Hotărârea nr. 226/2014

Hotărârea 226/2014 - Ratificarea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Companiei de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea situaţiilor financiare, la data de 31.12.2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind ratificarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Cluj-

Napoca privind aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii Companiei de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 180231 din 22.05.2014 al Direcției Economice prin care se propune ratificarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2013;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și ale Ordinului nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă ratificarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Cluj-Napoca .

Nr. 226 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


L._.PANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretari at@ctpcj. ro

Anexa


nr. 226/2014


2 0 ti/v zdU          j

L*..J&o^h...:

Către,


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Anexat vă remitem spre ratificare Hotărârea AGA a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., consemnată în procesul verbal nr. 2 din 19 mai 2014, privind aprobarea Raporării financiare la 31.12.2013 (Bilanțul).
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. (consemnată în Procesul verbal nr.2 din 19 mai 2014)

Ari. 1. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj Napoca S.A., întrunită în ședință în temeiul articolului 111 al. 1 litera “a” din Legea nr.31/1990 , în unanimitate de voturi aprobă:

 • a. Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2013;

 • b. Bilanțul contabil pe anul 2013 și notele anexe;

 • c. Contul de profit și pierderi;

 • d. Repartizarea profitului.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă materialele de mai sus sub rezerva ratificării acestei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca în prima ședință.

Pentru conformitate cu cele consemnate în

Procesul verbal nr.2 din 19 mai 2014

I59.(XX).()OO

1

Bifați numai dacă

LJ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL

este cazul:

0 Sucursala

• An ' Semestru 1 Anul ' 2013

Entitatea

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SAJudeț

Sector

Localitate

|Cluj

c

|CLUJ-NAPOCA

i i

Strada

Nr.           Bloc

Scara

Ap.

Telelbn

IB-DUL21 DECEMBRIE 1989

1128-130 j |         |

|<j2644309I7


i Număr dm registrul comerțului

J1266 1991

Cod unic de înregistrare

2

0 !

1

1

Forma de proprietate

1

j

112—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


• Forma lungă


Forma prescurtată

Forma simplificată


Raportări anuale

 • 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit | | de anul calendaristic, conform art. 27 alin, (3) si (3A1) din

Legea contabilitățiinr. 82/1991

 • 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

I—|  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în

*—' state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FI O - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

|F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE                 [

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,CalitateaAUDITOR,


Nume si prenume auditor pe-soana fizică/ Denumire firma de audit [SC GRADIENTSKL


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul CAFR____________________________ Cod fiscal             I

129458221 1

----——                                                                 I 1                          l I

------1BILANȚ

la data de 31.12.2013

Formular 10                                                                             - lei-

Denumirea elementului

1

Nr. rd.

Sold la:

_

01.01.2013

1

31.12.2013

A

1 B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1

' 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

589.867

451.051

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

17.503

4.490

4. Fond comercial (ct.2O71-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233 +234-2933)

05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

607.370

455.541

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212 -2811 -2812 -2911 -2912)

07

9.470.327

45.352.057

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

61.679.755

118.590 697

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

9.190

15570

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232-2931)

10

62.283

TOTAL (rd. 071a 10)

11

71.221.555

163.958.324

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1 Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2 împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

------------------4—

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5 Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675 +2676 + 2677 + 2678 + 2679 -2966 -2968 )

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11+18)

19

71.828 925

164.413.865

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 3S1 +358+ 381 + 328+/-388 - 391 -392 -3951 -3958-398)

20

1.161 732

1 425.515

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)

21

21.455

33.400

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

104.443

80478

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

4.028

1 068

TOTAL (rd. 20 la 23)

L

24

1.291 658

1 540 461

--------------------------------------------------------------------------------------1

II CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 +2678 + 2679 -2966 -2968 + 4092 H 1411 +413+418-491)

i 25

5.114.57

3 177 169

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451   -495 )

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 )

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282+ 431  + 437  +4382 + 441  +4424 + 4428  +

444  +445 +446  +447  +4482 +4582+461 +473 -496 + 5187)

28

3.138.904

2.475.816

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 )

29

56.414.535

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

8.253.475

62.067.520

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

IV CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (a 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

3.215.670

2.500.643

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

12.760.803

66.108 624

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

211.672

161 243

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PĂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

6.025.815

4.986.791

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

304

18.137

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

4.100.795

l

5.927.949

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

J               ----- -                    —

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 t-1685 + 2691 + 451 " )

-42—

1

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2693 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431   +437

+ 4381 +441   +4423 +4428  +444  +446  +447  +4481 +455 + 456  +

457 + 4581 +462 + 473   + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

6.437.743

7.586.098

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

16.564.657

18 518.975

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-3.614.627

47.750 892

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

68.214.298

212 164.757

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

15.684.524

13.219.874

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451   )

53

7 Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (Ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453   )

54

L

i

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 11623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431   +

437  +4381+441   +4423 + 4428  +444  +446  +447  +4481 +455 +

456   + 4581 +462 + 473   +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

15.684.52^

13.219.874

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

L

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

34.872.551

36 127.024

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

22.445

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 )

63

22.445

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 )

64

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2O75)

66

TOTAL (rd. 61 +62 + 65 + 66)

67

34.894.996

36.127.024

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

102 585 465

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

56 414 535

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

6.901.448

4 Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

----TOTAI frd fiH 1» 71'-------------------------------------------------------------

7?

