Hotărârea nr. 227/2014

Hotărârea 227/2014 - Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 pentru regiile autonome de subordonare locală: Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 pentru regiile autonome de subordonare locală Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 pentru regiile autonome de subordonare locală Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 173497 din 19.05.2014 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 pentru regiile autonome de subordonare locală Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba situațiile financiare pe anul 2013 ale regiilor autonome de subordonare locală Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca conform, Anexelor 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

Secretarul i

Jr. Auror;Nr. 227 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Anexa 1 la Hotărârea nr. 227/2014

HOTĂRÂREA NR. 4

Din 18 aprilie 2014

Extras

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca RA, întrunit în ședință ordinară,

Analizând materialul 2316/18.04.2014, Raportul de gestiune asupra rezultatelor economico financiare pe anul 2013,

Potrivit dispozițiilor art. 9 ale OUG nr. 109/2011 - privind guvemanța corporativă a intreprinderilor publice,

cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

 • 6. Se aprobă situațiile financiare ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, pentru anul 2013. Contul de profit și pierdere, bilanțul și repartizarea profitului : 50% vărsăminte la bugetul local; 10% participarea salariaților la profit; 40% surse proprii de finanțare, așa cum au fost propuse prin Raportul de gestiune 2316/2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE(Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 ■ 400604 Cluj-Napoca • România Secretariat: 0264 503703.596706 • Biroul relații cu clienții : 0264 503738.503733 «Dispecerat: 0264 503709^2.8^4# V 1,

Biroul tehnic : 0264 503719,503717 • Biroul financiar: 0264 503712 • Fax : 0264 503722 • c-mail: rat@ratci.ro • TelVcrdc'


înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. .112/338/1991 • C.I.F. RO 201330 . ors-71 nxicnnuwnm'wwnnni nro Hm

S’OU?_A t.O.P / 26.032014                                                    Suma de control            4.231.932

Bifați numai dacă

|X] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

i tp situație financiara :

este cazul:

Q Sucursala

6» An C Semestru

Anul j 2013

Entitatea

REGIA AUTONOMA DE TEKMOFICAR.E


Județ

Sector

Localitate

ÎChy                                              1

1 ---------------

|Cluj-Napoca

Strada

Nr.

Bloc

Scara

r*1-!

1 ele fon

B-dul2i decembrie i 989

|79            |

[0264503703

Cod unic de înregistrare

J12 338 1991

2

0


Număr din registrul comerțului


| Forma de proprietate

I

113530 Furnizarea de abur și aer condiționat


11-Regii autonome


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAE.N)


r-       Situații financiare anuale

(e                                ■>

( entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit

I | de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3 A1} din Legea contabilității nr. 82/1991


C Forma prescurtată
C Ferma simplificată

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii


I—|  3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente în

'—■ state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO-BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

indicatori:

Capitaluri - total

Profit/ pierdereÎNTOCMIT,Formular VALIDAT

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audf iEUROAUDIT

Nr.de înregistrare in Registru! CAFR

Cod fiscal

314

3765059


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2013

Formular 10                                                                   -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2013

31.12.2013

A

8

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

17.170

15.745

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

'     TOTAL (rd.OI la 05)

06

17.170

15.745

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 21 1 + 212 -2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07

86.819.390

4.067.202

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

08

41.735.683

35.449.369

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

213.357

167.147

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232-2931)

10

1.239.303

1.838.170

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

130.007.733

41.521.888

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 -2961)

12

4.293.400

4.293.400

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

)   5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

12.850

12.850

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

87

0

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

4.306.337

4.306.250

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11+18)

19

134.331.240

45.843.883

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

689.482

571.839

2. Producția in curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

689.482

571.839

ii. CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

--L

FIO- pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679*- 2966* - 2968* + 4092 1 411 +413 + 418-491)

■ 25

12.696.55^

11.312.581

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 +4282 + 431**+ 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428*’ + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

790.22;

3.023.739

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

13.486.776

14.336.320

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

i 2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 -596-598 + 5113 + 51 14)

32

172.407

5.071

TOTAL (rd. 31 +32)

33

172.407

5.071

. CASA Șl CONTURI LA 8ÂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

419.034

6.565.024

| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

14.767.699

21.478.254

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

21.030

17.380

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

33

2.226.578

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

2.656

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

9.391.118

19.882.230

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. sume Catorate entităților armate țct. too î + toas + zo9i +451   )

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 '1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 43 7***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456**' +

457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 51 96 + 5197)

44

956.392

1.697.325

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

12.574.088

21.582.211

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR1I CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

2.214.641

-86.577

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

136.545.881

45.757.306

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1632 + 5191 + 5192 + 5198)

49

3.832.522

3.285.285

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

1

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 t-453***)

54

/

FIO - pag. 3

S. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423 + 424 + 426+427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

1.428.549

1.310.450

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

5.261.071

4.595.735

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

1.207.1 19

0

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1.207.119

0

1. VENITURI IN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

43.723

0

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472’}

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

43.723

0

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

4.231.932

4.231.932

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOT Al (rd 68 la 71)

77

4 231 932

4 231 93?

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

.V. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

315.083

315.083

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

35.619.805

35.696.067

TOTAL (rd. 75 ia 78)

79

35.934.888

36.011.150

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                SOLD C (ct. 117)

83

671.667

SOLD D (ct. 117)

84

125.232

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

2.024.008

246.822

SOLD D (ct. 121)

86

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

31.766

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+35 - 86 - 87)

88

42.033.830

41.161.571

FIO- pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

88.000.138

0

CAPITALURI-TOTAL (rd.88 + 89) (rd.47-56-60-61 -64-65-66)

90

130.033.968

41.161.571

Suma de control FIO:     142.35.8.71.Q2 /4114391958

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*♦*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


iVALIDAT

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20                                                                     -lei-

1

1

1

Denumirea indicatorilor

1

1

i

i

i

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2012

2013

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

74.604.650

65.589.734

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

37.514.906

33.826.918

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

213.621

166.077

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

36.876.123

31.596.739

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)

09

409.177

1.365.838

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

1.501.897

2.162.058

- ■ -

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07 - 03 + 09 + 10)

12

76.515.724

69.117.630

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

1.225.193

1.314.545

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

54.582.818

49.264.102

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

5.597.702

6.726.437

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

4.828

30

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

10

0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

7.069.464

7.075.380

a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)

19

5.291.375

5.430.730

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.778.089

1.644.650

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

3.520.887

3.096.428

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

3.520.887

3.096.428

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

212.182

-316.352

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

1.396.320

16.461

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

1.184.138

332.813

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

3.331.418

3.647.275

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

1-625+626+627+628-7416)

28

2.738.81/

3.145.146

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

357.106

370.039

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

235.495

132.090

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

333.275

-1.207.1 19

-Cheltuieli (ct.6812)

33

333.275

-Venituri (ct.7812)

34

1.207.119

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

75.877.757

69.600.726

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35)

36

637.967

0

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

483.096

Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

1.696.392

800.000

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

1.696.392

800.000

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

326.884

177.802

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

251.535

205.236

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

2.274.811

1.183.038

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

243.405

212.609

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

337.659

240.511

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

581.064

453.120

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

1.693.747

729.918

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Â):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

2.331.714

246.822

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60 |

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) i

61

78.790.535

70.300.668

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

76.458.821

70.053.846

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

2.331.714

246.822

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

307.706

0

j 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

2.024.008

246.822

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :   1072993720 / 411439195S

/ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1: La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 521 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


r?'"* A               i

DATE INFORMATIVE                ° ’pafa

r     .                      la data de 31.12.2013

Formular 30                                                                   -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

246.822

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inreqistrat nici profit nici pierdere

03

r

! II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante -total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

''■•irnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

' - peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10 la 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

_

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

)b 1 igatii restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

111. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

127

122

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25 1                             120

113

i

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

nituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din.care:

34

impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate’) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,

-42- ■

primite in concesiune; dîii care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

43

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

44

Jdevență petrolieră plătită la bugetul de stat

45

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

46

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

47

- impozitul datorat la bugetul de stat

48

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

49

- impozitul datorat la bugetul de stat

50

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

51

37.000.000

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

52

- subvenții aferente veniturilor, din care:

53

37.000.000

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

54

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau in actele normative în vigoare, din care:

55

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

56

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

571

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelorde masa acordate salariatilor

58

265.905

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

1

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

59

- din fonduri publice

60

-din fonduri private

61

VI!. Cheltuieli de inovare’***)

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 ia 65)

62

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

63

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

64

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

65

VIU. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

66

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

67

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)

68

4.306.337

4.306.250

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de

brute (rd. 70 la 76)

- acțiuni cotate emise de rezidenti

70

- acțiuni necotate emise de rezidenti

71

12.850

12.850

) - părți sociale emise de rezidenti

72

4.293.400

4.293.400

- obligațiuni emise de rezidenti

73

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

74

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

75

- obligațiuni emise de nerezidenti

76

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)

77

87

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

78

87

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

79

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 +411 + 413 + 418), din care:

80

13.424.068

11.707.275

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și aite conturi asimilate, in sume brute j (din ct 4092 + din Ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

81

f

F30 - pag. 4

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

82

2.785.190

1.830.570

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

83

193

193

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 442S + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)

84

789.929

3.012.730

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4382)

85

2.064

i    - creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)

86

789.929

830.712

- subvenții de încasat(ct.445)

87

2.179.954

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

88

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

89

iCreantele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

i

90

îfreanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și getul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

91

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)

92

21.130

28.196

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

93

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publicefinstitutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

94

21.130

28.196

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit leaii și nedecontate Dănă la data de 31 decembrie (din ct. 461)

95

jobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

96

- de la nerezidenti

97

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

98

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + din ct.5O8), (rd.100 la 106)

