Hotărârea nr. 225/2014

Hotărârea 225/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Pasarelă pietonală peste râul Someşul Mic, care face legătura între cartierul Grigorescu şi cartierul Plopilor, în imediata apropiere a Parcului Iuliu Haţieganu din municipiul Cluj-Napoca, grindă metalică tip cheson cu placă din beton”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

i 1 OTĂ R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Pasarelă pietonală peste Râul Someșul Mic care face legătura între Cartierul Grigorescu și Cartierul Plopilor în imediata apropiere a Parcului Iuliu Hațieganu din municipiul Cluj-Napoca

Grindă metalică tip chcson cu placă din beton”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pasarelă pietonală peste Râul Someșul Mic care face legătura între Cartierul Grigorescu și Cartierul Plopilor în imediata apropiere a Parcului Iuliu Hațieganu din municipiul Cluj-Napoca Grindă metalică tip cheson cu placă din beton” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 177278 /441 din 20.05.2014 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Pasarelă pietonală peste Râul Someșul Mic care face legătura între Cartierul Grigorescu și Cartierul Plopilor în imediata apropiere a Parcului Iuliu Hațieganu din municipiul Cluj-Napoca Grindă metalică tip cheson cu placă din beton”, conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

LI O TĂ R Ă Ș TIU

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Pasarelă pietonală peste Râul Someșul Mic care face legătura între Cartierul Grigorescu și Cartierul Plopilor în imediata apropiere a Parcului Iuliu Hațieganu din municipiul Cluj-Napoca Grindă metalică tip cheson cu placă din beton”, cu caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință, in-Valentin Gliga


ra RoșeaNr. 225 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.225 /2014


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOM1C1 Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Pasarelă pietonală peste Râul Someșul Mic care face legătura între Cartierul Grigorescu și Cartierul Plopilor în imediata apropiere a Parcului luliu Hațieganu din municipiul Cluj-Napoca

Grindă metalică tip cheson cu placă din beton”

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHN1CO-ECONOMIC1:

Capacități:

Lungimea totala a pasarelei este de 72,00 m

Suprafețe construite, ocupare teren

Suprafață pasarelă -

S = 360 mp

Suprafață - alei promenadă și piste

S = 800 mp

Suprafețe amenaiate spatii verzi

S = 985 mp

TOTAL SUPRAFEȚE

S = 2.145 mp

Suprastructura este reprezentată de un cheson metalic închis, cu secțiune constantă. Peste acest cheson se va realiza o placă din beton C35/45 cu grosimea de cca. 20 cm și lățimea de 5,80m.

BA8.Infrastructura pasarelei va fi realizată din două blocuri de fundație din beton armat, fundate direct, pe care vor rezema capetele suprastructurii.

Numărul de deschideri si lungimea lor: - 1x57,00 m Lungimea totală a pasarelei:              - 72,00 m

Lățimea pasarelei:                       - 5,80 m

Lațimea pistei de biciclete si a trotuarelor - 2x 1,25+2x 1,50 m

Valoarea totală a investiției. Iară TVA (la data de 28.03.2014)

- 2.993,046. mii RON din care, construcții-montaj:

-2.768,446 mii RON

Durata de realizare: 5,5 luni.


FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.