documentațiile de comasare redistribuire a documentațiilor de întabulare și parcelare, în concordanță cu înscrierile din Cartea Funciară.

E. Responsabilități:

 • - asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor(terenuri și construcții) aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deține acte în acest sens sau i se pun la dispoziție acte apte de intabulare;

 • - ține evidența dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.

F. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

-propune prin informări și referate îmbunătățirea activității specifice a serviciului;

-întocmește, raportat la aspectul de legalitate din punct de vedere al proprietății, referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce privește modificarea situației juridice a imobilelor, identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în cartea funciară, darea în folosință gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aflate în patrimoniul unității administrativ teritoriale;

-nu are competență a se pronunța pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării consiliului focal al municipiului Cluj-Napoca.

G. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Relații interne: în cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaționează cu toate compartimentele, primind și furnizând informații care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetățenilor ce țin de competența serviciului.

 • a) colaborare cu Direcția Generala Poliția Locala

 • - furnizează informații privind proprietățile municipiului (terenuri și construcții) în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;

 • - efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare,

 • - pune la dispoziția compartimentelor de specialitate cărțile funciare referitoare la diferite imobile.

 • b) colaborare cu Direcția Economică

 • - furnizează informații privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, pe măsura modificărilor efectuate în cartea funciară.

 • c) colaborare cu Direcția Tehnică

 • - furnizează informații cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiții, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora.

 • - furnizează informații privind identificarea diferitelor locații de interes, la solicitarea acestora.

 • d) colaborare cu secretarul municipiului

 • - primește informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului;

 • - furnizează informații în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local și dispozițiile Primarului;

 • - solicită, în vederea elaborării unor lucrări , referate, Serviciului Revendicări, fond funciar și registrul agricol și Serviciului Juridic-contencios informații pentru verificarea situației juridice a imobilelor.

Relații externe:

 • - colaborează cu Consiliul Județean Cluj, precum și cu alți titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de inițierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;

 • - colaborează cu Instituția Prefectului județului Cluj pentru obținerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcției, conform prevederilor art.36 al Legii nr. 18/1991, republicată.

 • 47 - DIRECȚIA DE ADMINISTRARE

Compartimente de muncă ale Direcției de Administrare:

 • 1. Serviciul Evidență mijloace fixe și achiziții materiale;

 • 2. Biroul Situații de urgență;

 • 3. Biroul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă, P.S.I.

A. Date de identificare ale compartimentelor de muncă din cadrul direcției:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 15.

Este subordonat Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca

B. Misiunea și scopul compartimentelor de muncă:

 • 1. Serviciul Evidență mijloace fixe și achiziții materiale- asigură funcționalitatea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca din punct de vedere al aprovizionării și gestionării obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, al întocmirii contractelor de achiziții și de utilități (energie electrică, gaz metan, apă, carburanți, cât și ale serviciilor (reparații copiatoare, faxuri, idstenw alarma, centrala telefonică, stații radio etc.);

 • 2. Biroul Situații de urgență- asigură identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri a căror evoluție pot genera situații de urgență; culegerea, prelucrarea, stocarea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la managementul situațiilor de urgență; informarea și înștiințarea autorităților privind stările potențial generatoare de situații de urgență; informarea, pregătirea preventivă și educarea populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele și acțiunile pentru protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență; înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situație de urgență; promovarea documentației privind necesarul de materiale pentru dotarea serviciului în scopul ridicării capacității de comunicare; planifică și execută activități de pregătire specifică cu personalul angajat pentru prevenirea situațiilor de urgență; compartimentul prevenire are ca principală atribuție prevenirea riscurilor procedurii unor situații de urgență prin activități de îndrumare și control; controlează și îndrumă activitățile de prevenire în cadrul organismelor cu atribuții în domeniu (agenți comerciali, asociații de prorietari etc.); întocmesc planul de monitorizare a factorilor de risc cu frecvență lunară pe un an de zile calendaristic; constată și propune sancționarea, prin personalul desemnat, încălcarea dispozițiilor legale din domeniul de competență; soluționează petițiile și sesizările în domeniul specific, în limita competențelor funcției;

 • 3. Biroul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă, P.S.I. Asigură protecția cetățenilor împotriva efectelor dezastrelor naturale și acțiunilor militare pe timp de pace, criză și război, potrivit legii; asigură promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a salariaților (lucrătorilor); prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, salvarea și protecția salariaților, salvarea bunurilor împotriva efectelor determinate de incendii la clădirile din patrimoniu, potrivit legii; organizarea, coordonarea și îndrumarea activităților referitoare la pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare, ce se desfășoară în cadrul instituției, potrivit legii.

 • 471 - SERVICIUL EVIDENȚĂ MIJLOACE FIXE ȘI ACHIZIȚII MATERIALE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam 17.

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Administrare, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentelor de muncă:

Asigurarea funcționalității aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca din punct de vedere al aprovizionării și gestionării obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, al întocmirii contractelor de achiziții și de utilități (energie electrică, gaz metan, apă, carburanți), cât și ale serviciilor (reparații copiatoare, faxuri, sisteme alarmă, centrală telefonică, stații radio etc.).

C. Atribuțiile compartimentelor de muncă:

 • 1. Punerea în aplicare a legilor și actelelor normative care direcționează activitățile de achiziții, emiterea de comenzi, contracte de prestări servicii a parcului auto, a atelierului mecanic, a centralei telefonice și a magaziei de materiale:

 • - Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată;

 • - Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

 • - Legea nr. 22/1965 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, coroborată cu HCM nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;

 • - OUG nr. 34/2006 și HG nr. 925/2006 privind achizițiile publice;__

 • - 11G nr. 841/1999 priviird procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

 • - Legea nr. 168/1999 - soluționarea conflictelor de muncă;

 • - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

 • 2. Aplicarea și respectarea procedurilor privind execuția bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, și ordonanțarea lor;

 • 3. Gestionarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • 4. Elaborează documentații de achiziții;

 • 5. întocmește contracte de achiziție și de servicii;

 • 6. Organizează activitatea parcului auto, a centralei telefonice, magaziei de materiale și asigură întreținerea atelierului mecanic prin efectuarea reparațiilor curente;

 • 7. Eliberează bonuri carburanți;

 • 8. Eliberează foile de parcurs;

 • 9. Asigură și verifică efectuării curățeniei în clădirile instituției: str. Moților, nr. 3, P-ța Unirii nr. 1, str. Ștefan Octavian Iosif nr. 3, 4, str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 108, str. Ion Meșter nr. 12, str. Fabricii nr. 4, B-dul Eroilor nr. 16, Cimitirul Mănăștur, Cimitiul Central;

 • 10. Achiziții materiale - pe baza referatelor depuse de către celelalte servicii;

 • 11. înregistrează corespondență;

 • 12. Arhivează documentele emise precum și cele primite;

 • 13. Emite comenzi conform referatelor avizate de conducere serviciilor de specialitate;

 • 14. Asigură depozitarea și aranjarea produselor achiziționate, în depozite și magazie;

 • 15. Eliberează materiale din magazie;

 • 16. întocmește note de recepție pentru produsele achiziționate de către Serviciul Evidență mijloace fixe și achiziții materiale și celelalate servicii care angajează achiziții materiale;

 • 17. întocmește note de comenzi pentru toate produsele achiziționate și serviciile angajate;

 • 18. întocmește ordonanțări de plată a facturilor;

 • 19. întocmește referate pentru achiziții materiale și produse necesare desfășurării activității;

 • 20. întocmește proiecte de hotărâre legate de activitatea biroului, precum și alte acte pentru ședințele de consiliu;

 • 21. Verifică instalațiile sanitare, de apă, gaz, rețele electrice și de încălzire;

 • 22. Urmărește funcționarea în parametrii optimi a centralei termice;

 • 23. Centralizează datele primite de la serviciile instituției privind achiziționarea lunară de materiale consumabile;

 • 24.  Calculează consumul de carburanți și întocmește situația centralizate pentru Direcția Economică;

 • 25. Verifică prețuri, efectuarea serviciilor și avizarea plăților facturilor conform prevederilor contractuale;

 • 26. Efectuează instructajul de protecția muncii și P.S.I.;

 • 27. Efectuează calculul cheltuielilor comune de întreținere, pentru spațiile cu altă destinație care își desfășoară activitatea în sediile instituției;

 • 28. încheie asigurările auto obligatorii și CASCO pentru autoturismele din parcul auto al instituției.

D. Responsabilități:

 • - Asigurarea aplicării legilor și actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;

 • - Asigurarea aplicării prevedilor HCL-urilor Cluj-Napoca.