99

- acțiuni cotate emise de rezidenti

100

- acțiuni necotate emise de rezidenti

101

- părți sociale emise de rezidenti

102

- obligațiuni emise de rezidenti

103

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

104

- acțiuni emise de nerezidenti

105

- obligațiuni emise de nerezidenti

106

Aite valori de încasat (ct. 5113+ 5114)

107

172.407

5.071

Casa în lei și în valută (ra. 109+110)

108

10.401

8.285

- în lei (ct. 5311)

109

10.401

8.285

F30 - pag. 5

-in valută (ct. 5314)

1 110

Conturi curente la bănci în lei și in valută (rd.112+114)

i 111

i

384.009

6.532.007

- în lei (ct. 5121), din care:

112

377.871

6.528.893

[

1             - conturi curente în lei deschise la bănci

Inerezidente

1

113

0

- in valută (ct. 5124), din care:

114

6.138

3.114

- conturi curente în valută deschise la bănci

inerezidente

1

115

■ Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)

116

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori

Ide încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

117

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

118

Datorii (rd. 120 + 123+126+ 129 + 132 + 135 + 138 +

141 +144+147 + 150+151+155 + 157 + 158+163 +

1164 + 165 + 171)

119

17.828.317

26.171.104

i r~'orumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

161 ),(rd. 121+122)

120

- în lei

121

i         - în valută

122

îDobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de

obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)

123

- in lei

124

- in valuta

125

; Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 127+123)

126

2.226.578

0

-în lei

127

2.226.578

0

-în valută

128

Pohanziie aferente creditelor bancare interne pe termen

—1

scurtidîn ct. 5198), (rd. 130+131)

- in lei

130

-in valuta

131

edite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 .>195), (rd .133+134)

132

-în lei

133

-în valută

134

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)

135

- in lei

136

- in valuta

137

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627 ), (rd.139+140)

138

-în lei

139

-în valută

140

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

Ct.1682) (rd.142+143)

141

- in lei

142

-in valuta

143

Credite bancare externe pe teimen lung (ct. 1623 + 1624 |

+ 1625 ) (rd. 145+146)

144

3.832.522

3.285.285

i

i                                                                                             F30 - pag.6

-în lei

145

- în valută

146

3.832.522

3.285.285

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.l682), (rd. 148+149)

147

- in lei

148

- in valuta

149

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

150

i

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685+ 1686+ 1687) (rd. 152+153)

151

1.421.707

1.303.608

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

152

1.421.707

1.303.608

-în valută

153

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

154

6.842

6.842

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte ituri asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 408+419), din care:

i

155

9.391.118

19.884.886

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

156

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 +424 + 426 +427 + 4281)

157

214.023

181.317

j Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)

158

736.729

1 460.984

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

159

192.817

208.932

-'datorii fiscale în legătură cu bugemi statului —

T6Cr

(ct.441+4423+4428+444+446)

□43.9 IZ

t.z52.O5z

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

''t.447)

161

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

162

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

163

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

164

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)

165

5.640

55.024

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

166

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

167

5.640

55.024

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

169

|

1 -----

F30 - pag. 7

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (cr. 478)

170

l

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

171

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

172

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

173

- acțiuni cotate 3,

174

- acțiuni necotate 4!

175

- părți sociale

176

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

177

Brevete si licențe (din ct.205)

178

6.842

6.842

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

179

26.182

135.490

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

180

88.000.138

88.000.138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

181

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

182

XI. Capital social vărsat

Nr. rd

31.12.2012

31.12.2013

Suma (lei)

%5)

Suma (lei)

%5)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

apital social vărsat (ct. 1012) 5,,

(rd. 184+187 + 191 + 192 + 193 + 194)

183

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 185+18S)

184

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

185

- deținut de instituții publice de subordonare locală

186

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

187

- cu capital integral de stat

188

- cu capital majoritar de stat

189

- cu capital minoritar de stat

190

- deținut de regii autonome

191

- deținut de societățile cu capital privat

192

- deținut de persoane fizice

193

: - deținut de alte entități

194

1

F30 - pag. 8

"d

Sume

A

B

2012

2013

Xil. Dividende /vărsăminte cuvenite

[bugetului de stat sau local, de repartizat din Iprofitul exercițiului financiar de către Icompaniile naționale, societățile naționale, [societățile și regiile autonome, din care:

195

996.121

- către instituții publice centrale

196

- către instituții publice locale

197

996.121

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/ indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

198

Nr. rd.

Sume

A

B

2012

2013

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

199

715.722

996.121

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

200

715.722

996.121

- către instituții publice centrale

201

- către instituții publice locale

202

715.722

996.121

■ către alți acțicrrarrla care statut/ unitățile administrativ-

teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

203

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare terioare anului precedent, din care virate:

204

- către instituții publice centrale

205

- către instituții publice locale

206

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

207

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice ******)

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

208

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

209

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

210

j- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice jafiliate

211

F30 - pag. 9

Suma de control F30 :  437493318/4114391958

Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri Intreținători unici de familie sau șomeri care in termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru o solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

'***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitore privind inovarea, publicația Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*■’***) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației. »•*»”*) pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

e vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând jprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau în alte scopuri ipescuit, etc.)

 • 2) in categoria „Alte datorii in legătură cu persoanele fizice și persoanelejuridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 5) La secțiunea„XI Capital social vărsat"la rd. 184- 194 ,in col. 2 si col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2013

Eierr.ente de imobilizări

j

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

98.286

8.275

X

106.561

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

98.286

8.275

X

106.561

Imobilizări corporale

.renuri

05

19.971.991

19.971.991

X

0

Construcții

06

69.530.180

1.204.100

63.955.031

6.829.249

Instalații tehnice si mașini

07

67.392.441

870.162

4.236.359

64.026.244

Alte instalații, utilaje si mobilier

03

407.358

7.674

399.684

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

1.239.303

1.315.567

716.700

1.838.170

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

158.591.273

3.389.829

88.887.755

73.093.347

imobilizări financiare

11

4.306.337

87

X

4.306.250

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

162.995.896

3.393.104

83.887.842

77.506.158

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE       .  --

1

1

Elemente de imobilizări

1

1

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

Alte imobilizări

14

81.116

9.700

90.816

TOTAL (rd.13 +14)

15

81.116

9.700

90.816

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

Construcții

17

2.732.781

29.267

2.762.048

Instalații tehnice si mașini

18

25.656.757

3.016.042

95.925

28.576.874

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

194.002

41.417

2.882

232.537

TOTAL (rd.16 la 19)

20

28.583.540

3.086.726

98.807

31.571.459

AMORTIZĂRI TOTAL (rd.15+20)

21

28.664.656

_

3.096.426

93.807

31.662.275

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE            r °‘

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate fa venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

stalatiî tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :   1180317818 /4114391958

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE

CLUJ - NAPOCA

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79, Cluj-Napoca Nr.       ..........din                ............

RAPORT DE GESTIUNE

ASUPRA REZULTA TELOR ECONOMICO-FINANCIARE

PE ANUL 2013

La sfârșitul anului 2013 patrimoniul regiei este de 4.231.932 lei, iar patrimoniul public aflat în administrarea RAT este de 88.000.138 lei. în conformitate reglementările OMFP 3055/2009 evidența bunurilor de natura patrimoniului public primite în administrare nu sunt evidențiate în conturi bilanțiere.

Veniturile totale în anul 2013 au fost de 70.300,67 mii lei și a fost realizată o producție de energie termică de 223.332 Gcal, producție care a fost livrată populației și agenților economici din municipiul Cluj-Napoca.

1. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2013 se prezintă după cum

urmează:

- MII LEI-

REALIZĂRI

2012

REALIZĂRI

2013

DIFERENȚE

%

VENITURI TOTALE din

care:

78.790,53

70.300,67

-8.489,86

89,22

-venituri din exploatare

76.515,72

69.117,63

-7.398,09

90,33

-venituri financiare

2.274,81

1.183,04

-1.091,77

52,01

-venituri extraordinare

0

0

0

0

CHELTUIELI TOTALE din care:

76.458,82

70.053,85

-6.404,97

91,62

-chelt. de exploatare

75.877,76

69.600,73

-6.277,03

91,73

-chelt. financiare

581,06

453,12

-127,94

77,98

-cheli, extraordinare

0

0

0

0

PROFIT BRUT

2.331,71

246,82

-2.084,89

10.59

IMPOZIT PE PROFIT

307,71

0

-307,71

-

PROFIT NET

2024,00

246,82

-1.777,18

12,19

PRODUCȚIE FACTURATĂ (gcal)

259.073

223.332

-35.741

86,20

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de 70.300,67 inii lei, cu 8.489,86 mii lei mai puțin decât în anul anterior , reprezentând 89.22 % din producția anului 2012. Scăderea veniturilor se datorează unei producții mai mici de energie termică .

Veniturile realizate sunt aferente unei producții facturate de 223.332 Gcal., față de 259.073 Gcal. facturate în anul 2012. De asemenea în venituri sunt cuprinse și serviciile de revizii și reparații la diverși beneficiari și lucrări de investiții realizate în regie proprie.

O pondere importantă în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din subvențiile pentru diferența de tarif la energia termică livrată populației în sumă de 31.596,74 mii lei-fară TVA . Valoarea totală a subvenției pentru anul 2013 a fost de 39.179, 95 roii lei -valoare cu TVA din care s-a încasat 37.000,00 mii lei, diferența de 2.179,95 fiind încasată în cursul lunii ianuarie 2014.

Veniturile financiare, în valoare de 1.183,04 mii lei, s-au realizat pe seama veniturilor din dobânzi bancare în valoare de 177,80 mii lei, a veniturilor din dividende de la Colonia Cluj Energie în sumă de 800,00 mii lei , diferențe de curs valutar în sumă de 203,54 mii lei și a altor venituri financiare în sumă de 1, 7 mii lei.