-4404-448]

--------159 000.0001

....                      X                                                                                                                                                           ----------

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

10.246.269

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

347.902

598.486

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77 |

|

4 Alte rezerve (ct. 1068)

78

32.238|

32.238

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

380.140

630.724

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

1

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)               SOLD C (ct. 117)

83

118.321

1

SOLD D(ct. 117)

84

805.221

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (Ct. 121)

85

12.942

4.242.939

SOLD D(ct. 121)

86

0

r

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

1.897

.L

250.583

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

17.657.223

162.817.859

/■/

r

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

---------------------------------------------------------------1

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)

_

90

17.657.223

162.81 7.859;

Suma de control FI 0 :     224S004078_/_6_232053048

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective

Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formulat:—

---Nr.de inreqistrarem organismul profesional:-------------------------------

VALIDAT

__________1 L

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20                                                                     -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2012

2013

A

B

1

2

1

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

95.777.813

104.990.82C

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

69.595.734

77.722.1 10

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

1.564.922

837.323

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 )

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

24.617.157

26.431.387

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

1     SoldC

07

57.124

226.443

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

09

48.294

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

9.401.222

7.790.020

-

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10)

12

105.284.453

113.007.283

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

22.205.927

23.578.337

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

142.194'

128.134

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

5.527.623

6.605.747

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

1.316.264

795.783

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

57.609.020

60.290.110

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

45 439.235

47.515 623

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

12 169.785

12.774.487

| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

12.871.942

11.340.998!

a l) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

12.871.942]

11.340.998

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26}

24

20.615]

81.587

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

20.61 s|

81.587

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

L

4 195.970

4 155.680

g t . Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624

62  -+626+627+628-7416)

i 28

3.455.632

3 497 742

g 2- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

636.859

588.125

^3 . Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

103.479

69.813

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru qene ral s‘ care mai au 'n derulare contracte de leasing (ct.666 )

31

Aj cJ Stări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

^Cheltuieli (ct.6812)

33

1

_ Venituri (ct.7812)

34

1

■^^țcJIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

103.889.555

106.976.376

_

^^Țț"uL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

■""Tprofit (rd. 12-35)

36

1.394.898

6.030.907

_ pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9 Venitur' din interese de participare (ct.7611+7613)

38

Tdin care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10 yenituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (Ct.763)

40

. clin care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11 ven'tljri din dobânzi (ct.766 )

42

1.661

1.021

Tdîr care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

^Țvenituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

39.491

83.870

^jTJ^FlNANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

41.152

84.891

■yy-Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

1

1

-----------------------------------------------:---------------------------------

.rheJtUiell InnHhl-------—

. venituri (ct.786)

48

ț 3 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 -7418)

49

1.397.019

1 072.936

. +,n care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

1

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

1.099

31.197

7jSZ[TUlELl FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

1.398.118

1 104.133

“Ț^nxJL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

. profit (rd. 45 - 52)

--------

53

ol

0

pierdere (rd. 52 -45)

54

1.356.966

1.019.242

Ț^^FITU1 SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

Tp^fit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

55

37.932

5.011.665

. pierdere (rd. 35+ 52-12-45)

56

0

0

ț 5 Venituri extraordinare (ct.771)

57

i

-------------------------L

16 Cheltuieli extraordinare (ct.6/1)

58

.. J

i

"17 PROFiTLLSAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

. profit (rd. 57 -58)

59

Ol

L

o|

_

’        -Pierdere (rd. 58 - 57)

60

°l J

01

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

105.325.605

113.092.174

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

105 287.673

lO8.O8O.509i

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

1

- Profit (rd. 61 -62)

63

37.932

5.011 665

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

24.990

768.726

119. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

..

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

12.942

4.242.939

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

_

68

0

_

0

Suma de control F20 :  1671643242/6232053048

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.l 9) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


SemnăturaNumele si prenumele

-i


EC. IOAN RUSU
Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-----------------------1

Formular 30


DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013-

k

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

1

4.242 939

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

04

76.205

76.205

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

76.205

76.205

I

- peste 30 de zile

06

29

29

- peste 90 de zile

07

18.352

18.352

- peste 1 an

08

57.824

57.824

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total |(rd.10 la 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- -contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somai

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

_______________________________________________________________________________1

1 Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

i

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

1.449)

1

1 469 i

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25 .

iF30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de

Nr.