E. Competențe (autoritatea) compartimentelor de muncă:

 • - Aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al instituției;

 • - Propunerea de inițiere a unor hotărâri de Consiliu local care privesc activitatea specifică serviciului;

 • - Soluționarea cererilor și sesizărilor petenților;

 • - Conducerea de activități;                                                                         -

 • - Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;

 • - Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relațiile organizaționale existente;

 • - Formulări de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite;

 • - Elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor;

 • - Estimarea, asigurarea și gestiunea financiare, tehnice, materiale;

 • - Managementul sistematic al informației;

 • - Monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;

 • - Implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă;

F. Sistemul de relații ale compartimentelor de muncă:

 • - Relații funcționale: cu toate serviciile din cadrul primăriei;

-Relații de control: fața de societățile comerciale furnizoare de obiecte de inventar și mijloace fixe, agenții prestatori de servicii;

 • - Relații de reprezentare: participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziții ale primarului;

 • - Relații cu autorități și instituții publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Regia Autonomă de Termoficare, Compania de Apă Someș S.A., Instituția Prefectului județului Cluj, Consiliul local, Curtea de Conturi, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • - Relații cu persoane juridice private: contractele de achiziții aflate în derulare și cărora li se conduce evidența și raportarea angajamentelor bugetare

 • - Relații cu organizații internaționale: nu este cazul;

 • - Relații cu organizații neguvernamentale: Asociații și fundații neguvemamentale;

 • - Relații cu persoane fizice-, când este cazul.

 • 472 - BIROUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, cam. 21.

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Administrare și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • 1. Biroul Situații de urgență (B.S.U.) ființează în baza H.C.L. nr. 67/28.02.2006 având ca misiune de bază:

 • 1. Preîntâmpinarea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora;

 • 2. Scopul activității îl reprezintă protecția populației, mediului și a bunurilor și valorilor;

 • 3. Misiunea și scopul se îndeplinesc prin activitatea de prevenire;

 • 4. Formele activității de prevenire sunt: controlul, verificarea și informarea preventivă a populației.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative și ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și prevenirea situațiilor de urgență;

 • 2. Identificarea, evaluarea și analizarea pericolelor potențiale, prin aprecierea posibilităților de apariție a lor și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului și bunurilor materiale;

 • 3. Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potențialilor factori de risc ce pot genera situații de urgență;

 • 4. Conștientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informații dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane interesate sau implicate;

 • 5. Informarea populației și a salariațiilor privind pericolele potențiale, precum și modul de comportare în situații de urgență;

 • 6. Identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

 • 7. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la situațiile de urgență;

 • 8. Informarea și pregătirea prevenitivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență;

 • 9. înștiințarea autorităților publice și locale privind potențiala apariție a unor situații de urgență, precum și monitorizarea și participarea la gestionarea acestora;

 • 10. Identificarea măsurilor pentru protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și artistice, precum și a mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență;

 • 11. Participarea la limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență.

D. Responsabilități:

 • 1. B.S.U. asigură punerea în practică a dispozițiilor primarului privind acțiunile specifice prevenirii situațiilor de urgență, având la bază investirea personalului în calitate de inspectori de specialitate, cu exercițiul autorității publice;

 • 2. La nivelul B.S.U. se întocmește Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca supus spre aprobare Consiliului local, precum și alte documente de planificare și coordonare a activităților de prevenire, monitorizare și intervenție înainte, pe timpul sau lulterior manifestării factorilor de risc/sau a situațiilor de urgență;

 • 3. Din analiza factorilor de risc identificați, conform concluziilor ce rezultă, se întocmesc Graficul de control și Graficul de informare publică având la bază Programul de măsuri în vederea acordării asistenței pentru prevenirea situațiilor de urgență la gospodăriile populației, asociații de proprietari evidenței operatorilor economici din subordinea Consiliului local și instituțiile publice din sectorul de competență;

 • 4. Programul de măsuri este întocmit de către șeful B.S.U. sub formă grafică, desfășurat pe un an calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfășoară activitățile de control, verificare și informare preventivă a populației;

 • 5. In urma acestor activități, analizându-se concluziile, se propun primarului măsurile legale ce se impun pentru prevenirea apariției unor noi factori de risc sau situații de urgență;

 • 6. Pe timpul monitorizării și gestionării situațiilor de urgență, personalul B.S.U. face parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență (șeful serviciului) și din Centrul Operativ cu activitate temporară la nivelul municipiului Cluj-Napoca (inspectorii și personalul contractual), desfășurând activități specifice de sprijin, informare și coordonare;

 • 7. B.S.U. asigură îndeplinirea ordinelor și dispozițiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe baza rezoluțiilor președintelui Comitetului Local, respectiv primarul municipiului Cluj-Napoca.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • 1. Conform legislației în vigoare-în principal OMAI nr. 718/2005 și OMAI nr. 160/2007 -din punct de vedere teritorial, sectorul de competență al B.S.U. este identic cu teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca;

2. In acest sector, competența de a derula activități specifice de către B.S.U. se reflectă în prevederile „Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile pentru situații de urgență”;

 • 3. B.S.U. are competența să rezolve și/sau să participe la soluționarea petițiilor cetățenilor. Pentru aceasta, execută verificarea la fața locului, această activitate având ca urmare întocmirea unei note de constatare. Aceasta stă la baza recomandărilor privind soluționarea legală a petițiilor;

 • 4. B.S.U. execută dispozițiile primarului municipiului Cluj-Napoca și participă la activitățile comune aparatului de specialitate al acestuia.

F. Sistemul de relații ai compartimentului de muncă:

Sistemul de relații al serviciului funcționează pe principiile:

 • - respectării legii;

 • - ierarhizării;

 • - colaborării;

 • - responsabilității;

 • - implicării active;

 • - se autosesizează și inițiază demersurile legale pentru rezolvarea oportună a problemelor nou apărute.

473 - BIROUL PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, P.S.I.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 22.

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Administrare și Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - asigurarea protecției cetățenilor împotriva efectelor dezastrelor naturale și acțiunilor militare pe timp de pace, criză și război, potrivit legii;

 • - asigurarea promovării îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a salariaților (lucrătorilor);

 • - prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, salvarea și protecția salariaților, salvarea bunurilor împotriva efectelor determinate de incendii la clădirile din patrimoniu, potrivit legii;

 • - organizarea, coordonarea și îndrumarea activităților referitoare la pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare, ce se desfășoară în cadrul instituției potrivit legii.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă

 • 1. Asigură și realizează măsurile pentru înștiințarea și alarmarea populației în cazul atacurilor din aer sau a dezastrelor;

 • 2. Culege, prelucrează, stochează, studiază și analizează datele și informațiile referitoare la protecția civilă;

 • 3. Stabilește posibilitățile de adăpostire a populației și salariaților în situații speciale;

 • 4. Asigură întreținerea și verificarea sistemului de alarmare al municipiului Cluj-Napoca, întocmește contracte în acest sens;

 • 5. Asigură gestionarea, depozitarea și întreținerea aparaturii și a materialelor de protecție civilă;

 • 6. Asigură verificarea și întreținerea fondului de adăpostire, comunică și urmărește întreținerea acestora;

 • 7. Asigură, verifică aplicarea măsurilor de instruire și pregătire pentru situații de urgență a salariaților instituției conform legislației în vigoare;

 • 8. Controlează aplicarea normativelor și măsurilor de prevenire p.s.i. la nivel de instituție și face propuneri pentru îmbunătățirea activității de p.s.i.;

 • 9. întocmește anual contracte pentru întreținerea mijloacelor de apărare și stingerea incendiilor;

 • 10. Participă la pregătirea și desfășurarea exercițiilor și antrenamentelor de protecție civilă;

 • 11. Asigură resursele materiale si documentele necesare pentru realizarea activității;

 • 12. Elaborează tematici și instrucțiuni pentru toate fazele de instruire în domeniul situațiilor de urgență;

 • 13. Păstrează toate documentele care certifică organizarea și desfășurarea instruirii personalului în domeniul situațiilor de urgență;

 • 14. Identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 15. Elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 16. Elaborează instrucțiuni proprii, ținând seama de particularitățile activităților locurilor de muncă;

 • 17. Propune atribuții și responsabilități în domeniul securității și sănătății muncii;

 • 18. Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 19. Elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituției;

 • 20. Participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor legale;

 • 21. Elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituție în conformitate cu legea.

D. Responsabilități:

 • - întocmește Planul de intervenție în caz de incendiu la clădirile primăriei;

 • - întocmește referate, dispoziții și proiecte de hotărâre;

 • - întocmește situația cu rezerviștii mobilizați la locul de muncă;

 • - elaborează tematici de pregătire a salariaților pentru situații de urgență;

 • - verifica starea de operativitate a adăposturilor de protecție civilă;

 • - menține în stare de funcționare sistemul centralizat de alarmare a populației din municipiu;

 • - întocmește carnetul de mobilizare al municipiului;

 • - îndrumă și controlează modul de respectare a legislației de sănătate și securitate a muncii;

 • - efectuează instructajul general de securitate și sănătate în muncă la angajare, noilor salariați;

 • - aplică legile privind realizarea măsurilor de protecție civilă, securitate și sănătate în muncă; p.s.i., pregătirea economiei și teritoriului pentru apărare.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - îndrumă și controlează activitățile în domeniul securității și sănătății muncii, protecție civilă și p.s.i.;

 • - încheie acte de constatare, note de control în domeniul securității și sănătății în muncă; p.s.i.;

 • - organizează și duce la îndeplinire toate atribuțiile biroului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - primește adrese, note interne de la toate compartimentele din instituție;

 • - transmite note interne și acte cu rezoluția conducerii la toate compartimentele;

 • - primește adrese, documente de la Centrul Militar Zonal Cluj, Inspectoratul pentru situații de urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, Instituția Prefectului Județului Cluj și alte instituții din municipiul Cluj-Napoca;

 • - expediază răspunsuri la sesizările persoanelor fizice și juridice;

 • - transmite documente specifice biroului-aprobate de primar-tuturor compartimentelor, societăților comerciale, instituțiilor publice din municipiul Cluj-Napoca;

 • - întreține relații cu toate compartimentele din cadrul primăriei;

 • - îndrumă și controlează în domeniul securității și sănătății în muncă, protecție civilă și p.s.i, toate compartimentele din instituție;

 • - după caz, întreține relații cu persoane fizice și juridice;

-întreține relații cu autorități și instituții publice ca: Inspectoratul teritorial de muncă, Inspectoratul pentru situații de urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, Instituția Prefectului Județului Cluj, Structura teritorială pentru probleme speciale și alte instituții din municipiul Cluj-Napoca.