Pentru întreaga activitate a unității s-au cheltuit 70.053,85 mii lei , cu o cheltuială efectivă de 996,49 lei la 1.000 lei venituri față de 970,41 lei la 1.000 lei venituri în anul 2012 , cu 26,08 lei mai mare decât cea realizată anterior .

în totalul cheltuielilor de exploatare ponderea principală o dețin consumul de gaz metan , energie electrică, energie termică achiziționată și apă. Ponderea acestor cheltuieli în total costuri se ridică la 79.53 %.

Evoluția cheltuielilor este influențată de prețurile de achiziție la gaz metan, energie electrică și materiale specifice activității noastre precum și dc consumurile specifice.Astfel consumul specific la gaz metan, unul din principalele elemente de cheltuieli ale unității, a fost de 186, 22 Mc/Gcal. în 2013 față de 186,19 Mc /Gcal. în 2012, ceea ce înseamnă o creștere de 0.03 % față de 2012.

Din activitatea de exploatare s-a realizat o pierdere de 483,10 mii lei, iar din activitatea financiara un profit de 729,92 mii lei , din care rezultă un profit brut de 246,82 mii lei . Nu au fost înregistrate cheltuieli cu impozitul pe profit, prin urmare s-a ajuns la un rezultat net al exercițiului de 246,82 mii lei.

Profitul realizat în anul 2013 este datorat în mare parte și unor venituri conjuncturale obținute în 2013. respectiv încasarea dividendelor de la CCNE în valoare de 800,00 mii lei.

Pe întregul exercițiu financiar 2013 s-a realizat un profit net de 246.822 lei

în următoarea structură:

 • a) , pierdere din activitatea de exploatare

 • b) . profit din operațiuni financiare

 • c) . profit din operațiuni extraordinare

 • d) . profit brut realizat = a + b+ c

 • e) . impozit pe profit

-483.096 lei

729.918 lei

0 lei

246.822 lei

0 lei

f). profitul net

246.822 lei

 • 2. Contul de profit și pierderi, repartizarea profitului

~ Impozitul pe profit datorat pentru anul 2013 a fost determinai îh conformitate cu Legea nr.571/2003 (Codul Fiscal) actualizata, privind metodologia de calcul a impozitului pe profit, luând în calcul veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile . Din influența cheltuielilor nedeductibile și a veniturilor neimpozabile a rezultat pierdere fiscală, prin urmare nu s-a datorat impozit pe profit pentru anul 2013.

Cheltuielile nedeductibile, calculate conform prevederilor Codului Fiscal, au fost de 76.623.64 lei, iar veniturile neimpozabile au fost de 800.000 lei reprezentând venituri din dividende încasate de la CCNE Cluj-Napoca.

Profitul net stabilit este de 246.822,16 lei, repartizat astfel:

 • 2.1. Profitul net realizat în 2013                                   246.822,16 lei

 • 2.2. Rezerve legale                                                  12.341,11 lei

Propunerea noastră este ca respectând OG. nr. 64/2001 , aprobată prin Legea nr.769/2001, profitul net de repartizat să fie împărțit astfel:

-vărsăminte din profitul net la bugetul local (50%)

117.241 lei

-participarea salariaților la profit (10%)

23.448 lei

- surse proprii de finanțare (40%)

93.792,05 Iei

 • 3. Anaiiza creanțelor și obligațiilor unității

  Totalul creanțelor de încasat la sfârșitul anului a fost de din care:

  14.748.394 Ici,

  a), clienți pentru energia termică și alte prestații:

  11.312.581 lei

  b). clienți incerți sau în litigiu

  394.694 lei

  c). creanțe în legătura cu personalul

  193 lei

  • d) . subvenții pentru diferențe tarif (inclusiv TVA)

  • e) . creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului

  2.179.954 lei

  832.776 lei

  f). cheltuieli înregistrate în avans

  17.380 lei

  g). alte creanțe

  10.816 lei

Vechimea creanțelor restante ( cu termene de plată depășite) la clienții pentru —cnnrgierermTCă. care Vețin pOTTdere<i cealnaîănăfeTh'totaTuî creanțelor, se prezintă^astfelf

 • -  până la 30 de zile

  295.453 lei

  98.977 lei

  1.246.142 lei


 • -  între 30 și 120 de zile

 • -  peste 120 de zile

  Total


1.640.572 lei

încasarea creanțelor într-un ritm constant progresiv a stat mereu în atenția noastră. S-au luat măsuri organizatorice în cadrul biroului Relații cu clienții și a Oficiului juridic pentru desfășurarea fluentă a activității de încasare și recuperarea rapidă a creanțelor mai vechi.

Totalul datoriilor regiei la sfârșitul anului se ridică la suma de 26.171.104 lei , din

care:

-credite externe cu garanția statului (732.554,04 euro) actualizate la cursul de la

31.12.2013 (leuro=4,4847 lei)

3.285.285 lei

-anticipații

1.292.057 lei

-leasing și alte investiții financiare

11.551 lei

-furnizori

14.459.568 lei

-furnizori facturi nesosite

5.422.662 lei

- clienți creditori

2.656 lei

-datorii cu personalul și asigurările sociale

181.317 lei

-alte datorii față de bugetul de stat și tva neexigibilă

1.460.984 lei

-alte datorii

55.024 lei

Din totalul datoriilor față de furnizori, datoria față de FRE Electrica SA Cluj-Napoca a fost de 680.554.82 lei, iar datoria pentru energia termică cumpărată de la Colonia Cluj-Napoca Energie S.R.L. a fost de 6.617.477.59 lei. Datoria față de E-ON Energie a fost de 6.339.398,20 lei.

Din totalul datoriilor comerciale de 19.882.230 lei , 14.487.355 lei reprezintă facturi ale lunii decembrie 2013 ( 72,86 % din totalul datoriilor), lună cu ponderea cea mai mare în activitatea Regiei, respectiv 19,76 % din total venituri anuale. Menționăm faptul că Regia nu a avut datorii restante la furnizori sau la bugetul statului, toate datoriile comerciale fiind datorii curente.

în cursul anului 2013 în unele perioade, au fost nevoi suplimentare de finanțare pentru asigurarea fluxurilor de trezorerie , datorită caracterului sezonier al activității, ceea ce a necesitat apelarea ocazional la credite bancare. în consecință a fost contractată o linie de credit de 7.500.000 lei de la Banca Transilvania Cluj care a fost folosită însă foarte puțin.

Toate aceste credite împreună cu creditul pe termen lung (B.E.I.) au făcut ca nivelul dobânzilor plătite în 2013 să fie de 212.610 lei, ceea ce reprezintă 0, 29 % din total costuri aferente anului 2013.

 • 4. Activitatea de investiții

în cursul anului 2013 s-au efectuat cheltuieli pentru lucrări de investiții astfel :

Din surse proprii de finanțare din taxa de dezvo!tare(valorile sunt cu TVA)

CAPITOLUL A Lucrări în continuare:

 • l. Modemizarea/automatizarea centralelor termice

- înlocuire cazane in Centrale Termice                            257.415,42 lei

 • 2. Modernizare rețele termice aferente programului de reabilitare a străzilor din

municipiul Cluj-Napoca (execuție lucrări)                               1.223.802,23 lei

 • 3. Reabilitare coșuri de fum la centralele termice:

Gheorgheni, 16 Mănăștur                                        357.420,26 lei

 • 4. Reabilitare instalații de alimentare cu gaza centralelor termice 3,5,9,14,18

Manastur, Gruia, Muncii                                                  69.310,90 lei

TOTAL CAP A.

CAPITOLUL B Lucrări noi:

 • 1. Alimentare cu energie termică clienți noi

  1.907.948,81 lei


  149.996,80 lei


 • 2. Producerea de energie electrică prin utilizarea panourilor fotovoltaice

pe platforma CTZ-ului-studiu de fezabilitate                        35.797,56 lei

 • 3. Reabilitarea rețelei de apă fierbinte (RAF)-vane pentru cămine 154.380,00 lei

TOTAL CAP B.

340.174,36 leiUtilaje independente și alte investiții

354.395,77 lei

TOTAL CAP C.

354.395,77 lei

Total CAP A+B+C

2.602.518,94 lei

 • 5. Situația provizioanelor

La începutul anului 2013 unitatea avea constituite provizioane pentru clienți incerți în valoare de 727.507 lei. In cursul anului au fost încasate și au fost anulate provizioane în sumă de 332.813 lei, soldul la sfârșitul anului 2013 fiind 394.694 de lei. Nu au fost constituite provizioane pentru clienți incerți în anul 2013.

De asemenea au fost anulate provizioane pentru litigii în valoare de 1.207.119 lei, provizioane constituite in anii precedenți pentru plata despăgubirilor pentru litigiile de muncă .

 • 6. Ake aspecte ale activității exercițiului financiar 2013

In anul 2013 unitatea și-a achitat toate datoriile către bugetul de stat, bugetul local și fondurile speciale la scadență, cele rămase de vărsat reprezintă datorii curente plătite odată cu chenzina a Il-a a lunii decembrie în ianuarie 2013.

Nu s-a tăcut reevaluarea mijloacelor fixe care aparțin patrimoniului propriu al RAT Cluj - Napoca.

Unitatea a luat măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și s-a întocmit raportul anual al conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern managerial, în conformitate cu actele normative în vigoare.

La baza înscrierii posturilor din bilanțul contabil au stat datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii.

Inventarierea anuală s-a făcut conform reglementărilor legale în vigoare.

în acest scop s-a efectuat valorificarea inventarierii și rezultatele au fost cuprinse în bi-lanțul-incheiat-pe-aaul-2013.

întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice cu respectarea actelor normative care legalizează activitatea economico-financiară a agenților economici.