Sume (lei)

raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

rd.

A

B

_______________________________________________________________1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, d*r. care:

26

1 - impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din CÂre:

34

! - impozitul datorat la bugetul de stat

35

(venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

- Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurite-din-domeniul-public,-----

—=*—

primite în concesiune, din care:

-42-

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

43

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

44

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

45

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri

46

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

47

- impozitul datorat la bugetul de stat

48

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

49

- impozitul datorat la bugetul de stat

50

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

51

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

52

1

- subvenții aferente veniturilor, din care

53

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă

54

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

55

_____________________________________________________________________________________________________________________________________j

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

56

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

57

l1'30 - pag. 3


V. Tichete de masa


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

Sume (lei)


Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor


VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare


A

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, du care:


- din fonduri publice


- din fonduri private


VII. Cheltuieli de inovare


A

Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)

 • - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

 • - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

 • - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei


VIII. Alte informații


A

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

(ct. 234)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)


Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)

 • - acțiuni cotate emise de rezident!

 • - acțiuni necotate emise de rezidenti

 • - părți sociale emise de rezidenti

 • - obligațiuni emise de rezidenti


 • - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

 • - acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti


- obligațiuni emise de nerezidenti


Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)

I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)________________________________________________

 • - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)


Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + ,418), din care:


- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, in sume brute j( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) i:F30 - pag. z

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

82

293 90(

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

425 +4282)

83

17.635

25122

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)

84

3.071.32C

2.364.103

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

85

210.608

-creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

86

645.751

- subvenții de incasat(ct.445)

87

2.214.956

2.337 686

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

88

5

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)

89

26.417

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

90

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ș bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

91

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),

(rd.93 la 95)

92

261.620

S6.662.369

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

93

56.414.535

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

94

261.620

247.834

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit leaii si nedecontate Dână la data de 31 decembrie (din ct. 461)

95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

96

- de la nerezidenti

97

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici

98

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + din ct.508), (rd.100 la 106)

99

- acțiuni cotate emise de rezidenti

100

- acțiuni necotate emise de rezidenti

101

- părți sociale emise de rezidenti

102

- obligațiuni emise de rezidenti

103

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv ezidente

104

- acțiuni emise de nerezidenti

105

1

- obligațiuni emise de nerezidenti

106

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

107

Sasa în lei și în valută (rd. 109+110 )

108

61.932

95.546

-în lei (ct. 5311)

109

L

61.932

95.546

F30 - pag. 5

- în valută (ct. 5314)

| 110

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 112+114)

111

3.130.77

2.389 021

-în lei (ct. 5121), din care:

112

3.111.48*

2.379768

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

113

- în valută (ct. 5124), din care:

114

19.28:

9.253

- conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

115

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)

116

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 541 1)

117

- sume în curs de decontare și acreditive în valută

(din ct. 5125+ 5412)

118

Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 +

141 + 144 + 147 + 150+ 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)

119

32.271.626

31.738.849

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

(ct. 161 ),(rd. 121+122)

120

- în lei

121

- în valută

122

Dobânzi aferente imprumuturilordin emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd. 124+125)

123

- in lei

124

- in valuta

125

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192

+ 5197 ), (rd. 127+128)

126

6.025.815

4 986.791

-în lei

127

6.025.815

4 986 791

-în valută

128

iUOUdlUJlfci dldituiue LIti.Ull.dur UdiiLditr jnierrrr ptr iTriiWn-

jscurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)

- in lei

130

- in valuta

131

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.133+134)

132

- în lei

133

- în valută

134

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)

135

- in lei

136

- in valuta

137

j Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627 ), (rd.139+140)

138

15.684.524

13.219.874

-în lei

139

15.684 524

13.219874

-în valută

140

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

Ct.1682) (rd.142+143)

141

- in lei

142

-in valuta

143

l

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.145 + 146)

144

i

F30 - pag.(

- in lei

145

- în valută

146

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.l682), (rd. 148+149)

147

- in lei

148

- in valuta

149

1

| Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

150

1

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 152+153)

151

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

152

-în valută

153

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

154

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

155

4.101.098

5.946.086

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

156

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

157

1.675.145

1 858 529

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 -r 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)

158

3.427.622

3.934 354

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(Ct.431+437+4381)

159

1.426.109

2.070.657

=4

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

Ct.441 +4423+4428+444+446)

160

2.0C0.088

1 859.547

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate ct.447)

161

- alte datorii in legătură cu bugetul statului ct.4481)

162

1.425

4.150

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

163

sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

164

,1

?