48 - DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

In temeiul art, 36^.alin, X lilma b din Legea nr. 21 > a-udmimstrațicr publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca adoptă prezentul Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Poliția Locală organizată ca și direcție generală de specialitate în aparatul de specialitate al primarului:

CAPITOLUL I - Organizarea și funcționarea Direcției Generale Poliția Locală -compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului

Art. 1. (1) POLIȚIA LOCALĂ se constituie ca direcție generală în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în scopul menținerii ordinii și siguranței publice, al respectării regimului circulației rutiere, precum și al asigurării pazei, protecției obiectivelor de interes local, asigurării respectării legislației în domeniul urbanismului și disciplinei în construcții, asigurării respectării normelor legale privind protecția mediului, prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind activitățile comerciale, respectării legislației în domeniul evidenței populației și alte activități stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului.

 • (2) Direcția Generală Poliția Locală își desfășoară activitatea în cadrul primăriei, ca serviciu specializat, în interesul persoanei, al comunității locale, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 • (3) în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Direcția Generală Poliția Locală cooperează cu celelalte autorități ale administrației publice locale, unitățile, respectiv structurile teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru situații de urgență, O.N.G. - uri, precum și cu alte persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

Art. 2. Direcția Generală Poliția Locală este organizată și funcționează în baza următoarelor principii:

-Principiul încrederii;

-Legalității;

-Principiul Previzibilității;

-Principiul Proximității - Poliția în slujba comunității locale;

-Principiul Proporționalității;

-Principiul Deschiderii și Transparenței;

-Principiul Eficienței și Eficacității;

-Principiul Răspunderii și Responsabilității;

-Principiul Imparțialității și Nediscriminării.

Art. 3. Pentru funcționarea în condiții de eficiență, eficacitate și transparență, Direcția Generală Poliția Locală va asigura sedii, mijloace auto și moto, mijloace materiale și financiare necesare.

Art. 4. Finanțarea Direcției Generale Poliția Locală se asigură din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și din alte surse, conform prevederilor legale.

Art. 5. (1) Direcția Generală Poliția Locală se organizează la nivel de direcții, servicii, birouri, conform prevederilor prezentului regulament.

 • (2) Conducerea operativă a Direcției Generale Poliția Locală se asigură de către un director general și doi directori executivi.

 • (3) Directorul general reprezintă Poliția locală în raporturile cu membri colectivității locale și cu terții, în limitele și condițiile stabilite prin prezentul regulament.

CAPITOLUL II - Atribuțiile Direcției Generale Poliția Locală

Direcția Generală Poliția Locală este organizată la rândul ei în două direcții, 7 servicii, 7 birouri și un birou juridic, după cum urmează: Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier, care cuprinde serviciile: Serviciul Ordine și siguranță publică-format din 7 birouri, corespunzătoare fiecărei zone de sectorizare a municipiului, Serviciul Pază, Serviciul Control trafic rutier, respectiv Direcția Inspecție și Control care cuprinde serviciile: Serviciul Control urbanism și disciplină în construcții, Serviciul Control protecția mediului, Serviciul Inspecție comercială, Serviciul Evidența persoanelor, baze de date $i relații puhlh^ jirnul Jundir cie subordonez

---general și celor doi directori executivi.

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ ȘI TRAFIC RUTIER

Art. 6. Serviciul Ordine și siguranță publică are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și siguranța publică în zonele și locurile stabilite prin planul de pază și ordine publică;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere și în incinta unităților de învățământ publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, a zonelor comerciale și de agrement, parcurilor, piețelor, cimitirelor și a altor locuri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite prin Planul de Pază și Ordine Publică;

 • c) asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale, la executarea unor controale sau acțiuni specifice;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, copiilor lipsiți de ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și ia măsuri pentru predarea acestora către serviciul public de asistență socială în vederea soluționării;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;

 • f) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul câinilor la adăpost;

 • g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor promoționale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, comemorative și sportive organizate la nivel local;

 • h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

 • i) acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompierii, protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • j) comunică, în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • k) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite

 • l) verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

 • m) sprijină Poliția Română în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

 • n) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • o) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • p) constată contravenții și aplică sancțiuni reglementate de actele normative date în competență cu

privire la: deținerea, creșterea și circulația animalelor; nerespectarea regimului deșeurilor; circulația, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și mopedelor în anumite zone; alte contravenții a căror constatare și sancționare este dată în competența agenților Poliției locale prin legi, hotărâri ale guvernului sau hotărâri ale consiliului local;                    —=

r) ra~măsuri de imobilizai e^șî predare la unitățile de poliție a infractorilor prinși în flagrant;

s) sprijină unitățile de poliție în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

t) acționează pentru depistarea și îndepărtarea persoanelor nomade care și-au stabilit tabere pe raza municipiului Cluj-Napoca;

u) identifică persoanele fără adăpost și locul unde s-au adăpostit și iau măsurile legale care se impun;

 • v) participă împreună cu Poliția și Jandarmeria în dispozitive comune la acțiuni în vederea prinderii, imobilizării și blocării în trafic a unor persoane urmărite general sau care au comis infracțiuni grave, cât și a vehiculelor care au fost folosite la comiterea de infracțiuni;

 • x) intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

z) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

aa) conduc la sediul Poliției Române persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

bb) verifică și soluționează sesizările si reclamațiile primite din partea cetățenilor legate de problemele specifice compartimentului,

Art. 7. Serviciul Pază are următoarele atribuții:

 • a) verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • b) cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective, regulile stabilite în planurile de pază și ia măsuri pentru asigurarea acestora;

 • c) supraveghează respectarea de către persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, a traseului pentru care au primit permisiunea de acces;

 • d) nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului

 • e) verifică obiectivul încredințat spre pază cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului către structurile Poliției Române competente potrivit legii, iar în situația dispariției făptuitorului asigură paza bunurilor, fără a permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane, cu anunțarea unității dc poliție competente, iar pentru faptele săvârșite și constatate încheie proces-verbal;

 • g) asigură supravegherea parcărilor auto aflate în administrarea primăriei, a zonelor comerciale și de agrement, parcurilor, piețelor, cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de pază și ordine publică;

 • h) asigură măsuri de ordine și pază a obiectivelor stabilite

 • i) îndeplinește alte atribuții stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local.

Art. 8. Serviciul Control trafic rutier are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere și asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație și aplicarea de marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în vederea asigurării măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • g) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • k) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • l)  cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat, ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • m) conlucrează cu organismele de specialitate ale primăriei, în vederea stabilirii executării de măsuri care să asigure creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere pe drumurile publice din municipiul Cluj-Napoca;

 • n) aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • o) verifică autorizațiile de traseu, respectiv funcționarea mijloacelor de transport călători pentru prevenirea existenței altor mijloace de transport decât cele autorizate;

 • p) desfășoară activități de prevenire și educație rutieră pe segmentul lor de activitate, cu precădere în unitățile de învățământ;

r)  efectueză semnale adresate participanților la trafic, potrivit dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice;

s) acționează împreună cu Poliția Națională, Jandarmeria, Pompierii, Protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, la limitarea și înlăturarea urmărilor unor astfel de evenimente.

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

Art. 9. Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru depistarea construcțiilor și organizărilor de șantier fără autorizație de construire sau desființare, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu sau care nu respectă autorizațiile emise;

 • b) verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoare la disciplina în construcții;

 • c) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcțiilor și a organizărilor de șantier efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației puhlirp —

--feeale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și

a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • d) verifică executarea lucrărilor de reparații a părții carosabile și pietonale și aplică sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării condițiilor impuse în autorizația de construire;

 • e) sesizează instanțele de judecată și organele de urmărire penală cu privire la continuarea construcțiilor fără autorizație față de care s-a dispus sistarea execuției lucrărilor sau pentru lucrări ce se edifică în zona de protecție a monumentelor istorice fără autorizație de construcție sau cu nerespectarea acesteia;

 • f) participă la recepția lucrărilor de construire în zona de competență;

gjconstată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin legi, hotărâri și ordonanțe ale guvernului, hotărâri ale consiliului local, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, conform prevederilor legale;

 • h) verifică respectarea normelor legale privind construcțiile și împrejmuirile degradate;

 • i) verifică și ia măsuri pentru respectarea regulamentului și a normelor privind mijloacele publicitare.