DIRECTOR ECONOMIC,

RAPORTUL

AUDITORULUI

FINANCIAR

31 DECEMBRIE 2013

SC EUROAUDIT SRL CLUJ-NAPOCA

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din

Romania cu autorizație nr. 314/27.01.2003

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR asupra situațiilor financiare întocmite de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE. Cluj-Napoca. la data de 31.12.2013

1. Introducere :

In executarea misiunii incredintate și ca urmare a demersurilor concretizate prin încheierea contractului de audit financiar, am procedat la auditarea situațiilor financiare si intocmirea raportului de audit financiar al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE privind exercițiul încheiat la 31.12.2013 cu anexele aferente.In vederea îndeplinirii misiunii incredintate am procedat la controlul conturilor anuale.efectuand diligentele si investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare .conform normelor legale, a normelor minimale de audit. aliniate la Standardele Internationale de Audit.

Lucrările aferente misiunii de audit cu privire la exercițiul financiar 01.01-31.12.2013 au fost realizate de S.C. EUROAUDIT S.R.L. cu sediul social in cluj-Napoca. str. Inau nr. 2. jud Cluj. înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr.J 12/1 -113/93. cod unic RO 3765059.înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizația nr. 314 2003. reprezentata legal de Pfof.Univ.Dr. Popa" loan. auditor finaiiciai cu carnet nr: 1014. in calitate -de-administrator unic.

Responsabilitatea asupra exactitatii datelor cuprinse in situațiile financiare anuale aparține unitarii beneficiare, respectiv REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE

Responsabilitatea noastra este de a ne exprima opinia independenta si profesionala cu privire la situațiile financiar-contabile aferente exercițiului încheiat la 3 1.12.2013. pe baza aciclicului efectuat.                                 4

Raportul de audit se adreseaza Consiliului de administrație. Consiliului Local al,Municipiului Cluj-Napoca si terților interesați de a avea o imagine reala a'acesteLentitati. exprimata pro fes ion ist. responsabil si independent.

fi L Pentru a-si exprima opinia independenta si profesionista aferenta e’xercil'iului încheiat la 31.12.2013 cu privire la situațiile financiar-contabile Întocmite de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE. auditorul a avut in vedere aceste situații financiare luate in ansamblu, raportate la OMFP

nr.3055/2009    pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu

directivele europene.

Auditul s-a realizat in conformitate cu Normele minimale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si armonizate cu Standardele Internationale de Audit.

Pentru redactarea opiniei sale auditorul a tinut cont de regulile de etica care guvernează responsabilitatea profesionala a auditorului, respectiv : independenta, integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, grija si masuri, secret profesional, comportare deontologica si respectarea normelor tehnice si profesionale.

Auditorul a mai avut in vedere si modul cum au fost respectate prevederile legale cu referire la inventarierea patrimoniului reglementate prin OMF nr 2861/2009 și Legea nr.571/2003 -Codul fiscal-modi ficat si republicat.

 • II.Metode si tehnici de lucru :

Auditorul financiar .pentru redactarea prezentului raport.a tinut cont .in principal, de următoarele standarde de audit :500-Probe de audit.540-Auditarea estimărilor contabile.550-Parti    afiliate. 5 70-Principi ui    con ținui tatii.580-

Declaratiile conducerii si 700-Raportul auditorului asupra situațiilor financiar-contabile si a utilizat date si informații culese după cum urmeaza :

 • I. Au fost colectate date cu privire la istoricul si evoluția entitatii economice :

2.Specificul activitatii si modul de organizare a fluxului tehnologic :

 • 3. Numărul si structura profesionala a personalului :

 • 4. Modul de organizare a managementului si de elaborare al deciziilor:

:5:Circuitul informațional si al documentelor:

6 .Ex iste-ntast 'capaei tatea logistrea -a ent-teaft-m—

 • 7. Modul de culegere si prelucrare automata a datelor evidențiate in situațiile financiar- contabile aferente exercițiului 2013 :

 • 8. Modul de aplicare a principiului subsid iaritati i si delegării competentelor decizionale :

J I

 • 9. Piața si-concurenta ;

 • 10. Politici de aprovizionare si comercializare practicate :

 • II. Clienti si furnizori principali precum si raportul dintre entitate si aceștia:

 • 12.Riscuri .puncte tari si puncte slabe ale entitatii :

13.Situația juridica a patrimoniului entitatii.

Exprimarea opiniei si fundamentarea concluziilor auditului financiar are la baza procedee cum sunt tsondajul.pragul de semnificație.chestionarul si stabilirea nivelului de reprezenlativitate a datelor sau elementelor auditate.

Am planificai auditul in asa tel incat realizarea operațiunilor de audit sa permită obținerea unei asigurări ca situațiile financiare nu conțin erori semnificative.Demersul întreprins pentru atingerea acestui obiectiv s-a realizat prin examinarea pe baza sondajului a sumelor si informațiilor cuprinse in situațiile financiar- contabile.Am evaluat de asemenea modul cum au fost respectate metodele .principiile si politicile contabile aplicabile societății.iar iii limite apreciate de noi ca rezonabile am utilizat certificările si confirmările date de sistemul de organizare si funcționare a societății.

Ca principale instrumente de lucru in elaborarea opiniei .auditul a utilizat următoarele documente cuprinse in situațiile financiare:

 • a) bilantul contabil încheiat la 31.12.2013:

 • b) contul de profil si pierdere întocmit la 31.12.2013 :

 • c) raportul administratorilor:

foate aceste documente sunt anexate raportului de audit si fac parte integranta din acesta.In afara de aceste documente auditul a mai utilizat date si informații despre client după cum urmeaza :

-informații generale ;

-detalii despre activitate :

-organigrama :

-conturi bancare si persoanele cu drept de semnătură :

-^Administratorii si alt personal relevant:

-informații .contracte si acte cerute de lege :

-sistemul contabil.

Auditarea sistemului contabil a avut in vedere :

-existenta registrelor si modul de întocmire a evidente contabile :

-sinteza sistemului contabil :

-sistemul informatic utilizat si eventualele riscuri aferente :

-politicile contabile semnificative i

-Pe parcursul executării misiunii de atrdrt—avut m vedere numai-informațiile direct relevante cu privire la obiectivele urmărite.

Ca urmare a parcurgerii etapelor enumerate mai sus consideram ca auditul nostru oferă o baza rezonabila pentru exprimarea unei opinii in mod independent si profesionist.

Conturile anuale care au fost ariditate privesc întreaga perioada a anului 2013.

Responsabilitatea asupra datelor cuprinse in conturile anuale revine entitatii ariditate.respectiv REGIA AUTONOMA DE TERMOF1CARE Cluj-Napoca.

Auditorul isi va exprima opinia profesionala si independenta asupra concluziilor ce se pot desprinde din analiza de ansamblu a entitatii si din analiza efectuata in mod special a situațiilor financiar- contabile întocmite la 3 1.12.2013.

.    . g -j.

 • III, Constatări generale :

Soldurile inițiale ale conturilor înregistrate in bilanțul contabil intocmil la 31.12.2013 au fost determinate prin preluarea corecta a soldurilor finale aferente exercițiului financiar precedent.

Patrimoniul REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE nu s-a majorat pe parcursul exercițiului 2013 și este de 4.231.932 lei. Creditele pe termen lung la 31.12.2013 sunt in valoare de 3.285.285 lei.Creditele pe termen scurt au fost rambursate integral. Datoriile comerciale sunt de 19.882.230 lei

Valorile detaliate si evoluția lor in ceea ce privesc :situatia fluxului de numerar .situația modificării capitalului propriu.activele imobilizate.provizioane pentru riscuri si cheltuieli.repartizarea profitului.analiza rezultatului din exploatare.situatia creanțelor si datoriilor.principii.politici si metode contabile, situația privind acțiunile si obligatiiinile.structura de personal si managementul.o scurta analiza pe baza de indicatori economico-flnanciari si alte informații cu caracter general cu privire la entitatea auditata sunt prezentate in anexele si notele explicative la prezentul raport. Menționam faptul ca în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013. unitatea auditata a realizat o cifra de afaceri neta de 65.589.734 lei si un profit net de 246.822 lei

Pe parcursul lucrărilor de auditare s-au respectat, in totalitate. Normele minimale de audit adoptate de C'AFR armonizate cu Standardele Internationale de Audit.Aceste standarde si norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat in vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiar contabile nu conțin anomalii semnificative.Un audit consta in examinarea .prin sondaj ;a elementelor care justifica datele conținute in situațiile financiare.Auditul consta in mod egal in aprecierea principiilor contabile folosite si estimările utilizate de conducere precum si a prezentării situațiilor financiare luate in ansamblu.

Consideram clfaăuditul efectuat constituie o faza rezonabila pentru-exprimarea opiniei noastre.                                          ’

 • IV. Concluzii :

ln; opinia noastra. apreciem ca situațiile financiar contabile pentru exercițiul 2013. întocmite de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE prezintă in mod corect, sub toate aspectele’ semnificative, poziția financiara a societății, rezultatele financiare precum si situația fluxurilor de numerar si sunt in conformitate cu OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene și cu legislația fiscala în vigoare cu privire la întocmirea situațiilor financiare de raportare anuala. Entitatea auditata a evidențiat corect rezultatele exercițiului-2013.                                                î

Din investigațiile efectuate am constatat ca entitatea auditata si-a organizat auditul intern.

 • V.Opinia auditorului :

C’onstienli fiind de faptul ca auditul nostru are rolul de a atesta poziția financiara, performantele si modificările poziției financiare a entitatii.care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, in primul rând Consiliului de Administrație in luarea deciziilor economice.apreciind ca s-au aplicat corect prevederile reglementărilor în domeniu și. in același timp, tinind cont de cele menționate in capitolele III si IV din prezentul raport, situațiile financiare intocmite si prezentate de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE se auditează prin exprimarea unei opinii FARA REZERVE.

Prezentului raport se anexeaza situațiile financiare ale anului 2013.

Anexele enumerate mai sus fac parte integranta din prezentul raport de audit.

Prezentul raport de audit s-a încheiat in 3(trei) exemplare originale, un exemplar pentru auditor și doua exemplare originale pentru beneficiar.