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)

165

1.357.422

1.793.215

c

c

-decontări privind interesele de participare, lecontari cu acționarii /asociații privind capitalul, lecontari din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

166

F

li |

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si iersoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu nstitutiile publice (instituțiile statului)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

167

1.357.422

1

1.793.215)

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

168

|f

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări nanciare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

L

169

1

F30 - pag. '

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

170

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

171

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

172

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

173

- acțiuni cotate

174

- acțiuni necotate

175

- părți sociale

176

capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

177

Brevete si licențe (din ct.205)

178

IX. Informații privind cheltuielile cu Colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2012

31.12.2013

_

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

179

3.630

3.300

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

180

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

181

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

182

XI. Capital social vărsat

Nr.

31.12.2012

31.12.2013

rd.

—1

Suma (lei)

%

Suma (lei)

%

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) ,

(rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)

183

X

102.585.465

X

- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)

184

102.585 465

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

185

102.585 465

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare locală

186

- deținut de societățile cu capital de stat, fin care:

187

- cu capital integral de stat

188

- cu capital majoritar de stat

189

- cu capital minoritar de stat

190

- deținut de regii autonome

191

deținut de societățile cu capital privat

192

- deținut de persoane fizice

193

t—

- deținut de alte entități

194

n

F30 - pag. 8

1

1

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

195

6.00(

5                         1.996 178

- către instituții publice centrale

196

- către instituții publice locale

197

6.00C

1 996.178

- către alți acționari la care statul/unitâțile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct' indirect acțiuni sau participați indiferent de ponderea acestora.

198

1

1

Nr. rd.

Sume

A

B

2012

2013

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

199

20.813

6.000

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

200

20.813

6.000

- către instituții publice centrale

201

- către instituții publice locale

202

20.813

-----:-----7——------

6.000

- către alți acționari lă care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați indiferent de ponderea acestora

203

• dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare [anterioare anului precedent, din care virate:

204

- către instituții publice centrale

205

- către instituții publice locale

206

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați indiferent de ponderea acestora.

207

1

1

L

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice

Nr.

rd.

Sume

A

B j

2012

2013

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

208

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

209

/Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la Icost de achiziție), din care

210

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

211 1

------------------------L

1

1

c ,

Suma de control F30 :  642590779/6232053048

Pentru statutul de "persoanejuridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art 124^20, lit. b) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomoj, stimularea angajatorilor care incadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomeri in vârsta de peste 45 am. șomeri intreținâtori unici de familie sau șomeri care in termen de 3 am de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru o solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare o Deciziei nr 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Ofirml al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de 3anca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate in sectorul administrației publice și instituțiile fără scop li mrativ in serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul Ier de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

in categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)''nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 184 - 194, în col. 2 si col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat înscris lard. 183.

ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele                                      Numele si prenumele


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40


la data de 31.12.2013

- lei -


Elemente de imobilizări

|

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1 +2-3)

A

B

1

2

1

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si .cheltuieli de dezvoltare

01

753.017

13.600

X

766.617

Alte imobilizări

02

215.622

5.299

193.605

X

27 316

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

968639

18.899

193.605

X

_

793.933

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

29.937.994

16.483.441

546

46.420.889

Instalații tehnice si mașini

07

136.124.249

-11.893.760

449.167

431.675

123 781.322

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

113.728

11.673

5.647

119.754

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

62.283

40.542

102.825

0

1

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

166.238.254

4.641.896

558.185

431.675

170.321.965

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

167.206.893

L

4.660.795

751.790

L

431 675

171 115.898

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

i

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

t 9

Imobilizări necorporale

j

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

163.150

152.416

315.566

Alte imobilizări

14

198.119

1.030

176.323

22.826

TOTAL (rd.13+14)

15

361.269

153.446

176.323

338.392

Imobilizări corporale

Terenuri

16

n

Construcții

17

20.467.667

720.255

20.119.090

1.068.832

Instalații tehnice si mașini

18

74.446.285

10.462.052

79.715.921

5.192.416

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

102.747

5.245

5.599

102.393

TOTAL (rd.16 la 19)

20 ,

95.016.699

11.187.552

99.840.610

6.363.641

AMORTIZĂRI -TOTAL (rd. 15 +20)

21 '

L

95.377.968

_

11.340.9981

1

100.016.933

6 702.0331

1

- lei -

1

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporaie

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

1

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

11

Suma de control F40 :  1672814949/6232053048

administrator,                                    |ntocm|t.

Numele si prenumele


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email.secretariat@ctpcj.ro


Nr        / ^.0^/2014

NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI NET-PROPUNERE

 • 1. Acoperirea rezervelor legale constituite în anul 201^

 • 2. Vărsăminte la bugetul local

 • 3. Surse proprii de finanțare

250.853,23 lei

1.996.043 lei

1.996.042,32 lei

Total

4.242.938,55 lei
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.roRAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar 2013, întocmit pe baza Bilațului contabil la 31.12.2013

Activitatea de exploatare a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a constat în transport public de călători, ca activitate de bază, precum și alte activități.