Art. 10. Serviciul Control protecția mediului are următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autoritățile și instituțiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) verifică menținerea în perfectă stare a panourilor publicitare aflate pe domeniul public sau privat;

 • k) verifică întreținerea curățeniei în mijloacele de transport în comun, gări, autogări și spații de îmbarcare - debarcare a călătorilor;

 • l) verifică întreținerea curățeniei în sălile de spectacole, cinematografe și pe terenurile aferente acestora, precum și la terase, piețe, locuri de agrement, ștranduri, etc.;

 • m) verifică întreținerea în stare corespunzătoare a drapelului României sau UE;

 • n) verifică respectarea interdicției de murdărire a domeniului public sau a mijloacelor de transport în comun;

 • o) verifică modul de asigurare a curățeniei în locurile de desfășurare a activităților distractive, concertelor, adunărilor publice sau a altor manifestări publice, în timpul desfășurării și după încheierea acestora;

 • p) verifică respectarea obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice privind curățarea mijloacelor de transport la ieșirea din incinta șantierelor;

 • q) verifică parcarea autovehiculelor pe spații verzi;

 • r) verifică respectarea condițiilor de creștere a animalelor în gospodăriile populației;

 • s) verifică protejarea și conservarea spațiilor verzi;____________________________________________________

ș) verifică deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri;

 • t) verifică păstrarea curățeniei în piețe, târguri și oboare;

ț) organizează activități ecologice cu elevi și studenți, asociații de proprietari și O.N.G.-uri ecologiste cu scopul de educare a cetățenilor și în special a tinerei generații în spiritul respectului față de curățenie, față de natură și față de mediul înconjurător;

 • u) verifică modul de funcționare a agenților economici cu respectarea prevederilor legale de mediu;

 • v) urmărește activitatea de ecarisaj;

 • x) coordonează activitatea persoanelor asistate social care efectuează muncă în folosul comunității-activități de salubrizare, eliminări de rampe clandestine, etc.

y) verifică coordonarea activităților de salubrizare a locuințelor proprietate de stat sau private în care locatarii nu respectă normele elementare de igienă și prin modul de administrare produc disconfort și pericol pentru vecini;

z) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - y), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

Art. 11. Serviciul Inspecție comercială are următoarele atribuții:

 • a) ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică activitatea de comercializare a produselor desfășurată de către operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, aprobărilor, documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) sprijină autoritățile de control sanitare, sanitar-veterinare și pentru protecția consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice ale acestora;

 • e) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a categoriei de calitate a produselor și serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea cântarelor și a măsurătorilor produselor comercializate și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • f) verifică comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • g) verifică respectarea normelor legale privind reclama și comercializarea produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • h) verifică respectarea normelor legale privind afîșajul;

 • i) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare al operatorilor economici;

 • j) verifică și soluționează, în condițiile legii, reclamațiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locurile publice cu încălcarea normelor legale;

 • k) verifică respectarea normelor legale privind activitatea de taximetrie;

 • l) verifică respectarea normelor legale privind îmbarcarea și debarcarea călătorilor în și din mijloacele de transport în comun destinate transportului interurban și preorășenesc de persoane;

 • m) verifică respectarea orarului de funcționare al agenților economici;

 • n) verifică respectarea orarului de funcționare al bazelor sportive;

 • o) verifică respectarea normelor legale privind activitățile comerciale desfășurate în zonele de agrement;

 • p) verifică respectarea normelor legale privind activitatea atelierelor de reparații auto;

r) verifică respectarea normelor legale privind activitatea spălătoriilor auto;

s) verifică documentațiile agenților economici în vederea obținerii acordului de funcționare și a aprobării de orar;

t) verifică respectarea măsurilor dispuse pentru restricționarea desfacerii băuturilor alcoolice în apropierea stadioanelor și a arenelor sportive, cu ocazia desfășurării competițiilor sportive;

u) verifică respectarea prevederilor legale privind aprovizionarea agenților economici în zonă centrală a municipiului;

 • v) verifică respectarea prevederilor legale privind activitatea centrelor de preluare a materialelor refolosibile;

x) aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind activitatea asociațiilor de proprietari;

z) verifică respectarea normelor legale privind vânzările cu reducere de preț;

aa) verifică respectarea normelor legale privind stabilirea prețurilor la produsele comercializate în piețele agroalimentare administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca;

bb) verifică respectarea măsurilor de restricționare a desfacerii băuturilor alcoolice cu ocazia desfășurării unor adunări publice;

cc) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind activitățile comerciale stabilite prin legi, hotărâri și ordonanțe, ordonanțe de urgență ale guvernului, hotărâri ale consiliului local,

Art. 12. Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice are următoarele atribuții:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) raportează evenimentele deosebite și aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofa, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • f) supraveghează funcționarea normală a sistemelor de comunicații și informatice, veghează permanent funcționarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc și înregistrează în registrul de evidență orice eveniment deosebit surprins de camerele video;

 • g) în cazul producerii unor evenimente deosebite, surprinse de camerele video și care nu intră în competența Poliției locale, anunță de îndată producerea acestora la numărul unic de urgență 112;

 • h) consemnează în registru sesizările primite sau constatările agenților din teren, comunică și înștiințează în mod operativ patrulele sau factorii de decizie îndreptățiți;

 • i) alarmează întreg efectivul pentru prezentare la serviciu în caz de dezastre, calamități naturale, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • j) ține evidența părăsirii localității de către agenți, precum și a locurilor în care aceștia se deplasează pentru un interval de timp mai mare de 12 ore;

 • k) cunoaște permanent misiunile care au fost executate sau care sunt în curs de executare, situația operativă, forțele și mijloacele angajate în acțiuni;

ljnotează ordinele și mesajele primite în scris sau telefonic și transmite personalului din teren;

m) asigură implementarea în bazele de date prin programele de aplicație specifice și tine evidența proceselor-verbale de constatare a contravenției;

n) realizează comunicarea procesului-verbal contravenientului și a actelor procedurale (înștiințări de plată, încheieri, notificări, etc.);

o) declanșează activitatea de urmărire și evidență a lucrărilor din momentul primirii acestora;

p) verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal, într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situațiile următoare -.contravenientul a achitat /nu a achitat amenda în termen de 15 zile.

în cazul în care contravenientul a achitat amenda se operează în baza de date și se arhivează în cazul în care amenda nu s-a achitat, se demarează procedura de transmitere către organele de~ executare silită.

BIROUL JURIDIC

Art. 13. Biroul juridic are următoarele atribuții:

 • a) instrumenteză dosarele repartizate spre soluționare de către directorul executiv

 • b) îndeplinește procedura de punere în aplicare a mandatelor de executare a sancțiunilor contravenționale de prestare a activității în folosul comunității, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității;

 • c) răspunde de modul de soluționare a corespondenței repartizate

 • d) acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări privind aplicarea actelor normative în vigoare, legate de activitatea Poliției locale, ține evidența și comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;

 • e) colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor primarului pentru îmbunătățirea activității în domeniile specifice;

 • f)  reprezintă Direcția Generală Poliția Locală pe baza delegației date de directorul general/împutemicitul acestuia și apără drepturile și interesele acesteia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte;

 • g) redactează și depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenționale, notele de ședințe, probele și concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care direcția este parte;

 • h) elaborează și prezintă conducerii direcției, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile direcției;

 • i) întocmește documentele necesare în relația cu organele de urmărire penală sau alte instituții cu atribuții de control;

 • j) elaborează și prezintă conducerii direcției generale, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor;

 • k) ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru creanțele unității;

 • l) în baza unei delegații speciale date de directorul general poate fixa pretențiile, renunțarea la pretenții și poate da răspunsuri la interogatoriu;

 • m) participă la formularea obiecțiunilor precontractuale, dacă se pun în discuție probleme de buget;

 • n) formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;

 • o) primește plângerile din partea terțelor persoane și din partea diferitelor servicii și birouri, răspunzând în termen legal și exprimându-și punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

 • p) exercită căile ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

r) își exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac ;

s) avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic repartizate în acest sens și vizează pentru legalitate eferatele întocmite de compartimentele de muncă care stau la baza emiterii dispozițiilor de către Primar privind reglementările activității Direcției Generale Poliția Locală;

ș) face cereri de intervenții în dosarele aflate pe rol și în care Poliția locală Cluj-Napoca justifică un interes;

t) urmărește și înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenției în registrul tipizat special destinat, în vederea executării unor măsuri procedurale;

ț) urmărește și înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această activitate.

Art. 14. (1) Direcția Generală Poliția locală încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice necesare și instruirea personalului destinat acestei activități, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulației rutiere.______________________________________________________________________________

 • (2) Până când compartimentele prevăzute la alin. (1) pun în aplicare măsurile prevăzute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contravențiilor încheiate de polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunică în termen de 24 de ore, în copie, la unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între părți.

 • (3) Structurile de poliție locală desemnează personalul însărcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreună cu persoanele desemnate din cadrul poliției rutiere, în vederea specializării.

Art. 15. (1) în cazul infracțiunilor flagrante, Poliția locală asigură locul faptei, identifică martorii oculari, anunță imediat unitatea teritorială a Poliției Române, imobilizează și predă autorul, pe baza de proces-verbal, unității teritoriale a Poliției Române în vederea continuării cercetărilor.

 • (2) Poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de colaborare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau măsurilor specifice.

 • (3) Poliția locală îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi și acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, în condițiile legii.