Auditor financiar,

SC EURO AUDIT SRL CLUJ-NAPOCA

Autorizația nr. 314/2003

Reprezentant legal,

Auditor financiar

Prof.Univ.Dr. Popa loan


REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA400388, Cluj-Napoca. Calea Someșeni. Nr. 2 Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576 RO 201233, J12/117/1991 E-mall: office@radpcj.ro Website. www.radpcj.ro

Anexa 2 la Hotărârea nr. 227/2014


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca intrunit in ședința ordinara din data de 15.05.2014

In temeiul prevederilor HCL nr. 100/2014

Având in vedere referatul Direcției Financiar Contabilitate nr. 3777/25.04.2014

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba cu .. b.. ..voturi situațiile financiare ale RADP Cluj Napoca la data

de 31.12.2013

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directorul General al RADP Cluj Napoca, Direcția Financiar Contabilitate.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevăzut de lege, Direcției Financiar Contabilitate, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunoștința publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro


Consiliul de Administatie al RADP/Cluj Napoca

Șarm as Ionut- SabinHotararea nr.l5/..ZwX.'.^..^^^

Bifați numai dacă C Mari Contribuabili care depun bilanțul la București este cazul:


[~| SucursalaTip situație financiară : BL


2013


Entitatea|RJEGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLICtZ5

O

Județ

Sector

Localitate

|C!uj

□ L

|CLUJ-NAPOCA

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

CALEA SOMESEN1

1

2 1

i

ri!         ~


Număr din registrul comerțului

J12 117 1991

Cod unic de inregistrare

2

0

1

2

3

3


Forma de proprietate    [i |-Regii autonome


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)


42H Lucrăti de construcții a drurnurlor și autostrăzilor


L.       Situații financiare anuale

(entitati al cărei exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


p» Forma lungă

I---

Forma prescurtată


Forma simplificată


Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru uri exercițiu financiar diferit J de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din Legea contabilității nr. 82/1991


2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

r—I 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente in '—' state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele [morocazan lOAN


Semnătura si stampila


Georgetă I. Negrea
ÎNTOCMIT,


Seouut d'giidl de Georgetă I Negrea CtfCwîO, IrFlefWU osWGIA AUTONOMA A uOMENIULUt PUBLIC CI UI NAPOCA RA, cn-=Gejrgeta I. Negrea. W'UilNumber=20060S1670N»Ga. name-Gc-orgeia i Negre*. grvenNarne=Georgeta. sn^Negrea D.W: ZG'.A.W 25 09.12 «4 *03'00

'Semnătura electronica


Semnătura__Nr.de inregistrare in organismul profesional


AUDITOR,


Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EXPERTIZA

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFP.


Cod fiscal


BILANȚ la data de 31.12.2013

Formular 10

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2013

1

31.12.2013

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

—•

I

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct 205 s 208 - 2805 - 280S - 2905 - 2908)

03

13.891

10.370-

4. Fond comercial (ct.2071-2307-2907)

1 04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.C1 la 05)

06

13.891

10.370

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

r

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-281 1 -2812-2911-2912)

07

37.723.942

87.973.750

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 2.13 + 223-2813 -2913)

08

3.456.159

4.017.294

3 Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2314 - 2914)

09

7.756

5.673

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

327.659

142 345

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

91.515.516

92.139.062

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea incaselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

i

|

1

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

1

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676“ + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd, 12 la 17)

18

-

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+11 + 18)

19

91.529.407

92.149.432

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

i

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 •» 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 331 + 323+/-388 - 391 - 392-3951 -3958- 398)

20

336.053,

323.524,

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

492.960

491.824^

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3945 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

40.6841

---------------------------------------------------------------------------------i

38.868

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 409î)

23

TOTAL (rd.20 la 23)

24

869.697

854.2'61

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1

1

FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale ; i (ct. 2675’ + 2676 *+ 2678’ + 2679 - 2966’ - 2968’ + 4092 +

411 - 413 + 418-491)

1

2.5

2.927.85;

1.0’1.672

1 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495’)

?c

I 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea [intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

1 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431*** + 437** + 4382 + 441*”* + 4424 + 4428”' +

444** + 445 -i- 446** - 447*** + 4482 + 4582 + 461 + 473”-496 + 518’}

Ț

i 23

99.655

I

438.946

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495**)

| 25

1

1

TOTAL (rd. 25 la 29)

i 30

l

3.027.507

1.510.618

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1 —

i

1

L.........

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

1

1

1

1 «

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 +32)

33

i

1

1

1. _ASA Șl CONTURI LA BĂNCI (Ct. 5112+ 512 +53 î + 532 + 5^1 + 542)

-

701.068

603.886

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

.

4.598.272

2.968.720

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

3.286.262

3.286.262]

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

l t .1

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat [împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681-169)

37

1

1

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1582+ 5191 + 5192 + 5198)

38

_____

3. Avansu’i încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

1

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

1.927.694

1.380.360

5. Efecte de comeiț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1651 + 1685 + 2691 + 45Î****)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453*****)

43

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 -f 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431  * + 437”’

+ 4381 + 441 *'* +4423 +4428’** + 444***** + 4-16*** + 447**’+ 4481 +455 + 456”*:: + 457 + 4581 + 462 + 473 **’ + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

1.515.323

1.466.842

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

3.443.017

3 347.202

Jc. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 53)

46

4.370.074

2.839.056

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

95.899.481 j

94.983.488

G DATORII: SUMELE CARE TREBUiE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1

1

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat |împrumui utile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 163 i - 159)

48

■ I

i

1    2. Sume- datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 r 1525 + 1627 +

j1c32 + 5191 +5I92 + 5198)

1

49 |

3.277.586

5.153.388|

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50 1

L

1

4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401 + 404 + 403)                                 | 3! :

5 Efecte de comerț de plătit (ct. 403+ 405)                                        52 '

I

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451

53

__1

7. Sume datorate entităților de care compania este legată in virtutea intereselor depr.r-icipatsict. 1663 + 1686+2692+453”

54 1

i

!                                                                                  FIO-pag. 3

8. Alte datorii. inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. li 623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427+4281 + 431 '*"'+ 1437- '  4381 -441' ' +4423 ' 4423 '*4 444*“*+ 446"*'+ 447**’+4481 +455 t-

h.56- ' + 4581 v 462 + 473'** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5 195 + 5196-r 5197)

i55

1

877.736

567.932

TOTAL (rd. 43 la 55)

î rr

I c6

I

4.155.322

5.721.320

FI. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514 + 1518)

I 59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții fct.475)

61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

•52

71.443

i .

68.724

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

I 63

1

71.44.3

68.724

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

1 , .

04

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2O75)

6c

I

TOTAL (rd. 61 +62 + 65+66)

67

71.443

68.724

>. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

92.059.316

93.570.342

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

r.ncAt trurooia ztj

/ z-

7Z.U39.J ror

Vd.tr/   42

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

I1!. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

556.221

_

556.221

.REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

155.270

155.270

2 Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)

77

i 4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

1.271.229

837.542

TOTAL (rd. 75 la ?8)

79

1.426.499

992 812

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)                SOLD C (ct. ! 17)

83

1

1

SOLD D (cr 117)

8-1

3.477.727I

2.297.877

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

1.241.947;

0

SOLD D (ct. 121)

.36

3.554.330

Repartizarea profilului (ct. 179)

87

1

62.097|

CAPITALURI PROPRII - TOT AL (rd. 72+73+74+79 • 80+81 - 82+83- 84-rB5 - 86 - 37)

88

91.744.159

89.267.168

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

1

CAPITALURI - TOTAL <rd. 88 + 89} (rd.47-56-59-61-64-65-66)

90

91.744.1591        89.267.168

i


Suma de control FIO:     1560723397 / 2684671232


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*'’) Solduri creditoare ale centurilor respective.

1 ) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

NEGREA GEORGETA


Calitatea


1
i

.1Formular

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

-


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

F20 - pag. 1

i

- lei -•

Denumirea indicatorilor

Nr.

r                  n

Exercițiul financiar

rd.

1

2012

2013

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

17.557.801

10.973.172

Producția vândută (ct.701-t-702+703+704+705+706+708)

02

16.857.862

10.828.123

enituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

699.939

150.049

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul generai si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

_

i 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

2.122.978

2.437.126

Sold D

08

3. Pioducția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată

(<.7.721+722)

09

31.517

46.357

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

179.763

164.425

11

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 t 09 + 10)

12

19.892.059

13.626.080

5 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

6.050.059

6.233.724

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

60.775

116.352

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

559.800

576.641

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

614.599

96.637

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

6.907.438

6.874.2.47

a) Salarii și indemnizații D (ct.641+642-*-643+644-7414)

i9

-1

5.313.476

5.325.376

1

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.593.962

1.547.3711

7.aj Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

469.582

509.179

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

469.582

509.179

i

I a.2) Venituri (ct.7813)

23

i

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

L

21.246

99.439

b.1) Cheltuieli (ct.654-t-6814)

25

101.215

95.083

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

79.969

+.644

1

8. Aite cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

3.578.191

L

2.21 l.74ui

F20 - pag. 2

I-----------------------------------------

3.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 -1-625+626+627+628-7416)

28

2.951.63*

1.520.910

3.2. Cneituieii cu alte impozite, caxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

444.95

511.68Î

I 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

181.545

179.142

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 666*)

31

1

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-Cheltuieli (ct.5312)

33

- Venituri (ct.7312)

34

1--

CHFî TUIFI! DF FXPI OATARF-TOTAL (rd. 13 la 16 - 17+18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

18.261.690

16.708.959

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

1 ’ ■

1

- Profit (rd. 12 - 35)

1.630.369

0

- Pierdere (rd. 35 -12)

37

0

i

3.032.879

r

. 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

i

1

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766 ■}

42

1.1.23

688

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.752+764+765+767+768)