In vederea deservirii activității de bază compania a dispus de un parc mediu de mijloace de transport public, compus din :

 • - 201 autobuze

 • -  89 troleibuze

 • - 38 tramvaie

Activitățile diverse, de exploatare au fost următoarele:

 • -  reclamă și publicitate pentru terți;

 • -  reparații și întreținere clădiri și instalații;

 • -  reparații auto și ITP pentru terți;

 • - confecții și recondiționări piese de schimb și subansamble;

 • - diverse confecții metalice;

 • - examinări psihologice pentru terți;

 • -  reparații și întreținere linie de contact decontată între secții;

 • - comerț cu amănuntul de produse alimentare prin bufetele din incintă;

 • -  vânzări de materiale din casări;

 • - taxa de avizare;

 • -  diverse prestații cu utilaje și mijloace de transport.

Pentru deservirea activității de exploatare compania a dispus de un număr de 38 autospeciale.

Coeficientul mediu de utilizare a parcului de mijloace de transport public a fost de 0,76 din care 0,77 la autobuze, 0,74 la troleibuze și 0,68 la tramvaie.

Coeficentul mediu de utilizare a parcului de autospeciale a fost de 0,43.

Procesele economice derulate de companie în anul 2013 sunt consemnate în documentele contabile care au stat la baza întocmirii balanței de verificare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere precum și a notelor anexe bilanțului.

în anul 2013 compania a transportat un număr de 140.145.700 călători, din care:

- cu bilete: - 18.279.586 (13,04 %)


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

MStrM Dr MANAGEMENT Al

CALITĂȚII ISO ’OO! :20O8

VM .«.I* *.IV <_«


 • - cu abonamente: - 119.109.829(85,061 %)

 • - curse speciale: - 2.702.024 (1,86 %)

 • - frauduloși: - 54.261 (0,039 %)

Repartiția „pe secții,, a călătorilor transportați se prezintă astfel:

 • - Autobaza Autobuze: 88.572.478 călători - 63,20 %

 • -  Secția Troleibuze: - 38.236.082 călători - 27,28 %

 • -  Secția Tramvaie: - 13.337.140 călători - 9,52 %

Menționăm faptul că în anul 2013 Secția Tramvaie a funcționat jumătate de an numai la 50% din capacitate din cauza lucrărilor de modernizare a căii de rulare, o parte din activitatea Secției Tramvaie fiind preluată de Autobaza Autobuze.

In luna decembrie 2013 regia s-a transformat în Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu un capital subscris de 159.000.000 lei, din care vărsat 102.585.485 Iei urmând ca diferanța de 56.414.535 lei să fie vărsată în cursul anului 2014.

întregul patrimoniu al regiei a fost virat la capitalul social al companiei precum și rezervele din reevaluare înregistrate pe parcursul anilor și ca urmare a reevaluării efectuate cu ocazia aportului de capital, în natură, constând în imobilizări corporale concretizate în clădiri și construcții precum și în mijloace de transport public de călători._________

Ca urmare a activității desfășurate în anul 2013, compania a înregistrat venituri totale de 113.092.174 lei, din care din exploatare 113.007.283 lei (99,92 %) și financiare 84.891 lei (0,08 %).

Din totalul veniturilor din exploatare, 108.259.647 lei reprezintă veniturile activității de bază (95,8 %), iar 4.747.636 lei (4,2 %) reprezintă activități diverse de exploatare.

Rezultatul brut al exercițiului financiar raportat a fost de 5.011.665 lei față de 4.009.000 lei preconizat. Depășirea profitului prognozat se datorează realizării veniturilor cu 0,23 % mai mari față de BVC, în timp ce cheltuielile au fost mai mici față de BVC cu 0,69 %.


B-dul21 Decembrie 1989. nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, eniail:secretariat@ctpcj.ro


SJ5ÎEM Dt MANAGEMENT AL

CAUrAȚII ISO 9001:2008

■V"ll ipvlv           tv

•iT’i


Nr 3612014

1. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2013, comparativ cu anul precedent și cu cifrele din BVC/2013


Nr.

crt

Specificație

Relizări

2012

BVC

2013

Realizări

2013

Diferențe față de

Obs.