 • (4) în cazul executării în comun cu unitățile/structurile Poliției Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menținerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulației rutiere, efectivele Poliției locale acționează sub coordonarea directă a Poliției Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.

Art. 16. în privința organizării și funcționării Poliției locale, autoritatea deliberativă a administrației publice locale are următoarele atribuții:

 • a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 155/2010 și ale H.G. nr. 1332/2010.

 • b) stabilește, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procedurile și criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării funcției d edirector general al Poliției locale.

 • c) stabilește, în condițiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activității poliției locale;

 • d) aprobă, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru funcționarea Poliției locale;

 • e) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea poliției locale, în condițiile legii, și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;

 • f) stabilește, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcționare a Poliției locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

 • g)  aprobă, la propunerea comisiei locale, Planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 17. Atribuțiile Primarului municipiului Cluj-Napoca:

 • a) îndrumă și analizează activitatea Poliției locale ca direcție generală în cadrul aparatului de specialitate;

 • b) propune consiliului local spre aprobare, în condițiile legii, organigrama, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Generale Poliția Locală ;

 • c) aprobă anual planul de pază și ordine al municipiului;

 • d) asigură repartizarea spațiilor necesare funcționării Poliției locale;

 • e) propune spre aprobare consiliului local bugetul Direcției Generale Poliția Locală ;

 • f) informează, trimestrial și ori de câte ori se solicită, consiliul local în legătură cu activitatea Direcției Generale Poliția Locală ;

 • g) organizează consultări cu membri comunității locale și cu organizații nonguvemamentale cu privire la prioritățile activității Poliției locale;

 • h) propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social;

 • i) analizează modul de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice;

 • j) împuternicește prin dispoziție personalul Poliției locale ca agenți constatatori, în oricare dintre situațiile în care această calitate îi este stabilită prin acte normative primarului.

CAPITOLUL III - Comisia locală de ordine publică

Art. 18. (1) La nivelul municipiului Cluj-Napoca se organizează și funcționează Comisia locală de ordine publică - organism cu rol consultativ.

 • (2) Comisia locală de ordine publică este constituită din:

 • a) Primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • b) Șeful Poliției locale

 • c) Șeful Poliției municipiului Cluj-Napoca;

 • d) 3 consilieri locali.

 • (3) Ședințele Comisiei locale de ordine publică sunt conduse de primar și vor avea loc trimestrial

 • (4) Secretariatul comisiei este asigurat de către persoane cu atribuții în acest sens din cadrul Direcției Generale Poliția Locală.

Art. 19. Modul de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică se stabilește prin Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de consiliul local.

Art. 20. Comisia locală de ordine publică are următoarele atribuții:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • b) avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției locale;

 • c) elaborează proiectul Planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic și face propuneri privind necesarul de resurse materiale și umane;

 • e) prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor Planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrațiv-teritoriale. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

CAPITOLUL IV - Personalul Direcției Generale Poliția Locală

Art. 21. Numărul posturilor direcției generale Poliția locală Cluj-Napoca este prevăzut în Organigrama și Statul de funcții aprobat prin Hotărâre a Consiliului local al Municipiului Cluj Napoca.

Art. 22. (1) Personalul Direcției Generale Poliția Locală se compune din funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.

 • (2) Funcționarilor publici li se aplică reglementările prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, iar personalului contractual, reglementările din legislația muncii

 • (3) Personalul Direcției Generale Poliția Locală este investit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege.

 • (4) Autoritatea funcției nu poate fi folosită în interes personal.

 • (5) Personalul Direcției Generale Poliția Locală este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, prevăzute în Constituție și legile țării, jurământul, angajamentul de serviciu, să îndeplinească dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea profesională, să răspundă, în condițiile legii pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu. Art. 23. (1) Pentru ocuparea posturlor vacante se va organiza concurs în condițiile legii.

 • (2) Personalul contractual din cadrul Poliției locale care exercită atribuțiile prevăzute de art. 6, lit. h din Legea nr. 155/2010, trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu ______________modificările și completările ultprinarp                                                            —

 • (3) După numirea în funcție, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere vor urma un program de formare inițială în instituțiile de învățământ din cadrul MAI, conform Legii 1555/2010, art. 18. Personalul din cadrul Poliției locale care nu a absolvit cursuri de formare în domeniu, precum și personalul nou angajat, va urma cursuri de formare inițială în instutuțiile de specialitate din cadrul MAL conform Legii 155/2010.

Art. 24. (1) Drepturile salariale ale personalului Poliției locale se stabilesc potrivit prevederilor art. 34 și ale art 35, litera b din Legea 155/2010, cu încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă potrivit reglementărilor legale în vigoare.

în afara salariului, polițiștii locali au dreptul la recompense materiale potrivit prevederilor art. 64, litera e din H.G. nr. 1332/2010.

Art. 25. In timpul serviciului, polițiștii locali și personalul contractual din poliția locală cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local poartă obligatoriu uniformă.

Art. 26. Funcțiile publice, inclusiv funcțiile publice specifice de polițist local din Direcția Generală Poliția Locală se clasifică după cum urmează:

 • a) Clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalent;

 • b) Clasa a Il-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

 • c) Clasa a III-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Personalul contractual cuprinde personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă. Art. 27. (1) La numirea în funcția publică funcționarii publici din Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca depun jurământul de credință prevăzut de Legea nr. 188/1999.

 • (2) Jurământul de credință prevăzut la alin.(l) se semnează de către funcționarul public în doua exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

Art. 28. (1) în realizarea atribuțiilor ce îi revin, personalul din cadrul Direcției Generale Poliția Locală are următoarele drepturi:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul Poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, mijloacele de apărare și intervenție din dotare;

 • e) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) să conducă la sediul Poliției locale sau al unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

 • i) să constate contravențiile și să aplice, în condițiile legii, sancțiunile pentru contravențiile privind ordinea și liniștea publică, curățenia localităților, regulile de comerț sau alte contravenții pentru care li se stabilesc-asemenea-competențe, prin legi^hoEâr-i-ale-.guvemtih.u-sau-ale-CQnsiUi.tluUoca^-

 • j) în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament, polițistul local își exercită competența pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, cu excepția personalului contractual de pază, cuprins în contractele operaționale în afara municipiului.

Art. 29. în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 • a) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • b) să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c) să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrției publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de Poliție locală din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul Poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială;

 • k) să urmeze programele de pregătire fizica organizate de Poliția locală. Absențele nemotivate de la aceste forme de pregătire fizică vor conta la evaluarea profesionala a polițistului local.

Art. 30. (1) Polițistului local îi este interzis:

 • a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

 • b) să se implice în campania electorală, cu excepția activităților specifice prevăzute de legislație, sub rezerva excluderii din corpul polițiștilor locali;

 • c) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

 • d) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

 • e) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

 • f) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;

 • g) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

 • h) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;

 • i) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

 • j) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

 • k) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale^ daruri ori alte avantaje;

 • l) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

 • m) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 • n) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 • (2) Polițistul local cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de aducere la îndeplinire.

 • (3) Polițistul local cu funcție de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității Poliției locale în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

 • (4) Polițistul local răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu. încălcarea de către polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

 • (5) Polițistul local are obligația să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliției locale și/sau autorităților publice.

CAPITOLUL V - Structura organizatorică și atribuțiile personalului din cadrul Direcției Generale Poliția Locală

Art. 31. (1) Conducerea operativă a Direcției Generale Poliția Locală se realizează de către directorul general și directorii executivi.

(2) Directorul general al Direcției Generale Poliția Locală este șeful nemijlocit al întregului personal al acesteia și se subordonează Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 32. Directorul general îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a Direcției Generale Poliția Locală

 • b) coordonează aprovizionarea, repartizarea, întreținerea, utilizarea, păstrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfășurări a activității Direcției Generale Poliția Locală ;

 • c) face parte, obligatoriu, din comisiile organizate pentru desfășurarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor publice vacante și personalului contractual vacant;

 • d) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 • e) propune, în condițiile legii, promovarea în grad sau treaptă a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Direcției Generale Poliția Locală;

 • f) avizează fișele posturilor pentru întreg personalul Direcției Generale Poliția Locală la propunerea personalului de conducere din subordine;

 • g) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către întregul personal, a actelor normative aplicabile, inclusiv a hotărârilor consiliului local;

 • h) răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • i) coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în pază și urmărește îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate;

 • j) asigură elaborarea și fundamentarea planurilor de pază întocmite pentru obiectivele preluate pe bază de contract de prestări de servicii;

 • k) studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

 • l) întocmește formularul angajamentului de serviciu și asigură semnarea acestuia în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament;

 • m) analizează trimestrial activitatea Direcției Generale Poliția Locală și indicatorii de performanță stabiliți de consiliul local;

 • n) asigură informarea operativă a Primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și a Poliției Române despre evenimentele, deosebite c.e au avut loc-în-eadrul activității Direcției Generale PolițiLocală

 • o) colaborează cu alte organe ale statului cu atribuții privind asigurarea climatului de ordine și liniște publică, siguranței persoanelor, integrității corporale, viața, bunurile acestora ori ale domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca, curățenia municipiului Cluj-Napoca și combaterea actelor ilicite de comerț, respectarea disciplinei în construcții, precum și a normelor de protecția mediului;

 • p) asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • q) întocmește și propune spre aprobare Primarului municipiului Cluj-Napoca Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției Generale Poliția Locală ;

 • r) avizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Direcției Generale Poliția Locală ;

 • s) întocmește graficul programării și efectuării concediilor de odihnă și a altor tipuri de concedii prevăzute de lege și îl propune spre aprobare Primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • t) informează săptămânal Primarul municipiului Cluj-Napoca în legătură cu acțiunile derulate și măsurile întreprinse de Direcția Generală Poliția Locală ;

 • u) studiază și propune primarului adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de pază și a sistemelor de alarmare împotriva efracției, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înființarea și deservirea dispeceratelor de zonă pentru semnalarea pătrunderilor prin efracție și altele asemenea;

 • v) propune spre aprobare consiliului local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;

 • w) informează, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, Comisia locală de ordine publică, despre activitatea Direcției Generale Poliția Locală ;

 • x) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • y) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor si a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • z) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

aa) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și insemne distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

bb) analizează contribuția funcționarilor publici din Poliția locală la menținerea ordinii si liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire;

cc) organizează controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul Poliției locale ;

dd) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

ee) organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

fi) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

Directorul general și directorii executivi au în subordine directă biroul juridic.