44

338

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

1.461

688

12. Ajustări do valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd- 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

1

Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

383.570

460.032

1

■ din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

6.313

12.107

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.46 + 49 + 51)

52

389.883

472.139

PROFiTiJL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

1

r

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

388.422

471.451

4. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Â):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

1

55

1.241.947

0

- Pierdere (rd. 35 + 52- 12-45)

§6

ol

3.554.3301

11

J_

5. Venituri extraordinare (ct.771)

57

1

6. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

i

58

7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

1

- Profit (rd. 57-58)

59

o1

1

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

~T

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

19.893.520

13.626.768

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + .58)

62

18.651.573

17.181.098

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 61-62)

63

1.241.947

0

- Pierdere (rd. 62 - 61)

64

0

3.554.330

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la eiementele de mai sus (ct.698)

66

>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

1.241.947

0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

3.554.330

Suma de control F20 :  2773380_9_Q.A2L8467.i232

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

I' La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 62.1 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMUNISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Imorocazan ioan

l____


. .mnătura


Stampila unitățiiFormular

VALIDAT

I__I


Nr.de inregistrare in organismul profesional: f----:-----

F30 - oaCT 1

DATE INFORMATIVE                 p °

r     . _A                 la data de 31.12.2013

Formular 30                                                                   -lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

3.554.330

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1-2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

1.637.375

1.637.375

—I

I

F îizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

1.127.006

1.127.006

i

I

- peste 30 de zile

06

817.221

817.221

-peste 90 de zile

i

07

168.424

168.424

- peste 1 an

08

141.361

141.361

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

■ contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

---------—

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

■^■oligatii restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

510.369

510.369

I

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

I

i

- restante după 30 de zile

20

1

I

| _____

i - restante după 90 de zile

21

I - restante după 1 an

22

I Dobânzi restante

23

fii. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

.31.12.2012

31.12.2013

A

B

i

2

I

Număr mediu de salariati

24

-- !

233

252:

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

1

263,

F30 - pag. 2

1

1

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

i Nr. ,              _             ..

■ . 1           Sume (3ei)

rd. |

A

i B

|

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

r

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

1 30

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

1 32

i •• impozitul datorat la bugetul de stat

I 33

V buri brute din dividende plătite către persoane nerezidente din care:

! 34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

1

1

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

1 36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii 'uropene. din care:

40

- impozitul datorat ia bugetul de stat

41

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public.

—42—1

:           concaslurifl, dlridarer—

-------------1-

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stai

43

R^evență minieră plătită la bugetul de stat

44

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

45

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

46

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

47

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

Venitul i brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii , Europene, din care:

49 ;

- impozitul datorat la bugetul de stat

50

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

51

1.172.954!

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

52

1.172.954

• subvenții aferente veniturilor, din care:

53 ’

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

54

1

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale . și/sau in actele noimative în vigoare, diri care:

55 !

1.180.': 56!

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

56

2.7501

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

57

1.177.406.F30 - pag. 3

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

58

1

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

1

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care.

59

- din fonduri publice

60

- din fonduri private

61

1

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

B

1

2

Cheltuieli de inovare - toiai (rd. 63 la 63)

62

■ cheltuieli de inovare finalizate în cursui perioadei

63

i

... .

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

64

I

I

- i

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

65

i

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

ic.

Avansuri acordate pentru imobilizări riecorporale l(ct. 234)

66

' Avansuri acordate pencru imobilizări corpoiale (ct. 232)

67

Imobilizări financiare, în sume brute (rcî. 69 + 77)

68

1

1

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de

1

brute (rd. 70 la 76)

- acțiuni cotate emise de rezidenti

76

■ acțiuni necotate emise de rezidenti

71

1

1

- părți sociale emise de rezidenti

72

1

- obligațiuni emise de rezidenti

73

1

i

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

74

i

1

- acțiuni si part: sociale emise de nerezidenti

75

- obligațiuni emise de nerezidenti

76

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)

77

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

78

i

I

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

79 i

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 118), din care:

80

1

3.451.201)

1

1.681.39ij

- creanțe comerciale externe, avansuri acordare furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

81

i

____________L_

L

1

F30 - pag. 4

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

82

2.315.44

1.177.406

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 t- 4282)

83

1

i i

1

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4423 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)

84

2.75C

98.733

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

85

1

- creanțe fiscaie in legătură cu bugetul statului (ct.441 ,-4424+4428+444+446)

86

2.750

98.733!

- subvenții de incasat(ct.445)

87

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

88

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

89

Creanțele entitatii ir. relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

90

C mțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ș bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. -4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + cin ct. 4482)

91

1

2.750

1

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)

92

3.385.917

3.626.476

decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

93

26.320

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

-.....-n,..................................................................................

94

■ ■■

3.385.917

3.600.156

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate ootrivit leaii si nedecontate oănă la data de 31 r embrie (din ct. 461)

95

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

96

- de la nerezidenti

97

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

98

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)

99

[

1

- acțiuni cotate emise de rezidenti

100

1

- acțiuni necotate emise de rezidenti

101

- părți sociale emise de rezidenti

102

- obligațiuni emise de rezidenti

103

1

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

104

1

- acțiuni emise de nerezidenti

105

- obligațiuni emise de nerezidenti

105

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

107

Casa în lei și in valută (rd.109+110 )

108

26.540

17.25,

- în lei (ct. 5311)

109 !

26.540

17.251

1

F30 - pag. 5

-în valută (ct. 5314)

110

Conturi curente k- bănci în iei și in valută (rd.112+114)

111

637.39)

559.395

- în lei (ct. 5121), din care:

112

637.36C

559.395

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

113

- în valută (ct. 5124), din care:

114

32

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

115

Aite conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)

116

-34.308

-41.483

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

117

-34.308

-41.483

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

118

Datorii (rd. 120+ 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147+ 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 +165 + 171)

119

7.669.781

9.137.246!

î umuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

(ct. 161 ),(rd. 121+122)

120

- în lei

121

- în valută

122

Dobânzi aferente irnprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct. 1681), (rd.124+125)

123

- in lei

124

in valuta

125

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 127+128)

126

3.277.586

5.153.388

- în lei .

127

3.277.586

5.153.388

-în valută

128

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurttdin ct. 5198), (rd. 130+13tj—

129 .

- in lei

130

-----1

- in valuta

131

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd.133+134)

132

- în lei

133

-în valută

134

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)

135

- in lei

136

- in valuta

137

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.139+140)

138

1

- în iei

139

1

-în valută

140

i

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

Ct.’582) (rd.142+143)

141

1

1

1

- in lei

142

-ir. valuta

143

-H

|

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.145+146)

144 1

1

1

1

1

- în lei

145

- in valută

146

Dcbcr.zi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)

147

- in lei

148

- in valuta

149

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 t- din ct. 1682)

150

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686+1687) (rd. 152+153)

151

67.770

21.3951

1

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

152

67.770

2).395|

-în valută

153

1

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

154

i

l?"’orii comerciale, avansuri primite de ia clienți și alte

Cu .uri asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

,55

1.927.694

1.880.360

1

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.4O1 +din ct.403 +din ct 404 + din ct. 405 + din ct. 408 -t- din ct.419)

156

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281}

157

348.016

301.921

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 159 la 162)

153

1.963.969

1.699.111

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

159

990.433

741.307

(Ct.441 +4423+4428+444+446)

160

961.536

948.059

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (' '47)

161

12.000

9.745|

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

162

i

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

163

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455)

164

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 +■ 473 + 478+ 269-^ 509) rd.(166 la 170)

165

84.746

81.071 i

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

166

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2:

idin ct.462+din ct.472+din ct.473)

167

84.7461

1

81.071 j i

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

163

1

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

i

169

j

F30 - pag. 1

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

1

i 170

Dooânzi de plătit (ct. 5186)

! 171

1 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii (economici ***'*)

,72

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

173

- acțiuni cotate 3)

174

- acțiuni necotate 4)

175

- părți sociale

176

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

177

Brevete si licențe (din ct.205)

!

I 00

£

i

îX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

l Nr.

rd.

1

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

179

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Q- ?

’ •

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

| Valoarea bunurilor din domeniu! public al statului aflare jîn administrare

180

68.146.506

68.146.506

j Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate șîn concesiune

181

Va'oaroa bunurilor din domeniul public al statului închiriate

182

XI. Capital social vărsat

i------------

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

Suma (lei)

% 51

Suma (lei)

% 5.’

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 5),

(rd. 184 4 187 + 191 + 192 + 193 + 194)

183

X

X

! - deținut de instituții publice, (rd. 185+186)

184

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

185

■ deținut de instituții publice de subordonare locală

50

1 00

- deținut de societățile cu capital de stat,

din care:

l

187

- cu capital integral de stat

I

188

- cu capital majoritar de stat

189

- cu capital minoritar de stat

190

- deținut de regii autonome

191

deținut de societățile cu capital privat

i 92

- deținut de persoane fizice

193

- deținut de alte entități

'194

L

__I

Nr. rd.

Sume

A

B

2012

2013

XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

195

j

- către instituții publice centrale

196

i

i

- către instituții publice locale

197

I

-către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritcriale/instituțiile publice dețin direct/ indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

198

i

_

I

Nr. rd.

Sume

A

B

2012

2013

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

199

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

200

- către instituții publice centrale

201

- către instituții publice locale

202

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ

teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

203

-'idende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare

3: ..erioare anului precedent, din care virate:

204

- către instituții publice centrale

205

- către instituții publice locale

206

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

207

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume

A

B

2012

2013

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la /aloarea nominală), din care:

208

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

209

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

210

creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

211

Suma de control F30 :  224506661 /2684671232


Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se voi avea in vedere prevederile art. 124*20, iii. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și complerările ulterioare.