2012(3-1)

BVC

2013 (3-2)

%

%

2012

3/1x 100

BVC 2013

3/2x100

0

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Venituri totale din care:

105.326

112.837

113.092

+7.766

+255

107,37

100,23

2

Venituri din exploatare din care:

105.285

112.750

113.007

+7.722

+257

107,33

100,23

3

Activitatea de bază

99.572

108.390

108.260

+8.688

-130

108,73

99,88

4

Activități diverse

5.713

4.360

4.747

-966

+387

83,09

108,88

5

Venituri financiare

41

87

85

+44

-2

207,32

97,70

6

Venituri

0

0

0

0

0

o

0

extraordinare

7

Cheltuieli totale, din care:

105.288

108.828

108.081

+2.793

-747

102,65

99,31

8

De exploatare, din care:

103.888

107.618

106.977

+3.089

-641

102,97

99,4

9

Activitatea de bază

99.380

103.456

103.253

+3.873

-203

103,9

99,8

10

Activități diverse

4.580

4.162

3.724

-856

-438

81,31

89,48

11

Financiare

1.398

1.120

1.104

-294

-106

78,97

91,24

12

Extraordinare

0

0

0

0

0

0

0

13

Profit brut

38

4.009

5.011

+4.973

+1.002

13.186,8

124,99

14

mpozit pe profit

25

653

769

+744

-116

3.076

117,76

15

’rofit net

13

3.356

4.242

+4.229

+886

32.630

162,40


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, emaiksecretariat@ctpcj.ro

Din analiza indicatorilor prezentați mai sus rezultă că în anul 2013 veniturile totale cât și cele din exploatare au avut o evoluție pozitivă atât față de anul precedent cât și față de prevederile din BVC, mai puțin cele financiare, care față de BVC/2013 au fost cu 2 mii lei mai mici.

La capitalul cheltuieli acestea au crescut față de anul precedent însă într-o proporție mai mică decât creșterea veniturilor, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă.

Evoluție favorabilă este și față de procedurile bugetare, înregistrându-se cheltuieli de exploatare mai mici cu 641 mii lei, iar cele financiare, mai mici cu 106 mii lei față de prognozat.

Precizăm faptul că din totalul veniturilor activității de bază 26.431 mii lei (24,41 %) reprezintă venituri din surse ale bugetului local aferente gratuităților și reducerilor de tarife pentru unele categorii de cetățeni, în conformitate cu legile și hotărârile Consiliului Local Cluj-Napoca, în vigoare pentru anul 2013.

De asemenea din veniturile activității de bază, 5.760 mii lei (5,32 %) reprezintă reluarea la venituri a amortizmentului aferent imobilizărilor corporale achiziționate din surse bugetare.

în anul raportat cheltuielile totale la 1.000 lei venit au fost de 955,69 lei față de prevederile bugetare de 964,5 lei, deci evoluție favorabilă.

Rata profitului brut exprimat ca raport între profitul brut și veniturle totale a fost de 4,43 % față de prevederile din BVC, de 3,55 %.__

Uu pnvtre la structura cheltuielilor, ponderea acestora în total costuri se prezintă astfel:

 • 1. Cheltuieli cu munca vie total - 60.290.110 (55,78 %), din care:

 • a) . Salarii și boala pe cost - 44.635.113 (41,3%)

 • b) . Tichete de masă-2.880.510 (2,66 %)

 • c) . Contribuții sociale - 12.774.487 (11,82 %)

 • 2. Cheltuieli materiale total 46.686.268 (43,2 %), din care:

 • a) , carburanți-lubrifianți - 17.945.651 (16,6 %)

 • b) . energie electrică - 5.391.026 (4,99 %)

 • c) . energie termică - 49.336 (0,05 %)

 • d) . gaz metan - 840.781 (0,78 %)

 • e) . apă canal - 324.605 (0,3 %)

 • f) . piese de schimb - 3.618.897 (3,35 %)

 • g) . anvelope - 876.687 (0,81 %)

 • h) . materii prime, materiale și mărfuri - 2.061.019 (1,9 %)

 • i) . impozite și taxe - 588.125 (0,54 %)

 • j) . amortizment — 11.340.998 (10,49%)

 • k) . servicii - 3.497.743 (3,24 %)


B-dul21 Decembrie 1989. nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


 • 1). alte cheltuieli materiale - 151.400 (0,14 %)

 • 3. Cheltuieli financiare total:- 1.104.133 (1,02 %).

Cheltuielile financiare sunt compuse din diferețe nefavorabile de curs valutar 26 mii lei (2,36 %), dobânzi la linia de credit 293 mii lei (26,54 %), dobânzi la creditul de investiții 780 mii lei (70,65 %) și sconturi acordate 5 mii lei (0,45 %).

Cheltuielile financiare sunt mai mici față de prevederi datorită evoluției descrescătoare a ratei dobânzii percepute de bănci.

Facem precizarea că dobânzile aferente creditului pentru investiții le-am contabilizat pe cheltuielile exercițiului, conform tratamentului de bază prevăzut de IAS 23.