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite decizii cu caracter obligatoriu.

Art. 33. (1) Directorul executiv (I) răspunde de ducerea la îndeplinire, în totalitate și întocmai, a sarcinilor și misiunilor stabilite pentru Direcția Inspecție și Control (48.10).

 • (2) Directorul executiv (II) din cadrul Direcției Generale Poliția Locală răspunde de ducerea la îndeplinire, în totalitate și întocmai, a sarcinilor și misiunilor stabilite pentru: Direcția Ordine publică și Trafic Rutier (48.20).

 • (3) Directorii executivi se subordonează directorului general.

CAPITOLUL VI - Dotarea Poliției locale a municipiului Cluj-Napoca

Art. 34. Direcția Generală Poliția Locală poate deține, administra sau folosi, după caz., imobile. mijloace-de transport personattzăte^și dotate cu mijloace de avertizare sonore și luminoase de culoare albastră, armament, muniție - după caz și în baza aprobării de către consiliul local, echipament de protecție individuală și aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuțiilor stabilite de lege.

Art. 35 (1) Direcția Generală Poliția Locală își desfășoară activitatea în următoarele spații:

 • (2) Serviciile: Control urbanism și disciplină în construcții (481), Control protecția mediului (482), Inspecție comercială (483), Control trafic rutier (485), Evidența persoanelor, baze de date și relații publice (486) și Biroul juridic (488) își desfășoară activitatea, în imobilul de pe str. Moților, nr.1-3.

 • (3) Birourile din cadrul serviciului Ordine și siguranță publică (484) corespunzătoare zonelor 1 -7 funcționează în spațiile primăriei existente în zonele respective, după cum urmează:

- Birou 1 - zona centrală (484.1);

Birou 2 - cartierul Mărăști (484.2);

Birou 3 - cartierul Gheorgheni (484.3);

Birou 4 - cartierul Mănăștur (484.4);

Birou 5 - cartierul Grigorescu (484.5);

Birou 6 - cartierul Zorilor (484.6);

Birou 7 - cartierul Someșeni (484.7).

 • (4) Serviciul Pază (487) își va desfășura activitatea conform planului de ordine și pază.

Art. 36. Dotarea cu mijloace auto:

(1) Birourile de ordine publică vor fi dotate cu autovehicule de patrulare echipate corespunzător -câte unul pentru fiecare birou.

 • (2) Serviciul Control urbanism și disciplină în construcții va avea în dotare un autovehicul.

 • (3) Serviciul Inspecție comercială va avea în dotare un autovehicul.

 • (4) Serviciul Control protecția mediului va avea în dotare un autovehicul.

 • (5) Serviciul Ordine și siguranță publică va avea în dotare un autovehicul, 2 motociclete, o autospecială pentru transportul persoanelor în vederea executării mandatelor de aducere și a celorlalte categorii de persoane care trebuie transportate în condiții speciale .

 • (6) Serviciul Pază va avea în dotare un autovehicul.

 • (7) Serviciul Control trafic rutier va avea în dotare două autovehicule și o motocicletă.

 • (8) Conducerea Direcției Generale Poliția Locală va avea la dispoziție un autovehicul.

Art. 37. Normativul de cheltuieli legat de consumul de carburant este de 250 1/lună pentru fiecare autovehicul.

Art. 38. Personalul Direcției Generale Poliția Locală este dotat cu uniformă, însemne distinctive și mijloace individuale de apărare și intervenție și anume: vestă tactică, bastoan de cauciuc sau tomfa, cască, scut, pulverizator iritant-lacrimogen, dispozitiv cu electroșocuri, cătușe.

Art. 39. (1) Personalului din cadrul Direcției Generale Poliția Locală i se asigură gratuit uniforma și echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinește.

(2) In cazul în care, ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, polițistului local i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

CAPITOLUL VII - Drepturile și recompensele care se pot acorda polițiștilor locali

Art. 40. La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 • - comportamentul polițistului local;

 • - prestația profesională generală a polițistului local și modul de îndeplinire a atribuțiilor;

 • - efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalți polițiști locali;

 • - posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activității polițistului local.

Art. 41. Recompensele pot fi următoarele:

 • - ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior;

 • - felicitările;

 • - titlurile de onoare;

 • - însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor, diplome de merit;

 • - recompense materiale.                                                                  ------

Art. 42. (1) Polițistului local îi vor fi decontate sumele cheltuite cu titlu de transport in cazul deplasării în interesul serviciului

 • (2) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va asigura asistența juridică a polițistului local pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu.

 • (3) Polițiștilor locali le va fi asigurată încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă, potrivit legii.

 • (4) Consiliul local va asigura sumele necesare prin buget pentru acoperirea asigurărilor de viață, de sănătate și de bunuri ale polițiștilor locali.

Art. 43. Prevederile prezentului regulament se completează cu alte dispoziții cuprinse în actele normative specifice în vigoare sau care apar după adoptarea acestuia.

Art. 44. In baza prevederilor prezentului regulament se vor stabili atribuțiile funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul direcției generale.

Art. 45. Personalul din cadrul Direcției Generale Poliția Locală indiferent de funcția pe care o ocupă, este obligat să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament.

Art. 46. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • 49 - DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Compartimente de muncă:

 • 1. Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice;

 • 2. Serviciul Constatare, impunere și control persoane juridice;

 • 3. Serviciul Urmărire creanțe buget local;

 • 4. Serviciul Executare silită, creanțe buget local;

 • 5. Serviciul Insolvență, contestații, informații, baze de date.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1.

Este subordonat Primarului și Viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiumea și scopul compartimentului de muncă:

Administrarea impozitelor si taxelor locale, astfel:

 • - stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și colectarea impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele fizice si juridice în baza Legii nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - colectarea prin executare silită a creanțelor bugetare ale municipiului Cluj-Napoca prin aplicarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

 • - încasarea amenzilor și a despăgubirilor, ce se fac venit la bugetul local, prin plată voluntară și/sau executare silită de la debitori, prin aplicarea OG nr. 92/2003 privnd Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare și a O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, în condițiile unei exploatări cât mai eficiente a resurselor disponibile;

 • - întocmirea cererilor de admitere a creanțelor și a tuturor actelor de procedură prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990;

 • - soluționarea contestațiilor la actele administrativ-fiscale, întocmirea actelor de procedură și reprezentarea în litigiile pe rol având acest obiect;

 • - întocmirea tuturor actelor de procedură în litigiile având ca obiect contestații la executare aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • - organizarea depozitului de arhivă al Direcției Impozite și taxe locale ca arhivă curentă, soluționează cererile de eliberare acte din arhivă ale cetățenilor:

 • - gestionarea bazelor de date la nivelul direcției.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor aferente), și a altor venituri gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • 2. Constatarea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și a altor venituri gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • 3. Controlul (inspecția fiscală) privind stabilirea impozitului pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de de reclamă și publicitate și a accesoriilor acestora conform deciziilor de impunere și a declarațiilor de înregistrare fiscală, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare precum și a procedurilor privind inspecția fiscală;

 • 4. Urmărirea încasării impozitului pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și a accesorilor acestora conform deciziilor de impunere și a declarațiilor de înregistrare fiscală;

 • 5. Aplicarea procedurii de executare silita pentru încasarea creanțelor fiscale.

D. Responsabilități:

 • - Aplicarea prevederilor legale specifice în cazul administrării impozitelor și taxelor locale;

 • - încasarea creanțelor fiscale prin aplicarea procedurii de executare silită;

 • - întocmirea cererilor de admitere a creanțelor în procedura insolvenței;

 • - Formularea răspunsurilor la contestații;

 • - Păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale; respectarea R.O.F., a N.T.S. și P.S.I.