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă inainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea nngajato'ilor care încadrează in munca pe perioadă nedeterminată șomeri in vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie snu șomeri care in termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2C03/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficialul Uniunii Europene seria L nr. 267din 14 august 2004.

”•"1 In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasifrcate in sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației. , penșru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor comoleta atât valoarea nominală a acestora, cât și costai Ier de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct.21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

!.• /or include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit, etc.)

2) in categoria „Alte datorii in legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legătura cu- instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor Înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

3; Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 5) La secțiunea „XI Capital social vărsat’ la rd. 184-194 ,in col. 2 si col 4. entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris lard. 183.


“1


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele


MOROCAZAN IOAN


Semnătură


tampila unitatiiINEGREA GEORGETA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBIL IZATE          F40 - pag. 1 (

L     , ,n                           la data de 31.12.2013                                     ,    |

Formj!af40                                                                                       -lei- I

Elemente de imobilizări

i

!

1

i

<£- 1-

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

8

1

I            2        ..

3

4

5

Imobilizări neccrporale

(Cheltuieli de constituire si ■cheltuieli de dezvoltare

0,

r

X

j Alte imobilizări

02

45.566

3.020

X

48.586

1 Avansuri si imobilizări necorpcrale in curs

03

X

-

TOTAL (rd. 01 la 0.3)

04

45.566

3.C20

_

r

X

48.586

Imobilizări corporale

1

Terenuri

05

85.879.927

X

35.879.927

Construcții

06

3.129 800

425.028

3.554.828

Instalații tehnice si mașini

07

7.159.633

886.470

8.046.103

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

28.170

28.170

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

327.659

239.714

425.028

142.345

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

96.525.189

1.551.212

425.028

97.651.373

Imobilizări financiare

11

X

1

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL   1

(rd.04+10+11)

96.570.755

1.554.232

425.028

97.699.959

SITUAȚIA AMORTTZARTI ACTIVELOR IMOBILIZAT E

- lei -

i

I

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

1--

1

1 Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-81

j

A

B

6

7

8

9

imobilizări necorporale

-----1

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

|

Alte imobilizări

14

31.675

6.541

38.216

TOTAL (rd. 13+14)

15

31.575

6.541

38.216

Imobilizări corporale

1

1

Terenuri

16

Construct'i

17

1.285.784

175.220

1.461.004!

I

Instalații tehnice si mașini

18

3.703.477

325.335

4.028.812!

I

Ahe instalații utilaje si mobilier

19

20.412

2.083

22.495,

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

5.009.673

502.6381

5.512.31 ij

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20)

21

1

5.041.348

509.179'

1

5.550.5271

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

I

Ehmente do imobilizări

1

1—--

c. 5

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

1

Ajustări

i reluate la venituri

1

1 ' 1

Sold final

, (col. 13=10+11-12)

A

8

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

I

Cheltuieli ce constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

i

i

j

1 Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

L

imobilizări ccrporaîe

Terenuri

26

i'Ccnstructii

27

Inflații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

1

TOTAL 'rd. 2.5 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

I

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL, (rd.25+31+321

33

Suma ele control F40 :  622053084/2684671232

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

INEGREA GEORGETA


Nunrek- Srpt enrtmefe

MOROCAZAN IOAN

Semnătura


Stampila unităti:


70

(A-

■3

* CLIM-NAPOCA

»»1


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMICFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

I
REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA


RAPORT DE GESTIUNE asupra activitatii economico - financiare a RADP Cluj la data de 31.12.2013

Activitatea economica a regiei in anul 2013, s-a concretizat in obținerea unei cifre de afaceri nete de 10.978.172 Iei si o pierdere de -3.554.330 lei.

Indicatorii financiari ai RADP Cluj pentru anul 2013 sunt:

____1. Venituri toM»                           T3.626.7681ei

din care

 • •   venituri din exploatare                      13.626.080 lei

 • •   venituri financiare                                    688 lei

In veniturile totale, ponderea mare o au : veniturile din prestări servicii-10.480.860 lei (77%) Reprezentative in cadrul veniturilor din prestări servicii au fost veniturile obținute din :

 • •  activitatea de intretinere si refaceri străzi. -4.765.686 lei (45%)

 • •   prestări servicii funerare -1.115.382 lei

 • •   servicii semaforizare,indicatoare rutiere -: 990.483 lei

 • •  prestări servicii agrement -924.606 lei

 • •   servicii ridicări auto- 688.959 lei

 • •  servicii paza cimitir -462.128 lei

« prestări servicii Wc-uri publice -400.089 lei

 • •   servicii intretinere câini -420.614 lei

2. Cheltuieli totale

din care

a) - Cheltuieli din exploatare din care :


17.181.098 lei

16.708.959 lei


 • •  cheltuieli cu materii prime si materiale

 • •   cheltuieli cu utilitati ( gaz, energie , apa )

 • •  cheltuieli privind mărfurile

 • •  cheltuieli cu personalul

 • •  cheltuieli cu amortizarea

 • •  cheltuieli cu impozite si taxe

 • •  cheltuieli cu prestațiile


6.233.724 lei

576.641 lei

96.637 lei

6.874.247 lei

509.179 lei

511.688 lei

1.520.910 lei


b) - Cheltuieli financiare din care :


472.1391ei


• dobânzi la linia de credit de la CEC Bank


460.032 lei


3. Rezultatul brut - pierdere in valoare de -3.554.330 lei

La finele anului 2013, se constata o creștere a patrimoniului regiei (1015) cu 1.511.026 lei din care 1.153.053 reprezintă alocații bugetare din bugetul local pentru finanțarea obiectivelor proprii de investiții

Drept urmare, la 31.12.2012, patrimoniul este format din:

-patrimoniul regiei =93.570.342 lei

-patrimoniul public in administrare = 68.146.506 lei


Activitatea de investiții

Propunerile de investiții prevăzute in BVC pe anul 2013 au fost realizate din alocații bugetare si din surse proprii,astfel :

-Din alocații bugetare in valoare de - 1.172.954 lei (cu TVA) s-au realizat:

 • •  pentru domeniul privat :-l. 153.054 lei reprezentând:

 • •  -reparații hale Calea Someseni -122.659 lei

 • •  -imprejmuire Bobalna -40.533 lei

 • •  -panouri antizgomot - 6.820.1ei

 • •  -instalație gravimetrica -97.092 lei

 • •  -autospeciala _PRB-247.138 lei

 • •  -autobasculanta - 458.676 lei

 • •  -miniincarcator-159.960 lei

 • •  -remorca Padis -20.175 lei


 • •  pentru domeniul public : -19.899 lei reprezentând :

 • •  -SF WC- P-ta M. Viteazul-4.500 lei

 • •  -SF WC Primăverii -1.799 lei

 • •  -SF centrul de ecarisaj -3.500 lei

 • •  -PF centrul de ecarisaj -10.100 lei

- Din surse proprii menționam :

 • •   -generator electric - 18.631 lei

 • •  -perie cu cutie colectoare -19.310 lei

 • •  lama de deszăpezire -30.245 lei

 • •  -cupla remorcare -6.770 lei

 • •  -trusa accesorii PRB -6.734 lei

 • •  -server date -4.345 lei

 • •  -pompa Wilo -4.028 lei

 • •  -cupa buldoexcavator -3.630 lei

Datoriile RADP Cluj la data de 31.12.2013 ,in suma de : 9.068.522 lei se compun din :

- datorii sub 1 an =3.347.202 lei (datorii comerciale si alte datorii) _________=datorii^este4-arr-'5f72tr32O(lînie de credit si o părtedîn eșalonare)

 • •  linie de credit = 5.153.388 Iei

 • •  datorii comerciale-fumizori = 1.880.360 lei

 • •  datorii la bugetul local = 602.868 lei

 • •  datorii la baas si șomaj = 741.307 Iei

 • •  datorii la buget de stat = 345.191 lei

 • •  datorii fata de fonduri speciale = 9.745 lei

 • •  datorii in legătură cu personalul = 301.921 lei

 • •  alte datorii (creditori diverși,altele) = 12.347 lei

 • •  alte imprumuturi (cont 167) =21.395 lei

La sfârșitul anului 2013 RADP Cluj a inregistrat o pierdere in valoare de-3.554.330 lei drept urmare nu s-a datorat si calculat impozit pe profit.

Propuneri pentru anul 2014

Pentru eficientizarea activitatii regiei si adaptarii acesteia la mediul concurential din piața, regia isi propune pentru anul 2014, mizând si pe sprijinul autoritatii tutelare, ca direcții de acțiune in vederea dezvoltării următoarele :

 • •   Conturarea de către Consiliul Local al unui cadru legal pentru darea in administrarea regiei a drumurilor si străzilor din domeniul public

 • •  Continuarea lucrarilor/serviciilor executate pe domeniul public, respectiv intretinere semafoare si indicatoare rutiere,capturare,intretinere si tratare câini comunitari, intretinere wc-uri publice,sapat gropi in cimitire,paza in cimitire

 • •  Extinderea pe anumite segmente a lucrarilor/serviciilor executate pe domeniul public,in speța modernizare,reparații, intretinere si refaceri in urma spargerilor pe străzi si spatii verzi,marcaje rutiere pentru străzi si parcari, lucrări de deszăpezire pe perioada anotimpului rece,alte lucrari(asfaltare curți scoli si spitale, alei intre blocuri,etc. ) si alocarea acestora prin încredințare directa

 • •  Conturarea de către Consiliul Local a unui cadru legal pentru efectuarea de către RADP a lucrărilor de intretinere a spatiilor verzi din arealul blocurilor de locuinte(aferent domeniului public),plantari de toamna si tăieri de corecție a arborilor de pe aliniamentele stradale

 • •  Conturarea de către Consiliul Local a unui cadru legal in vederea încheierii de contracte de refaceri in urma spargerilor accidentale intre RADP si regiile/societatile furnizoare de utilitati la preturi si tarife stabilite de către Consiliul Local