Din profitul total realizat de companie, 6.030 mii lei s-au realizat din activitatea de exploatare, din care aferent activității de bază 5.007 mii lei și activități diverse 1.023 mii lei.

La activitatea financiară am înregistrat o pierdere de 1.019 mii lei datorită pe deoparte veniturilor financiare modeste, iar pe de altă parte datorită cheltuielilor mari cu dobânzile atât la linia de credit, cât mai ales la creditul pentru investiții.

Profitul brut a fost influențat negativ de pierderea financiară de 1.019 mii lei datorită motivelor expuse mai sus.

 • 2. Contul de profit și pierdere.

Impozitul pe profitul realizat de companie în anul 2013 s-a calculat în baza prevederilor Legii nr. 571/2003 (Codul fiscal), actualizată, privind metodologia de calcul a impozitului pe profit.

Metodologia de calcul precizează că din profitul brut se scad veniturile neimpozabile și se adună cheltuielile nedeductibile.

Detalierea modului de calcul al impozitului pe profit pentru anul 2013 este redată în situația anexă.

Reprtizarea profitului, sub formă de propunere, este reflectată în Nota 3, la raportarea financiară.

în urma aprobării modului de repartizare a profitului net se vor opera înregistrările contabile care se impun.

Precizăm faptul că la propunerea de repartizare a profitului net s-a ținut seama de prevederile OG nr. 64/2001, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Analiza creanțelor și a datoriilor (obligațiilor) companiei.

Situația analitică a creanțelor și obligațiilor companiei o prezentăm detaliat în Nota 5 la raportare, pe termene de lichidare și exigibilitate.


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj. ro


M57EM DE MANAGEMENT Al CAUrATilISG 9001:2008

•    '                             tl» fcll <«•


în sinteză, totalul creanțelor la finele anului 2013 sunt de 62.067.520 lei, din care 56.414.535 lei reprezintă capitalul subscris și nevărsat, urmând a fi vărsat în anul 2014, iar datoriile totale sunt de 31.738.849 lei, din care credit pentru investiții 13.219.874 lei.

Pe parcursul anului 2013 compania a fost preocupată de încasarea ritmică a creanțelor precum și de plata, la scadență, a obligațiilor față de furnizori, salariați și bugete, astfel că nu am fost puși în situația să plătim penalități pentru neplata la termen a obligațiilor.

Cu privire la creanțele litigioase, prezentăm în anexă, modul de acțiune în vederea stingerii acestora.

Pentru plata la scadență a obligațiilor, compania a contractat o linie de credit de 8.000.000 lei, la BCR, credit care ne-a permis efectuarea la termen a plăților în situația în care clienții și CLC nu-și achitau la scadență obligațiile față de companie.

Un avantaj în plata la timp a obligațiilor a constituit-o și încasarea directă, de la populație a celei mai mari părți din venituri.

 • 4. Activitatea de investiții.

în cursul anului 2013 s-au realizat investiții în valoare de 18.397.083 lei, din care:

 • a) . Din surse bugetare (BCLC) - 7.014.519,50 lei

 • b) . Din surse proprii suma de 11.382.563,50 lei._________

Mențronăm că in anul raportat s-a rambursat la bancă suma de 6.071.428,56 lei,

reprezentând rate aferente creditului pentru investiții în achiziția de troleibuze.

Lista investițiilor realizate o prezentăm în anexă.

 • 5. Indicatorii de muncă și salarizare.

Un capitol important în derularea activității companiei a fost urmărirea realizării indicatorilor de muncă și salarizare, pe anul raportat, care în sinteză se prezintă astfel:

Nr. crt.

Indicatori

UM

Valori BVC

Valori realizat

%

4

Ț x 100

Observații

0

1

2

3

4

5

6

1

Venituri totale

Lei

112.837.000

113.092.000

100,23

2

Număr mediu scriptic salariați

Nr. salariați

1.475

1.469

99,59

Favorabil

3

Productivitatea muncii

1

Lei/salariat

76.500

76.985.70

100.63

______________________________________________________________________1


B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, emai 1: secretariat@ctpc j.ro

SISTEM DC /MANAGEMENT Al

CAUTAȚII ISO VOO1.2DOE


1

(rd. 1 : rd.2)

1—------ 111 *~~~

4

Fond salarii

Lei

44.969.000

44.635.113

99,26

5

_

Salariu mediu brut

lunar (rd. 4 : rd. 2): 12

Lei/lună

2.541

_

2.532,06

99,65

Din analiza cifrelor prezentate mai sus rezultă că veniturile totale prevăzute în BVC au fost depășite cu 0,23 %, la numărul mediu scriptic am făcut economie de șase salariați, productivitatea muncii a fost depășită față de prevederi cu 0,63%, în timp ce la fondul de salarii și la câștigul mediu brut salarial s-a înregistrat o ușoară economie.