E. Competențele (autoritatea):

 • - Competențe pentru administrarea impozitului și taxelor locale (stabilirea, constatarea, controlul și urmărirea);

 • - Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declarațiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;

 • - Consiliază contribuabilii persoane fizice cu privire la impozitele și taxele locale;

 • - în vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor, serviciul are competența de a solicita informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, instituțiilor publice;

 • - Aplicarea procedurilor de executare silită.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - Colaborează cu toate direcțiile și compartimentele din cadrul instituției primind și furnizând informații specifice privind materia impozabilă;

 • - Colaborează cu alte instituții ale statualui în vederea stabilirii, identificării materiei impozabile;

 • - Colaborează cu alte instituții; cu notarii, avocații, executorii judecătorești/bancari și alte profesii liberale în vederea identificării materiei impozabile.

491 - SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE ȘI CONTROL PERSOANE FIZICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1, Sala 1, 3, 4, 5.

Este subordonat directorului executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Impozite și taxe locale.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și colectarea impozitelor și taxelor locale , datorate bugetului local de persoanele fizice, în baza Legii nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și gestionate de Direcția de Impozite și taxe locale.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului/taxă teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și a altor venituri gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • 2. Constatarea impozitului pe clădiri, a impozitului/taxă teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și a altor venituri gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • 3. Controlul privind stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului/taxă teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de de reclamă și publicitate și a accesorilor acestora conform deciziilor de impunere și a declarațiilor de înregistrare fiscală, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare precum și a procedurilor privind inspecția fiscală;

 • 4. Urmărirea încasării impozitului pe clădiri, a impozitului/taxă teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și a accesorilor acestora conform deciziilor de impunere și a declarațiilor de înregistrare fiscală.

D. Responsabilități:

 • - aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare;

 • - aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

 • - respectarea disciplinei în muncă, a prevederilor Regulamentului intern;

 • - gestionează materia impozabilă a persoanelor fizice;

 • - păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • - răspunde pentru legalitatea operațiunilor prezentate în documente;

 • - întocmește informări în legătură cu activitatea de impozite și taxe pe care le gestionează.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - compartimentul de munca are competențe pentru administrarea impozitelor pe clădiri, impozitul /taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxă publicitate tuturor categoriilor de persoane fizice;

 • - constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declarațiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;

 • - consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declarațiilor de impunere și în orice alte probleme în legătură cu impozitele și taxele pe care serviciul le gestionează;

 • - informează contribuabilii periodic prin mijoacele mass-media cu privire la termenele de plată, etc.;

 • - în vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor, serviciul are competența de a solicita informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, instituțiilor publice.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - colaborează cu Serviciul Executare silită, creanțe buget local în scopul încasării impozitelor și taxelor gestionate;

- colaborează cu Direcția Urbanism în scopul impunerii tuturor clădirilor construite pe raza municipiului Cluj-Napoca precum și pentru stabilirea corectă a adreselor imobilelor;

 • - colaborează cu alte instituții;

 • - colaborează cu Serviciul Administrare spații, terenuri în scopul impunerii tuturor terenurilor concesionate și închiriate;

 • - colaborează cu notarii, avocații, executorii judecătorești, organele de poliție, organele vamale;

 • - colaborează cu toate celelalte compartimente din instituție.

492 - SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE ȘI CONTROL PERSOANE JURIDICE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1.

Este subordonat directorului executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Impozite și taxe locale.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și colectarea impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele juridice, în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și gestionate de Direcția Impozite și taxe locale.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • 2. Constatarea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • 3. Controlul (inspecția fiscală) privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale, efectuat in conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 4. Urmărirea încasării impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (și a accesoriilor acestora) și a altor venituri la bugetul local gestionate de Direcția Impozite și taxe locale conform deciziei de impunere și declarațiilor de înregistrare fiscală (titluri de creanță).

D. Responsabilități:

 • - constatarea și evaluarea materiei impozabile

 • - stabilirea impozitelor și taxelor pe care le administrează;

 • - controlul impozitelor și taxelor pe care le administrează;

 • - urmărirea impozitelor și taxelor pe care le administrează;

 • - aplicarea corectă a prevederilor legale;

 • - păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale;

 • - respectarea normelor de conduită și deontologie profesională în raport cu contribuabilii persoane juridice, ori alte compartimente sau instituții;

 • - respectarea R.O.F., aN.T.S. și P.S.I.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - De a exercita atribuțiile prevăzute la lit. c, reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare coroborate cu O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

E Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - cu toate compartimentele unității administrativ- teritoriale;

 • - cu notarii, avocații, executorii judecătoresti/bancari, organele de poliție, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pașapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și orice altă entitate care deține informații sau documente cu privire la bunuri impozabile sau tuxabile:

 • - cu persoanele juridice în cadrul raportului juridic fiscal.

 • 494 - SERVICIUL URMĂRIRE CREANȚE BUGET LOCAL

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1, cam. 9.

Este subordonat directorului executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Impozite și taxe locale.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Colectarea prin executare silită a creanțelor bugetare ale municipiului Cluj-Napoca (cu excepția amenzilor) precum și ale accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalități și penalități de întârziere.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. Desfășoară o activitate publică în conformitate cu Constituția României, legile tării, hotărârile Guvernului României precum și ale altor acte normative legale;

 • 2. Organizează și desfășoară activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice și juridice, pentru stingerea creanțelor datorate bugetului local, (cu excepția amenzilor) în limitele competențelor legale;

 • 3. Dispune și duce la îndeplinire măsurile asigurătorii stabilite de organele competente, potrivit prevederilor legale;

 • 4. Verifică respectarea tuturor condițiilor legale pentru începerea executării silite și respectă prevederile legale privind aplicarea procedurilor de executare silită;

 • 5. Efectuează activitatea de identificare a debitorilor, colaborând, în acest sens, cu toate instituțiile care asigură evidența persoanelor fizice și juridice;

 • 6. încasează, pe bază de chitanță, în cadrul executării silite a debitelor, sumele datorate, cu respectarea regimului operațiunilor de casă;

 • 7. întocmește toate actele necesare și legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;

 • 8. Aplică măsura popririi asupra veniturilor și disponibilităților bănești datorate de terțe persoane debitorului, verifică și urmărește respectarea condițiilor de înființare a popririi precum și operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

 • 9. Aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor deținători de conturi bancare verifică și urmărește operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

 • 10. Aplică măsura sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în condițiile legii, organizează și asigură ridicarea, transportarea și depozitarea în condiții de siguranță a bunurilor sechestrate;

 • 11. Stabilește și propune aprobării, măsurile de ridicare și valorificare a bunurilor sechestrate;

 • 12. Asigură și răspunde, în condițiile legii, de depozitarea și păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate și luate în custodie;

 • 13. Numește custodele și administratorul sechestru și propune conducerii spre aprobare indemnizația acestuia, dacă este cazul;

 • 14. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate în condițiile legii precum și distribuirea sumelor obținute;

 • 15. Propune evaluarea bunurilor sechestrate de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale;

 • 16. Asigură, în limita competențelor acordate, desfășurarea în conformitate cu prevederile legii și a dispozițiilor primarului, a licitațiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

 • 17. Asigură distribuirea (eliberarea) sumelor realizate prin valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferință prevăzută de lege;

 • 18. întocmește documentația legală privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor aflați în această situație, asigură avizarea și aprobarea acesteia de către persoanele competente;

19 întocmește evidența separată a situațiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii aflați în-această situație, urmăreșțe starea de insolvabilitate până la înplinirea termenului de prescripție.

D. Responsabilități:

 • - îndeplinirea corectă și la termen a atribuțiilor compartimentului, în vederea îndeplinirii misiunii și scopului acestuia;

 • - respectarea prevederilor Regulamentului intern al primăriei, N.T.S. și P.S.I.;

 • - respectă normele de conduită și deontologie în raport cu debitorii și în relațiile cu alte compartimente sau instituții;

 • - păstrează secretul fiscal conform prevederilor legale în vigoare.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

în limita legislației, a hotărârilor Consiliului local, a dispozițiilor primarului, a Regulamentului intern, a Regulamentului de organiare și funcționare precum și a actelor normative în vigoare.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - cu toate compartimentele unității administrativ-teritoriale, care concură la realizarea atribuțiilor serviciului;

 • - cu organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Justiție, Oficiul Registrului Comerțului, instituțiile bancare precum și cu alte instituții în vederea realizării creanțelor bugetare, prin aplicarea măsurilor de executare silită a debitorilor din evidența fiscală.

 • a) Relații interne:

 • - ierarhice-subordonare față de Direcția Impozite și taxe locale, viceprimar, primar;

 • - funcționale-colaborare cu celelalte compartimente ale primăriei;

 • - de control. Este controlat de către directorul executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Impozite taxe și locale, Seviciul Audit public intern, Viceprimar, Primar și alte organe abilitate legal.

 • b) Relații externe:

 • - de reprezentare-reprezintă compartimentul în baza atribuțiilor de serviciu și a delegării;

 • - cu autoritati si instituții publice: raporturi ce implică activitatea de executarea silită a debitelor datorate de contribuabili și relații de colaborare privind desfășurarea activității specifice;

 • - cu organizații internaționale: în baza înputemicirii legale;

 • - cu persoane juridice private: raporturi ce implică executarea silită a debitelor datorate de contribuabili persoane juridice și relații de colaborare privind desfășurarea activității specifice;

 • - cu persoane fizice: raporturi ce implică executarea silită a debitelor datorate de contribuabili persoane fizice și relații de colaborare privind desfășurarea activității specifice.

 • 495 - SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ CREANȚE BUGET LOCAL

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1, cam. 17,18,19 și 20.