 • •  Dezvoltarea in corelare cu strategia Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, a Serviciului de ridicari-blocari -auto, in vederea fluidizării traficului rutier in municipiu

 • •  Extinderea Serviciului de paza in cimitirele municipiului

 • •  Extinderea si modernizarea activitatii de afisaj stradal

 • •  Modernizarea ștrandului si a terenurilor de sport de la Baza de Agrement Grigorescu si organizarea in partenefîatcu Primăria a unor evenimente in aceste locații

 • •  Amenajarea in anotimpul rece a unui patinoar pe locația Lacului Chios

 • •  Amenajarea in parteneriat cu Primăria a unui târg de iama,orășelul copiilor ,cu carcter sezonier pe locația Ștrandului Grigorescu

 • •  Identificarea împreuna cu reprezentanții Primăriei de noi activitati pe domeniul public, in care sa poata fi valorificata forța de munca si experiența Regiei

 • •   Studierea pieței de profil in vederea identificării de noi oportunități de afaceri si încheierea de contracte pe domeniul de activitate al Regiei

 • •  Asigurarea unui inalt grad de calitate ,in conformitate cu standardele europene a tuturor produselor si serviciilor furnizate de Regie

 • •  Imbunatatirea condițiilor privind sanatatea si securitatea in munca a salariatilor Regiei si participarea acestora la forme diverse de pregătire si formare profesionala ,avand ca efect creșterea productivității muncii

RADP CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA, Calea Someseni nr.2

Nr. 3432 din 15.04.2014

AUDITORII FINANCIARI

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

pe anul 2013

 • 1.     în conformitate cu contractele de audit financiar nr. 12179/30.12.2013 si 12180/30.12.2013, am procedat la auditarea situațiilor financiare anuale ale RADP CLUJ-NAPOCA încheiate la data de 31.12.2013 compuse, conform cu prevederile O.M.F.P.3055/2009 cu modificările ulterioare, din bilanț, contul de profit si pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii, politicile contabile si notele fa situațiile financiare anuale. De asemenea, auditorii au avut în vedere si prevederile Legii 82/1991, cu modificările si completările ulterioare; Legea 31/1990 cu modificările si prevederile Legii 26/1990 privind registrul comerțului.

 • 2.     Conducerea RADP este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare, în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările si completările ulterioare. Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

 • 3.     Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România si a altor reglementari elaborate de aceasta Camera. Aceste standarde si reglementari cer ca auditul sa fie planificat si executat astfel încât sa obținem o asigurare rezonabila ca în situațiile financiare anuale nu sunt anomalii semnificative.

 • 4.     Un audit consta în a examina, pe baza de sondaje, elementele justificative care sa susțină sumele si informațiile conținute în situațiile financiare. Auditul consta, de asemenea, în evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite precum si a estimărilor semnificative făcute de către conducerea regiei pentru întocmirea situațiilor financiare, ca si a prezentării de ansamblu a acestora.

 • 5.     Un audit implica aplicarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume si alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare sa nu prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.

 • 6.      în respectiva evaluare a riscurilor auditorii analizeaza sistemul de control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare, cu scopul de a prezenta proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemuTui de control intern al entitatii economice. în cadrul unui audit se evalueaza de asemenea gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si măsură în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situațiilor financiare.

 • 7.     Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.79 din 21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor publice, publicat în M.Of.nr.70 din 29.01.2014 si a Normelor Naționale si Internationale de Audit (ISA 910). Aceste norme cer ca auditul nostru sa fie planificat si executat astfel încât sa obținem o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative în conturile anuale.

/.

/ 5''

 • 8.     Nu am observat inventarierea stocurilor la 30 noiembrie 2013, întrucât la acea data nu au fost demarate negocierile pentru continuarea activitatii în calitate de auditori ai regiei si prin urmare nu am putut obține elemente probante suficiente cu privire la existenta stocurilor la acea data. Soldurile stocurilor de deschidere reprezintă o componenta semnificativa a costului mărfurilor vândute pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013. Nu am putut cuantifica eventualul impact al stocurilor de deschidere asupra costului bunurilor vândute corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013. Regia a efectuat inventarierea anuala conform prevederilor OMFP nr.2861/2009.

 • 9.      întrucât activele circulante sunt evaluate ca regula generala, în preturi curente, nu s-au aplicat prevederile IAS 29.

 • 10.    RADP CLUJ-NAPOCA nu a efectuat reevaluarea valorii contabile a clădirilor aflate în patrimoniului regiei. Ultima reevaluare a construcțiilor s-a făcut în anul 2011.

 • 11.    Din constatările făcute de auditorii financiari, rezulta ca regia are datorii totale de 9.068.522 lei provenite din angajarea creditelor în sumă de 5.153.388 lei, datorii comerciale de 1.880.360 lei, alte datorii în sumă de 2.034.774 lei. Veniturile în avans sunt în sumă de 68.724 lei. Din totalul datoriilor în sumă de 9.068.522 lei, datoriile pe termen scurt sunt în sumă de 3.347.202 lei (36,91%).

 • 12.    Auditorii financiari ai RADP CLUJ-NAPOCA, menționează faptul ca, pentru linia de credit cu CEC BANK, regia a gajat în favoarea băncii terenul, proprietatea regiei, din Cluj-Napoca, de pe strada Bobâlna nr.65.

 • 13.    Regia auditata nu a constituit provizioane si a calculat si înregistrat ajustări temporare la creanțe înregistrate la data de 31 decembrie 2013 în suma de 609.717 lei, reprezentând drepturi de creanțe neîncasate.

 • 14.    De asemenea, reținem faptul ca regia auditata a înregistrat în exercițiul financiar 2013, pierdere din activitatea de exploatare de 3.082.879 lei, pierderi din activitatea financiară în sumă de 471.451 lei, rezultând o pierdere pe total activitate la 31.12.2013, în sumă de 3.554.330 lei. Regia nu datorează impozit pe profit întrucât are de recuperat pierderile din exercițiile anterioare, rezultând pierdere netă de 3.554.330 lei.

 • 15.    Auditorii rețin faptul ca regia a pus la dispoziția noastra registrul-jurnal, registrul-inventar si Cartea mare, completate la zi.

 • 16.    Din analiza registrului de procese-verbale ale Consiliului de Administrație al RADP CLUJ-NAPOCA, rezulta tinerea lunara a ședințelor Consiliului de Administrație, cu întocmirea proceselor-verbale, finalizate cu sintetizarea hotărârilor pentru fiecare din problemele dezbătute ca ordine de zi a acestor ședințe.

 • 17.    Auditorii menționează ca regia are organizat compartiment de audit intern propriu, conform hotărârii Consiliului de Administrație a RADP Cluj-Napoca nr.7 din 26.01.2005 si este auditata si de către CL al municipiului Cluj-Napoca de către serviciul de audit.

 • 18.    Din examinarea documentelor existente în cadrul regiei auditate s-a constatat existenta politicilor contabile scrise existente în dosar.

 • 19.    în perioada 7.01.2013 - 31.01.2013 regia a fost contolata si verificata de Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi a Județului Cluj. Din raportul de control înregistrat sub nr.868/31.01.2013 nu s-au constatat fraude sau deficiente majore care sa influențeze raportarea financiara a regiei pentru anul 2013. Din documentele aflate la dosarul de audit intern nu s-au constatat deficiente majore care sa influențeze raportarea financiara pe anul 2013.

 • 20.    Auditorii au constatat ca regia are un litigiu comercial cu SC GPI TURISM SRL careia i s-a achitat suma de 3.286.262 lei. Auditorii precizează ca soluționarea juridica a acestui litigiu poate influenta favorabil evenimentele ulterioare depunerii situațiilor financiare, întrucât aceasta suma a fost achitata integral de către RADP Cluj-Napoca. Astfel, în cazul recuperării acestei sume de la SC GPI TURISM SRL vor creste fluxurile bănești ale regiei în anul 2014.

 • 21.    Conform situației întocmite de biroul juridic al regiei la 31.12.2013, exista posibilitatea ca RADP sa încaseze în plus suma de 4.989.050 lei din litigii cu diverse persoane fizice si juridice.

 • 22.    Noi consideram ca auditul financiar efectuat pentru anul 2013 furnizează o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

 • 23.    în opinia noastra, situațiile financiare prezintă o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, poziția financiara a regiei la 31.12.2013, atât sub aspectul valorilor patrimoniale cât si sub aspectul fluxurilor de trezorerie, precum si al veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor, în conformitate cu O.M.F.P 3055/2009.

 • 24.    Opinia auditorilor privind raportările financiare aferente exercițiului financiar 2013, pentru RADP CLUJ-NAPOCA, fara rezerva pe considerentul ca nu este periclitata continuarea viitoare a activitatii entitatii, întrucât regia are în derulare contracte încheiate cu diverși beneficiari pentru întregul an 2014, conform BVC aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație a RADP nr.3/7.02.2014, care a fost aprobat de CL al municipiului Cluj-Napoca cu Hotărârea nr.29 din 20.02.2014. Veniturile totale prevăzute a se realiza în anul 2014 sunt în suma de 18.336.000 lei în creștere cu 34,56% comparativ cu realizările din anul 2013, iar cheltuielile bugetate pe anul 2014 sunt în suma de 18.286.000 lei în creștere cu 6,43% comparativ cu anul 2013. Astfel, se estimează obținerea în anul 2014 a unui profit de 50.000 lei, care sa acopere o parte din pierderea reportată din anii precedenti.

 • 25. Auditorii au analizat de asemenea si conținutul Raportului de Gestiune al Consiliului d.e Administrație si care nu este o componentaa situațiilor financiare. în opinia noastra raportul este conform, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare ale regiei pentru anul 2013.

 • 26. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale regiei aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013 la Ministerul Finanțelor Publice al României si la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, si pentru informarea conducerii regiei.