în concluzie, între indicatorii prezentați mai sus există o corelație corespunzătoare.

 • 6. Activitatea de protecție și sănătatea muncii.

în anul 2013 conducerea companiei a manifestat o preocupare deosebită pe linia respectării normelor de protecție și sănătatea muncii, asigurând controale la locurile de muncă, dotarea salariaților cu echipament de protecție conform normelor în materie, asigurarea controlului medical periodic pentru salariați precum și asigurarea alimentației antidot la locurile de muncă unde normele impun acest lucru.

Pe parcursul anului 2013 am înregistrat numai un singur accident de muncă minor.

în concluzie, la baza posturilor din bilanțul contabil au stat datele înregistrate în contabilitatea companiei, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilită pe baza inventarierii anuale.

în anul 2013 indicatorii și obiectivele de performanță ale managerului au fost realizate și depășite în totalitate.

Implementarea sistemului de control intern managerial a fost realizată 97 %, până la finele anului raportat, situație care o prezentăm în anexă.

Anexăm de asemnenea Raportul auditorului financiar independent.


DIRECTOR ECONOMIC

EC. IOAN RUSU

/■

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2013, la

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A

Raport asupra situațiilor financiare:

Am auditat situațiile financiare anexate ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/66/1991, Cod Fiscal RO201195 si care cuprind:

 • •   bilanțul la 31.12.2013,

 • •   contul de profit si pierdere,

 • •   situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data,

 • •   sumar al politicilor contabile semnificative si a altor note explicative.

Situațiile financiare menționate se refera la:

 • 1.  Total capitaluri proprii: 162.817.859 lei

 • 2.  Cifra de afaceri neta: 104.990.820 lei

 • 3.  Venituri totale: 113.092.174 lei

 • 4.  Cheltutetnotaîe: 108.080.509 îeî

 • 5.  Profit brut: 5.011.665 lei

Precizam ca in anul financiar 2013 capitalurile proprii au crescut de la 17.657.223 lei, la 162.817.859 lei.

Beneficiarii ( utilizatorii*) prezentului raport sunt:

 • 1.  Conducerea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA,

 • 2.  Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.  Instituțiile guvernamentale abilitate

 • 4.  Alti utilizatori, cu aprobarea conducerii Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA, lor si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare:

Conducerea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA răspunde pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3055 / 2009 si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile finanaciare.

Aceasta responsabilitate include proiectarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțelor date.

Responsabilitatea auditorului:

 • 1.  Responsabilitatea auditorului esta aceea ca pe baza analizei efectuate sa exprime o opinie proprie, responsabila si independenta asupra fidelității informațiilor cuprinse in aceste situații financiare. Standardele aplicate cer planificarea si efectuarea auditului in scopul obținerii unei asigurări rezonabile ca-situațiile financiare nu conțin erori semnificative.

 • 2.  Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare.

Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate erorii sau fraudei.

Pentru ca informațiile contabile sa fie fidele, in cadrul fiecărei societăți trebuie sa existe un compartiment de control intern conceput rațional si aplicat corect. Controlul intern datorita caracterului sau sistematic si atotcuprinzător, răspunde nevoilor de Informare ate managerilor relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale companiei pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor.

 • 3.  Apreciem faptul ca probele de audit obținute pe parcursul misiunii, ca urmare a aplicării standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice, sunt suficiente si adecvate pentru a fundamenta opinia noastra de audit asupra situațiilor financiare.

Limitarea sferei auditorului:

Din verificările efectuate am constatat ca s-a făcut inventarierea faptica a imobilizărilor corporale si stocurilor fizice asa cum acestea se prezentau la 31.12.2013, in baza OMFP nr.2861/09.10.2009.

Pe linia controlului intern, s-a constatat existenta Compartimentului de Audit Intern, incadrat cu personal de specialitate, cu contract de munca, aflat in subordinea Directorului General al Companiei.

Opinia:

In opinia noastra, cu excepția celor invocate la paragraful de mai sus, la care se adauga si posibilitatea nedetectarii inerente a unor fraude sau erori, consideram ca situațiile financiare inocmite la 31.12.2013 de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, prezintă in mod fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiara, performanta financiara a societății la 31.12.2013, fluxurile de trezorerie si politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare, in conformitate cu OMFP. 3055 / 2009.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

In concordanta cu OMFP. 3055/2009 am examinat raportul de gestiune a administratorilor pe anul 2013 atașat situațiilor financiare. In raportul administratorilor nu am identificat informații financiare care sa nu fie in concordanta cu informațiile prezentate in situațiile financiare alaturate.

Publicarea si utilizarea prezentului raport si/sau ale unor referințe la acesta se poate face numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentul raport s-a întocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare la beneficiar si unul la auditor.

Cluj-Napoca, 28.04.2014