Este subordonat directorului executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Impozite și taxe locale.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

încasarea amenzilor și a despăgubirilor, ce se fac venit la bugetul local, prin plată voluntară și/sau executare silită de la debitori, prin aplicarea OG nr. 92/2003 privnd Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare și a O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, în condițiile unei exploatări cât mai eficiente a resurselor disponibile.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. încasarea sumelor provenite din amenzi-plată voluntară în termenul legal sau executare silită;

 • 2. Verifică respectarea tuturor condițiilor legale pentru începerea ereeniăiii silite și aplică mfl.mirllA' de executare silită, conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Urmărește: primirea, verificarea, operarea în baza de date și arhivarea titlurilor executorii;

 • 4. întocmirea dosarelor de executare în baza titlurilor executorii primite respectând prevederile legale;

 • 5. Asigură încasarea obligațiilor pe baza titlurilor executorii transmise spre executare, în termenul de prescripție;

 • 6. Emite și comunică somații;

 • 7. înființează popriri asupra disponibilităților bănești;

 • 8. Sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile, imobile sau a altor bunuri;

 • 9. Eliberarea și distribuirea sumelor realizate din executarea silită;

 • 10. întocmirea dosarelor de insolvabilitate;

 • 11. Verificarea si analizarea dosarelor depuse de contribuabili, conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri, scutiri etc., soluționarea acestora și întocmirea raportului de specialitate;

 • 12. Arhivarea si păstrarea dosarelor execuționale și a altor documente.

D. Responsabilități:

 • - luarea în debit și executarea silită a debitelor constând în amenzi;

 • - aplicarea unitară a modalităților de executare silită conform prevederilor legale;

 • - răspunde de realizarea veniturilor provenite din amenzi, prin aplicarea măsurilor de executare silită;

 • - răspunderea pentru întocmirea la timp și în conformitate cu prevederile legale a răspunsurilor către interpelările contribuabililor;

 • - colaborarea cu celelalte servicii din cadrul instituției;

 • - controlul crențelor gestionate;

 • - orientarea către rezultate.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - exercitarea atribuțiilor prevăzute în Codul de procedură fiscală, coroborat cu O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, și pe baza altor reglementări legislative în vigoare.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • - relații de colaborare cu inspectorii din direcțiile/serviciile primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Justiție, Oficiul Registrului Comerțului, instituțiile bancare, precum și cu alte instituții publice sau private, în vederea furnizării și obținerii informațiilor necesare desfășurării eficiente a activității specifice, respectiv executarea silită a creanțelor bugetului local, constând în amenzi.

 • 496 - SERVICIUL INSOLVENȚĂ, CONTESTAȚII, INFORMAȚII, BAZE DE DATE

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Piața Unirii nr. 1.

Este subordonat directorului executiv și directorului executiv adjunct ai Direcției Impozite și taxe locale.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • - întocmirea cererilor de admitere a creanțelor și a tuturor actelor de procedură prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990;

 • - Soluționarea contestațiilor la actele administrativ-fiscale, întocmirea actelor de procedură și reprezentarea în litigiile pe rol având acest obiect;

 • - întocmirea tuturor actelor de procedură în litigiile având ca obiect contestații la executare aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • - Organizarea depozitului de arhivă al Direcției Impozite și taxe locale ca arhivă curentă, soluționează cererile de eliberare acte din arhivă ale cetățenilor;

 • - Gestionarea bazelor de date la nivelul direcției.

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • 1. întocmirea cererilor de admitere a creanțelor în procedura insolvenței și lichidării judiciare

- Preluarea notificărilor din Buletinul Procedurilor de Insolvență și de la lichidatorii judiciari numiți în dosarele de insolvență aflate pe rolul instanțelor;

 • - Verificare creanțelor bugetului local și întocmirea cereilor de admitere a creanțelor pe tabelul creditorilor, transmitrea lor lichidatorilor judiciari și tribunalului investit cu soluționarea cererilor de insolvență;

 • - întocmirea tuturor actelor de procedură prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990;

 • - Operarea în baza de date.

 • 2. Soluționarea contestațiilor la actele administrativ-fiscale

 • - Verificarea motivelor de fapt și de drept care au stat Ia baza emiterii actului administrativ-fiscal;

 • - întocmirea referatului cauzei și prezentarea soluției;

 • - Aplicarea prevederilor legale în materia soluționării contestațiilor la actele administrativ-fiscale, respectiv Codul fiscal și Codul de procedură fiscală.

 • 3. întocmirea actelor de procedură litigioasă având ca obiect contestațiile la executare silită a creanțelor fiscale

 • - Preluarea acțiunilor contestatarilor și a citațiilor în litigiile pe rol comunicate de instanță;

 • - Redactarea întâmpinărilor, recursurilor, pozițiilor procesuale etc., depunerea acestora la instanțele competente, reprezentare;

 • - Preluarea copiilor dosarelor de executare și depunerea lor în probațiune.

 • 4. Organizarea depozitului de arhivă curentă al direcției

 • - Realizarea nomenclatorului arhivistic al direcției;

 • - înregistrare documentelor, preluarea lor, eliberare duplicate la cerere;

 • - Organizarea depozitului de arhivă pe criterii specifice caracterului fiscal al documentelor.

 • 5. Gestionarea bazei de date

 • - Administrare bază de date persoane fizice, juridice și amenzi;

 • - înregistrarea în evidențele fiscale a plăților efectuate prin trezorerie;

 • - Soluționarea cererilor de eliberare a parolelor pentru accesul la datele personale gestionate de Direcția Impozite și taxe locale;

 • - Colaborarea cu Serviciul Contabilitate în vederea înregistrării corecte a conturilor bugetare, a sumelor încasate, confirmarea anumitor plăți, corelarea înregistrărilor din contabilitate cu înregistrările analitice din aplicația informatică;

 • - Modificarea nomenclatoarelor și a altor tabele din bazele de date, conform precizărilor primite de la firma de la care s-a achiziționat softul.

D. Responsabilități:

 • - întocmirea corectă a cererilor de admitere a creanțelor în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale;

 • - Soluționarea cu celeritate și profesionalism a contestațiilor la actele administrativ-fiscale;

 • - Realizarea la termen a tuturor actelor de procedură în litigiile având ca obiect contestații la executare aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • - Organizarea depozitului de arhivă și gestionarea bazei de date.

E. Competențele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • - Aplicarea prevederilor Legii nr, 85/2006 și ale Legii nr. 31/1990 privind c.ieanțelr ImgHiililiduuuU-

 • - Soluționarea contestațiilor potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;

 • - îndeplinirea tuturor actelor procedurale în cazul contestațiilor la executare;

 • - Gestionare și administrare depozit arhivă și bază de date;

 • - înregistrarea plăților efectuate prin alte mijloace decât prin ghișeele de încasare ale Direcției Economice (plăți aferente taxelor și impozitelor gestionate de către Direcția Impozite și taxe locale);

 • - Alte competențe stabilite prin dispoziții.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • 1. Insolvență-verificarea creanțelor la bugetul local în urma notificării deschiderii procedurii insolvenței agenților economici, întocmirea cererilor de admitere a creanțelor și înscrierea lor pe tabelul creditorilor, transmiterea lor către lichidatorii judiciari și instanțele competente în soluționarea cauzelor, întocmirea cererilor suplimentare de creanță la momentul intrării în faliment a firmelor, verificarea sumelor repartizate în procedură, participarea la adunările creditorilor, operarea radierilor de la O.R.C., comunicarea lor la departamentele care s-au înscris pe tabelul creanțelor, întocmirea împreună cu Serviciul Urmărire creanțe buget local a procese lor-verbale de scădere și operarea acestora;

 • 2. Contestații la actele administrativ-jîscale-prelvwea. documentelor de la dosarul fiscal sau de la compartimentul care a emis actul administrativ contestat, verificarea acestora, soluționarea, comunicarea decizie de soluționare;

3. Contestații la executare-țxeXuaiea. acțiunilor contestatarilor, întocmirea întâmpinărilor, preluarea de la departamentele de specialitate a dosarelor de executare și comunicarea acestora instanțelor solicitante, depunerea tuturor înscrisurilor în procedură, exercitarea căilor de atac etc.;

4 Depozitul de arhivă curentă-țxe\\iax<ia. tuturor documentelor fiscale înregistrate și operate de către toate serviciile direcției, înregistrarea, verificarea și arhivarea acestora, eliberarea copiilor de pe documente fiscale la solicitarea contribuabililor, eliberarea dosarelor fiscale la solicitarea inspectorilor direcției, întocmire nomenclator arhivistic, casarea actelor a căror termen de păstrare a expirat potrivit nomenclatorului etc.;

 • 5. Baza de rfate-înregistrarea în evidențele fiscale a plăților efectuate prin trezorerie, eliberarea parolelor pentru accesul la datele personale gestionate de Direcția Impozite și taxe locale, colaborarea cu Serviciul Contabilitate în vederea înregistrării corecte a conturilor bugetare, a sumelor încasate, confirmarea anumitor plăți, corelarea înregistrărilor din contabilitate cu înregistrările analitice din aplicația informatică, modificarea nomenclatoarelor și a altor tabele din bazele de date, conform precizărilor primite de la firma de la care s-a achiziționat softul.